Anda di halaman 1dari 27

GWP1092

WACANA PENULISAN
Topik 3:
Penanda Wacana
Pensyarah:
Dr. Sajap Maswan
Email: sajap@sajadstudio.info
Jabatan Penyelidikan Inovasi Profesionalisme Keguruan
IPG Kampus Tuanku Bainun
Pulau pinang

Perkara yang akan


dibincangkan

3. Jenis-jenis penanda wacana


Penanda kronologi
Penanda organisasi
Penanda idea

Perbincangan
Apakah Itu Penanda Wacana ?

Pengenalan
1. Penanda wacana berupa kata atau
rangkai kata yang digunakan untuk
merangkaikan ayat dengan ayat yang
lain, bagi menunjukkan wujudnya satu
kesatuan ayat yang utuh.
2. Oleh sebab penanda wacana itu
merangkaikan ayat dengan ayat, maka
penanda wacana itu juga dikenal sebagai
perangkai ayat/peranti linguistik.

Pengenalan
3. Penanda wacana ialah perkataan
ataupun rangkaian perkataan
yang berfungsi mempertalikan
sesuatu idea, hujah dan
pandangan seseorang semasa
menulis ataupun berucap.
4. Penanda wacana amat penting
dalam sesebuah teks kerana
penanda wacana dapat
mewujudkan pertautan atau
kesinambungan antara

Pengenalan
5. Penanda wacana juga merupakan
unsur-unsur bahasa yang
mewujudkan kohesi dan koheran
antara satu teks dengan teks
yang lain sehingga membentuk
kesatuan.

Kepentingan Penanda
Wacana
Mengapa kehadiran dianggap
signifikan ?
Hal ini demikian kerana, tanpa
kehadiran penanda wacana yang
tepat, akan menyebabkan idea yang
diturunkan seolah-olah tidak
mempunyai kesatuan dan pautan
yang lengkap

Jenis-Jenis Penanda
Wacana
Apakah jenis-jenis
wacana?

penanda

Jenis-jenis penanda wacana ialah;


1. Penanda Kronologi
2. Penanda Organisasi
3. Penanda Idea

Jenis-Jenis Penanda
Wacana

1. Penanda Kronologi:

Memberi pengertian kepada


persoalan
berkaitan waktu

Mengandungi kata kunci: bila


dan seumpamanya.

Jenis-Jenis Penanda
1. Penanda
Kronologi:
Wacana

Contoh
a. kini
b. lantas
c. mulamula
d. lepas itu
e. sebelum
f. kemudian
g. semenjak
itu

h. pada suatu waktu


i. pada hari esoknya
j. pada zaman
dahulu
k. dua tahun
kemudian
l. beberapa tahun
kemudian
m.dan yang
seumpamanya.

Jenis-Jenis Penanda
Wacana
1. Penanda
Kronologi:
Contoh ayat;
Pada zaman dahulu
Kerajaan Melayu Melaka
merupakan sebuah kerajaan
yang kuat.

Jenis-Jenis Penanda
2. Wacana
Penanda Organisasi
Fungsi: mempertautkan sesuatu
bahagian wacana dengan
bahagian
yang lain
a. pertama
b. tegasnya
c. contohnya
d. akhir sekali
e. dalam hal ini
f. sebagai kesimpulan
g. dalam hubungan ini

Jenis-Jenis Penanda
2. Penanda
Organisasi
Wacana
h.
i.
j.
k.
l.

untuk merumuskan
dengan perkataan lain
dapat dinyatakan bahawa
untuk menjelaskan lagi
akan dinyatakan pada tempat
yang lain
m.dalam bahagian ini kita akan
membincangkan
n. dan yang seumpamanya

Jenis-Jenis Penanda
2. Penanda
Organisasi
Wacana
Contoh ayat:
Penduduk di negara yang dilanda
peperangan
hidup dalam kesengsaraan. Mereka
bukan sahaja
kehilangan harta benda malahan
anggota
keluarga yang tersayang. Contohnya,
ramai
penduduk Kemboja terpaksa melarikan
diri ke
negara jiran semata-semata untuk

Jenis-Jenis Penanda
3. Wacana
Penanda Idea
Fungsi: menghubungkan antara
fakta dengan fakta dan idea
dengan idea yang berfungsi
untuk:
a. mengembangkan idea
b. pertentangan idea
c. hubungan idea

Jenis-Jenis Penanda
3. Wacana
Penanda Idea
a.

Mengembangkan Idea
malah
satu lagi
selain itu
Seterusnya
begitu juga
di samping itu
lebih-lebih lagi
tambahan pula
dan yang seumpamanya

Jenis-Jenis Penanda
3. Wacana
Penanda Idea

a. Mengembangkan Idea
Contoh ayat:
Ratusan ribu istilah dalam sesuatu
bahasa tidak membawa erti
tanpa istilah-istilah tersebut
digunakan dalam penulisan,
perbincangan, dan
penterjemahan. Tambahan
pula, istilah yang secara abstrak
dihasilkan oleh jawatankuasa
istilah belum tentu sesuai bagi

Jenis-Jenis Penanda
3. Wacana
Penanda Idea
b.

Pertentangan Idea
tetapi
sama ada
sebenarnya
sebaliknya
walaupun
walau bagaimanapun
pada masa yang sama
dan yang seumpamanya.

Jenis-Jenis Penanda
3. Wacana
Penanda Idea
b.

Pertentangan Idea
tetapi
sama ada
sebenarnya
sebaliknya
walaupun
walau bagaimanapun
pada masa yang sama
dan yang seumpamanya.

Jenis-Jenis Penanda
3. Wacana
Penanda Idea
b. Pertentangan Idea
Contoh ayat:

Hassan dan keluarganya


berpindah ke bandar pada
akhir tahun lalu. Namun,
hatinya masih teringat akan
kampung halamannya.

Jenis-Jenis Penanda
3. Wacana
Penanda Idea
c.

Hubungan Idea
jadi
maka
kecuali
oleh itu
oleh sebab
oleh hal yang demikian
untuk tujuan itu
berikutan dengan itu

Jenis-Jenis Penanda
3. Wacana
Penanda Idea
c. Hubungan Idea
Contoh ayat:
Beg itu bukan saya beli,
sebaliknya ia adalah beg
percuma.

Perbincangan
Di dalam teks di bawah bebrapa penanda wacana telah
digunakan. Cuba kesan penanda wacana tersebut.
Pembelajaran dengan modul Program Asas TIP RING
KONSEP K3 menulis karangan. Semasa mengaplikasinya,
saya menjelaskan makna FORMULA KONSEP K3 yang
mencakupi 3 perkara, iaitu pertama pengamalan, kedua isi
dan ketiga kesimpulan. Setiap karangan mesti memenuhi
disiplin 3 komponen tersebut. Komponen pengenalan
mempunyai 3 ciri iaitu pertama isu berdasarkan tajuk,
kedua huraian isu dan ketiga arahan atau respons soalan
daripada tajuk. Dalam Komponen Isi, pertama murid saya
perlu menyatakan isi mengikut arahan soalan, kedua
menghuraikan isi dan ketiga mereka memberi contoh yang
berkaitan isi. Begitu juga pada Komponen Kesimpulan,
pertama mesti menyimpulkan tajuk berdasarkan pendapat
murid, kedua huraian cadangan terhadap isu dan ketiga
jelaskan harapa kepada isu.

Perbincangan
Berdasarkan petikan teks di atas, terdapat beberapa
penanda wacana yang boleh dikesan dalam ayat-ayat
yang digunakan. Antara penanda wacana yang ditemui
ialah seperti semasa, pertama, kedua, ketiga ,
setiap, dalam dan begitu juga.
Penanda wacana atau perkataan semasa yang terdapat
di dalam ayat tersebut membawa maksud atau
menunjukkan sesuatu tempoh atau ketika sesuatu perkara
itu dinyatakan. Manakala perkataan atau penanda wacana
pertama, kedua dan ketiga pula membawa maksud
urutan masa atau turutan peristiwa atau kronologi sesuatu
perkara yang diterangkan oleh penulis. Manakala penanda
wacana begitu juga pula membawa maksud persamaan
erti dalam ayat-ayat yang terdahulu.

Sekian
Terima Kasih

Nota ini disediakan oleh;


Norhayati Ayit
Jabatan Pengajian Melayu
IPG Kampus Pulau Pinang

Rujukan
Asmah Hj. Omar (1980). Analisis Wacana,
dalam Jurnal Dewan Bahasa 24:3, hal.
11-25 dan 24:4, hal. 9-25.
Tarigan, Henry Guntur (1995), Pengajaran
Wacana. Kuala Lumpur: DBP.
Wacana Bahasa Melayu(2009). [Online],
[Diakses: 5 Januari 2014]. Boleh
didapati:
http://gurubahasamelayu.blogspot.com
/2009/07/wacana-bahasa-melayu.html