Anda di halaman 1dari 14

Prinsip-prinsip

Politik Islam

1. Kemestian mewujudkan
persatuan dan kesatuan umat
QS al Muminun 52 : Sesungguhnya
umat kamu ini umat yang satu, dan
Aku adalah Tuhan kamu, maka
bertakwalah kamu kepada-Ku

2. Keharusan bermusyawarah dalam


menyelesaikan masalah ijtihadiyah
QS as-Syura: 38 dan Ali Imron: 159
Selalu
bermusyawarah
dalam setiap
urusan
Agar segala urusan
diselesaikan
dengan jalan musyawarah
antar
umat

3. Keharusan menunaikan amanat


dan menetapkan hukum secara adil
QS an-Nisa: 58 : Sesungguhnya
Allah
menyuruh
kamu
menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan menyuruh
kamu apabila menetapkan hukum di
antara
manusia
supaya
kamu
menetapkan secara adil

4. Kemestian mentaati Allah dan


Rasulullah dan ulil Amr
QS an-Nisa: 59 : Hai orang-orang
yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul(Nya), dan orang-orang
yang memegang kekuasaan diantara
kamu

5. Kemestian mendamaikan konflik antar


kelompok dalam masyarakat islam

QS al-Hujurat: 9 : Dan jika ada dua


golongan dari orang-orang mukmin
berperang,
maka
damaikanlah
keduanya

6. Kemestian mempertahankan
kedaulatan negara dan larangan
melakukan agresi dan invasi
QS al-Baqarah: 190 : Dan pergilah di jalan
Allah orang-orang yang memerangi kamu,
tetapi jangnlah melampaui batas

7. Kemestian mementingkan
perdamaian daripada permusuhan
QS al-Anfal: 61 : Apabila mereka
condong kepada perdamaian,
hendaklah kamupun condong
kepadanya dan bertakwalah kepada
Allah

8. Keharusan meningkatkan
kewaspadaan dalam bidang
pertahanan dan keamanan
QS al-Anfal: 60 : Dan siapkanlah untuk
menghadapi mereka, kekuatan apa saja
yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang
ditambat untuk berperang, (yang dengan
persiapan itu) kamu dapat menggetarkan
musuh Allah, musuhmu dan orang-orang
selain mereka yang kamu tidak ketahui
sedangkan Allah mengetahuinya

9. Keharusan menepati janji


QS an-Nahl: 91 : Dan tepatilah perjanjian
dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlah kamu membatalkan sumpahsumpah(mu)
itu
sesudah
meneguhkannya

10. Keharusan mengutamakan


perdamaian di antara bangsa-bangsa
QS
al-Hujurat:
13
:
Hai
manusia,
sesungguhnya kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia
di sisi Allah adalah orang-orang yang paling
bertakwa
di antara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal

11. Kemestian peredaran harta pada


seluruh lapisan masyarakat
QS al-Hasyr: 7 : Supaya harta itu
tidak hanya beredar di antara orangorang yang kaya di antara kamu

12. Keharusan mengikuti prinsipprinsip pelaksanaan hukum


a. Menyedikitkan beban (taqlil altakalif)
b. Berangsur-angsur (al-tadarruj)
c. Tidak menyulitkan (adam al-haraj)

.ARIGATO.