Anda di halaman 1dari 10

MANUAL PANDUAN PPM BAHASA MELAYU TAHUN 3

NAMA GURU :
SUBJEK
: BAHASA MELAYU

BIL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NAMA MURID

TAHUN
DISKRIPTOR
LISAN
Mendengar, Mendengar, Mendengar,
Berkomunika
memahami
memahami dan memahami dan
si
dan menyebut menyebut ayat memberikan
menggunakan
frasa dan ayat dengan
respons terhadap
kata dan ayat
dengan betul struktur binaan sesuatu arahan
yang betul dl
dan tepat.
ayat yang
berdasarkan ayat
pelbagai
betul
perintah jenis
situasi secara
dan tepat.
permintaan dan
bertatasusila
ayat perintah jenis Bercerita
suruhan dengan
dan
betul.
menceritakan
tentang
Mendengar,
sesuatu
memahami dan
perkara
B1
B2
B3
B4
memberikan
respons terhadap
sesuatu soalan
yang mengandungi
keta tanya dengan
betul
Mendengar,
memahami dan
memberikan
respons dengan
menyampaikan
pesanan dengan
betul

33
34
35
36
37
38
39
40

Berbicara Berbincang dan


untuk
mengemukakan
menyampaik pandangan dan
an maklumat pendapat scara
dengan
bertatasusila
tepat

B5

B6

MANUAL PANDUAN PPM BAHASA MELAYU TAHUN 3


NAMA GURU
SUBJEK BAHASA MELAYU

BIL.

KELAS:

NAMA MURID

Menulis ayat
tunggal dan
ayat majmuk
dengan betul.

B1
1

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33
34
35
36
37
38
39
40

DISKRIPTOR
TULISAN
Membina dan
Mengambil
mencatat
menulis pelbagai imlak ayat yang
maklumat yang
jenis ayat
mengandungi
betul mengikut
dengan betul.
perkataan
susunan.
berimbuhan
dengan tanda
baca dan ejaan
yang tepat.
B2

B3

B4

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
berbentuk
pengumuman
dengan betul dan
bahasa yang
santun.
B5

Menghasilkan
penulisan kreatif
secara berpandu
dengan betul.

B6

NAMA GURU
SUBJEK

MANUAL PANDUAN PPM BAHASA MELAYU TAHUN 3


TAHUN
: BAHASA MELAYU
DISKRIPTOR
BACAAN
Membaca dan
memahami frasa
dan ayat dengan
sebutan yang
betul

BIL.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Membaca pelbagai
pola ayat dengan
lancar, sebutan yang
jelas, dan intonasi
yang betul serta
memahaminya.

Membaca,
memahami dan
menyatakan
maklumat yang
tersirat dengan
betul

Membaca ayat
tunggal susunan biasa
dan susunan
songsang dengan
lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi
yang betul serta
memahaminya.

NAMA MURID

B1

Membaca dan
memahami ayat
dalam
perenggan
dengan sebutan
yang betul

B2

B3

B4

37
38
39
40

Membaca,
memahami dan
menaakul bahan
grafik untuk
menyampaikan
maklumat kepada
bentuk bukan grafik
dengan betul.

B5

Membaca, memahami
dan menaakul bahan
grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan
dengan betul.

B6

PENULISAN RPH KSSR

Anda mungkin juga menyukai