Anda di halaman 1dari 7

.[-rAl A S R A MAY A Y A S ANSOPOSUR.

UNG SM AN 2 BALIGE I

l
S E L E K S IA K ADEMIKTSISWEIARU
A KELAS 1
, I ANGKATANXvlll
TAHUN PELAJARAN 2OO'I I2OO8
I vavnseN I
I soPosuRUNG
I

I NASKAHSC} AL

MataPelajararl : M atematika
Waktu i i : 120 Menit
KodeSoal i i :07
ll'
lurttlu ,tilurt1l(X) Putlu letnhuriux'uhutt!
Plnrl"lt lawaOanyutt7 iittiur tlengortlVcuthcri
"tlt
Tullskunhodcsosl dl lcnfiur iuwahan! : i

1.34
L+ -
Hasildari
2x x+2 /. 'llx +
A. 8x +2 y. 6
- nt..
/,, .t-
')\,

Zx(x + 2) a /. \,. .. ,l

B . 9 x+ 2 l). 1jx r 7
-
Zx(x+ 2) t(" .2i
Z , Darisuatubarisan trilurrgiirt
aritnratika t J' 5 , t J 7 ' - l J , d l r r bt c d l ? . l l u r t t u s t t k uk c : ' t t
dikctirltui
bilangan
barisan tcrscbut adalalt'.'...i' ,
A. Un=2n+l , r- c l . 1 J ,,,, 3 n - I
.,i'; t).U,,',tl-I't
B-Un= /n' |
tl
tcrscbutschinggalttas
J. Kelilingpcrsegipanjang48crn. tlrrlllhXat' llarrjirngdiirgortul|crscgi Plrrjltrg
pencgi panjanglnaksinrurlr?
("
A, 24 cm 12.# crn
B. 22 cm t). l2 cnt

siswagcnrarpclnjururnrutctntrtika J'rn26 siswagcrrtar


i'"iajariur
4. Dari44 siswadnlamkclas,tcraapatlfd yilnggctnardcirgan
rrtar a sisrva
banyaktryu
fisika.JikaLit*" iij"f.-g.".,"i l"ai" p.iijnrin tcrsr.:butl
keduapelajaran itu adalah.'.....' i
I ll i ,st','a
A. l2 siswa
22 sisrvtr
-Bi 15sislra -l
I Z l"'r.Ji -Vtl . -\
'log 2log4 = )- _.) l
5 . Dikstahui J = x' rlan !'
1G i-- '4- ' - tr L/
2log36 aclalah
...'.'.. ) )/ i- ,b .' ."t ,\
Nilai i
,A, zx+-Y
B, x+'2Y
11,'
'1". l). xry ) ,t
l'/---' (
'6
. S u k uk e . n d o r l b u r r s u rl t, 3 . 6 , 1 0 ,; l : t
n(rl r 2)
A.,n(n+ t) i
+
fl{ n(n i) {:'-t z)
,1', 2
2
gantbar!
7 . Pcrhatikan
2 Lr I
l,r

-L|,r.,, ', ]
a'.
-- 2(.oa r- -r Ll\ \-
, ,
/ ,,., . /1
)' a_f z
:)

i y--

llpsarsudutl.OB adalah......" ('. t,l()"


A. 700
y'fl tt"
B. 120'
'l
t- f

', \
r <O
,l
J
! \
t,, \-- / \
il
t r^'\ ,,'
.!, ,/s .i-

7:t(
)i | .' l\

X-ik'-,.--4r.,6),.,-;l''-'' I, v -d)r
/\.
,
| ,.- , )
t,,/ -\- I
--'1i \- " -, .,
it v'a) (* t 2t -{t ,
\ F
l_
t-,}.:11 *=,'-J_
'
i .l Z : {,
/1

i, 1 4\ t - a l , \ , '_\
z
L
i / {r,.0) 1
(t,-g) )
\--- \

10. Diketahuifungsil(x) = Zxz'2x - l2'. r'l \ \ ")


1 t>
Nilaidarir(E)=....,,.. .\
ri'\i 1\,3
A. 1 'l \ r t--l
.loE J J - . \ = " ,' J \^" . I
B. \a r t),
f --',7, -
-t22
'l
- 1- / \ - n z
L-, ;+- ll ,5< -^ ' )i o(r
c T-
t l. Bilalog3'= lt, makanilai<farifoi 3''kitaiatr
A.b li
"'- "
c'311
D'4t)
Nt}
B.2b ii
ll

a o_z

PQ-' 100rn'llcrapakah
30"tlatt.iarrrk
ctititikI'irtlalalr
."1."ff;ffi;;;;;;;;il;;i*l;;-,'saniat
Ii
tinggi menara(OR) ? l:,

111 l
(sin30'= E cos30o= t S, ,tnntan30" 3
r
"/J)
^'zsJl (.)..5,.,^,8
B'rJ3 l)' tooJj

2 dariT
hataman
g FoundatlonI wwt'y asop'org
Soposurun
(

gambdrdi bawahirri !
Perhatikan

e . ( ( x i y ) l x) - 4 d a n x - 3 y) s , * , i v , 9 R )n { l ' I o l ' { s }
B . i i * , v l t * > { d a r t x - 3 y( 5 , * , r i g l t } n 1 1 ' 1 1 1 415> )
c . i ( * , v l i * > - 3 d a n x - 3)vs , * , v , 9 R ) n { l ' l o l ' < 5 }
D . i f - , l , i i x) - 3 d a n x - r y< s , * 1 v l € R n {
l { 1 ' 1 r - r P5 i
.
scliflp20 rncrril'llilrr ;:aci;r
1.5rrrsrrit.tlittrbrtskc,itrrtrsirtt.N
tq. Dl suatutcrmingi,bus;,rruro,rM bcr.rngkutscriap prrkrtl
bcrilPu kcdua[ru'stcrsctrulakart
lfl1ti
pukul | 1,30busj'rusan M dan N bcrqngkatb"rron,,,-*,,,,,u,patll
bcrangkatbsrsama'sanlauntuk yang l{cdtrakalinya'!
(J' Puktrl 12'30
e. pltut tt.as I r
B . P u k u1l 2 . 1 5 l ) P u k u1l 3 ' 3 0
i i
.t

15.

B. /,

----1.
.., 1l
I

t6. \\

Bentuk
,4.
[.-f'
I
I

d a p a td i j a b a r k a rml c n i a d i. . . . . . .
1
l.
L
L
iX
t-

\
vt ( ,-)

\-
xr+ 7-2 x2. x2 t2
t\
B. 1 $ 1- n :
-=r
:{ -2
x t * x ' - r2
xi-
I

t7.

ili at'srdnlnlt.....-
tiik etsrrimpadagrafikfungsikuadirrt
t : C. (-.5. -4s)
A. (-5, -49) , l' D . ( - 5 ,- 4 ' i )
B. (-5,48)
t i
il
I
i
't,_:$t udarurt
do'i.0,00000e
f$u ( ' , 0 , ( )r l ( ) ' "
(),9 I
B. 9 x l0'5 l). l()'t

19. ,\.r. .' \ ,r\


uU ,_ ,J L.'
.-\ nrl

;€"

Grafrkdi apsadolQh himpunan pcrtygl c s l i l r t t l u r i s i s t c r t tl l c r t i c l i r k s i t t t t i t i.l,t.t. . . . .


A . x b - 2 , 2 y + x ' h . 4 . ' y , +( 2
x i : C. x>-2,2y-x ).1.y {-x't'2
B. x>-2,2y1'x ( 4 , y + x ) 2 i i l ) . x > - ? , 2 y -x ( 4 , y ) - x ' r 2

20. $ebuahkapal cluripelabulranA bcr{ay,arkc arah [Jtarirrncnujupclitbulran


'['ittrttr
l] dcnganntcnclttpuh.iarak
SOOOtim..setelahtiba di pclabulranlsnpal bprlayarlugi kc lritlt trtctrujupclirhtrhan
C dcngan'
menempuh jara'<4000 km. Bita kcrrrblli
kafallakri'n kc pclatrulran
A langsung dari pclabrrhanC jarak
yangakanditcmpuh.adalah
..,..... I
A. 3000km
-
i (:. l5oo')krn
B. 4000km I
l
.L)'-7000kttt
I

2t, 32
Hasilpsngurangan_ _ r: :d.lt F.r
a-b a + b' ->Ln
,' : r'
A'
a- 5b a-Fib

r_ bt
B' -a-5b l)',
a - 5b
_ -f

(a - b)' (.+b)i

22,

Itt
2t^t\
1 r ,,,jJ'.tp>
\
.'......
rti ariuj burgun ylrrg titLrkrrrcrrrilikisrnttltrtsitttctriittlltlalt1;ittrtbiir
Dari gambarbangun-bangun
t, ( ' . i c l : r i
r i
A. i daniv I

B. iid.uriii I ) . i i r l r r rrtv
I i
i
puclu
kirfrnnnl 00.kirrungl;crls dlr l !)olo1i,ylttg,tttitsittg-ttlitr;ing
23, Penrilikscbual:tokontcndaput
tcrtcratulisartBruto I lp kg, tara'2kg. Ncto f:irintattyang ditcrirnapcrnilik toko adalah'.......
karungrrya
A. 200kuintal (1. I l4 kuinlll
B. I l6 kuintal ))4'l
| ? kuintll

II
I
I

'24.
t I

/
/
/

D '
' ( r l " J l n l r c s l rl A l t l ) lrcsar.l q:ntl ...
,rr),,.
AOB adalahq-aris JikabqsarI r \ l l C
tcngalr.
, A. 270
c' (;8"
t). 9()'
B. 4lo
')
25. L

l C -'
lllC -'3I ccttt'
rrr'
= =55cm" c t t ttlittr
, 4 O 'nn ctrt, z \ i I rJ
i k e t a h u i A=C1
DiketahuiAC
D
priiirneuadalalr
.....'.1-
c m EC
=5cm,
15 ,EC c m4O' ,tlittr
-] 'i
h -t^--rrr-J.lnlr
; ! I
(. ro./r8
i,'rrt ,i
il
;l,,ffi
B.r/i

litih-titik sttt . 1 1 l1, 1{ . ) l ( l.( o o r d i n i rttr a y i r t l g akl ct t t g ; t


P (4,2), Q tlan
(9',4) l{ (6'8) tttcrttltitkittt
--' Koordinattitik
26. ''.,
;.,,ikt".eUut otct,'Oititasi10.21bcnr,uut-tttrtri '' irtlalrtlr...'...' ,. |
C' ((r"l)' ( | I '(r)dan (tl' t0)
A. (0,4),(0'8) dan (0,16) . I
l ) ( t i " l ) ' ( l t l ' t t )t k u r( l ? ' l ( r )
B . ( 4 , 4 ) , ( 9 , 8d) a n( 6 . 1 6 ) i i
_ti 4 lrari
l' i ' irtlalllt linr pcrtrnrl'llttilturr
tiga tirn bola voli unt$k bcr'rai. <li lir'attgittryarlS'!iilrritl I
27, Jadwaltatihan
iitt'rttiigtiorit''iitftf t',,,,,,,, 4k'''" 1
timkedua
sekali, 5 harisc*ali"r^"
latihan ,rr:rku Intilriln i,
irhur
irkari
rucrokir
^rcrokir
rrr.krr
. br.!rs*rrr.,
2000kctisri,i,,,,,,;;;;.iu,i r,,iirr,,,',
Desenrbcr i .,-'
Jikatanggor.r
Lu""*iiogt pada^tanggal
"" 'i:.
2001
iI II C, 3(,J.'rrar.i?00|
A, 28Januari :'D';'j 1:::::,;;
;;;
3rra'uuri2oor i
;: ;;;;;;ttooi rtn
.""-t"::"]"i'*i
x,'F',H*" !4'"4 [""-]\
i, | i I l'
bill'"!n"o',1'[] r8' '- pd.:rlalr
sukukc'nclaribarisan
Rumus
,
:"."": ^'
,r t / o' '
\ \' \00'

;if;;:],
^ 1 I i L\,i-',.,'"'/'"i;;:iiti;:ql ["t1-)

dllanr
kan dillarrr tabcl irti " "'
tlltrvitlt llll
tabctdi txrrvirlr /'
29, Mean dari dala yang disajikan iI l
t
I'....---- )
I z
r)
\
\
'L
Li , i .J
,\6.1
I
f ," /
-rii/?r
lo.l
^ / l
3b\
'!t-.-, -t,)
bql , . , ' ,--i,
^
r.4 \ Ir

A. 6,9?
;
t
B. 6,03
a{t.
,if,"tr*\
, i # t \Y .,,.
lf i.,
F6.05
ll). 6,50
). o .)tr -
4nl ,'
l'l'vl i
ii t.d /

h a l a m a n5 d a r i T
/ www'yasop'org
Foundatlon
Soposurung
t
60

$48
Ja
36
I
.q /9

12

t0 !0 30 4C

g r i t l i kp c r . i i r l i t t t ti tl it ti t l i l si l ( l i l l i l ! l
72 krrrl'iartt
lltt krn/jtrtrr

31.
C. 4
D. 5

32,

2lcm O

Luastcmberengyang diarsirirdalrlt"" "' (1. l-l] ctttr


A . 1 2 6c m r I r
D . r 5 , rc r r r l
B. r2gcmr
i ,
I ttt'
lir 'art* ujurrgynng.dongkal
lcbnrl(r rtt,Ksrlulnnttrrt
33. Kolrmrcnsngbcrukurmponlung !so;tn durt di bawahini'
scpcrtitilnrpnkpadirEi'rtr1bilr
r€rurmetsndrif,i"gg" pui.;l;;i;1t1.; irurniu':'"t

3 lrt

Volumair di rlalamkolamadalalt
2,i00 rttr
A. 800m' 3300 rrrr
B, 1600ntl

adrrlult
ktrbtrs
jaring-laring
rurr "

halaman6 dariT
fag (

gambardi bawahini !i
35, Pcrhatikan
PiQ

z[Nil,
7(trto
L (z.r j
J i k a k c l i l i n gg r c r s c gpil r { i r n gs a r n ad c n g i r nd u u k a l i

Il. 9 cnr

Dari gantburrli bowalrlruruf-lrrrrrri'


->2
27

A, (l) dan(lll C . ( l l ; J a n( l l l )
B. (l) dan(lll t D . ( l ) r l a n( l V ) ,
i
3 7 . Tabclbcrikutmenunjttkkaunilai dlanganlvl:rtcntatika srswa.
clarisckckrrrrpok

).rr'-l I
4L
M c d i a nd a r i n i l a i u l 'a{n<g{a<nM1a;te
c l n a t i k al c r s c b r ri r r l i r l r r.l.r. . . . . .
/t,.t -f
,{.t g.lSir C:.(),s
B, 6,375 . " i - , . ., 1 r, ^ , ' . . r

garisyang*"r;";r"
3 8 . craJicn oj;,;,,,,,, 7x-.ry I e =-0arlal.tr
......,.
A.9 i; C.7
1 ,l
4l
t.
li
8,4 t, l). 9
:'
1 ;<1,
t;
I.

39. Ketika beradadi atasgedung,Wiralnrclilrutscbualrrnobilyang lrcrarJa


di tcrnpatparkil clr.:rrg;11t
suc.ltrt
deprcsi30o.Jikr tinggigcdung20 rirctcr,.ilrak
rrrobil
dcngiurgcdung rrdallh........
A' 42oJ3 r (1,
V v? tr"1"r
ttgtgt II l tlo.n"2
\rYa lurcrc,
tl

B. 20 mctcr i I l). l0 rnotcr


I

Bentukbaku-drri
0,00003468
U.nfn,1pcrubulirtan
surnpai ird;rlult
tcnll)llrtcsirrral
satr,r ......
A. 3,5x l0'5 I i c. 3.5x to'('
. 8.3,4x10'r l, l). 3.4r: l0'"
ii

0,0a00i
'; -lr

.'
i

My'u&1
fu gkt4'fuou...