Anda di halaman 1dari 6

SENARAI SEMAK RADAS DAN BAHAN YANG DIBEKALKAN

Arahan:
Dalam masa 15 minit yang pertama anda dikehendaki menyemak semua senarai bahan dan radas
yang dibekalkan kepada anda.
SOALAN 1:
Bil
1
2
3
4
5

Radas / Bahan
Sel kering
Voltemeter (0 - 5V)
Ammeter (0 - 1A)
Wayar penyambung berklip buaya
Pemegang bateri

Kuantiti
2
1
1
7
2

Tandakan ( )
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Kuantiti
1
1
1
1 set
1
1

Tandakan ( )
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

SOALAN 2:
Bil
1
2
3
4
5
6

Radas / Bahan
Blok perspeks
Protaktor
Pembaris setengah meter
Kotak sinar
Bekalan kuasa
Kertas putih

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN SEMASA MENGENDALIKAN PERALATAN


SOALAN 1
1. Pastikan tangan dan radas dalam keadaan kering sebelum pemasangan litar.

SOALAN 2
1. Hidupkan suis bekalan kuasa hanya selepas pemasangan litar selesai.

Jawab semua soalan


[30 markah ]
Soalan 1
Tujuan
Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan rintangan dalam, r bagi suatu sel kering.
Kaedah V
1.

Susun radas yang diberikan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

Rajah 1
2.

Ambil bacaan voltmeter semasa suis terbuka, E.

3.

Hidupkan suis dan ambil bacaan ammeter, I dan voltmeter,V.

A. Penjadualan Data
1.

Rekodkan nilai-nilai E, V dan I dalam Jadual 1.

Daya gerak elektrik,


E (V)

Beza upaya, V (V)

Arus, I(A)

Rintangan , R ()
V
R=
I

Jadual 1
2.

Hitungkan nilai rintangan

R=

V
I

dan rekodkan dalam Jadual 1.

[ 6 markah]
B. Pengiraan
3.

Hitungkan nilai rintangan dalam, r dengan menggunakan rumus berikut.


E
r = I R

[ 3 markah]
C. Langkah berjaga-jaga
1.

Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memperbaiki keputusan


eksperimen.
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
[1 markah]

Soalan 2
Aim
Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan hubungan antara sudut tuju,i dengan sudut
biasan, r bagi suatu blok kaca.
Kaedah
1. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan pada Rajah1. Satu garis normal disurih

dan
kotak sinar diletakkan pada sudut tuju, i.

Rajah 2

2. Tujukan satu sinar cahaya halus ke permukaan blok kaca di P pada sudut 200 daripada garis
normal.
3.

Tandakan cahaya yang keluar pada Q ditanda dengan X.

4.

Lukiskan satu garis dari P ke Q.

5.

Gunakan protraktor untuk mengukur sudut biasan, r seperti yang ditunjukkan pada Rajah
2.1.

Rajah 2.1
6.

Ulang eksperimen dengan sudut tuju , i = 30 o, 40 o , 50 o and 60 o.

7.

(a)

Bagi eksperimen yang diterangkan, nyatakan:


(i)

Satu hipotesis yang sesuai

...
..................................

[ 1 markah]
(ii)

Pembolehubah dimanipulasikan

(iii)

...
[ 1 markah]
Pembolehubah bergerakbalas
...

[1 markah]
(iv)

Pembolehubah dimalarkan

.....

[1 markah]

(b)

Jadualkan data anda bagi semua nilai i, r, sin i dan sin r . Tuliskan nilai sin i dan sin r dalam
2 titik perpuluhan.

.
[ 6 markah]
(c)

Pada kertas graf di halaman berikut , plot graf sin r melawan sin i.

[8 markah]
(d)

Berdasarkan graf anda, nyatakan hubungan antara sin r dengan sin i.


.

[1 markah]

(e)

Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memperbaik ketepatan


bacaan dalam eksperimen.
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
[1 markah]