Anda di halaman 1dari 4

Adapun makna dari beberapa simbol dalam logo ini adalah :

1. Rantai Emas : Rantai melambangkan arti persatuan yang kokoh.


2. Padi/daun kelapa dan Gunung :
Padi/daun kelapa : Mengandung arti (yang menggambarkan kebutuhan sandang
dan pangan) merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat . Hal ini
menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu
dengan yang lainnya.
Latar Gunung : Menggambarkan kondisi geografis (alam) yang asri di Tanah
Dakka.
Padi berjumlah 25 biji menunjukkan tanggal berdirinya KPBD, 9 bukit
menunjukkan bulan berdirinya KPBD, dan 15 helaian daun kelapa

menenunjukkan tahun berdirinya KPBD. (KPBD berdiri pada tanggal 25-092015).


3. Tombak/doke : sebagai benda pusaka yang melambangkan komitmen kejujuran dan
ketinggian budaya Dakka.
4. Sarung dan Passapu : Simbol yang melambangkan kebesaran dan kesopanan.
5. Bintang : Simbol spiritualitas dan kepercayaan yang kokoh masyarakat Suku Dakka,
berjumlah dua bintang bermakna keseimbangan antar agama dan budaya.

6. Warna :
Coklat Tanah : Menunjukkan simbol Tanah Dakka
Putih pada Tulisan KPBD : Menunjukkan kesucian luhur dalam mengembangkan Suku
Dakka melalui wadah organisasi KPBD
Warna merah pada pita dan ujung Tombak: kecintaan dan komitmen untuk
menghidupkan nilai-nilai budaya dakka.
Keanekaragaman warna yang tertera pada logo menjadi simbol keaneragaman
masyarakat Dakka dan sekaligus menjadi simbol keterbukaan.

Merah
Merah merangsang metabolisme, meningkatkan kadar respirasi, perpeluhan, selera dan
meningkatkan tekanan darah. Merah dikaitkan dengan kebakaran dan darah yang

menggambarkanbahaya,kemarahandankekerasan.Merahjugadikaitkandenganhati,cinta
dankeghairahan.

Warnamerahdilambangkansebagaitenaga,kekuatan,keghairahan,keriangan,ketabahan,
unsurkebakaran,matlamatkerjaya,cinta,revolusi,bahaya,keazaman,kepimpinan,drama,
kelajuan,haba,keganasan,tumpuandankemurahanhati.

Orange(Jingga)
Orenialahsatuwarnayangsangataktifdanbertenaga,walaupuniatidakdapatmenimbulkan
keghairahansepertiwarnamerah.Walaubagaimanapun,orenmenggalakkankebahagiaan,
mewakilisinaranmataharidankreativiti.Orenjugamelambangkankeseronokan,citacita,
hasrat,kejayaan,matlamat,dayakekuatan,kehangatan,kemesraan,dorongan/galakkandan
mewakilibelia.
Kuning
Kuning jugaadalahwarnaaktifdanbertenagasepertioren.Kuningjugamewakilisinaran
matahari, cahaya, kebahagiaan dan keriangan. Kuning mewakili untuk melambangkan
kebijaksanaan,imaginasi,minat,semangat,harapan,ingatan,pengikut,optimis,kepercayaan,
persefahaman,falsafahdanmempercepatkanpembelajaran.
Warnakuningmerangsangkegiatanmental,menghasilkantenagaototdanmenarikperhatian
iawarnapalingdapatdilihatbagimatamanusia.

Hijau
Hijau biasanya dikaitkan dengan alam. Hijau adalah satu warna yang menenangkan dan
melambangkan pertumbuhan, kesegaran dan harapan serta mudah di mata secara visual.
Hijau juga melambangkan pembaharuan, ketenangan, tenteram, kesuburan, cemburu,
tumbesarandanrenungan.

Hijaumerendahkantekanandarah,meringankansistemsaraf,menenangkandanmelegakan
fikiran dan merupakan penahan selera. Hijau mudah di mata dan boleh memperbaiki
wawasan.

Biru
Birudikaitkandenganwarnalautdanlangityangmemberiketenangandankebebasan.Biru
dilambangkan sebagai perlindungan, inspirasi rohani, ketenangan, keyakinan, keamanan,
pemikiranyangtinggi,kesetiaan,keikhlasan,kebenaran,idealisme,kepintaran,kesejukan,
keselesaan,kerjasama,teknologidanempati.

Ungu
Ungumelambangkanpengaruh,kuasa,inspirasitinggi,kerohanian,ketaatan,transformasi,
kesedaran, kecanggihan, gerak hati, kebenaran yang lebih mendalam, keanggunan,
keangkuhan,ego,kekayaan,kemasyuran,maruahdanpengetahuanyangtersembunyi.

Putih
Putih merupakan warna yang sangat terang dan digunakan untuk mewakili keamanan,
ketulenan,kebaikan,kerohanian,kesederhanaan,ketepatan,kesempurnaan,salji,kesatuan,
kesejukan,pemikiranpositif,keadilan,keaslian,kejelasan,kelahirandankeagungan.

Hitam
Hitamdigunakanuntukmewakilikematian,kejahatan,kesedihan.Hitamjugamelambangkan
perlindungan, kuasa, formaliti, misteri, bermutu tinggi, ruang, kekosongan, kecanggihan,
kebolehpercayaandanmartabat.
Hitam ialah satu warna teknikal cemerlang dan ia membantu menyasarkan satu pasaran
mewahcanggih.

Kelabu
Kelabuialahwarnaintelek,pengetahuan,dankebijaksanaan.Iadilihatsebagaitahanlama,
klasikdansepertilicinberkilatatauhalus.Iasatuwarnayangmenimbulkanrasahormat,
konservatif,danmembawakuasa.Kelabujugamelambangkankesedihan,membosankan,
kemuraman,praktikal,profesional,canggih,kualitidankeselamatan.