Anda di halaman 1dari 33

KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS)

SULTAN ISMAIL PETRA INTERNTIONAL ISLAMIC COLLAGE

AYAT AL
AL-AHKAM II
(KDS 2232)
TAJUK :
SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI
KONVENSIONAL

DISEDIAKAN OLEH :
AHMAD FAUWAZ BIN MOHAMED ( SY 0633 )
DIPLOMA
PLOMA AL
AL-SYARIAH TAHUN 3

PENSYARAH :
USTAZ ASRI BIN MAT DAUD

SESI :
2009/2010

0
ISI KANDUNGAN

KATA PENGANTAR 1
PENGENALAN 2-3
SISTEM EKONOMI ISLAM 4-12
• Konsep Ekonomi Islam 12-16

CIRI-CIRI UTAMA SISTEM EKONOMI ISLAM 16-20


• Kaedah-kaedah Asas Dalam Sistem Ekonomi Islam 20
• Prinsip-prinsip Ekonomi 21
• Dasar-dasar Ekonomi Islam 22-24

EKONOMI ISLAM DAN TENTANGAN KAPITALIS 24-25


SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL 25-27
SISTEM EKONOMI ISLAM VS SSTEM EKONOMI KONVENSIONAL 28
KESIMPULAN 30
RUJUKAN 31

1
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah (s.w.t) .


Selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad (s.a.w), keluarga, sahabat dan
sekalian pengikut Baginda. kerana dengan limpah izinnya dapat saya menyiapkan tugasan ini
dengn jayanya hasil dari kesungguhan yang jitu dan sokongan padu dari berbagai pihak.

Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil
Ustaz Mohd Asri Bin Mat Daud iaitu sebagai guru pembimbin bagi mata pelajaran Ayat Al-
Ahkam 2 kerana telah banyak memberikan bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat kepada saya
untuk menyiapkan kajian yang berajuk sistem Ekonomi Islam dan ekonomi barat, yang
merupakan satu khazanah dan keilmuan yang amat luas. Dan kepada ayahanda dan bonda terima
kasih tidak terhingga daripada anakanda kerana telah banyak memberikan sokongan, bantuan ,
dan restu dalam menuntut ilmu. Tidak lupa juga kepada kawan – kawan yang turut sama
memnbantu sepanjang kajian ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah semata-mata, saya hanya hamba yang lemah dan
banyak kekurangan. Jika terdapat kekurangan dalam penulisan saya ini, saya minta maaf.
Semoga Allah (s.w.t) sentiasa memberikan taufiq dan hidayah kepada kita dalam menjalani
kehidupan harian dan semoga hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah (s.w.t).

2
PENGENALAN
Ekonomi bukanlah persoalan baru dalam Islam. Perancangan dan aktiviti ekonomi telah
berlaku dalam zaman Nabi Yusuf a.s yang menjadi Menteri Ekonomi pertama di Mesir. Baginda
telah meletakkan asas Ilmu Ekonomi dengan membuat satu perancangan rapi bagi memastikan
negara mempunyai bekalan yang mencukupi apabila menghadapi musim kemelesetan. Namun
begitu kegiatan ekonomi pada awal Islam agak terbatas dengan kegiatan jual-beli sahaja di
pasaran yang mudah. Mulai abad kedua Hijrah bermulalah beberapa kajian mengenai kegiatan
ekonomi secara khusus dan lahirlah tulisan-tulisan mengenai hukum riba, sistem harga,
monopoli, percukaian, zakat, kewangan kerajaan dan sebagainya. Tulisan-tulisan ini
membicarakan hukum hakam muamalat mengikut mazhab masing-masing.1

Dua tokoh yang sering disebut sebagai bapa Ekonomi Islam ialah Ibni Taymiyah (1262-
1328 Masehi) dan Ibn Khaldun (1332-1406 Masehi). Ibn Taimiyah yang berpusat di Damsyik
adalah terkenal dengan pandangannya mengenai harga setara, pasaran sempurna, kawalan harga,
monopoli, penyorokan dan spekulasi. Manakala Ibn Khaldun pula, di dalam kitabnya yang
terkenal, iaitu Mukaddimah Ibn Khaldun, menyentuh banyak perkara ekonomi seperti nilai,
buruh, sistem harga, hukum permintaan dan penawaran, penggunaan dan pengeluaran, wang,
modal, kewangan negara, dll. Beliau yang berasal dari Haramaut dan berpindah ke Andalus
merupakan tokoh ekonomi dengan pemikiran ekonomi yang penting yang mendahului Adam
Smith dengan jarak waktu 400 tahun.

Walaubagaimana pun momentum pengembangan ilmu Ekonomi Islam ini mengalami


kemerosotan bersama dengan zaman kejatuhan empayar Islam yang berlaku disekitar kurun ke
13 Masehi. Inilah zaman kegelapan Islam di mana masalah politik dan sosial di kalangan umat
Islam telah menjadi kucar-kacir sehingga membantutkan institusi keilmuan. Para ilmuan tidak
mampu lagi mengkaji dan berijtihad. Mereka hanya mampu bertaklid dan dengan rela hati
menutup pintu ijtihad. Ilmu Ekonomi Islam yang yang di asaskan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn
Khaldun dan yang lain sebelum mereka tidak dikembangkan dan hanya tersimpan dalam kitab-
kitab kuning tanpa waris untuk menyambung usaha mereka.2

1
Surtahman K.H. dan Sanep Ahmad, Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan, DBP, 2005, xx-xxi.
2
Op. cit., halaman xxiii.

3
Selepas dari tempoh ini penumpuan ilmu beraleh ke Barat. Lahirlah tokoh ilmu ekonomi
Barat seperti Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), J.S. Mills (1806-1873),
Irving Fisher (1867-1947), John Maynard Keynes (1883-1946), dan lain-lain. Cendikiawan dari
negara Islam pula menghala ke Barat untuk menuntut ilmu yang kemudiannya diterapkan
amalannya di negara masing-masing. Zaman kejatuhan kegemilangan Islam juga berganti
dengan zaman penjajahan kuasa Barat ke atas negara-negara Islam. Maka dengan strategi
serampang dua mata ini, iaitu melalui penjajahan politik dan penjajahan ilmu, boleh dikatakan
kesemua negara Islam kini mengamalkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi Barat yang
dikatakan sekular itu.

Natijah daripada sejarah pengembangan ilmu yang yang tebantut itu, persoalan yang
mendepani kita ialah apa dia dan di mana dia Ekonomi Islam? Adakah sistem ekonomi Barat
sesuai di amalkan oleh umat, negara dan masyarakat Islam dengan pengubahsuaian yang
sewajarnya (proses Islamisasi)? Atau, adakah Ekonomi Islam itu merupakan satu bidang ilmu
yang sama-sekali berlainan dari Ekonomi Barat sehinggakan tidak mungkin ianya diubahsuai
daripada acuan ekonomi konvensional? Pendekatan kedua ini kurang praktikal kerana adanya
tempoh beku dalam ilmu ekonomi Islam selepas zaman Ibn Khaldun. Pendekatan pertama lebih
mudah dan lebih praktikal memandang kepada kemantapan dari segi teori dan amalan ekonomi
konvensional. Para ilmuan Islam boleh menggunakan ekonomi konvensional sebagai titik tolak
dan membuat penyaringan untuk mengambil perkara yang dibenarkan Islam, mengubahsuai
perkara yang tidak sesuai dan menolak yang jelas tidak dibenarkan.

4
SISTEM EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji
tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan mengurus sumber-sumber alam untuk
kepentingan diri dan juga masyarakat bagi mendapatkankeredhaan Allah. Asas kepada ekonomi
Islam adalah berpaksikan kepada keadilan, kebebasan hak milik, dan persamaan, di simpul
dengan ikatan akidah, kesucian jiwa, pengorbanan, persaudaraan dan ihsan.

Pengertian Sistem

Intipati daripada gambaran di atas dapat difahamkan bahawa sistem ekonomi Islam
adalah syumul, tidak terpisah daripada masyarakat, negara dan sunnatullah. Ia merupakan suatu
sistem yang membentuk corak pentadbiran dan pengurusan sektor-sektor yang melibatkan
berbagai institusi yang mengandungi nilai-nilai hukum, peraturan dan kepercayaan, yang
mengait secara langsung atau tidak dalam hal yang berhubung dengan penggunaan, pengeluaran,
agihan atau pertukaran.Ini bermakna sistem ekonomi Islam adalah ”multi-dimensional” dan
sepadu sifatnya, di samping wujudnya koardinasi yang amtap daripada semua pihak yang terlibat
samaada dipertingkat mikro atau makro untuk menjayakan fungsi sesebuah sistem ekonomi
selari dengan nilai-nilai hukum dana peraturan Islam.

Struktur Kegiatan

Dalam dari segi struktur ia mengandungi tiga sektor asas iaitu:


1. Sosial, masalahah atau kebajikan.
2. Ekonomi, tijarah atau perniagaan/perdagangan.
3. Politik, siasah atau kenegaraan.

Ketiga-tiganya tidak terlepas daripada perlakuan dan kegiatan manusia dalam kehidupan
hariannya. Sebarang masalah yang timbul, penyelesaiannya seharusnya dilakukan diperingkat
asas, iaitu masyarakat dan kerjasama swasta (sektor pertama dana kedua). Manakala sektor
ketiga (awam) sebagai penyelaras dan berfungsi mengawasi sebarang kegiatan yang boleh

5
menjejaskan kepentingan ramai, di samping bertindak sebagai badan amanah dana penyelesai
masalah peringkat terakhir apabila sektor pertama dana kedua gagal berfungsi.

Pembagunan setempat adalah contoh terdekat dalam hal ini. Umpamanya, pembinaan
prasarana masyarakat masjid dana jambatan tidak perlu menagih kesemuanya daripada
pemerintah. Dengan sistem waqaf dan sadaqah pemerintah tidak perlu berbelanja besar kerana
sebahagian daripada biayanya dilakukan oleh orang ramai dana pihak swasta atas asas amal
jariah. Dengan ini kerajaan dari satu segi boleh mejimatkan kos pembagunan.

Bagaimanapun, pembahagian beberapa bidang kegiatan manusia seperti di atas bukanlah


dalam bentuk yang rigid tidak boleh berubah, sebaliknya ia dilakukan untuk tujuan memudahkan
kefahaman. Pada hakikatnya dalam amalan biasa terdapat hubungan yang rapat di antara ketiga-
tiga bidang tersebut. Umpamanya, diantara aktiviti atau kegiatan siasah, politik atau kenegaraan
ada yang menyentuh secara langsung bidang ekonomi, perniagaan atau perdagangan dan juga
bidang sosial. Begitulah di antara aktiviti atau kegiatan ekonomi atau perdagangan ada pula yang
menyentuh secara langsung bidang sosial, politik atau kenegaraan.

Dalam hal sedemikian sistem ekonomi Islam secara keseluruhan dapatlah digambarkan
sebagai suatu sistem yang merangkumi semua jenis aktiviti atau kegiatan ekonomi yang
dijalankan dalam ketiga-tiga sektor di atas seperti berikut.

SISTEM EKONOMI ISLAM


(Nizam al-Iqtisad al-Islami)

Siasah/Politik Ekonomi/Perniagaan/ Sosial/Maslahah/


Kenegaraan Perdagangan Kebajikan
(Awam) (Swasta) (Sukarela)

Gambaran di atas jika dibandingkan dengan pensektoran aktiviti atau kegiatan ekonomi
negara pada masa ini dapatlah disimpulkan seperti berikut:

6
Sektor Pertama menyerupai sektor awam. Sektor kedua pula meyerupai sektor swasta.
Manakala sektor sosial, maslahah atau kebajikan adalah satu sektor yang terdapat dalam sistem
ekonomi Islam.

Wujudnya sektor sosial, maslahah atau kebajikan adalah satu ciri khusus (unique feature)
sistem ekonomi Islam. Ini adalah menunjukkan bahwa Islam memberi perhatian berat kepada
golongan yang lemah dengan memberikan pertolongan melalui hukum dana peraturan yang
tersendiri yang dicipta oleh Allah.

Setiap sektor yang disebutkan di atas mempunyai fungsi, hukum dana institusinya yang
tersendiri. Hal ini bolehlah dihuraikan dengan ringkas seperti berikut.

Sektor Awam Kerajaan

Sektor kerajaan yang berkait dengan siasah, politik atau kenegaraan adalah
menggabungkan aktiviti atau kegiatan ekonomi yang dilaksanakan, sama ada secara langsung
atau tidak oleh pemerintah. Beberapa fungsi sektor ini termasuklah, di antaranya.
a) Merancang dan melaksanakan dasar atau polisi ekonomi negara, umpamanya polisi
fiskal, kewangan dan polisi pembangunan
b) Mentadbir dan mengurus segala bentuk harta hakmilik negara, misalnya harta tanah
dana galian (al-ardhi wa al-ma’adin).
c) Mengawas segala kegiatan di semua sektor, baik sektor awam mahupun swasta,
melalui agensi al-hisbah.

Hukum-hakam yang bersangkutan dalam sektor ini, di antaranya, ialah


a) hukum-hakam mengenai semua jenis cukai, termasuk cukai jizyah, kharaj, ushur dan
sulh al-jizyah.
b) Hukum-hakam harta fai’ dan ghanimah (ahkam al-fai’ wa al-ghanimah)
c) Hukum-hakam peninggalan pusaka (ahkam al-tarikah) atau harta perwarisan.
d) Hukum-hakam harta waqaf dan wasiat (ahkam al-awqaf wa al-wasaya)
e) Hukum-hakam mengenai mata wang (ahkam al-nuqud)

7
f) Hukum-hakam mengenai tanah dan galian (ahkam al-aradhi wa al-ma’adin).

Insitusi-institusi, jabatan atau kementerian yang berkaitan dalam sektor ini, di antaranya
termasuklah.
a) Institusi Perbendaharaan Negara (Bayt al-Mal).
b) Institusi Bank Pusat (Dar al-Amwal).
c) Diwan atau Jabatan Perancangan Pembangunan.
d) Jabatan Hasil Dalam Negeri (Diwan al-Jibayah).
e) Kementerian kemajuan Tanah dan Wilayah.
f) Kementerian Galian dan Sumber Alam.
g) Kementerian Waqaf.

Sektor Swasta

Sektor swasta dalam sistem ekonomi Islam merupakan sektor ekonomi/ perdagangan
yang tidak kurang pentingnya daripada sektor yang pertama. Rakyat, dalam sektor ini, secara
persendirian atau kolektif, (shakhsiyah fardiyah awi’ tibariyah) berusaha mencari rezeki
(fadhlan min Allah) dengan menggunakan tenaga, kebolehan dan harta milik mereka.

Bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh sektor ini amat luas ia meliputi
bidang-bidang seperti pertanian, perlombongan, perusahaan, pembinaan, perdagangan,
kewangan, pengangkutan, perkhidmatan dan lain-lain.

Setiap orang yang menjalankan kegatan dalam sektor ini adalah bertujuan untuk
memperolrhi rezeki yang halal sebagai perataraan untuk membolehkan mereka melakukan
amalan berbelanja di jalan Allah (infaq fi sabil Allah).

Di antara fungsi-fungsi yang sesuai dilaksana melalui kegiatan-kegiatan seperti ini ialah:
a) Kewajipan berusaha untuk mendapat rezeki yang halal dan menunaikan
tanggungjawab infaq fi sabil Allah.

8
b) Mempelbagaikan sumber rezeki yang baik dan bermanfaat melalui mekanisme
tawaran dan permintaan yang sihat di pasaran untuk menentukan harga yang sesuai.
c) Memberi perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna secara meluas dan
secukupnya.
d) Berusaha mengembangkan harta dengan cara yang halal dan menggunakan dengan
cara yang sama bukan membekukannya.
e) Memkmurkan alam dan isi kandungnnya bag mencapai matlamat pertubuhan
ekonomi, kestabilan dan kesejahteraan.

Hukum-hakam yang wajib dipatuhi dalam sektor ini meliputi satu rangkaian hukum yang
luas. Para fuqaha’, dari segi pengkanunannya, menghimpunkan hukum-hakam ini dalam
bahagian mu’amalah. Ia terdiri daripada hukum-hakam akad, jual beli, jualan tempahan, sewa-
menyewa dan sebagainya.

Institusi-institusi yang terlibat dalam sektor swasta boleh menjalankan kegiatannya sama
ada dilakukan oleh orang perseorangan atau dalam bentuk entit yang sah secara kolektif. Entiti
yang sah biasanya terdiri daripada berbagai bentuk syarikat dan entiti-entiti lain yang diakui,
seperti badan kerajaan dan badan kanun.

Sektor Sosial/Kebajikan Masyarakat

Perlakuan dan kegiatan ekonomi dalam sektor kebajikan mempunyai fungsi yang
tersendiri, di antaranya ialah:
a) Membantu golongan yang lemah, seperti anak-anak yatim, orang-orang fakir dan
miskin
b) Menyediakan skim kesejahteraan sosial (al-daman al-ijyima’i) sama ada oleh
pemerintah atau persendirian
c) Menyediakan prasarana di peringkat asas.

Aktiviti atau kegiatan-kegiatan dalam sektor ini dilakukan dengan menggunakan harta
milik persendirian (sadaqah tatawwu’) awam dan jika perlu harta milik negara (bayt-al-mal).

9
Hukum-hakam yang bersangkutan dalam sektor ini di antaranya, ialah:
a) Zakat dan segala jenisnya, termasuk zakat fitrah.
b) Pemberian sukarela (sadaqah tatawwu’), hibah, minhah.
c) Waqaf, sama ada waqaf am ataupun Khas
d) Pinjaman kebajikan (qardan hasan)

Ajaran Islam memberikan petujuk dasar berkenaan dengan masalah pokok ekonomi tersebut
sebagai berikut :

Barang dan Jasa

Barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi Islam didasarkan kepada akidah pokok
dalam muamalah, yaitu apa saja dibolehkan, kecuali yang dilarang. Ini berarti bahwa barang dan
jasa yang diproduksi hendaknya barang dan jasa yang halal, bukan yang haram, Rasul bersabda :

"Barang siapa yang membiarkan anggurnya pada masa petikan, untuk dijual
kepada orang yang menjadaikannya arak, maka sesungguhnya dia menempuh api
neraka dengan sengaja". (Thabrani)

Bahkan orang yang terlibat dalam memproduksi dan memasarkan pun ikut dilaknat
Allah. Sabda Rasulullah :

"Semoga Allah melaknat khamr dengan peminumnya, penuangnya,penjualnya,


yang memperjual belikannya, pemerasnya, yang menyuruh memerasnya,
pembawa dan yang membawakannya. " (Dari Ibnu Umar).

Sistem Organisasi Produksi

Dalam pengaturan organisasi produksi barang dan jasa dalam menaikkan nilainya, Islam
memberikan kebebasan kepada kemampuan akal manusia, sehingga mencapai nilai yang lebih
baik. Arahan yang mendasar dalam pengorganisasian produksi adalah adanya perhitungan yang

10
matang sehingga dapat terhindar dari kerugian, karana itu perencanaan yang matang dan
perhitungan yang feasible adalah suatu kegiatan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Bahkan
Islam mengisyaratkan pengadministrasian yang teratur perlu diwujudkan dalam kegiatan
produksi, firman-Nya :

( ©!$# (#θà)¨?$#uρ 3 öΝà6Î/ 8−θÝ¡èù …çµ‾ΡÎ*sù (#θè=yèøs? βÎ)uρ 4 Ó‰‹Îγx© Ÿωuρ Ò=Ï?%x. §‘!$ŸÒムŸωuρ 4 óΟçF÷ètƒ$t6s? #sŒÎ) 3(#ÿρ߉Îγô©r&uρ

∩⊄∇⊄∪ ÒΟŠÎ=tæ >óx« Èe≅à6Î/ ª!$#uρ 3 ª!$# ãΝà6ßϑÏk=yèãƒuρ

Maksudnya:
dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. dan janganlah mana-mana
jurutulis dan saksi itu disusahkan. dan kalau kamu melakukan (Apa Yang
dilarang itu), maka Sesungguhnya Yang demikian adalah perbuatan fasik
(derhaka) Yang ada pada kamu. oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah;
dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa
mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.3

Persaksian di atas dilakukan pada masa sekarang dalam bentuk administrasi atau bukti-bukti
fizik dan suatu transaksi. Dalam kaitan produksi ayat di atas dimaksudkan sebagai pengaturan
administrasi produksi barang dan jasa yang teratur dan tertib sesuai dengan kaedah-kaedah
administrasi perusahaan yang baik. Dalam kaitan organisasi proses produksi yang melibatkan
tenaga manusia, Islam sangat menekankan kepada sumber daya manusia yang memiliki kualiti
yang tinggi sesuai dengan bidangnya. Ini berarti bahwa Islam sangat menghargai keahlian dan
profesionalisme, sebagaimana sabda Nabi :

"Apabila diserahkan suatu urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah


kehancurannya. "(HR. Bukhari).

3
Al-Quran Surah al-Baqarah, 2:282.

11
Karana itu ajaran Islam dalam pengembangan produksi barang dan jasa sangat
menekankan kepada peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan produksi dan
professional.

Hubungan antara pengusaha dan karyawan diatur dalam hubungan berdasarkan atas
penghargaan terhadap derjat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia, karana itu aturan
ketenaga kerjaan sentiasa diatur dalan hubungan yang sihat dan saling menghargai. Tenaga kerja
ditempatkan bukan hanya sebatas alat produksi, tetapi ditempatkan dan dihargai sebagai
manusia, karana itu sistem pengupahan secara adil, berdasarkan pengalaman dan kemampuan
yang dimilikinya sehingga para pekerja dapat merancang masa depannya dengan jelas dan
sekaligus mereka bekerja keras untuk mengejar prestasi kerjanya. Firman Allah :

∩⊇∪ tβθçΗs>ôàムŸω öΝèδuρ öΝßγn=≈uΗùår& öΝåκuŽÏjùuθã‹Ï9uρ ( (#θè=ÏΗxå $−ΙÊeΕ ×M≈y_u‘yŠ 9e≅à6Ï9uρ

Maksudnya:
Dan bagi mereka masing-masing (dari puak jin dan manusia - Yang
berbuat baik dan Yang berbuat jahat) disediakan berbagai peringkat (balasan)
Yang sesuai Dengan apa Yang mereka telah kerjakan, dan (Ketetapan Yang
demikian ialah) supaya Allah menyempurnakan bagi mereka balasan amal-amal
mereka, sedang mereka tidak dirugikan (sedikitpun).4

Dalam hal pengupahan ini hak-hak pekerja diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh
pengusaha, bahkan hak mereka dapat diberikan tanpa menangguh, sebagaimana Nabi bersabda:

"Berilahpegawai itu upahnya sebelum kering keringatnya. "(HR. Ibnu Majah)

Pemberian hak yang wajar dan manusia kepada pegawai akan menampakkan terhadap
produk kerja mereka, sebaliknya pengabaian terhadap hak-hak pekerja melahirkan masalah yang
dapat merugikan perusahaan. Demikian pula dalam hal kewajiban para pekerja. Islam
mengajarkan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung

4
Ibid Surah Al-Ahqaf, 46:19

12
jawab terhadap kelancaran dan kemajuan perusahaannya, karana kewajipan bekerja bukan hanya
memenuhi keperluan material saja, melainkan tugas hidup sebagai manusia dan sekaligus tugas
pengabdian (ibadah) kepada Allah.

Ayat ini menjelaskan tentang sikap seorang muslim yang tidak berlaku kikir dan tidak
pula terlalu boros, tetapi dapat bersikap pertengahan dengan mempertimbangkan efisiensi.
Efisiensi tidak berarti kikir, tetapi bertindak hemat, menghindari pemborosan yang tidak perlu
agar memperoleh keuntungan yang layak, sebab boros atau inefisien dapat menyebabkan
kerugian. Dalam ayat di atas lebih konkrit dijelaskan bahwa kikir maupun boros akan melahirkan
akibat yang tercela dan meyesal. Tercela karana orang yang kikir akan dijauhi orang lain dan
boros akan merugikan dan melahirkan penyesalan.

Konsep Ekonomi Islam

Islam mengambil suatu kaedah terbaik di antara kedua-dua pandangan yang ektrem
tersebuat dan cuba untuk membentukkan keseimbangan sebenar di antara keduanya. Ia
menetapkan bahawa kejayaan tidak diperolehi melalui fahaman yang pertama ataupun fahaman
yang kedua tetapi melalui pelarasan kedua-duanya. Seseorang tidak sepatutnya menyerahkan
dirinya bulat-bulat kepada fahaman kerohanian dan tidak mengendahkan fahaman hidup
kebendaan ataupun seseorang hanya menilai sesuatu melalui nilai faedah ekonominya dan
mengetepikan langsung nilai-nilai moral.

Sesuatu kejayaan system ekonomi Islam bergantung kepada sejauh mana pengubahsuaian
dapat dilakukan dia antara keperluan kebendaan dan keperluan etika yang diperluaskan oleh
manusia. System ekonomi Islam tidak melupakan cirri asas kemajuan manusia yang bergantung
kepada sejauh mana kejayaan koordinasi dan harmoni di antara aspek moral dan kebendaan
dalam kehidupan manusia. Apabila nilai-nilai moral dipisahkan daripada kemajuan ekonomi, ia
akan kehilangan kuasa yang mampu mengekalkan kestabilan dan kesemimbangan dalam system
social. Di samping itu apabila perjuangan ekonomi langsung tidak mempunyai batas-batas moral
dan menuju kepada fahaman kebendaan lantas akan wujud keiatan rasuah dan keadaan yang
tidak bermoral, yang pasti akan menghapuskan kestabilan ekonomi masyarakat. Akibatnya,

13
masyarakat akan menghadapi persaingan dan permusuhan, hilangnya sikap bekerjasama dan
kasih sayang di antara kedua-dua konsep hidup tadi dan akhirnya akan membawa kehancuran
dan keruntuhan kepada masyarakat.

Ini tidak mendorong masyarakat untuk menganggap bahawa Islam mengesyorkan nilai
moral semata-mata dan menentang kemahuan ekonomi untuk kehidupan. Sebenarnya hal ini
tidaklah benar, apa yang cuba dilakukan ialah untuk mewujudkan suasana harmoni sebenar di
antara fahaman kebendaan dan kerohanian manusia, system ekonomi Islam mengajarkan bahawa
kerjayaan dan keselamatan bukanlah terletak pada fahaman kerohanian atau pun kebendaan
semata-mata tetapi terletak pada kombinasi kerohanian kedua-duanya. System ekonomi Islam
menekankan bahawa manusia tidak sapatutnya menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam fahaman
kerohanian, mengabaikan kepentingan unsur-unsur kebendaan dan mengangap ia sebagai
berdosa, atau pun dia berpegang kepada keadaan esktrem yang kedua yang menilai sesuatu
melalui hasil-hasil kebendaan dan mengetepikan nilai-nilai moral kehidupan.

Menolak Fahaman Rahbaniah

Islam menolak konsep-konsep hidup yang ektrem dan mengambil sikap pertengahan di antara
kedua-dua kaedah pemikiran tadi. Al-Quran menolak rahbaniah melalui firman Allah:

É>θè=è% ’Îû $oΨù=yèy_uρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$# çµ≈oΨ÷s?#uuρ zΟtƒötΒ Èø⌠$# †|¤ŠÏèÎ/ $uΖøŠ¤s%uρ $oΨÎ=ß™ãÎ/ ΝÏδ̍≈rO#u #’n?tã $uΖøŠ¤s% §ΝèO

$yϑsù «!$# Èβ≡uθôÊÍ‘ u!$tóÏGö/$# āωÎ) óΟÎγøŠn=tæ $yγ≈uΖö;tGx. $tΒ $yδθããy‰tGö/$# ºπ§‹ÏΡ$t6÷δu‘uρ ZπuΗ÷qu‘uρ Zπsùù&u‘ çνθãèt7¨?$# šÏ%©!$#

∩⊄∠∪ tβθà)Å¡≈sù öΝåκ÷]ÏiΒ ×ŽÏWx.uρ ( óΟèδtô_r& öΝåκ÷]ÏΒ (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $oΨ÷s?$t↔sù ( $yγÏFtƒ$tãÍ‘ ¨,ym $yδöθtãu‘

Maksudnya:
Kemudian Kami iringi sesudah - mereka: Rasul-rasul Kami silih berganti, dan
Kami iringi lagi Dengan Nabi Isa Ibni Maryam, serta Kami berikan kepadanya:
Kitab Injil; dan Kami jadikan Dalam hati orang-orang Yang mengikutnya
perasaan belas kasihan (sesama sendiri). dan (perbuatan mereka beribadat

14
secara) "Rahbaniyyah" - merekalah sahaja Yang mengadakan dan merekanya;
Kami tidak mewajibkannya atas mereka; (Mereka berbuat demikian) kerana
mencari keredaan Allah; Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan
memeliharanya menurut Yang sewajibnya. oleh itu, orang-orang Yang beriman
(kepada Nabi Muhammad) di antara mereka, Kami berikan pahalanya, dan
(sebaliknya) banyak di antara mereka Yang fasik - derhaka.5

Firman Allah bermasud “Kami tiada memerintah demikian kepada mereka”


menunjukkan bahawa konsep hidup tersebut sangat luar biasa dan Allah tidak menjadikan
manusia dengan naluri yang sedemikian tetapi manusia sendiri yang mengada-adakannya. Allah
sememangnya menghendaki manusia meninggalkan kenikmatan dunia yang melalaikan, dan
beralih kepada jalan yang menuju kepada keredaan-Nya. Tetapi, ini tidak bermakna Allah
mahukan manusia menjalani hidup yang suram, bukan juga berterusan beribadat dan
mengasingkan diri. Berbakti kepada Allah dilakukan melalui kehidupan yang nyata dalam dunia
yang serba mencabar ini.

Firman Allah dalam Surah al-Ma’idah:

Ç≈sÜø‹¤±9$# È≅yϑtã ôÏiΒ Ó§ô_Í‘ ãΝ≈s9ø—F{$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ çŽÅ£øŠyϑø9$#uρ ãôϑsƒø:$# $yϑ‾ΡÎ) (#þθãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

∩⊃∪ tβθßsÎ=øè? öΝä3ª=yès9 çνθç7Ï⊥tGô_$$sù

Maksud:
Wahai orang-orang Yang beriman! Bahawa Sesungguhnya arak, dan judi, dan
pemujaan berhala, dan mengundi nasib Dengan batang-batang anak panah,
adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. oleh itu hendaklah kamu
menjauhinya supaya kamu berjaya.6

5
Ibid Surah al-Hadid 57:27.
6
Ibid Surah al-Ma’idah 5:90.

15
Dalam firman di atas Allah menghendaki manusi mengekalkan keseimbangan dalam
hidup dan tidak sewajarnya berlaku kejam terhadap diri dengan menjauhkan perkara-perkara
yang baik oleh kerana “tiada penghormatan melakukan persingan dan pertapaan semata-mata.”
Seterusnya, manusia diberi amaran supaya kekal dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah
kerana Allah tidak mengasihi mereka yang melampaui batas.

Dalam surah yang sama Allah berfirman lagi yang bermaksud:

¨βÎ) 4 ©!$# (#θà)¨?$#uρ ( $oΨ÷èsÛr&uρ $oΨ÷èÏϑy™ öΝçGù=è% øŒÎ) ÿϵÎ/ Νä3s)rO#uρ “Ï%©!$# çµs)≈sV‹ÏΒuρ öΝä3ø‹n=tæ «!$# sπyϑ÷èÏΡ (#ρãà2øŒ$#uρ

∩∠∪ Í‘ρ߉÷Á9$# ÏN#x‹Î/ 7ΟŠÎ=tæ ©!$#

Maksud:
Dan kenanglah nikmat Allah (yang telah dikurniakanNya) kepada kamu
serta ingatlah perjanjianNya Yang telah diikatNya Dengan kamu, ketika kamu
berkata: "Kami dengar dan Kami taat (akan perintah-perintah Allah dan
RasulNya)" dan bertaqwalah kamu kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui akan Segala (isi hati) Yang ada di Dalam dada.7

Dalam firman Allah di atas, diterangkan bahawa Allah tidak menhendaki untuk
membebankan manusia dengan mengadakan batas-batas yang luar biasa dalam hidup, Allah
memerikan prinsip-prinsip hidup yang positif membolehkan manusia memperolehi
kesempurnaan.

Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang
baik dalam kehidupan tidak membuatkan manusia mentaati atau mendapat keredaan Allah, oleh
itu tentulah sia-sia atau tidak bererti langsung untuk menerima cara hidup sedemikian yang
dianggap menzalimi manusia.

Dalam Surah ‘Taha’ Allah berfirman:


77
Ibid Surah al-Ma’idah 5:7.

16
∩⊄∪ #’s+ô±tFÏ9 tβ#uöà)ø9$# y7ø‹n=tã $uΖø9t“Ρr& !$tΒ

Maksud:
Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (Wahai Muhammad) supaya Engkau
menanggung kesusahan.8

Melalui ayat tersebuat sekali lagi diperingatkan bahawa al-Quran diturunkan kepada manusia
bukan untuk mewujudkan kesukaran tetapi untuk menunjukkan jalan yang lurus. Oleh yang
demikian, manusia akan mendapat petunjuk dari-Nya untuk kebaikan mereka sendiri.

CIRI-CIRI UTAMA SISTEM EKONOMI ISLAM

System ekonomi Islam yang telah jelas dalam halaman yang terdahulu mempunyai ciri-ciri
utama seperti berikut:

Kebebasan Individu dan masyarakat

Sebenarnya Islam merupakan satu-satunya agama yang membawa kebenaran dan keadilan dalam
dunia ini, dan umat Islam merupakan insane yang mempunyai tugas untuk menyeru kepada
kebaikan dan menjauhi kemungkaran seperti yang dijelaskan dalam al-Quran:

’Îû šχθãã̍≈|¡ç„uρ ̍s3Ψßϑø9$# Çtã tβöθyγ÷Ψtƒuρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ šχρããΒù'tƒuρ ̍ÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ šχθãΨÏΒ÷σãƒ

∩⊇⊇⊆∪ tÅsÎ=≈¢Á9$# zÏΒ šÍ×‾≈s9'ρé&uρ ÏN≡uŽöy‚ø9$#

Bermaksud:
Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan menyuruh berbuat Segala
perkara Yang baik, dan melarang daripada Segala perkara Yang salah (buruk
dan keji), dan mereka pula segera segera pada mengerjakan berbagai-bagai

8
Ibid Surah Taha 20:2.

17
kebajikan. mereka (yang demikian sifatnya), adalah dari orang-orang Yang
soleh.9

Kemudian Allah memrintahkan supaya supaya sentiasa ada sekumpulan manusia di


kalangan mereka yang menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan manerusi
firman-Nya :

’Îû šχθãã̍≈|¡ç„uρ ̍s3Ψßϑø9$# Çtã tβöθyγ÷Ψtƒuρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ šχρããΒù'tƒuρ ̍ÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ šχθãΨÏΒ÷σãƒ

∩⊇⊇⊆∪ tÅsÎ=≈¢Á9$# zÏΒ šÍ×‾≈s9'ρé&uρ ÏN≡uŽöy‚ø9$#

Maksud:
Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan menyuruh berbuat Segala
perkara Yang baik, dan melarang daripada Segala perkara Yang salah (buruk
dan keji), dan mereka pula segera segera pada mengerjakan berbagai-bagai
kebajikan. mereka (yang demikian sifatnya), adalah dari orang-orang Yang
soleh.10

Bagaimanapun perlu diingatkan bahawa kemuliaan umat Islam yang disebut dalam ayat
di atas bergantung kepada sejauh mana kemampuan mereka menyeru manusia kepada kebaikan
dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Jika mereka kehilangan cirri asas tersebuat,
akhirnya mereka juga akan kehilangan kemulian yang diberikan.

Perlu juga dinyatakan bahawa tugas asas dalam meyeru kebaikan dan melarang
kemungkaran hanya boleh dilaksanakan jika terdapat kebebasan sepenuhnya untuk berusra dan
bertindak. Dengan lain perkataan, kebebasan dan tanggungjawab MNOPQ‫ ا‬ST UVW‫وف و‬MZPQ[\M]‫ا‬
menyeru kepada kebaikan serta melarang kemungkarang saling bergantung berjalan seiring. Kita
tidak dapat menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka melakukan kemungkaran
jika kita tidak mempunyai kebebasan untuk bersuara.

9
Ibid Surah al-Imran 3:114.
10
Ibid Surah al-Imran 3:104.

18
Disebabkan tanggungjawab menyeru MNOPQ‫ ا‬ST UVW‫وف و‬MZPQ[\M]‫ ا‬kepada kebaikan dan
mencegah kemungkaran merupakan prinsip asas Islam yang membezakannya daripada lain-lain
agama, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melaksanakan tugas tersebut.
Sebenarnya ia Berjaya membentuk dan mewujudkan hubungan yang rapat di antara individu dan
masyarakat yang membolehkan mereka bekerjasama dan menyukarkan berlakunya pergeseran di
antara mereka. “Islam meneapkan supaya setiap individu mempunyai dua peranan yang serentak
iaitu peranan sebagai seorang individu yang bebas dan peranannya sebagai seorang maysrakat.

Hak Permilikan Individu

Islam mengiktirafkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua
jenis harta benda yang mampu diperolehinya menurut cara yang halal. Ia membenarkan
seseorang untuk mendapatkan seberapa banyak harta yang mampu diperolehinya “menurut
pengetahuan, kemahiran dan tenaga dengan menggunakan cara-cara yang bermoral dan tidak
antisocial.” Andaian bahawa Islam mengiktirafkan hak individu ke atas hak milik persendirian
dibuktikan oleh hakikat bahawa ia membimbing individu untuk membelanjakan (ke atas dirinya
dan orang lain) harta kekayaannya:

3 ×πyè≈xx© Ÿωuρ ×'©#äz Ÿωuρ ϵŠÏù ÓìøŠt/ āω ×Πöθtƒ u’ÎAù'tƒ βr& È≅ö7s% ÏiΒ Νä3≈oΨø%y—u‘ $£ϑÏΒ (#θà)ÏΡr& (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# $y㕃r'‾≈tƒ

∩⊄∈⊆∪ tβθãΚÎ=≈©à9$# ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$#uρ

Maksud:
Wahai orang-orang Yang beriman! Sebarkanlah sebahagian dari apa Yang telah
Kami berikan kepada kamu, sebelum tibanya hari (kiamat) Yang tidak ada jual-
beli padanya, dan tidak ada kawan teman (yang memberi manfaat), serta tidak
ada pula pertolongan syafaat. dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang
Yang zalim.11

11
Ibid Surah al-Baqarah 2:254

19
Dalam Surah al-Dhariyat’ Allah berfirman:

∩⊇∪ ÏΘρãóspRùQ$#uρ È≅Í←!$¡¡=Ïj9 A,ym öΝÎγÏ9≡uθøΒr& þ’Îûuρ

Maksud:
Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian Yang mereka tentukan
menjadi) hak untuk orang miskin Yang meminta dan orang miskin Yang menahan
diri (daripada meminta).12

Kenyataan yang menyebut bahawa Islam mengiktiraf hak individu terhadap harta benda
seterusnya diuji kebenarannya melalui ayat-ayat al-Quran berikut:

$[sÎ=≈|¹ $yϑèδθç/r& tβ%x.uρ $yϑßγ©9 Ö”∴x. …çµtFøtrB šχ%x.uρ ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ’Îû È÷yϑŠÏKtƒ È÷yϑ≈n=äóÏ9 tβ%s3sù â‘#y‰Ågø:$# $¨Βr&uρ

4 “̍øΒr& ôtã …çµçGù=yèsù $tΒuρ 4 y7Îi/¢‘ ÏiΒ Zπyϑômu‘ $yϑèδu”∴x. %y`̍÷‚tGó¡tƒuρ $yϑè䣉ä©r& !$tóè=ö7tƒ βr& y7•/u‘ yŠ#u‘r'sù

∩∇⊄∪ #ZŽö9|¹ ϵøŠn=¨æ ìÏÜó¡n@ óΟs9 $tΒ ã≅ƒÍρù's? y7Ï9≡sŒ

Maksud:
Adapun tembok itu pula, adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di
bandar itu; dan di bawahnya ada "Harta terpendam" kepuyaan mereka; dan
bapa mereka pula adalah orang Yang soleh. maka Tuhanmu menghendaki supaya
mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka Yang terpendam itu,
sebagai satu rahmat dari Tuhanmu (kepada mereka). dan (ingatlah) Aku tidak
melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang
maksud dan tujuan perkara-perkara Yang Engkau tidak dapat bersabar
mengenainya".13

12
Ibid Surah al-Dhariyat 51:19.
13
Ibid Surah al-Kahfi 18:82.

20
Ayat-ayat al-Quran tersebut dengan jelas mengiktirafkan hak individu untuk memiliki
dan membelanjakan harta benda. Islam juga mengiktirafkan semua hak lain yang berkaitan
dengan hak pemilikan, misalnya, keselamatan harta benda daripada penipuan , kecurian dan lain-
lain bentuk pemilikan yang diharamkan iaitu melalui kekerasan dan tipu muslihat. Islam
menjamin keselamatan harta benda milik umatnya dan mengenakan hukuman yang berat kepada
penjenayah-penjenayah. Pencuri dan perompak yang mengancam keselamatan harta benda yang
dimiliki oleh rakyatnya dan tidak menghormati hak mereka, akan dihukum dengan berat oleh
kerajaan Islam, seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat al-Quran berikutnya:

∩⊂∇∪ ÒΟŠÅ3ym ͕tã ª!$#uρ 3 «!$# zÏiΒ Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ L!#t“y_ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í‘$¡¡9$#uρ ä−Í‘$¡¡9$#uρ

Maksud:
Dan orang lelaki Yang mencuri dan orang perempuan Yang mencuri maka
(hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan Dengan sebab apa
Yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah.
dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.14

Di sini umat Islam diingatkan supaya menjauhkan diri daripada perbuatan mengambil harta
benda orang lain secara haram yang merupakan suatu dosa yang besar dan jenayah yang serius.

Kaedah-kaedah Asas Dalam Sistem Ekonomi Islam

Oleha kerana system ekonomi Islam bermatlamatkan mencari keredhaan Allah S.W.T semata-
mata yang membeza dengan system ekonomi konvensional, maka terdapat garis panduan bagi
menjadikan system ekonomi itu teratur, seimbang dan diredai oleh Allah S.W.T serta
membahagiakan sesame manusia.

I. Harta merupakan hak Allah S.W.T yang mutlak


II. Aktiviti perekonomian merupakan suatu Ibadat
III. Asal sesuatu adalah harus
IV. Uruf dan adat diambil kira dalam transaksi

14
Ibid Surah al-Ma’idah 5:38.

21
V. Mencapai maslahat Khas dan Am
VI. Mengetahui hukum-hakam

Prinsip-prinsip Ekonomi

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahnya aktiviti produksi
dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktiviti yang boleh dikatakan sama halnya dengan
keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu
keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya
dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan sistem
ekonomi ada berbagai macam, di antaranya:

Sistem Ekonomi Kapitalis


Prinsip ekonomi kapitalis adalah:
I. Kebebasan memiliki harta secara persendirian.
II. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
III. Ketidaksamaan ekonomi.

Sistem Ekonomi Komunis


Prinsip ekonomi komunis adalah:
I. Hak milik atas alat-alat produksi oleh negara.
II. Proses ekonomi berjalan atas dasar rencana yang telah dibuat.
III. Perencanaan ekonomi sebagai rencana / dalam proses ekonomi yang harus dilalui.

Sistem Ekonomi Sosialis


Prinsip ekonomi sosialis adalah:
I. Hak milik atas alat-alat produksi oleh koperasi-koperasi serikat pekerja, badan hukum
dan masyarakat yang lain. Pemerintah menguasai alat-alat produk yang vital.
II. Proses ekonomi berjalan atas dasar mekanisme pasar.

22
III. Perencanaan ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dengan usaha menyesuaikan
kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat.

Adakah Ekonomi Islam?

Sistem kapitalis yang saat ini banyak dipergunakan telah menunjukkan kegagalan dengan
mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Sistem ekonomi Islam sebagai pilihan alternatif mulai
digali untuk diterapkan sebagai sistem perekonomian yang baru. Bagaimanakah sistem ekonomi
Islam itu? Sistem ekonomi Islam mempunyai berbeza yang mendasar dengan sistem ekonomi
yang lain, dimana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap
kegiatannya.

Prinsip ekonomi Islam adalah:


Kebebasan individu.
I. Hak terhadap harta.
II. Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan.
III. Kesamaan sosial.
IV. Keselamatan sosial.
V. Larangan menumpuk kekayaan.
VI. Larangan terhadap institusi anti-sosial.
VII. Kebajikan individu dalam masyarakat.

Dasar-dasar Ekonomi Islam

Antara dasar-dasar ekonomi Islam adalah:

1) Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat,
tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara
seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas dicapai secara
optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga.

23
2) Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan
dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
3) Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlentar.
4) Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, oleh karena
itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rizki.
5) Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
6) Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang.
7) Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran
perbedaan adalah prestasi kerja.

Kemudian landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai
berikut:

Nilai dasar sistem ekonomi Islam:


1) Hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan.
2) Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
3) Keadilan antar sesama manusia.

Nilai instrumental sistem ekonomi Islam:


1) Kewajiban zakat.
2) Larangan riba.
3) Kerjasama ekonomi.
4) Jaminan sosial.
5) Peranan negara.

Nilai filosofis sistem ekonomi Islam:


1) Sistem ekonomi Islam bersifat terikat yakni nilai.
2) Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, dalam arti penelitian dan pengembangannya
berlangsung terus-menerus.

Nilai normatif sistem ekonomi Islam:

24
1) Landasan aqidah.
2) Landasan akhlaq.
3) Landasan syari'ah.
4) Al-Qur'anul Karim.
5) Ijtihad (Ra'yu), meliputi qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, dan urf.

Ekonomi Islam dan Tentangan Kapitalisme

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah:
• Asumsi dasar / norma pokok maupun aturan main dalam proses ataupun interaksi
kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam asumsi dasarnya
adalah syari'ah Islam, diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga,
kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmaniah maupun rohaniah.
• Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan alam.
• Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku
khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Berbicara tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak bisa dilepaskan
dari perbedaan pendapat mengenai halalharamnya bunga yang oleh sebagian ulama dianggap
sebagai riba yang diharamkan oleh al-Qur'an.

Manfaat uang dalam berbagai fungsi baik sebagai alat penukar, alat penyimpan kekayaan
dan pendukung peralihan dari sistem barter ke system perekonomian uang, oleh para penulis
Islam telah diakui, tetapi riba mereka sepakati sebagai konsep yang harus dihindari dalam
perekonomian. Sistem bunga dalam perbankan (rente stelsel) mulai diyakini oleh sebagian ahli
sebagai faktor yang mengakibatkan semakin buruknya situasi
perekonomian dan sistem bunga sebagai faktor penggerak investasi dan tabungan dalam
perekonomian Indonesia, sudah teruji bukan satu-satunya cara terbaik mengatasi lemahnya
ekonomi rakyat.

25
Larangan riba dalam Islam bertujuan membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan
bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dan tidak ada keuntungan bagi modal
tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada resiko sama sekali. Karena itu Islam secara tegas
menyatakan perang terhadap riba dan ummat Islam wajib meninggalkannya(al-Baqarah:278),
akan tetapi Islam menghalalkan mencari keuntungan lewat perniagaan (Qs.83:1-6)

Sistem Ekonomi Konvensional

Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa system ekonomi konvensional yang begitu
terpengaruh:

Kapitalisme

System ini dikenali sebagai system perusahaan bebas. Di bawah system ini seseorang
individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehinya.
Mencegah orang lain dari menggunakan barang-barang itu dan memutuskan bagaimana barang-
barang itu diuruskan setelah dia mati.

Dala hal ini individu bebas berbuat apa sahaja dengan harta kekayaannya asal sahaja
kegiatannya tidak menganggu orang lain. Oleh keraba hak-hak memiliki harta dibenarkan oleh
masyarakat, seluruhnya hak-hak ini boleh dibatasi melalui tindakan msyarakat.

Persaingan dianggap sebagai daya penggerak untuk menghasilkan operasi yang cekap. Pada
umumnya persaingan dalam system kapitalis ini merupakan daya kuat dan dibenarkan berjalan
lebih bebas berbanding dengan system-sistem ekonomi lain. Sifat-sifat istimewa system ini ialah:
1. Ia menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak yang mulia
2. Pengambilan riba iaitu peminjam wang malalui institusi kewangan (bank dan industry
kredit) yang mengenakan riba (faedah)
3. Factor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu-individu tertentu secara terus menerus atau
dipunyai oleh sekumpulan manusia yang tidak dikenali melalui system saham.

26
4. Pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebihan ke atas aktiviti-
aktiviti ekonomi dan seterusnya politik Negara. Kuasa penentu dalam system kapitalisme
dan demokrasi barat kebanyakannya mirip kepada pemilik modal.
5. Sebahagian besar dari barang-barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dibawah system
kapitalisme telah dibebankan bukan sahaja dengan faedah-faedah riba, tetapi juga dengan
bayaran-bayaran [engiklanan yang berlebihan
6. Kapitalisme mempunyai unsure-unsur mengasas monopoli, kerana adalah menjadi hasrat
setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan
dengannya.

Sosialisme

Segelojohan dan ketamakan kapitalis yang luar biasa itu menghasilkan kezaliman ke atas
masyarakat. Kezaliman ini melahirkan ketegangan yang meluas di barat. Kelahiran sosialime
mula mendapat sembutan dan begitu laris. Prinsip sosialisme adalah:

1. Mengambilkan kuasa ekonomi daripada golongan Borjuis (kapitalis) kepada golongan


proliter (petani dan buruh).
2. Menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada Negara untuk diagihkan
sam rata kepada rakyat.

Di bawah system sosialisme, hakmilik kerajaan ke atas sumber dihadkan kepada tanah dan
modal yang digunakan secara besar-besaran, industry-industri besar dimiliki dab dikawal oleh
Negara manakala kebanyakan perniagaan kecil dimiliki oleh individu.

Secara umumnya, individu dalam sebuah sengara sosialis memiliki dan menguasai lebih
banyak harta berbanding dengan individu di bawah systemkomunisme tetapi sangat kurang
bberbanding dengan milik individu di bawah sistem kapitalisme.

Oleh kerana di bawah system sosialisme banyak industry dimiliki dan dijalankan oleh
Negara, maka kebebasan menjalankan aktiviti hanya terdapat dalam kerja-kerja yang dijalankan

27
oleh persendirian. Para pekerja masih bebas memiliki pekerjaan, namun begitu peluang utuk
menjadi ahli perniagaan dan mencari keuntungan sanagt kecil berbanding dengan system
kapitalisme.

Komunisme

Sosialisme berjuang untuk mengambil kuasa ekonomi kepada golongan proliter secara
demokrasi dan sederhana. Walau bagaimanapun sehingga menjelang perang Dunia Ke-2 (1940-
1945) ia kurang berkesan mencapai matlamatnya. Pendekatan baharu menggunakan kekerasan
dicadangkan iaiti dikenali sebagai komunisme. Ianya mendapat mandate sambutan di Barat
sesudah kegagalan sosialisme dalam revolusi Perancis, yang bermotokan persamaan (equality),
kemerdekaan (liberty), dan persaudaraan (fretinity).

System komunis merupakan satu system ekonomi sosialis yang radikal dan satu doktrin
politik yang diasaskan oleh Karl Marx. Menerusi system ini, semua tanah dan modal sama ada
asli atau buatan manusia, berada di tangan Negara sepenuhnya. Rakyat akan menerima
pendapatan menurut keperluan mereka, bukan mengikut kebolehan mereka.

Sebenarnya tidak ada perbezaan pokok antara fahaman sosialisme dengan komunisme. Guru
bagi kedua fahaman tersebut adalah karl Marx. Tujuan utama penganjuran sosialisme ialah untuk
menegakkan kerajaan dictator oleh sosialis, Karl Marx mengarah agar semua komunis mestilah
bekerja untuk mengasaskan fahaman sosialisme.

Oleh itu penganjuran komunis Rusia telah menamakan Negara mereka ‘Union of Soviet
socialist Republic’ bukan ‘Union of Soviet Communist Republic’. Dalam ‘The Communist
Manifesto’ Karl Marx menyatakan bahawa revolusi proletariat akan mengasaskan pemerintahan
dictator pekerja-pekerja sosialis. Untuk itu tiga perkara diperlukan
1. Menghapuskan semua hak milik persendirian
2. Menghapuskan unit keluarga
3. Menghapuskan segala Agama.

28
Sistem Ekonomi Islam VS Sstem Ekonomi Konvensional

Sistem Ekonomi Islam merupakan Madzhab ekonomi islam, yang terjelma di dalammya
bagaimana cara islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan
ditunjukkan oleh madzhab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral
islam dan nilai-nilai ekonomi, atau nilai-nilai sejarah yang ada hubunganya dengan uraian
sejarah masyarakat (M.Baqir As.Shadr, 1968).

Sistem Ekonomi Kapitalis (Liberalis) : Suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada azas
Lisses Faire, Laisses Aller, kesejahteraan umum akan tercapai dengan sendirinya jika setiap
orang, setiap individu dibiarkan bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah; karena didorong
oleh kepentingannya pribadi, maka produksi akan disempurnakan dan terus meningkat dengan
sendirinya (Adam Smith, 1775. terjemahan).

Kemudian dalam praktik ekonomi Islam, menunjukkan adanya hal baru dibandingkan
sistem-sistem klasik, berupa penekanannya yang tidak melulu pada pendekatan hasil (output),
melainkan juga menekankan bagaimana prosesnya. Pendekatan proses ini menjadi penting dalam
menentukan keberhasilan dalam sistem ekonomi Islam, karena jika penekanan pada hasil atau
output saja, maka di dalamnya akan melahirkan pola yang cenderung eksploitatif karena tujuan
menentukan cara, atau yang lazim dikenal, tujuan menghalalkan segala cara seperti.

Sistem ekonomi Islam muncul selari dengan perkembangan umat Islam itu sendiri. Hal
ini ditandai dengan didirikannya institusi-institusi keuangan Islam yang mengamalkan sistem
bebas riba/bunga. Realitinya, kebanyakan masyarakat masih ada yang belum mengenal sistem
tersebut secara benar. Sebagian masyarakat bahkan ahli profesional dan ekonomi masih
menganggap bahwa sistem ekonomi Islam akan menghadapi kesukaran dalam persaingan dengan
sistem keuangan konvensional. Ia (sistem ekonomi konvensional) cenderung lebih cepat
berkembang dan bergerak lebih depan dalam era globalisasi. Karena kebanyakan sistem
keuangan dunia masih bergantung kepada sistem yang berbasiskan kepada bunga.

29
Terdapat suatu anggapan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh sistem ekonomi
Islam ialah sistem tersebut tidak mampu mengalokasikan sumber secara optimum. Hal ini
disebabkan bahwa bunga adalah harga. Pendapat lain mengatakan jika tidak ada bunga
sebagaimana dalam sistem ekonomi Islam dana pinjaman akan diberikan kepada peminjam
secara sukarela sehingga permintaan terhadap pinjaman mengalami lonjakan sehingga tidak ada
suatu mekanisme yang dapat mengembangkan permintaan dan penawaran. Artinya, bahwa bunga
merupakan satu-satunya kekuatan, jika tidak, sumber keuangan akan digunakan secara tidak
efisien bagi masyarakat.

Berbeda dari sistem ekonomi konvensional, di dalam sistem ekonomi Islam dana akan
tersedia jika ada biaya dan biaya tersebut terdapat di dalam konsep keuntungan. Tingkat
keuntungan menjadi kriteria untuk mengalihkan sumber sekaligus untuk membuat keseimbangan
antara permintaan dan penawaran. Semakin besar keuntungan yang diharapkan dari suatu
perniagaan semakin besar pula tawaran dana dalam perniagaan tersebut. Apabila keuntungan
aktual suatu perniagaan senantiasa lebih rendah dari yang diharapkan maka perniagaan tersebut
akan mengalami kesulitan meningkatkan dana di masa depan.
Perbedaan yang utama antara system ekonomi islam dan system ekonomi konvensional adalah:

1. Secara epistemologis ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran
Islam itu sendiri, sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Tuhan.
2. Ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya mengatur
kehidupan manusia di dunia, tapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di
dunia dan akhirat. Ini membawa implikasi dari aspek normatif: apa yang baik dan
buruk, apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek
efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan bagaimana
agar tindakan di kehidupan duniawi juga menghasilkan imbalan di akhirat.
3. sebagai konsekuensi dari landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau teknis
dalam ekonomi konvensional tak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan
nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam.

30
Tiga perbezaan ini membuat proponen ekonomi Islam memandang bahwa sistem
ekonomi lebih superior dibandingkan sistem-sistem lain. Tentunya pandangan ini menyisakan
sebuah pertanyaan penting. Jika benar sistem ekonomi Islam superior, tentunya ia akan lebih
mampu mengatasi masalah dan tantangan peradaban manusia modern. Tapi faktanya, saat ini
sistem tersebut bukanlah (atau belum?) merupakan sistem ekonomi yang dominan di dunia,
bahkan bukan juga di negara-negara meyoritas Muslim. Kalau ia adalah sistem yang sempurna,
mengapa tidak ada rujukan sejarah dimana sistem ini bisa dibilang berhasil dan masih tetap
relevan di masa sekarang.

KESIMPULAN

Perekonomian sebagai salah satu sendi kehidupan yang penting bagi manusia, oleh al-
Qur'an telah diatur sedemikian rupa. Riba secara tegas telah dilarang karena merupakan salah
satu sumber perekonomian dunia. Al-Qur'an menggambarkannya sebagai orang yang tidak dapat
berdiri tegak melainkan secara limbung bagai orang yang kemasukan syaitan. Hal terpenting dari
semua itu adalah bahwa kita harus dapat mengembalikan fungsi asli yaitu sebagai alat tukar /
jual-beli. Memperlakukan sebagai komoditi dengan cara memungut bunga adalah sebuah dosa
besar, dan orang-orang yang tetap mengambil riba setelah tiba larangan Allah, diancam akan
dimasukkan ke neraka. Berdirinya Bank Muamalat Malaysia merupakan salah satu contoh
tentangan untuk membuktikan suatu pendapat bahwa konsepsi Islam dalam bidang ekonomi
dapat menjadi konsep alternatif.

31
Rujukan:
1. Sarimah Hanim Aman Shah, ”Ekonomi dari Perpektif Islam”, Penerbit Fajar
Bakti, 2006.
2. Azlan Khalil Shamsudin dan Siti Khursiah Mohd Mansor, “Pengantar Ekonomi
Islam”, iBook, 2006.
3. Surtahman Kastin Kasan dan Sanep Ahmad, “Ekonomi Islam: Dasar dan
Amalan”, Dewan Bahasa dan Pustaka, Edisi Kedua, 2005.
4. Mustafa Dakian, “Sistem Kewangan Islam”, Utusan Publications, 2005.
5. Dr. Hailani Muji Tahir, “Sistem Ekonomi Islam Dan Dasas Belanjawan” Al-
Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia.
6. Afzal-Ur-Rahman, “Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1.” Dewan Bahasa Dan Pustaka
Kementerian Pendidikan Malaysia.
7. http://one.indoskripsi.com/node/1856
8. http://www.scribd.com/doc/2163104/Sistem-ekonomi-Islam-dan-sistem-ekonomi-
konvensional
9. http://www.scribd.com/document_downloads/14335383?extension=pdf
10. http://www.scribd.com/document_downloads/19685565?extension=pdf
11. http://www.scribd.com/document_downloads/19452291?extension=pdf

32