Anda di halaman 1dari 5

Kecemerlangan sesebuah sekolah dikatakan berjaya apabila melihat kepada hasil yang

boleh diukur sama ada secara langsung mahupun tidak lansung. Kecemerlangan tersebut tidak
datang bergolek tanpa usaha dan komitmen semua warga sekolah yang diterajui oleh Guru
Besar atau pemimpin sekolah, guru-guru dan staf serta murid-murid. Sebagai seorang guru kita
berperanan sebagai penggerak kecemerlangan tersebut.
Pemimpin sekolah merupakan pengurus atau pengerak utama kepada sesebuah
organisasi persekolahan. Sekiranya pengurusan dapat dilaksanakan dengan efektif dan cekap
secara tidak langsung masalah di sekolah dapat diselesaikan dan ini membantu ke arah
pembentukan sekolah berkesan dan memacu kecemerlangan di sekolah. Oleh itu dapatlah
dirumuskan bahawa apa yang membezakan keberkesanan dan kecemerlangan sesebuah
sekolah dengan sebuah sekolah yang lain adalah kebijaksanaan kepimpinan pemimpin
sekolah.
Bagi mempertingkatkan kecemerlangan sekolah, penetapan dan pelaksanaan hala tuju
sangat penting Seseorang pemimpin mesti mempunyai halatuju yang jelas. Misi dan Visi
sekolah mestilah dirungkaikan agar dia menjadi elemen penting yang diserapkan dalam impian
setiap orang guru untuk dicapai.. Kepemimpinan seumpama ini ditumpukan kepada teknik
pengurusan yang cekap dan mahir dalam memanipulasi strategi dan keadaan demi untuk
menjamin keberkesanan yang maksimum. Kemahiran ini termasuklah aspek perancangan,
pengelolaan, penjadualan dan penyelarasan.
Aspek yang tidak kurang pentingnya adalah kemahiran berhubung antara semua warga
sekolah. Dengan komunikasi yang berkesan dengan pelbagai pihak, maka ia memberi impak
yang berkesan, terutama dari segi arahan

Ia turut sama diganding dengan kemahiran

merancang sesuatu progran atau aktiviti tahunan, agar ia berjalan menurut perancangan yang
telah ditetapkan pada waktu awal persekolah. Jika ini di abaikan, maka kecelaruan dari segi
perjalanan kerja akan timbul.

Plan (Rancang) : Semua aktiviti pestilah dirancang dengan rapi. Elakkan sekali-kali
Kemahiran memotivasi dan menggerakkan warga sekolah

Pastikan gaya dan cara kepimpinan di dalam organisasi dan budaya korporat dapat
membantu meningkatkan motivasi pekerja.Tangani masalah peribadi pekerja
mengikut cara yang telah diterima sebagai efektif.Walau bagaimanapun, latar
belakang

pekerja,

keperibadian,

falsafah hidupnya

dan sebagainya

boleh

menghalang pekerja berkenaan untuk memperbaiki prestasinya.


a. Kemahiran membuat keputusan
Seorang pemimpin sekolah seharusnya membuat keputusan dengan memikirkan
semua aspek. Langkah-langkah membuat keputusan ialah fikirkan pilihan-pilihan,
fikirkan akibat, alasan, nilai setiap pilihan, tentukan pilihan terbaik berdasarkan nilai
dan kriteria dan akhirnya membuat keputusan

b. Kemahiran Interaksioanal
Newmann, King and Young (2000) menyatakan bahawa sekolah di mana muridmuridnya menunjukkan prestasi yang tinggi ialah sekolah yang memberi pengajaran
yang berkualiti. Faktor kritikal yang menyumbang kepada kualiti pengajaran dan
pembelajaran sesebuah sekolah ialah kapasiti sekolah. Menurut Newmann, King
and Young, pembangunan kapasiti sekolah bergantung pada pemimpin yang
memberi
kemahiran

penekanan
guru,

untuk

membangunkan

mewujudkan

komuniti

kompetensi,

profesional

pengetahuan

dalam

kalangan

dan
guru,

memastikan kepaduan program (program coherence) yang dilaksanakan di sekolah


dan membangunkan sumber teknikal yang diperlukan bagi menyokong proses
pembelajaran dan pengajaan di sekolah berkaitan. Dengan lain kata, sekolah yang
berkualiti dari segi pengajaran dan pembelajaran dipimpin oleh pemimpin
instruksional yang berkesan.
c. Perkongsiian Kepimpinan
Stail kepimpinan pemimpin sekolah yang baik dan berkesan mesti dikongsi bersama
dalam organisasi sekolah. Latihan dalam perkhidmatan diadakan acapkali bagi
melatih pemimpin masa hadapan.
Selain kemahiran di atas sesorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan dalam
pengurusan sumber manusia, pengurusan prasarana, pengurusan kewangan dan aset,

pengurusan Data dan maklumat, pengurusan Iklim persekitaran sekolah dan


pengurusan Pemuafakatan strategik..
Sekiranya pemimpin dan kumpulan pelaksana bermuafakat dalam memikul
amanah ini nescaya sesebuah organisasi sekolah akan memperolehi kecemerlangan
dalam semua aspek.
Pemimpin sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Dalam hal ini pemimpin
sekolah memainkan peranan sebagai clinical practioner, iaitu menyumbang kepakaran
dalam bidang pendidikan dan persekolahan. Pemimpin sekolah juga perlu mahir dalam
bidang kurikulum, diagnosis keperluan pelajar, penilaian dan penyeliaan atau
pencerapan yang berkesan.
Pemimpin sekolah sebagai pemimpin simbolik. Dalam konteks ini pemimpin
sekolah meminimumkan peranan sebagai penghulu yang memberi isyarat tentang nilai
dan kepentingan atau tujuan sesuatu perkara yang hendak dicapai. Kepemimpinan
seumpama ini termasuklah aktiviti seperti melawat bilik darjah dan kawasan sekolah, di
samping cuba mengenali pelajar dengan lebih dekat. Selain daripada itu kepemimpinan
budaya amat penting bagi mencapai kecemerlangan sekolah. Pemimpin sekolah yang
menjalankan peranan ini dapat dilihat menerusi usaha-usahanya mencari, mentafsir dan
memperkukuhkan nilai, kepercayaan dan unsur budaya yang dapat menjadikan sekolah
itu sebagai sebuah sekolah yang unik dan mempunyai ciri-ciri sekolah cemerlang.
Secara

kesimpulannya sebagai

pemimpin,

pemimpin

sekolah

seharusnya memberi penekanan kepada pengurusan dan membuat keputusan secara


demokratik, kepemimpinan pengajaran yang kuat diberikan oleh pemimpin sekolah atau
guru-guru lain, memastikan kestabilan guru-guru dan staf , memberi penekanan kepada
kurikulum dan pengajaran, mewujudkan program pembangunan staf di peringkat
sekolah, memastikan penggunaan masa yang berkesan serta melibatkan lebih masa
kepada pelajaran akademik dan kurang kepada aktiviti-altiviti bukan akademik. Dengan
itu budaya sekolah cemerlang akan wujud dengan sendirinya.
Sekolah cemerlang adalah sekolah yang mencapai suatu status yang memenuhi
kriteria-kriteria tertentu. Biasanya menggunakan prestasi pencapaian pelajar sebagai
pengukur pencapaian. Keberkesanan sekolah juga ialah sekolah yang berjaya
menunjukkan peningkatan yang baik dalam pencapaian akademik pelajar, sekolah yang
mempunyai iklim yang kondusif, mempunyai kepemimpinan yang berjaya membawa

perubahan, sekolah yang mempunyai hubungan yang baik dengan komuniti dan sekolah
yang mana hubungan antara warganya baik dan mengamalkan kejelekitan yang tinggi.
Bagi mencemerlangkan sekolah, ianya perlu juga diukur dari segi tahap
pelaksanaan inovasi atau meningkatkan keadaan sekolah atau sistem sekolah
manakala bagi keberkesanan sekolah pula ianya merupakan satu konsep berasaskan
semakan ciri-ciri yang ada pada sesuatu sekolah. Mengikut Webes, ada 8 faktor untuk
sekolah cemerlang iaitu kepimpinan pengurusan yang kuat, ekspektasi pencapaian
pelajar yang tinggi, suasana persekitaran sekolah yang positif, penegasan kepada
amalan membaca, additional reading personel, penggunaan phonies (melalui orang
lain), pengajaran

memusatkan

pelajar dan pemikiran

yang

berterusan

ke

atas

pencapaian pelajar.
Secara keseluruhannya faktor-faktor ini berfokus kepada beberapa dimensi
berikut iaitu kepimpinan, effikasi dan effisien. Ketiga-tiga dimensi ini pula adalah
berasaskan kepada elemen-elemen:
(a)

kepimpinan pemimpin sekolah

(b) faktor guru


(c)

faktorpelajar

(d) faktor persekitaran dan kontekstual.


Penambahbaikan sekolah juga adalah satu usaha dan satu perubahan untuk
memajukan sekolah. Usaha ini datangnya sama ada dari dalam sekolah atau dari pihak luar
sekolah. Fokus penambahbaikan sekolah adalah segala apa yang memberi faedah kepada
murid-murid, khusunya peningkatan pembelajaran mereka dalam bilik darjah. Tindakan
penambahbaikan sekolah ini memerlukan satu perancangan yang sistematik dan
perancangan

ini

dilaksanakan

dan

diurus

secara

berterusan

dan

dalam

penambahbaikan sekolah, aspek-aspek dalaman sekolah, iaitu budaya dan keadaankeadaan membolehkan yang memberi kesan/impak kepada pengajaran-pembelajaran di
bilik darjah sekolah, menjadi sasaran perubahan. Segala aktiviti-aktiviti sekolah yang
dikelola oleh guru-guru dan orang lain, bertujuan untuk mencapai matlamat-matlamat
sekolah. Contohnya kaedah mengajar, aktiviti yang berkaitan dengan pelaksanaan
kurikulum dan pengalaman-pengalaman murid dalam aktiviti-aktiviti luar bilik darjah atau
komuniti.
Oleh itu, sekolah berkesan dan keberkesanan sekolah merupakan konsep yang
diukur dari segi ciri-cirinya. Bagi penambahbaikan sekolah pula ianya sesuatu prose yang

berterusan tanpa titik noktah kerana sekolah yang lemah memang memerlukan
penambahbaikan manakala sekolah yang sederhana masih memerlukan peningkatan dan
perubahan. Sekolah yang cemerlang dan gemilang masih bergerak ke arah perfectness;
atau kesempurnaan. Oleh itu tiada suatu piawai yang menjadi titik berhenti bagi
penambahbaikan .
Pemimpin sekolah sebagai pengurus yang menggabung teori kepimpinan. Kajian
dan penulisan mengenai pengurusan sekolah membuktikan bahawa pemimpin sekolah
adalah pembolehubah yang paling penting bagi menentukan prestasi sekolah dari segi
akademik dan budaya sekolah (Hussain Ahmad, 1993). Justeru itu, dalam pengurusan
berasaskan pengupayaan(empowerment) ini pemimpin sekolah seharusnya memiliki sifatsifat berikut:
i) Peka terhadap nilai, sikap dan perbezaan yang terdapat di kalangan ahlinya.
ii) Tidak bersikap monopoli dan mempercayai keupayaan guru-guru.
iii) Melahirkan satu sistem pembuat keputusan bersama yang berkesan.
iv) Mempunyai tujuan dan mendapat restu guru-guru.
v) Melahirkan perhubungan yang rapat dengan masyarakat sekolah dan persekitaran
sekolah.
Dalam hal ini, pemimpin sekolah akan dianggap sebagai model yang mempunyai
nilai kepimpinan yang tinggi. Ia tidak autokratik tetapi demokratik dalam mengurus
organisasi sekolah bagi mencapai kecemerlangan organisasi sekolah.