Anda di halaman 1dari 4

FISIKA

Bila tidak diberitahukan dalam soal, gunakan


data sebagai berikut:
- muatan elektron : qe = 1,6 x 1019 C;
- muatan proton
: qp = +1,6 x 1019 C;
- massa elektron
: me = 9,1 x 1031 kg;
- massa proton
: mp = 1,67 x 1027 kg
1
-k=
= 9 x 109 Nm2/C2
4 o
Petunjuk A :

menyatakan hubungan gaya interaksi


kedua muatan F dengan r adalah .
(A)
F

r
(B)

dipergunakan dalam menjawab soal nomor 41 sampai ke


nomor 60.

41. Berapa jumlah elektron yang terkandung


dalam muatan listrik 1 C?
(A) 1,25 x 1018 elektron
(B) 1,60 x 1018 elektron
(C) 6,25 x 1018 elektron
(D) 1,25 x 1019 elektron
(E) 1,60 x 1019 elektron
42. Berapa besar gaya elektrostatik antara dua
elektron bebas pada ruang hampa yang
o
satu sama lain berjarak 1 A (0,1 nm)
(ukuran umum dalam dimensi atomik)
(A) 12 nN
(B) 16 nN
(C) 23 nN
(D) 27 nN
(E) 33 nN
43. Dua muatan titik q dan 2q coulomb
tolak menolak dengan gaya sebesar F. Jika
muatan q coulomb ditambahkan ke
masing-masing muatan titik itu, dan jarak
pisahnya dijadikan dua kali semula, maka
gaya tolak-menolaknya menjadi .
(A) 0,75 F
(B) 1,33 F
(C) 1,50 F
(D) 3,00 F
(E) 6,00 F
44. Dua benda titik bermuatan +q1 dan +q2
berjarak r satu sama lain. Bila jarak r
diubah-ubah,
maka
grafik
yang
SSC ngerti abiz!

r
(C) F

r
(D) F

r
(E)

r
45. Dua muatan q1 = 20 C dan q1 = 40 C
terpisah sejauh 1 m. Sebuah muatan q =
10 C diletakkan pada garis hubung q1
dan q2, di antara kedua muatan tersebut.
Gaya yang dialami oleh muatan q adalah
(A) 7,2 N ke arah q1
(B) 7,2 N ke arah q2
(C) 8,4 N ke arah q1
(D) 8,4 N ke arah q2
(E) 4,0 N ke arah q1

halaman 1 dari 13 halaman

46. Titik A yang bermuatan +135 C dan titik


B yang bermuatan 60 C berada pada
jarak 10 cm satu sama lain. Titik C yang
bermuatan 90 C berada di suatu tempat
sehingga resultan gaya-gaya yang bekerja
pada muatan titik C sama dengan nol.
Letak titik C .
(A) 30 cm dari A dan 40 cm dari B
(B) 40 cm dari A dan 30 cm dari B
(C) 40 cm dari A dan 20 cm dari B
(D) 30 cm dari A dan 20 cm dari B
(E) 25 cm dari A dan 15 cm dari B
47. Tiga muatan yang sama terletak pada
sudut-sudut sebuah segitiga sama sisi.
Apabila besar gaya antara dua muatan
adalah F, maka besarnya resultan gaya
pada tiap muatan sama dengan .
(A) 0
(B) F
(C) F2
(D) F3
(E) 4F
48. Diketahui persegi ABCD dengan panjang
sisi a. Pada keempat titik sudutnya
masing-masing
ditempatkan
muatan
listrik, qA = +2q, qB = q, qC = 2q, dan qD
= +q. Besar resultan gaya elektrostatik
pada muatan qA sama dengan .
q2
(A) k 2
a
q2
(B) k 2 3
a
q2
(C) 2 k 2
a
q2
(D) 2 k 2 2
a
q2
(E) 2 k 2 3
a
49. Kuat medan listrik pada jarak tertentu dari
sebuah muatan titik adalah E. Jika muatan
tersebut nilainya dijadikan dua kali
semula dan jaraknya juga dijadikan dua
kali semula, maka kuat medan lsitriknya
akan menjadi .
SSC ngerti abiz!

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

E/4
E/2
E
2E
4E

50. Suatu muatan +Q berada di titik (4,0)


bidang kartesian (x,y)..Titik A dan titik B
berturut-turut berada di (9,0) dan (1,4).
Bila kuat medan listrik di titik A oleh
muatan tersebut besarnya sama dengan E,
maka besar kuat medan lsitrik di titik B
sama dengan .
(A) 0,25 E
(B) 0,50 E
(C) 0,75 E
(D) 1,00 E
(E) 1,25 E
51. Titik D terletak di tengah-tengah antara
titik A dan B yang masing-masing diberi
muatan +q coulomb. Tempat kedudukan
kuat medan listrik yang bernilai nol adalah
pada:
(A) garis lurus melalui D dan tegak lurus
AB
(B) bola berpusat A dan berpusat B
masing-masing berjari-jari AB
(C) bidang datar tegak lurus AB melalui
D
(D) elips dengan pusat A dan B
(E) titik D
52. Pada setiap titik sudut sebuah segitiga
sama sisi dengan sisi 2 3 terdapat
muatan titik +2q, +2q dan +q. Kuat medan
listrik di pusat segitiga ini, dengan k
sebagai tetapan, adalah
q
(A) k
4
q
(B) k
2
q
(C) 3k
4
q
(D) 3k
2
(E) 0

halaman 2 dari 13 halaman

53. Jarak titik A dan B adalah 2 m. Bila di


titik A dan B berturut-turut ditempatkan
muatan titik +2q dan +q, maka titik antara
A dan B pada garis AB yang kuat
medannya nol adalah titik yang jaraknya
dari A sejauh
(A) (8 + 42) m
(B) (+4 22) m
(C) (+8 42) m
(D) 1 m
(E) (4 + 22) m
54. Sebuah bola logam berjari-jari 25 cm
diberi muatan sehingga kuat medan listrik
di permukaannya 20 N/C. Kuat medan
listrik di tempat yang berjarak 5 cm dari
pusat bola sama dengan
(A) Nol
(B) 4 N/C
(C) 5 N/C
(D) 10 N/C
(E) 20 N/C
55. Sepotong pecahan kaca yang mempunyai
massa 1 mg diberi muatan listrik sebesar 1
C. Berapakah kuat medan listrik yang
diperlukan untuk menahan benda tersebut
terapung di udara ? (g = 10 m/s2)
(A) 1,1 x 109 V/m
(B) 10 V/m
(C) 9 x 108 V/m
(D) 9 x 1010 V/m
(E) 12 V/m

(A) 200 C
(B) +200 C
(C) 150 C

57. Potensial disuatu titik terhadap suatu


partikel bermuatan adalah 600 V dan kuat
medannya 200 N/C , maka jarak titik itu
ke partikel bermuatan serta besar
muatannya adalah
(A) 3 m dan 2 x 107 C
(B) 3 cm dan 3 x 107 C
(C) 2 m dan 2,2 x 107 C
(D) 3 cm dan 2 x 107 C
(E) 3 m dan 3 x 107 C
58. Pada keempat titik-titik sudut bujur
sangkar (sisi = 30 cm) terletak muatan
listrik. Potensial listrik di pusat
bujursangkar, jika dua muatan yang
bertetangga masing-masing adalah +2 C
dan 2 C adalah
(A) 3,4 x 105 V
(B) 1,7 x 105 V
(C) nol
(D) 1,7 x 105 V
(E) 3,4 x 105 V
59. Perhatikan gambar di bawah ini!
A

5m

56.
500 N/C

45O

Bola kecil di atas yang tergantung di


ujung seutas tali mempunyai massa 10
gram dan berada di suatu medan listrik
dengan intensitas 500 N/C. Bola berada
pada keadaan setimbang dalam posisi
seperti pada gambar. Besar dan jenis
muatan listrik tersebut adalah
SSC ngerti abiz!

(D) +150 C
(E) 100 C

5m
5m

B 1m

Q = +25 x 109 C dan Q = 25 x 109 C.


Usaha yang diperlukan untuk membawa
muatan 8 x 109 C dari A ke B adalah
(A) 135 x 108 J
(B) 144 x 108 J
(B) 135 x 107 J
(C) 144 x 107 J
(E) 144 x 106 J
60. Di dalam tabung dioda, elektron keluar
dari katoda dipercepat oleh anoda yang
berada pada potensial +300V terhadap
katoda. Berapa kecepatan elektron waktu
halaman 3 dari 13 halaman

sampai di anoda, jika massa elektron 10 27


gram dan muatan elektron 1,6 x 10 19 C.
Anggap bahwa elektron keluar dari katoda
dengan kecepatan awal nol ?
(A) 46 x 106 m/s
(B) 45 x 108 m/s
(C) 4 x 106 m/s

SSC ngerti abiz!

(D) 46 x 108 m/s


(E) 4,2 x 108 m/s

halaman 4 dari 13 halaman

Anda mungkin juga menyukai