LEMBARAN PENGESAHAN

PENYAMPAIAN PEMBELAJARAN SENTRA SENI DAN KREATIFITAS
DI KB – RA AL-MUTTAQIN KOTA TASIKMALAYA

Lampiran ini telah disahkan
Pada hari

:.......................................

Tanggal

:.......................................

Mengetahui LPPKS BKPRMI
Kabupaten Tasikmalaya,

(Hj. Dedeh Murodah, A.Ma)

Pembimbing,

(Siti Aisyah, S.Pd)

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas
limpahan rahmat dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas laporan
beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pelatihan Guru PAUD di
Tasikmalaya yang bekerjasa dengan team LLPK Kreatif Cemerlang yang berpusat
di Bandung.
Dalam makalah ini akan dipaparkan tentang “Pengupayaan Pendidikan
yang meliputi program stimulasi, bimbingan pengasuhan dan Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) pada Anak Usia Dini”.
Adapun sumber penyusunan tugas ini berdasar dari observasi yang
dilaksanakan di KB-RA Al-Muttaqin. Untuk itu penulis mengucapkan terima
kasih yang tak terhingga kepada :
 Bapak Aam Kurnia, M.Pd. selaku ketua LPPK Kreatif Cemerlang
 Ibu Hj. Dedeh Muroddah, A.Ma. selaku ketua LPPKS – BKPRMI
Kabupaten Tasikmalaya dan sebagai Fasilitator penyelenggaraan Pelatihan
Kwalitas Guru PAUD.
 Ibu Siti Aisah, S.Pd. selaku Pembimbing
 Kepala Sekolah KB-RA Al-Muttaqin berserta Guru dan Staf
 Ibu Elnawati, A.Ma. beserta team Kreatif Cemerlang selaku tutor
 Suami dan anak-anakku tercinta
 Sahabat dan teman-teman seperjuangan.
Akhir kata semoga penyusunan ini bermanfaat bagi penyelenggaraan
pendidikan Anak Usia Dini.
Tasikmalaya, Maret 2010
Penulis,

ii

Tuty Maryani
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN....................................................................................i
KATA PENGANTAR...........................................................................................ii
DAFTAR ISI.........................................................................................................iii
BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN...........................................................................1
A.

Latar Belakang................................................................1

A.

Rumusan Masalah..........................................................2

B.

Tujuan Observasi............................................................3

C.

Kegunaan Penelitian.......................................................4

D.

Lokasi Penelitian.............................................................4

PEMBAHASAN.............................................................................5
A.......PROFIL SEKOLAH TKI/ RA – PG AL-MUTTAQIN
....................................................................................................5
1.

Pendahuluan...........................................................5

2.

Tujuan.....................................................................5

3.

Sejarah Berdirinya TKI/ RA – PG Al-Muttaqin 6

4.

Visi, Misi dan Strategi............................................7

5.

Ruang Lingkup.......................................................7

6.

Profil Sekolah.........................................................8

B..................................................SISTEM PEMBELAJARAN
....................................................................................................9
C.........................................................PENGORGANISASIAN
..................................................................................................13
D......................................................................KEUNGGULAN
..................................................................................................15
BAB III.

ANALISA HASIL OBSERVASI................................................16

iii

B.............................................................TEMUAN STANDAR
..................................................................................................16
A.

TEMUAN YANG BELUM MENCAPAI STANDAR
16

BAB IV.

KESIMPULAN.............................................................................17
A. KESIMPULAN.............................................................17
B.

SARAN-SARAN............................................................18

C.

IMPLIKASI...................................................................19

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PHOTO-PHOTO

iv