Anda di halaman 1dari 16

KOLEJ ISLAM SAINS & TEKNOLOGI CAWANGAN TERENGGANU

JABATAN PSIKOLOGI TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA MP25233 LAPORAN KERJA KURSUS KUMPUL
AN TAJUK : PERSONALITI PEKERJAAN & MINAT KERJAYA SIDEK AHLI KUMPULAN : MEXNUEL P
INUS (TP04103009) JASNI UMIN (TP04103007) NURUL FATIHA BT KHAMZAH (TP04103027) N
URUL MASTURAH BT MOHD SAFIE (TP04103028) RINA BT HASHIM (TP04103030)
PENSYARAH : PUAN NURUL AZWIN BT. SABARRUDDIN

ISI KANDUNGAN PERKARA M/S


PENGHARGAAN PENGENALAN MASALAH PEMILIHAN KERJAYA BIODATA SAMPEL ALAT KAJIAN TEOR
I YANG DIGUNAKAN DAPATAN KAJIAN KESIMPULAN BIBLIOGRAFI
1 2 3-4 5 5 6-9 10 11-12 13

PENGHARGAAN
Salam 1Malaysia, Kami merafakkan sepenuh kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan l
impah dan kurnia-Nya, dapat kami menyelesaikan tugasan kerja kursus ini dengan p
enuh jayanya. Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada Puan Nurul Azwin Bt
Sabarruddin, Pensyarah Psikologi bagi subjek Teori Perkembangan Kerjaya (
MP25233) di atas kesudian beliau memberi tugasan ini kepada kami. Beliau juga ba
nyak membantu kami sepanjang proses pembentukan tugasan ini dijalankan. Kami jug
a mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu kami s
ecara langsung atau tidak langsung sepanjang proses merealisasikan tugasan ini b
erjalan. Pelbagai ilmu yang dapat kami rungkai sepanjang kami menyiapkan tugasan
ini. Sejajar dengan anjakan paradigma dalam era globalisasi ini, begitulah domi
nannya peranan mahasiswa khususnya bakal peneraju dunia Psikologi di negara ini
untuk merungkai pelbagai ilmu psikologi di muka bumi ini. Pada dewasa kini, pelb
agai pembangunan dari segenap sudut begitu pesat terbina, begitulah juga pembang
unan dalam bidang psikologi. Justeru itu haruslah mahasiswa ini tergolong dalam
orang yang sentiasa menyaingi peradaban zaman yang begitu hebat. Sekian, Terima
Kasih.
1

PENGENALAN
Tiada dua manusia yang dilahirkan serupa tetapi setiap satunya berbeza antara sa
tu sama lain terutama dari segi pembawaan semulajadi (personaliti, minat, nilai,
pencapaian, motivasi, sikap), seorang sesuai untuk sesuatu pekerjaan sementara
yang seorang lagi sesuai untuk pekerjaan yang lain. Setiap individu adalah unik
dan berbeza. Oleh sebab itu bukan semua orang boleh menjadi misalnya jurutera, d
oktor, arkitek, kaunselor, usahawan dan akauntan yang berjaya dan cemerlang. Ket
idakselarasan antara personaliti, minat dan pekerjaan memberi kesan kepada kerja
ya dan seterusnya kesejahteraan individu. Tekanan yang wujud akibat ketidakselar
asan ini boleh dimanifestasikan melalui pengambilan cuti sakit yang berlebihan,
ponteng kerja, kurang komitmen, dan sebagainya (Carmeli & Gefan, 2004). Perkara
ini juga boleh melangkau keluar alam pekerjaan dan memberi impak kepada kehidupa
n keluarga dan kesihatan mental pelbagai individu yang terbabit. Ini merupakan l
iabiliti yang mungkin ditanggung oleh masyarakat dan negara dalam jangka masa pa
njang akibat ketidakselarasan yang boleh ditangani. Menurut Holland (1998), kese
larasan antara personaliti dan minat dengan kerjaya adalah penentu kepada motiva
si, kepuasan kerja, pencapaian, produktiviti dan stabiliti dalam kerjaya. Penent
uan individu yang betul untuk kerjaya yang betul perlu diberi perhatian sewajarnya dal
am pemilihan calon (Parson, 1908 dalam Sidek Mohd Noah, 2005). Sehubungan itu, k
eselarasan antara pekerjaan yang dipilih individu dengan personaliti, minat, nil
ai dan potensi sebenar pelajar amat penting dan perlu diambil kira dalam pemilih
an pekerjaan. Oleh itu tugasan ini bertujuan mengkaji kecenderungan personaliti
dan dikaitkan dengan signifikan pekerjaan. Subjek di ambil daripada kalangan ahl
i kumpulan dengan menggunakan Inventori Personaliti dan Minat Kerjaya Sidek.
2

MASALAH PEMILIHAN KERJAYA


Kebanyakan graduan kurang mempunyai kemahiran-kemahiran asas akademik apabila ta
mat pengajian sehingga mereka sukar untuk memilih kerjaya. Namun begitu perkemba
ngan pendidikan yang semakin pesat membolehkan mereka mengenal pasti personaliti
yang ada untuk menceburi lapangan pekerjaan. Pendidikan kerjaya yang semakin be
rkembang di institusi masing-masing dapat membantu seseorang membuat perancangan
antara pendidikan dan kerjaya. Melalui pendidikan ini pelajar-pelajar berpeluan
g untuk membuat persediaan, melakukan penerokaan, dan mengembangkan potensi diri
. Mahasiswa/i begitu mengambil berat tentang kerjaya yang akan diceburi oleh mer
eka dan di peringkat inilah mereka membuat keputusan permulaan tentang kerjaya.
Mereka mula memikirkan tentang kebolehan dan minat untuk disesuaikan dengan pera
nan kerja tertentu dan membuat perancangan yang lebih realistik. Dalam membuat k
eputusan tentang kerjaya tidak semua remaja sistematik dan rasional. Ramai Mahas
iswa/i yang masih tidak tetap dengan pendirian mereka selepas tamat pengajian da
n berkali-kali bertukar kerja tanpa mempunyai perancangan yang jelas berdasarkan
maklumat yang mencukupi. Individu yang membuat pilihan adalah orang yang paling
baik untuk membuat pertimbangan dalam memilih pekerjaan. Pekerjaan yang ingin d
iceburi juga bergantung kepada pencapaian akademik pelajar. Taraf dan pencapaian
akademik individu juga lebih memungkinkannya memperoleh pelbagai maklumat kerja
ya. Pencapaian akademik yang lebih baik sudah tentu dapat menjamin seseorang itu
membuat pemilihan yang lebih banyak berbanding yang lain. Pencapaian akademik m
ahasiswa/i sangat berkait erat dengan pemilihan kerjaya pelajar. Manakala pencap
aian akademik dipengaruhi oleh gaya pembelajaran yang diamalkan oleh mahasiswa/i
.
3

Pencapaian akademik seseorang dianggap sebagai kunci atau faktor utama bagi mene
ntukan rancangan kerjaya individu sepertimana yang dikehendaki oleh pendidikan t
inggi. Walaupun demikian, keupayaan serta kemampuan asas dalam akademik individu
juga merupakan penentu utama dalam menjayakan sesuatu pekerjaan. Oleh itu, pers
onaliti mahasiswa/i perlu diketahui supaya pemilihan kerjaya mereka sesuai dan m
engurangkan masalah-masalah yang akan timbul. Hal ini pasti akan membuka minda m
ereka untuk merancang kerjaya yang bakal mereka tempuhi apabila tamat pengajian
kelak.
4

BIODATA SAMPEL
Nama Sampel Jumlah Sampel Kaedah Persampelan Taraf Pendidikan Sampel Bangsa Penc
apaian Akademik (CGPA )
Nurul Fatiha Bt Khamzah 1 Terdiri daripada salah seorang ahli kumpulan pengkaji
Diploma Psikologi Melayu 3.56
ALAT KAJIAN
Minat Kerjaya Sidek atau Self Direct Search (SDS).
Self Directed Search ( SDS ) yang diperkenalkan oleh Holland telah dialih bahasa
oleh Dr. Sidek Mohd. Noah merangkumi 6 bidang minat iaitu Realistik ( R ), Inve
stigatif ( I ), Artistik ( A ), Sosial ( S ), Enterprising ( E ) dan Conventiona
l ( C ). Melaluinya SDS ia boleh memahami bidang yang bersesuaian dengan seseora
ng individu. Misalnya, jika seseorang individu termasuk dalam kumpulan minat Rea
listik ( R ) maka kerjaya bidang Kejuruteraan adalah bersesuaian dengan individu
tersebut , manakala minat kerjaya Convensional ( C ), kerjaya sebagai Akauntan
atau Juru akaun. Melalui kajian yang dilakukan, minat kerjaya mempunyai hubungan
dengan pencapaian dan kepuasan kerja.
5

TEORI YANG DIGUNAKAN


Teori yang kami gunakan adalah Teori Pemilihan Kerjaya Holland ia merupakan hasi
l kajian Holland terhadap personaliti yang memfokus kepada tipologi dan banyak d
ipengaruhi oleh Tret dan Faktor. Teori ini dibentuk berasaskan andaian bahawa mi
nat vokasional adalah satu daripada aspek personaliti dan oleh yang demikian des
kripsi tentang minat individu juga menggambarkan personaliti seseorang. Trettret
personaliti biasanya dikenal pasti melalui kecenderungan terhadap matapelajaran
sekolah, aktiviti-aktiviti rekreasi, hobi dan kerja, sementara minat vokasional
boleh digambarkan sebagai ekspresi personaliti (dalam Sidek Mohd Noah, 2002) Te
ori Holland telah mengkatagorikan individu kepada salah satu daripada enam kateg
ori yang diberikan oleh Holland berdasarkan pengamatannya terhadap budaya masyar
akat Amerika. Enam personaliti tersebut ialah Realistik (R), Investigatif (I), A
rtistik (A), Sosial (S), Enterprising (E) dan Conventional (C). Setiap jenis per
sonaliti terbentuk hasil daripada interaksi antara pelbagai desakan kebudayaan d
an personal termasuklah rakan sebaya, pewarisan biologi, keluarga, kelas sosial,
budaya dan persekitaran fizikal daripada interaksi antara individu dengan fakto
r-faktor ini, individu akan menyukai aktiviti-aktiviti tertentu dan tidak kepada
aktiviti-aktiviti yang lain. Seterusnya, aktiviti-aktiviti ini kian diminati da
n minat ini mendorong kepada pembentukan kumpulan kecekapan tertentu.
6

Berdasarkan kepada enam kategori individu tersebut, Holland (Zunker, 1994, Osipo
w, 1973, Sidek Mohd Noah, 2002) telah mencadangkan enam personaliti individu yan
g boleh dipadankan dengan pekerjaan tertentu, iaitu:
i. Realistik atau agresifJenis personaliti Realistik adalah jenis individu yang
mempunyai kemahiran etletik atau mekanikal. Suka bekerja dengan objek, mesin, pe
ralatan, tumbuhan, dan binatang. Lebih suka bekerja di luar bangunan dari di dal
am bangunan. Contoh pekerjaan Realistik ialah: Jurutera Awam, Jurutera Keratapi,
Operator Mesin, Mekanik Kapalterbang, Mekanik Kereta, Juruteknik Elektronik, Ah
li Ilmu Perkebunan dan Tukang Kayu ialah tidak sosial, akur, jujur, tulen, keras
kepala, materialistic, keras hati, tidak menyendiri dan lain-lain.
ii. Investigatif atau intelektual
Jenis personaliti Investigatif adalah jenis individu yang suka membuat pemerhati
an, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyele
saikan masalah melalui penyelidikan. Individu jenis Investigatif juga mempunyai
kemahiran saintifik dan metamatik serta meminati kerjaya-kerjaya saintifik dan b
eberapa kerjaya bercorak teknikal. Contoh pekerjaan Investigatif ialah: Doktor P
erubatan, Doktor Gigi, Ahli Kajicuaca, Ahli Biologi, Ahli Botani, Ahli Agronomi,
Ahli Fizik, Ahli Kajibintang, Ahli Kimia, Ahli Kajibumi, Penyelidik Sains dan A
ntropologis.
7

Iii. Artistik atau imaginative


Jenis personaliti Artistik adalah jenis individu yang mempunyai kebolehan artist
ik dan inovatif. Mereka mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situa
si yang tidak atau kurang berstruktur. Mereka juga tidak selesa dengan kerja yan
g Dalam kebanyakan hal, mereka berstruktur tinggi, rutin atau berulang-ulang. se
lalunya menggunakan imaginasi dan kreativiti. Contoh pekerjaan Artistik ialah: P
enyair, Pemimpin Orkestra, Penyanyi Konsert, Pengubah Lagu, Pengarang, Pelukis P
erdagangan, Pelukis Potret, Wartawan, Pelukis Kartun, Penghias Rumah dan Arkitek
.
iv. Sosial
Jenis personaliti Sosial adalah jenis individu yang suka bekerja dan berinteraks
i dengan manusia. Mereka berminat dalam memberitahu, menolong, melatih, memperke
mbang, mengubati serta membuat kebajikan pada orang lain. Mereka mempunyai kemah
iran mengguna kata-kata serta mahir berkomunikasi dengan orang lain. Matlamat ut
ama mereka adalah membuat kebajikan. Contoh pekerjaan Sosial ialah: Ahli Sosiolo
gi, Guru, Pengetua Sekolah, Pegawai Perhubungan Awam, Pengarah Kem Belia, Pengar
ah Agensi Kebajikan, Kaunselor Kerjaya dan Kaunselor Peribadi.
v. Enterprising atau extrovert
Jenis personaliti Enterprising adalah jenis individu yang suka bekerja dan berin
teraksi dengan manusia. memanipulasi orang lain. Mereka mempunyai minat dalam me
mpengaruhi, Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai mengarah, memimpin, dan
mengurus individu lain. Mereka juga pandai dan mahir keuntungan organisasi dan k
euntungan ekonomi. Contoh pekerjaan Enterprising ialah: Spekulator, Aktuaris, Ek
sekutif Pengiklanan, Eksekutif Perniagaan, Pengarah Syarikat, Pengarah Publisiti
, Peguam, Ahli Politik, Pengurus Hotel, Pengurus Bank dan Jurujual Insuran. 8

vi. Conventional atau praktikal


Jenis personaliti Conventional adalah jenis individu yang suka bekerja dengan da
ta dan nombor. Mereka mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempuny
ai kebolehan dan kemahiran dalam mengguna nombor. Mereka selalunya melakukan ses
uatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan. Contoh pekerjaan Conv
entional ialah: Penyimpan Kira-Kira, Guru Perdagangan, Akauntan, Jurutrengkas, K
erani Bank, Pakar Cukai, Kerani Gaji, Operator Komputer, Penilai Harta, Jurujual
Insuran dan Kerani Insuran.
Teori Holland telah memberi sumbangan dan telah diaplikasikan dengan meluas dala
m pelbagai bidang seperti membantu dalam pemilihan kerjaya, penyelidikan dalam s
ains sosial, pendidikan, perniagaan dan perindustrian. Alat-alat ukuran untuk me
ngukur jenis personaliti serta aspek-aspek lain telah dirangka dan diperkenalkan
seperti Vocational Preference Inventory (VPI), Self-Directed (MVS) (Sidek Mohd
Noah, 2002). Search (SDS), Vocational Exploration and Insight Kit (VEIK) dan My
Vocational Situation Inventory
9

HASIL DAPATAN KAJIAN


Berdasarkan ujian Self Diect Search (SDS) yang dibuat, kami dapati Sampel mempun
yai kecenderungan (S) iaitu Sosial. Di kehidupan kita sebagai anggota masyarakat
istilah sosial sering dikaitkan dengan hal yang berhubungan dengan manusia dala
m masyarakat, seperti kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada , kehidupan
nelayan dan juga sering diertikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa em
pati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, memb
antu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga
sering dikatakan sebagai mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Namun berdasarkan Ke
cenderungan (S) menurut teori Holland, mereka yang mempunyai jenis personaliti S
osial adalah jenis individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. M
ereka berminat dalam memberitahu, menolong, melatih, memperkembang, mengubati se
rta membuat kebajikan pada orang lain. Mereka mempunyai kemahiran mengguna katakata serta mahir berkomunikasi dengan orang lain. Matlamat utama mereka adalah m
embuat kebajikan. Kecenderungan sampel mendapat jenis personaliti (S) Sosial mun
gkin dipengaruhi oleh persekitaran beliau sekarang. Malah ia juga mungkin diseba
bkan faktor latar belakang pengajian sampel iaitu bidang psikologi. Menurut Holl
and individu yang mempunyai kecenderungan Sosial sesuai dengan pekerjaan seperti
Ahli Psikologi, Guru, Pengetua Sekolah, Pegawai Perhubungan Awam, Pengarah Kem
Belia, Pengarah Agensi Kebajikan, Kaunselor Kerjaya dan Kaunselor Peribadi. Dala
m perkhidmatan awam pula kerajaan telah menggariskan mereka yang mengikuti Penga
jian dalam bidang sastera dan sains sosial layak memohon jawatan yang bermula de
ngan jawatan (S) contoh S27( DIPLOMA berkaitan menunjukkan perkerjaan. 10 sains
sosial) S41 (Ijazah juga mementingkan berkaitan sains sosial). Ini personaliti d
alam kerajaan keselarasan

KESIMPULAN
Profesion merupakan satu aktiviti penting dalam kehidupan seseorang. Profesion
juga mempengaruhi konsep kendiri seseorang, perasan nilai dalam diri dan identit
i peribadi. Profesion merupakan sesuatu aktiviti yang menjadi impian setiap pela
jar setelah menamatkan pengajian. Menurut Holland, hampir setiap individu mempun
yai profesion idaman mereka yang tersendiri. Malah sejak kanak-kanak lagi, merek
a sudah pandai menyebut seperti hendak jadi cikgu, doktor, polis, peguam, penyan
yi atau pelakon. Namun tidak kurang juga, yang sering bertukar cita-cita kerana
dipengaruhi oleh persekitaran. Kombinasi minat, kebolehan dan pengaruh suasana s
emasa adalah faktor utama dalam pemilihan sesuatu kerja. Contohnya, orang yang b
ercitacita tinggi untuk menjadi guru haruslah mempunyai minat yang mendalam terh
adap kanak-kanak. Jika tidak, dia tentu akan menganiaya muridnya sendiri. Kebias
aannya profesion yang diceburi bergantung kepada jenis pendidikan, jenis latihan
dan tahap pencapaian yang diperolehi semasa sekolah. Apa yang menyedihkan masih
terdapat lagi masalah pelajar yang tidak dapat menentukan minat mereka terhadap
sesuatu profesion. Pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan personaliti akan m
empengaruhi gaya kehidupannya di mana dalam kehidupan harian, ciri-ciri personal
iti yang dimiliki oleh seseorang pelajar akan menentukan cara penyelesaian masal
ah hidupnya. Masalah-masalah ini termasuklah masalah dengan pemilihan kursus yan
g bersesuaian dengan personaliti pelajar. Oleh sebab itu, mengetahui ciri-ciri p
ersonaliti sendiri adalah penting bagi setiap pelajar supaya dapat membantunya m
emahami diri sendiri. Hal ini berlaku kerana semakin hampir keselarasan antara c
iri-ciri personaliti dengan keperluan-keperluan dalam sesuatu profesion, maka se
makin besar seseorang itu untuk berjaya dalam bidang berkenaan.
11

Holland juga menyatakan bahawa keselarasan antara personaliti-persekitaran itu a


mat penting untuk mencapai tahap kepuasan, motivasi dan pencapaian akademik yang
baik. Kepuasan kerja, kebolehan, pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kep
ada darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan per
sekitaran kerja. Holland telah memperkenalkan teori Tipologi Holland berpendapat
bahawa pemilihan kerjaya mestilah selaras dengan ciri-ciri individu. Isu ketida
kselarasan personaliti dan minat dengan bidang pengajian diikuti mungkin tidak d
apat diselesaikan walaupun pelajar berjaya memperoleh ijazah. Ketidakselarasan i
ni akan membawa masalah dalam pekerjaan seperti prestasi yang kurang memuaskan,
produktiviti yang rendah, dan berpotensi besar untuk bertukar kerjaya yang diceb
uri. Secara tidak langsung, ia akan mengakibatkan university atau institusi dipe
rsalahkan kerana tidak dapat melatih graduan dengan baik. Walaubagaimanapun terd
apat juga beberapa masalah yang sering berlaku kepada para pelajar dalam menentu
kan profesion mereka. Ini kerana terdapat pelajar-pelajar yang masih keliru untu
k menentukan profesion mereka sendiri. Perkara ini berlaku disebabkan oleh keban
yakan mereka tidak dapat memastikan ke manakah kecenderungan minat yang mereka a
da, yang menyebabkan mereka keliru dan tiada hala tuju. Mereka sering kali berha
dapan dengan konflik antara kehendak ibu bapa, kehendak mereka sendiri dan penga
ruh rakan sebaya dalam memilih jurusan yang boleh menjejaskan pemilihan profesio
n.
12

BIBLIOGRAFI
Mustafa bin Zakaria (2008). Profil Personaliti dan Faktor Pemilihan Profesion
Perguruan Di Kalangan Pelajar Kejuruteraan Fakulti Pendidikan UTM .
Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana Muda.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Personaliti
http://hairilhazlan.com/2012/personaliti-kerjaya/
13