Anda di halaman 1dari 5

lnlFvp

ANGKATANx)(
-\, t\"Z''iztl
@
TAHUN PEWARAN 2009I zOtO
3?|ri?.?

NA$KAHSOAL
Mata Pelajaran : Matematlka
Waltu : 120menit
KodeSoal zO2
tullskan kdc wl dl bmbrlovofunl

Dari sunreyyang dilakukanterhadap160 orang pelajarSoposurung, diperolehdata bahwa dari


keseluruhan pelaJar
terdapat40%pelajaryanggemarmendakigunun& 45% pelajargemarmembaca,
dan50% pelajar
gemar bermainsepakbola.Danjugadiperolehbahwadarlkeseluruhan pelajarterdapat:
15%pelajargemarmembacadanmendakigunung,15%pelajargemarmembacadan bermainsepakbola,
dan 2O%pelajargemarbermalnsepakbola dan mendakigunung.Setelahmelakukanpenelitianlebih
lanjut,diperolehdata yangmenyatakan bahwajumlah pelajarperempuanmerupakan:30%dari total
pelajaryanghanya gemarsepakbola saja,2O%daritotal pelajaryanghanya gemarmendakigunung
saja,dan S0%daritotal pelaJaryanghanya gemarmembacasaja.
Berdasarkan surveydatadiatas,Jumlahpelajaryanggemarmembaca...(1) ....orangdan pelajaryang
gemarketlgakegiatantersebut...{2}....
orang.Jumlahsiswayanghanyagemarmembacasaja.......(3) ....
jumlah siswayang hanyagemar bermainsepakbola saja.Total pelajarlaki-laki yang hanyagemar
mendaklgunungsaja...(a).... oran& sedangkantotal perempuanyang hanya gemar membacasaja
....(5)....orang.
Perbandinganjumlahtotalpelajarperempuanterhadappelajarlaki-laki
adalah....(5).....

1. a.32 b. 70 c. 72 .d. 30

z. a. 2+ b. B0 c.48 d. 136

3. a. Lebihdari b. tidaksamadengan c. kurangdari d. samadengan

4. a.28 b.27 c.26 d.25

5. a.2L b.22 c. 23 d.24

6. a . 2 3 : 5 7 ' b . 2 3: 4 1 c.11:29 d. 11 : 21'

7. Jikax dany adalahpasangan realyangmemenuhi-1-1-1= -


bilangan , maka2x - 2y - ...
xyxy
a.1 b.-1 c.- 2 d,2

8. JikaAndi memilihkelerengmakaVeritamemilihboneka.JikaVeritamemilihboneka,maka Sopar


memilihbola.Jadi,jikaAndirpemilihkelereng,
maka....
a. Soparmemillhbola c. Verltatldakmemillhboneka
b. Veritamemilihboneka d. Sopartidakmemilihbola

9. Daerahhasiluntukf (x) = 2x * l, x e bilangan cacah adalah....


a. Bilangan
bulat c. Bilangan
asli
ganjil
b. Bilangan d. Bilangan
real

10.Tigatahunyanglalu,PamanIndraberusia21 tahun tebihtua dari Indra.Empat tahun kemudian,


umurPamanIndratigakaliumurIndra.ApabilaumurkakakIndramerupakan rata-rataumurpaman
IndradanIndra,makaumurkakakIndra........
tahun
a. 27 b. 26 c. 25 d. 24

11.Berdasarkan
perbandingan
besarsudutpadasegitigasiku-siku,
makaperbandingan
panjangsisiyang
mungkinadalahkecuoll....
a. Lztz..l/, b. 1:#r2 c. 3:4:5 , d. tz?z3

fu posttt'ttttgFoundadon/ www.yanp.org PageI of 5


-__..__,
' ,.
, 500 buahdenganharga@
buahapeldarigrosiruntukdiiualkembalisebanyak
, ,Falugumemesan
Jj:,:iTj'}T':il:xiT
JhiT*t$:"#fi,n;j;;;t*";T:*Rfjil"Ji:ff
pakBaluguharusmenjualsisaapelyangbelumterjualdenganharga""
apel,maka
biayapembetian
a;npe.zso-_.b.RP6.450c.Rp6.150d.Rp5.850
pertamaditambahkan dengan25 dan
13.Dua bilanganberbandingsebagai3 : 4. Apabilabilangan
bilangankeduadikurangiro r*r" perbandingan menjadi2 z 1'.Apabllakeduabilangantersebut
hasilnYa...
dijumlahkan,
b. 27 c. 63 d. 72
a. 35

makasudutrefleksAoC= "'
14.JikasudutABC= 60odantitik O adalahpusatlingkaran
a. 240" c. 200o c
b. 220" d. r,80"

15. 100000L2- 9999992= "'


a. 4100000 b.4010000 c. 4000100 d. 4000000

himpunan:
16.Diberikan A = {(Q),(a), (b), (a, b)}
B = {(6), (a, b), (a, b, c) }
Pernyataan yangbenar,adalah.......
a. AftB= 6 c. 0 E A ; Q e g
b. {0} s, A; {6} s B d . n(A) < n(B)

2log 32 -- "'
t7. 2log.256 + 3log 243 -
a. 13 b.251 c.8 d. 467

18.Nilaidari (#) . (#) r = 1 danY=3 adalah....


jikadiberikan
a.3 b.2 c. 1 d.0

a^ri
sederhana
19.Bentuk .....
adalah
ffi
z+ ,x 1

a.
x
o,7 xz4
d. Nz4

r2x*L,-LSr<r
2 0 . J i kfa ( x ) = n i l a i f( x ) a d a l a h . . . .
t'r, , L =r.i,makakisaran
a. y=Ul-1 <ys4\' c.Y- {Yl -tSY<4}
b. y={yly>-L} d.Y={YlYs-t}

21.persamaan (3,1)dantegaklurusdengan
garisyangmelaluititik 3 adalah...
garisyangbergradien
a. x*3y--$ c. 3x-Y='6
b. 3x-Y = -16 d. r*3Y=6

deretberikut 3,3,9,45,315
22.Lengkapi
a. 2538 b.2853 c. 2385 d. 2835

deret 8L,2,27,6,9,18,a, b. Nilai b dan a adalah....


23.Diberikan
a. 54 dan3 b. 3 dan54 c . 3 d a n4 5 d . 4 5d a n3

24.Sebuahlimasdenganatassegitigasiku-siku.Apotemasegitiga13 cm dan panjangsalahsatusisinya


-i. limas24 cm,makavolumelimas....
samadengansetengahkalitinggilimas.Jikatinggi
;: t?o .;t b. 240cm3 tzo cm3 d.420 cm3
5 I I 19 110 I

9 3 5 l2 l
b. c.T 6.3 i
I
Panjangtali yangdibutuhkanuntuk mengikat3 batangkayubila diameterkayu
14 dm adalah...
a . 8 5 0 0 cm c. 85 cm
b . 8 6 0 cm d. 8,6 cm

berikut:
27.KolamrenangPagarBetondirancangdenganbentuksebagai

Volumairdidalamkolamadalah....
a. LL32,5m3 c. L3!2,5 m3
b. L23L,5m3 d. L2!3,5 m3

28. Letak kota Baligeberada di jurusan3200dari kota Porsea.Jadijurusantiga angkakota Porseadari


kota Baligeadalah...
a. 18Oo c. 400
b. 3200 d. 1400

29.NtlatmatematlkaLamrialebihtinggldari nilaimatematikaDewi.TetapinllalmatematikaLukmanlebih
tlnggl dari nilal matematlkaLamria.Bila diketahuinilal matematikaCharleslebih rendahdari nllai
matematika Lamrla,pernyataan manakahdibawahiniyangbenar?
a. Takmungkinmenentukan nilalmatematika yangtertinggiantaraCharles
danDewi
b. Nilai matematika lebih
Charles tinggidibandingkan nilaimatematikaDewi
c. Nilaimatematika Dewisamadengannilaimatematika Charles
d. llilaimatematika Lukmanlebihrendahdibandingkan Dewi
nilaimatematika

30.Ketikaberadadiatasgedung,Ferdinandmelihatsebuahsepedamotordi tempatparkirdengansudut
depresl600.JikaJaraksepedamotordengangedung20 m, makatingglgedung.....
3t;
A, ?,8 b. 40 c.15vs d. 10\6

positif,dimana AsB = ff
31.JikaA, B,clanC adalahbitangan a"n C) = C + 4. Hasildari(12|)s2 =

a.4 b.6 c. I d.10

32.Untukfungsih:x + ot* b ditentukan a danb bilangan l olehh adalah-1.Bayang4


bulat.Eayangan
olehh adalah8. Makanilaiadanb adalah.....
a. a=3danb=-4 d.a=-3danb=-4
b. a=3danb=2 c.a=-3danb=Z

33.Padatumpukanbatu bata,banyakbatu batapalingatasada8 buah,tepat dibawahnya ada 10 buah,


dan seterusnyasetiaptumpukandibawahnya selalulebihbanyak2 buahdari tumpukandiatasnya'
Jikaada 15 tumpukanbatu bata (dariatassampaibawah),berapabanyakbatu batapadatumpukan
palingbawah?
a. 38 b.37 c. 36 d. 3s

34. Manakahdibawahiniyang merupakanidentitas?


a . ( a - b ) ( a + b ) = a 2- b z c.az + b2= (a+ b)z
b. az _ b2=,(a_ b)z d. (ab)z= az + abz
o.;; '' IJ
15
5 dengan
lurus k, l, danm. Dimanagaris 1i'I -.atc + L tegaklurus
persamaan garis . Jikagaris
3G.Diberikan
gradiengaris - -",,o"kan jumlahkuadratdarigradiengarisl dan 1
gar|sm, dan
a = "'
i , 3 y : 6 x = 3, ma kad i p e ro l enhi l a i
a.
I
-; b.-i c' , i
d.i

persamaangarisk dan I adalah"'


soalno.36,nilai (r,y) yangdiperoleh.dari
37. Berdasarkan '
c' (1'0) d' (0'1)
a. (0,-1) b. (-t0)'-"e-

sampaisatutempatdesimar adalah"""
38.Bentukbakudari0,000043g7 denganpemburatan
c.4,4 x 10- s x 10- ' 6
a. 4,3 x 10-s b .4 ,3 x 1 0 -6 l' n' n
adalah""
padagrafikgungfsikuadratdisamping
39,Titikextrim
-" -!-6,-4s)
c' (-4,-4e)
;.
b. (-5, -49) d' (- 3, -49)

gradien1/3 kecuall....
garislurusdibawahini mempunyai
40.Semuapersamaan
b.3Y-x=7 c. 3=l-x d. x--5+3Y
a.6y-2x=8
sepertipadagambarberikut:
41.Empatsudutterbentukolehduagarisberpotongan
/ = 45o'm aka:
B i l ad i ketahuiqo
a. p = 135o;s = 45o;r =135
b. p = 1300;s = 45o;r =130
c. p=135o;s=40";r=135
d. p = 130";s = 40"ir ='130

4 2 . P e r n y a t a a n d i b a w a h i n i b e n a r u n t u k s e b u a h b a | o k k e c u a ] ibidang
: diagonal
8 buah titik sudut c' Mempunyai 12 buah
a. Mempunyai ruang
12 buahrusuk d. Mempunyai 12 buahdiagonal
b. Mempunyai
44
sepertipadagambar.Jikakelilinglingkaran
orehsebuahringkaran,
43. Keempatsisipersegidisinggung
cm,makapanjangsisipersegiadalah"'
a. 7cm
b. 14cm
c. 18 cm
d. 22 cm

garissinggung
= 10 cm.Panjang dalamdua
persekutuan
44.JikadiketahuiOA = 4 cm, PB= 2 cm dan OP
tersebutadalah""
tingkaran
a. 8cm c. 12 cm
b. 6cm d. 10 cm

A
45.Darlsuatukecelakaan,diperolehpernyataan :
"SemuoPenumPong tewoso
tersebuttidakbenar.Makadapatdipastikan
ke lokasi,ternyatapernyataan
setelahditinjaulangsung
bahwa.... yangtidakselamat
a, Semuapenumpangsela.mat c. Adapenumpang
b. SemuaPenumPang tldakselamat d. AdapenumPang Yangselamat
rata-ratanya
7,00.JikanilaiRudidigabung'
rata-rata
dari'7 orangsiswamempunyai
4G.Nirairnatematika
menjadi7,25.NilaiRudiadalah"" d.s
b.7 c.9
a.3

Page4 of 5
Soposuntng Foundadon/ www'yqsop'org
' 41. PaOaf,uf'ul
* ''*.. 30" c' 45"
b. 600 d.90'
A

ee'rJs"
48. Sukuke-ndaribarisan !'3' 6' 10' 15' 2!'"" adalah""
';.'ry
c ry d. n(n+ 2)
a. n(n*t)
2log 36 = "'
2log 3 = a dan 2log 4 = b'Nilai
49. Diketahui d. azb
b'Za*b c' Zab
a. o*Zb

padagambarberikutadalah""
$0. Luastemberengyangdiarsir

,,-, 1.ffi:il;
^(U r#:Il

Page5 of 5
SoposurttttgFoundadon/ wwwyaso p'org