Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama
Kursus/Modul

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah


(Resources in Teaching and Learning of History)

2.

Kod Kursus

SJHK3073

3.

Nama Staf
Akademik

BAHARUDDIN BIN AB. LATIF

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

Kursus ini membolehkan pelajar mendapat pengetahuan tentang sumber pengajaran dan
pembelajaran Sejarah, kemahiran berkomunikasi dan pembelajaran sepanjang hayat.

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

Semester 1 Tahun 2

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Tidak Bersemuka

Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

15

2.5

30

36

17.5

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)

131

1.

Menerangkan konsep dan kepentingan sumber pengajaran dan pembelajaran


Sejarah selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan (C2, P1, A1,
PLO1,PLO2)

2.

Membanding bezakan jenis sumber pengajaran dan pembelajaran Sejarah bagi


meningkatkan ciri-ciri profesionalisme (C5, A2, PLO1, PLO8)

3. Mengenal pasti secara tepat institusi maklumat sumber pengajaran dan


pembelajaran Sejarah sebagai tempat rujukan untuk menghasilkan sumber
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai secara berkumpulan untuk mata
pelajaran Sejarah. (C4,PLO2, PLO5, PLO6)
4.

Menilai secara kritis keabsahan sumber pengajaran dan pembelajaran Sejarah


(C5,PLO3)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

C
1
1

C
2

C
3

C
4

10. Kemahiran Boleh


Pindah
(Transferable
Skills, TS):

C
5

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

Menghayati nilai

Mengorganisasi

Menilai

Memberi maklum balas

Menerima

Lakuan tulen

DOMAIN AFEKTIF

Adaptasi

Respons ketara kompleks

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Persepsi

Mencipta
C
6

2
3

DOMAIN PSIKOMOTOR

Menilai

Menganalisis

Mengapikasi

Mengingat

CLO

Memahami

DOMAIN KOGNITIF

A
4

A
5

x
x

x
x

Kemahiran saintifik, kemahiran


berfikir dan
menyelesaikan masalah,kerja
berpasukan,pembelajaran sepanjang hayat dan mengamalkan nilai profesionalisme

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


1

11. Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan
Peperiksaan Akhir (50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala
Peperiksaan dijalankan di akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada projek, ulasan kritis dan pembentangan yang dibina
merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk
ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan
Kertas Peperiksaan.
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis/esei

PLO2 Kemahiran praktik

Kerja Kursus
Projek

Pembentangan

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Kerja Kursus
Projek

Pembentangan / ujian
bertulis

PLO5 Kerja berpasukan

Kerja berkumpulan
Projek

Pembentangan

PLO6- Pembelajaran sepanjang


hayat

Kerja berkumpulan
Projek

Projek / ujian bertulis

PLO8 Mengamalkan nilai


profesionalisme,sikap,etika

Kerja berkumpulan
Projek

Pembentangan / ujian
bertulis

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang Pengenalan Sumber, Bahan Bercetak, Bahan
Arkeologi dan Monumen, Sumber Elektronik, Internet, Institusi Maklumat dan Keabsahan
Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah
This course exposes teacher trainee about the Introduction to Resources, Printed Materials
and Monuments, Electronics Sources, Internet, Information Institutions and the validity of the
History of Teaching and Learning Resources.

13. Mod Penyampaian

Kuliah,Tutorial dan Penerokaan

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus

: 50% ( Projek 25%, Pembentangan 10%, Ulasan kritis15 %)

Peperiksaan Akhir : 50%


Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan akhir

50

Projek

25

Tugasan

Pembentangan

10

Ulasan kritis

15

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1

PEO 3

PEO 4

PEO 5

PEO 6

CLO 1
CLO 2

CLO 3

CLO 4

PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

PEO 2

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
PLO 1

PLO 2

CLO 1

CLO 2

CLO 3
CLO 4

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

x
x

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


3

Jumlah SLT
Pentaksiran

AmaliBukan BersemukaInteraksi

Tutorial

Kuliah

Pentaksiran

Interaksi
Bersemuka
Tutorial

Amali

Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1.0 Pengenalan Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran Sejarah

Konsep sumber pengajaran dan pembelajaran


Kepentingan Menggunakan Sumber
Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah

12

2.0 Bahan Bercetak Sebagai Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran Sejarah

Majalah dan Akhbar


Jurnal
Rekod Kolonial (CO)
Surat-surat persendirian (SP)
Dokumen rasmi kerajaan
Buku sejarah
Kajian Akademik
Peta / Gambar Sejarah

3.0 Bahan Arkeologi dan monumen Sebagai Sumber


Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah

Artifak
Rekod fosil
Tugu
Kubu
Eskavasi

4.0 Sumber Elektronik sebagai Sumber Pengajaran dan6


Pembelajaran Sejarah

18

Perisian Multimedia Sejarah


Audio
Animasi
Filem
Video
Interactive WhiteBoard

Perisian Permainan Sejarah


(History Games)

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


4

5.0 Internet sebagai Sumber Pengajaran


dan Pembelajaran Sejarah

Internet
Google Maps
Geogle Earth
Web Based Geographic Information System (GIS)
Laman Web
Direktori Sumber Sejarah
Portal Pendidikan
Buku Elektronik
Jurnal Elektronik
E- Pembelajaran
Diskusi/Forum
Pangkalan Data Sejarah
Pameran Elektronik
Pusat Sumber Elektronik/Digital
Web 2.0

18

18

12

6.0. Institusi maklumat Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran Sejarah

Arkib
Muzium
Memorial
Tapak Warisan Sejarah
Galeri
Perpustakaan
Persatuan Sejarah
Pusat Sumber
Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)
Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan

7.0 Keabsahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran


Sejarah

Kritikan dalam dan luaran


Program Turnitin
Ujian karbon
Hak cipta (copy right)
Paten

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

21

Kerja Kursus

0.5

6.5

Ulangkaji Peperiksaan

7.5

Peperiksaan
Jumlah

25

2.5
30 15

30

36

18

132

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


5

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

30

30

Tutorial

15

15

Pengalaman Berasas
Sekolah

21

0.5

1.5

Ulasan kritis

projek

Peperiksaan Akhir

2.5

7.5

Jumlah

48

84

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA

Pembentangan

18. Rujukan Asas

Jumlah Jam
Pembelajaran
Pelajar (SLT)

132

Jam Kredit

Susan Manning & Kevin E. Johnson (2011). Technology Toolbelt For Teaching. Chicester,
John & Wiley Sons Ltd.
Shakila Yacob & Rosilawati Zainol (2015). Sejarah Dan Media Baharu, Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa & Pustaka
Jabatan Teknologi Pendidikan (2014). ICT Pemangkin Pendidikan Bestari, Kangar : Jabatan
Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Perlis

Rujukan Tambahan Doyle, C. & Robson. (2002). Accessible Curriculum: Good Practice For All. Cardiff: UWIC
Press.
Heinich, Robert, Michael Molenda & James D.Russell. (1995). Instructional Media And The
NewTechnologies Of Instruction. 4th ed. New York: Macmillan Publishing Company.
Leftrancois, G.R. (1995). Theories Of Human Learning. (Kross Report). (3rd ed). CA:
Brooks/Cole.
Michael, J. A. (1998). Principles Of Abilities And Human Learning. Hove, East Sussex:
Psychology Press.
Portin, R.L. (2003). The Social Studies Teachers Book Of Lists. San Francisco: John Wiley &
Son.
19.

Maklumat
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


SJHK3073 (3 Kredit)
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)
6

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Menerangkan konsep dan kepentingan


sumber pengajaran dan pembelajaran
Sejarah selaras dengan kehendak
organisasi dan pelanggan
Membanding bezakan jenis sumber
pengajaran dan pembelajaran Sejarah bagi
meningkatkan ciri-ciri profesionalisme

Kaedah
Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mengenal pasti secara tepat


institusi
maklumat
sumber
pengajaran
dan
pembelajaran Sejarah sebagai tempat
rujukan untuk menghasilkan sumber
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
secara berkumpulan untuk mata pelajaran
Sejarah

Menilai secara kritis keabsahan sumber


pengajaran dan pembelajaran Sejarah

KESELURUHAN

Kuliah
Tutorial

Kuliah
Esei/Ujian Bertulis
Tutorial
Pembentangan
Kerja kumpulan

Kerja Kursus
Projek

Esei/Ujian Bertulis
Pembentangan

Kuliah
Esei/Ujian Bertulis
Pembentangan
Tutorial
Projek
Kerja kumpulan

Pentaksiran

Pembentangan / ujian
bertulis

Nama Panel Penggubal:


Bil.

Nama Penggubal

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar

Mohamad Munir bin Ismail

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi, UKM


Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan), UM
Mengajar:Pengajian Sosial I, Pengajian Sosial II, Etika dan Nilai
Dalam Pengajian Sosial, Kaedah Pengajaran Sivik dan
Kewarganegaraan, Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian
Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Hubungan Etnik,
Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah.

Dr.Hj.Ismail bin Said

PhD (Sejarah) USM


M.A (Sejarah) UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Geografi, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah dan Geografi) UM
Pengalaman mengajar mata pelajaran sejarah di sekolah 8 tahun
Pensyarah Akademik IPG Kampus Perlis dari 2002 hingga sekarang
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah di IPG.

Hj.Mohd Fadzil bin Mohd Salleh

M.A (Pendidikan)
B.A (Hons) Sejarah dan Komunikasi
Sijil Asas Perguruan (Pengajian Melayu)
Pengalaman mengajar di sekolah 10 tahun
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah.

Nama Pakar Rujuk:

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


7

Bil.
1
2
3
4
5
6

Nama
Prof. Madya Datin Dr. Mahani Binti
Musa
Dr. Sah Hadiyatan Bin Ismail
Cik Umi Salamah binti A.Manaf
En. Azman Bin Sharif
Pn. Norhatini Binti Abd. Hamid
Pn. Zanariah Binti Yoep Ahmad

Jawatan

Universiti/Bahagian
Pusat Ilmu Kemanusiaan USM

Pengerusi Rancangan Sejarah


PJJ
Ketua Unit Sejarah dan
Kewarganegaraan
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
Setiausaha Panitia Sejarah
PPD Kubang Pasu
Pen. Setiausaha Panitia
Sejarah PPD Kubang Pasu.

Pusat Pengajian Pendidikan


Jarak Jauh, USM
Bahagian Pembangunan
Kurikulum, KPM
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
PPD Kubang Pasu

Pensyarah

PPD Kubang Pasu.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


8