Anda di halaman 1dari 3

PERBANDINGAN KAEDAH DABT AL-QURAN DI ANTARA MUSHAF

MADINAH DAN MUSHAF SYAAMIL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan

1.2

Pernyataan Masalah

1.3

Objektif Kajian

1.4

Limitasi dan Skop Kajian

1.5

Kepentingan Kajian

1.6

Metodologi Kajian
1.6.1

1.6.2

MetodePengumpulan Data
(a) Metode Dokumentasi
(b) Metode Historis
Metode Analisis Data

1.7

Tinjauan Literatur

1.8

Kerangka kerja Teoritika

1.9

Definisi Operasi

1.10 Jadual Kerja


1.11 Rujukan

BAB II

PERKEMBANGAN
DABT
AL-QURAN
HUBUNGANNYA TERHADAP ILMU TAJWID

2.1

Pengenalan

2.2

DefinisiDabt al-Quran
2.2.1 Nuqt al-Irab
2.2.2 Nuqt al-Ijam

2.3

Tanda-tanda di dalam al-Quran

DAN

2.3.1 Tanda-tanda yang Berkaitan dengan Kalimah alQuran


2.3.2 Tanda-tanda yang Berkaitan dengan Cara Bacaan.
2.3.3

Tanda-tanda yang Tiada Kaitan dengan al-

Quran
2.4

Tajwid

2.5

Hubungan antara Ilmu Dabt dan Tajwid

2.6

Kesimpulan

BAB III

PERBANDINGAN PENANDAAN DABT AL-QURAN DI


ANTARA MUSHAF MADINAH DAN MUSHAF SYAAMIL

3.1

Pengenalan

3.2

Mushaf Madinah

3.3

Mushaf Syaamil

3.4

Konsep Penandaan Dabt al-Quran di dalam Mushaf


Madinah

Harakat
Sukun
Tanwin
Mad Tabii
Huruf yang tidak berfungsi
Tanda memudahkan bacaan
Saktah
Hamzah
Tanwin Wasl
Tanda Mad
Harakat Lafz Jalalah
Izhar
Idgham
Iqlab
Ikhfa
Bacaan Masyhur

3.5

Konsep Penandaan Dabt al-Quran di dalam Mushaf


Syaamil

3.6
3.7

Harakat
Sukun
Tanwin
Mad Tabii
Huruf yang tidak berfungsi
Tanda memudahkan bacaan
Saktah
Hamzah
Tanwin Wasl
Tanda Mad
Harakat Lafz Jalalah
Izhar
Idgham
Iqlab
Ikhfa
Bacaan Masyhur

Analisis Perbandingan Dabt al-Quran di antara


Mushaf Madinah dan Mushaf Syaamil
Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

4.1

Pengenalan

4.2

Rumusan Kajian

4.3

Implikasi Kajian

4.4

Cadangan Kajian

4.5

Kesimpulan