Anda di halaman 1dari 8

Soal Cerdas Cermat Kelas VI SD

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP


DINAS PENDIDIKAN

UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RAAS

SEKOLAH DASAR NEGERI KETUPAT I NO 07


Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Raas kabupaten Sumenep Kode Pos 69485

SUMENEP

RANGKUMAN SOAL SOAL CERDAS CERMAT KELAS VI


TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
A.
B.
C.
D.
E.

Surat Al Qadar diturunkan di kota apa ?.........Kota Mekkah


Percaya kepada hari akhir / hari kiamat adalah rukun iman yang ke berapa ?... Ke lima
Siapakah orang yang pertama kali menentang ajaran islam ?.....Abu Lahab
Siapakah malaikat yang bertugas menjaga surga ?..... Malaikat Ridwan.
Tempat berkumpulnya manusia untuk diperlihatkan segala amalannya disebut.Padang
Mahsyar.
F. Dimana Rasulullah berdakwah secara terbuka ?.......Di Bukit Safa
G. Muzailamah Al Kadzzab berasal dari baniHanifah
H. Pemimpin panglima perang yang berhasil melumpuhkan Muzailamah Al Kadzzab
adalah.. Khalid bin Walid
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
A.
B.
C.
D.
E.

Hari bangkitnya manusia dari alam kubur disebut .. Yaumul Baats


Siapakah orang yang meletakkan duri dijalan yang dilalui oleh rasulullah.Ummu Jamil
Apa ibadah yang paling baik menurut rasululah.. Membaca Al Quran
Sifat Wahdaniyah adalah sifat wajib bagi Allah yang ke enam apa artinyaEsa Allah
Zakat yang mensucikan badan kita adalah dinamakan zakat Zakat Fitrah
Ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali disebut.. Qada
Hari Qiyamat itu ada berapa ?........Ada Dua
Kitab Allah yang wajib diketahui oleh kita itu ada berapa ? .Ada Empat.

Ketika berbicara, ia bohong hal ini termasuk tanda tanda apa Orang Munafik.
Tolong sebutkan sifat yang wajib bagi Allah yang no sepulu..Hayat
Suatu kejadian yang terjadi karena adanya ketetapan Allah disebut .Qadar
Rukun iman itu ada 6 tolong sebutkan yang no 2Percaya Kepada Malaikat Allah
Suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan berpahala namun bila ditinggal mendapatkan dosa
dinamakanFardu / wajib
F. Dalam Shalat sunnat itu ada dua tolong sebutkan1.Sunnat Afat 2 Sunnat Haiat
G. Bacaan nun mati atau tanwin bilamana bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada berapa
.Ada lima
H. Malaikat Malik itu bertugas apa.. Menjaga api neraka.

PKn.
A.
B.
C.
D.
E.

Pancasila disahkan sebagai dasar Negara pada tanggal.18 Agustus 1945


Dalam suatu Negara Demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tanganRakyat
Yang merencanakan penyelenggaraan pemilu merupakan wewenang dari. KPU
Rancangan APBD propinsi diajukan oleh.Gubernur
Rumusan pancasila yang sah dan benar sebagai dasar Negara tercantum di dalam. Pembukaan
UUD 1945.
F. Pemilihan kepala daerah disingkat menjadi.Pilkada
G. Perubahan UUD 1945 disebut .. Amandement
H. Apa arti dari PANCA SILA itu sendiri ?....... Lima Dasar

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Panitia Sembilan dibentuk oleh BPUPKI untuk membahas usulan tentang.Dasar


Negara.
Tokoh perumus daras Negara yang menyampaikan gagasan pada tanggal 1 Juni 1945
dalam siding BPUPKI adalah.. Ir Soekarno.
Pembukaan UUD 1945 itu ada berapa alinea ?.......Ada empat alinea
Apa semboyan dari burung garuda..Bhineka Tunggal Ika
Apa asas dari pemilihan umum itu Luber dan Jurdil
Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintahan itu dipimpin oleh presiden. Soeharto
Pemilihan Umum adalah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan. Demokrasi
Wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri
disebut.Otonomi Daerah

A. Pemilihan kepala desa di sebut.Pilkades.


B. Apa nama lain dari PPKI .Dokuritsu Zyunbi Inkai
C. Sikap menghargai pendapat yang berbeda dengan pendapat diri sendiri disebut
Toleransi
D. Pemilihan umum diadakan tiap berapa tahun sekaliLima tahun sekali
E. Pada masa kemerdekaan dikumandangkan pemerintahan Indonesia dipimpin oleh
presiden..Ir. Soekarno
F. Sebelum UUD 1945 di amandemen pemerintahan tertinggi ada ditangan. MPR
G. Peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah pusat disebut Perpu sedangkan yang di
buat pemerintah daerah disebut.Perda
H. Apa lambang Negara Indonesia .Garuda Pancasila

BAHASA INDONESIA.

A. Kop surat itu disebut juga.( Kepala Surat )


B. Suatu cerita rakyat yang menceritakan tentang makhluk halus atau makhluk ghaib
disebut..( Mistik )
C. Imbuhan itu di sebut juga. ( Afiks )
D. lawan kata dalam Bahasa Indonesia di sebut.( Antonim )
E. Suatu cerita rakyat yang menceritakan asal muasal dinamakan.( Legenda )
F. Jemari adalah suatu kata yang mendapatkan sisipan. Apa sisipan dari kata Jemari
? ......... (em )
G. Persamaan kata dalam bahasa Indonesia di sebut.( Sinonim )
H. Suatu kata benda yang bendanya tidak dapat dilihat disebut kata benda apa ?... (
Abstrak )
A. Ceria rakyat yang menceritakan tentang hewan hewan atau binatang disebutFabel
B. Ahmad bercita cita menjadi seorang dokter. Arti awalan ber pada kata bercita cita mempunyai
arti.. Memiliki.
C. Rusli merasa sedih ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya sinunim dari kata sedih adalah
Susah.
D. Suatu kalimat yang mempunyai struktur kalimat :Subyek, Predikat dan Obyek disebut kalimat apa ?
. Kalimat Aktif.
E. Kata takut jika mendapatkan imbuhan me kan akan menjadiMenakutkan
F. Suatu komonikasi tertulis yang kalimatnya tidak dibatasi dinamakan Surat
G. Jika dilihat dari struktur kalimat . Subyek dari kalimat berikut adalah Orang yang berlari lari tadi pagi
berdiri di depan kantor sekarang. Orang yang berlari lari tadi pagi
H. Semakin hari badan Budi semakin gemuk. Antonim dari kata gemuk adalah.Kurus.
A.
B.
C.
D.
E.

Imbuhan itu dibedakan menjadi tiga tolong sebutkan ?......1. awalan. 2. Akhiran, dan 3.sisipan
Sedangkan kalimat aktif dikelompokkan menjadi dua tolong sebutkan ?....1. Transitif , 2 intransitif
Huruf sisipan itu ada tiga ada tiga apa saja ketiga itu ?..... 1. Er, 2. Em , 3. El.
Kalimat apabila dilihat dari strukturnya ada dua yaitu.1. Kalimat aktif , 2. Kalimat pasif
Paragraf dalam Bahasa Indonesia itu dibedakan jadi tiga tolong sebutkan.1. Induktif 2. Deduktif
dan 3 Campuran.
F. Kata keterangan itu ada berapa sebutkan.Ada dua yaitu 1.Ket. Tempat & 2. Waktu.
G. Rubahlah kalimatmberikut menjadi kalimat passif Ibu menggoreng ikan di dapur .. Ikan
digoreng oleh Ibu di dapur
H. Suatu komonikasi tertulis yang dibatasi kata katanya dinamakan.Telegram

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

MATEMATIKA.
4 ( 5 2 ) =. ( 12 )
2y + Y =.. ( 3y )
1 m + 25 cm =.( 125 cm )
x = ..( 3/8 )
KPK dari 8 dan 10 adalah .( 40 )
Pec. Biasa dari 75 % adalah ( 75 / 100 )
6 ( 3+4 ) = ( 42 )
1 jam = detik ( 3600 )

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

- 5 ( - 30 ) =. 25
5,4,6.7.5.6.5.8,5,5,5.4 modusnya adalah.5
( 4 + 2 ) x 4 =..24
5,4,6.7 berapak mean dari data tersebut 5,5
81 x 2 =.18
7 /2 bila di rubah menjadi pecahan campuran adalah.. 3
5,4,6.7.5.6.5 median dari data tersebut 5
Banyak rusuk dari bangun kubus adalah12

A. Suatu bangun datar segi empat yang mempunyai empat sisi dan empat sudut yang sama besar
dinamakan bangunPersegi
B. Jumlah sudut dari segi tiga adalah sama besarnya dengan sudut.Lurus
C. Pertemuan antara rusuk yang satu dengan rusuk yang lain dinamakan.Titik sudut
D. Suatu segitiga yang mempunyai tiga sisi dan tiga sudut yang sama besar dinamakan.Segi Tiga
Sama Sisi
E. Suatu bangun yang mempunyai tiga ukuran di sebut bangunRuang.
F. Suatu bangun yang dibatasi oleh satu sisi lengkung dan dua sisi lingkaran yang sama besar
disebut.Tabung
G. Suatu bangun datar segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar dan sepasang yang
lainnya tidak sejajar dinamakan bangun.Trapesium.
H. Suatu bangun datar yang mempunyai rumus luas daerah = panjang x lebar adalah.Persegi
Panjang.

ILMU PENGETAHUAN ALAM.

A. Keadaan seorang wanita yang sudah tidak menstruasi lagi disebut..( Menopause)
B. Sel telur tersebut biasanya juga disebut dengan. ( Ovum )
C. Perubahan benda yang membentu lapisan kuning kemerah merahan di sebut proses
apa ?.....( Perkaratan )
D. Apa satuan dari suatu gaya ?........ ( Newton )
E. Hormon yang mempengaruhi pembentukan sperma adalah.( Testoteron )
F. Perubahan kemampuan seseorang dalam menuju kesempurnaan yang berinteraksi
dengan akal dan pikiran itu di sebut.( Perkembangan )
G. Bagian alat produksi perempuan yang menghasilkan sel telur.( Ovarium )
H. Saat menyelesaikan suatu masalah dengan emosional yang tinggi terletak pada
masa. ( Remaja )
A. Rankaian listrik itu ada dua tolong sebutkan..1. Rangkaian seri 2.Rangkaian
Paralel.
B. Perubahan benda itu ada tiga tolong sebutkan .1. Pelapukan 2. Perkaratan dan
3 Pembusukan.
C. Setiap benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh lagi ke tanah
mengapa ?.......Karena di tarik oleh Gaya Grafitasi Bumi.
D. Gerak pada bumi itu ada dua tolong sebutkan .1.Gerak Rotasi 2.Gerak Refolusi

E. Terjadinya gerhana matahari itu karena sinar matahari dalam menyampaikan sinarnya
dihalangi..Bulan.
F. Terjadinya gerhana bulan itu karena sinar matahari saat menyampaikan sinarnya
dihalangi..Bumi
G. Kipas angin adalah salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi .
Gerak.
H. Bungan putrid malu bilamana dikenak sentuh maka daunnya akan. Mengatup /
Kuncup.
A. Perkembang biakan itu ada dua yaitu Vegetatif dan Generatif, perkembangbiakan
Vegetatif adalah perkembangbiakan.Tak kawin.
B. Pembuahan pada ovum itu ada dua yaitu ada pembuahan diluar tubuh ada pula yang
di dalam tubuh.Pembuahan yang diluar tubuh dinamakan pembuahan.External
C. Hewan yang berkembang biak dengan beranak disebut.Vivipar
D. Alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah. Benang Sari
E. Temperatur panas ditandai dengan warna.Merah.
F. Perpindahan panas yang tanpa menggunakan perantara disebut.Radiasi
G. Kunyit berkembangbiak secara vegetative dengan menggunakan ..Rizhoma
H. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebutKonduktor

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL


Suatu bagian permukaan bumi yang merupakan daratan atau tanah yang sangat luas disebut apa ?
.. ( Benua )
Suatu letusan gunung yang terjadi di dasar permukaan laut yang mengakibatkan goncangan pada
gelombang lautan di sebut apa ? ( Gempa Tsunami )
Ada berapa bagian wilayah benua asia itu ?..... ( Lima )
Bangunan kabah yang terkenal itu terletak di Asia mana ?........( Asia Barat )
Ditinjau dari pembagian wilayah benua eropah dibagi menjadi berapa ?..... ( Empat )
Suatu daratan yang menjorok atau menonjol ke laut disebut apa ? . ( Tanjung )
Bangunan Istana Tajmahal itu terletak di Asia mana ?.....( Asia Selatan )
Kawasan Asia Barat dengan orang eropah disebut dengan kawasan( Timur Tengah )

A. Negra yang mendapatkan julukan Macan Asia karena kemajuan bidang ekonomi adalah Negara
. Singapura
B. Propinsi Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia pada masa pemerintahan presiden siapa .
BJ Habibi
C. Patung siaga yang berkepala manusia yang terdapat di mesir disebut.. Spink.
D. Negara yang tidak mempunyai wilayah laut di wilayah asia adalah Negara. Laos
E. Benua Afrika itu dibedakan menjadi berapa wilayah .Lima
F. Negara apa yang mempunyai sebutan Negara Gajah Putih..Negara Thailand
G. Dalam siding PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 berhasil menetapkan jumlah propinsi Indonesia,
menjadi berapa propinsi ?.... 8 Propinsi
H. Penduduk asli benua Australia adalah suku Aborigin.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Selat yang membatasi Malaysia bagian barat dan pulau Sumatra adalah.Selat Malaka
Batas benua eropah bagian timur adalah. Benua Asia
Bumi atau daratan yang membentang yang sangat luas disebut.Benua
Benua Amerika itu terbagi menjadi tiga , dari ketiga itu yang paling maju adalah wilayah Amerika.
Utara.
Sedangkan Negara yang termaju di wilayah Amerika Utara adalah Negara Amerika Serikat
Pergerakan lempeng bumi itu ada dua yaitu menjauh dan mendekat, pergerakan yang mendekat itu
akan mengakibatkan terjadinya.Gunung.
Gempa yang terjadi karena adanya letusan gunung yang mengakibatkan pergeseran kulit bumi
disebut gempa..Tektonik.
Suatu cekungan yang terjadi di dasar laut dinamakan.Palung

BAHASA MADURA.
A. Emba Mahmud ngateteni sapeda dalem bhasa Madura Emba Mahmud enyame ponapa ? ..
Jejjer
B. Ma padana tep kotep cellot .maksod dari tep kotep cellot enggi panika .Tadha tondung
balina.
C. Sengko ngakan edapor. Bhasa alossa enggi panika .Badan kaula nadda e dapor.
D. Ponapa oca mandabba seser tor senjang ?....... Sello ban Samper
E. Ponapa bhasa alossa Eppa entar ka panggung . Rama meos ka panggung
F. Oca laen dari loor enggi panika ..... Moda
G. Lamon pote talebat ekoca ngettak, mon celleng talebat ekoca ponapa ?...Batteng
H. Kembanga jate e nyamai ponapa ?.....Jaggur

A.
B.
C.
D.
E.

Rama adaar e dapor asareng ebu.oca kasarra adaar enggi panika.Ngakan


Carakan madhura se asowara O ngnanggui tandaTaleng - talong
Oca Pagancang tabaligga enggi panika ..Palere.
Carakan Madura se asowara E nganggui tanda .Taleng e adhana
Manabi dha ka reng seppna panjennengan nyebbut Rama sareng Ebu manabi dha ka majadi lake
panjennengan nyebut ponapaPaman
F. Carakan madhura se asowara U ngnanggui tandaSoko e babana
G. Kalambina bana ma daga jilget.. oca laenna jilget enggi panikaGedda
H. Carakan madhura se asowara Ar ngnanggui tandaLajar e attasa

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Predikat dalem bhasa Madura e nyamae ponapa .Careta


Oreng se koros talebat enyamae ponapa..e nyamae ponapa Reggik
Obyek dalem bhasa Madura e nyamae ponapa.Lessanna
Gi Ne kene pon penter nope soleng ekocaagi dha ka ..Rengnge
Subyek dalem bhasa Madura e nyamae ponapaJejjer
Oca katerangan dalem bhasa Madura bada saponapa ..Bada dua

G. Tolong sebutangi oca katerangan kasebut ? Katerangan Bakto tor Katerangan Tempat.
H. Mastur maddung kaju e compo oca kaju e nyamae ponapa ..Lessanna

BAHASA INGGRIS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

You . A student.
( Are )
My friends always go to school every ( Morning )
Are these three books ? . Yes,..( They are )
Do you understand ? No, ( I dont )
Who is your English teacher ?.....( Bapak Abdur Rahman )
What colour is it ?...... ( White )
The head master of SDN Ketupat I is.. ( Bapak Nyoto )
Today is Sunday. What day is tomorrow ?.....( Monday )

A. The book is red. What colour the book ?.........Red.


B. I have four balls. How many ball is mine ?.....Four balls
C. The teacher is standing in front of the class. Where is the teacher standing ?....In front of the
class.
D. The volley ball is my hobby. What is my hobby ?...... The volley ball.
E. He schools in SDN Ketupat I where does he school ?.....SDN Ketupat I
F. Susi Susanti is my best friend. Who is my best friend ?........Susi Susanti
G. The students of sixth class are eighteen How many students in sixth class ?.....eighteen.
H. Aminah buys the ruler in fatahillahs shop where does she buy the ruler ?...In Fatahillahs Shop

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

If you want to jumat pray, where will you go ?......To the mosque
What must you say if your friend wants to be clever ?.....be diligent study.
Five plus twenty five minus four is.Twenty six
Today is Sunday what day was yesterday ?..... Saturday
A week has seven days. How many days one month ?....Thirty days
Last month was Februari this month is.Marct
One hour has sixty menutes. How many seconds one menute ?......Sisty Seconds
Everyday I see you always study. Why do you always study ? Because I want to be.Clever
SOAL SOAL ADU CEPAT.

1.

Paragraf itu ada berapa dan sebutkan ?....Ada 3 yaitu : 1 deduktif.2.induktisdan


3. Campuran.

2. Suatu cerita yang menceritakan kejadian jaman dahulu yang memungkinkan cerita
tersebut di buat buat disebut.( Dongeng )

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4 ( - 14 ) =.( 10 )
Apa rumus dari volume balok ?.....V= p x l x t
Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut.Ovivar
Gerakan bumi itu ada berapa dan sebutkan ?....Ada 2 yaitu gerak rotasi & gerak revolusi.
Ibu kota Negara Vietnam adalah ..Hanoi
Menara eifil suatu keajaiban dunia yang terletak di Negara.Perancis
Tokoh yang mengusulkan perubahan sila pertama pada piagam Jakarta adalah.Moh. Hatta
BPUPKI singkatan dari.Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Oca laen dari Manjeng iya areya .Ngadek
Oca laen dari kas rakas iya areya..Burombu
What is this..?....it is a ruler
How many pen is this ?..... two pens