Anda di halaman 1dari 14

2.

1 Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 5


Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Kelas

: 5 Merah

Bilangan Murid

: 30 Orang

Masa

: 8.15 pagi 9.15 pagi (60 minit)

Tarikh

: 6 April 2012

Tema

: Kebudayaan Malaysia

Tajuk

: Permainan Tradisional

Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i

Tiga orang murid dapat melaporkan cara-cara


bermain permainan tradisional yang dipilih oleh

ii

mereka.
Lima orang murid dapat membaca kuat ayat yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang betul seperti seorang

pengacara.
iii Membuat sekurang-kurangnya tiga catatan ringkas
daripada petikan Permainan Tradisional yang
didengar.
Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama:
5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya
pembacaan yang sesuai.
5 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

Fokus Sampingan:

14

2 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,


dibaca atau dialami.
2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
sesuai dan tepat.
Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu
perkara.
1 Mencatat dan menyusun maklumat.
2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.
Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang
diperoleh.
Kemahiran Bahasa: Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur,
Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis.
Sistem Bahasa:
i Sintaksis
: Ayat tunggal dan ayat majmuk.
ii Sebutan dan intonasi.
Pengisian Kurikulum:
Ilmu

: Kajian Tempatan dan Kebudayaan.

Nilai Murni

: Kerjasama, Keberanian, Menghargai Kebudayaan dan


Warisan, Hormat-menghormati.

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir, Kemahiran Belajar,


Kecerdasan Pelbagai.
Pengetahuan sedia ada:
1. Murid mengetahui tentang permainan tradisional di Malaysia.
2. Murid pernah bermain permainan tradisional seperti batu seremban,
congkak dan galah panjang.

Bahan Bantu Mengajar:


Video Permainan Tradisional, Sampul Surat yang mengandungi Gambar
Puzzle Permainan Tradisional (Congkak, Sepak Raga dan Batu Seremban),
Set Permainan Tradisional (Congkak, Gumpalan Kertas menggantikan Sepak
15

Raga dan Batu Seremban), Sampul Surat yang mengandungi petikan


Permainan Tradisional, Rakaman Audio Petikan Permainan Tradisional, Kad
Manila, Double Tape, Lembaran Pengurusan Grafik, Lembaran Kerja
Pengayaan dan Lembaran Kerja Pemulihan.
LANGKAH
/MAS
A
Set

ISI
PELAJA
RAN
Menonton

Induk

video

si

Permain

(5 minit)

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Guru
Murid
1. Guru
1. Murid-murid

an
Tradisio
nal.

memainkan

menonton

video

video yang

Permainan
Tradisional.
2. Guru bersoal
jawab dengan
murid.
3. Soalan-

permainan
tradisional

Wau
-

Video
Permai
nan
Tradisio
nal.

soalan guru.
3. Jawapan murid
dengan tajuk
pelajaran untuk
hari ini.
4. Dua orang

Nilai:
Yakin Pada
Diri
Sendiri.

murid tampil ke

di dalam video

hadapan dan

Bernilai

yang telah

menjelaskan

Tambah

dimainkan

cara-cara

sebentar tadi?
Adakah

bermain

tradisional ini
masih

permainan
tradisional
kepada rakanrakan yang lain.

dimainkan
pada zaman
-

BBM:

yang terdapat

permainan

Gasing

menjawab

berkaitan

soalannya:
- Apakah jenis
Congkak

ditayangkan.
2. Murid

CATATAN

sekarang?
Pernahkah
murid-murid

16

Kemahiran

Kemahiran
Berfikir

LANGKAH

ISI

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

/MAS

PELAJA

RAN

PEMBELAJARAN
Guru
Murid
bermain

CATATAN

permainan
tradisional
Batu

tersebut?
Jika pernah,

Seremba

cuba jelaskan

serba sedikit
tentang
kelebihan
bermain
permainan

Sepak Raga

tersebut.
4. Guru meminta
dua orang
murid
menjelaskan
cara-cara
bermain
permainan
tradisional yang
pernah
dimainkan oleh
mereka.

Langkah
1:
Kemahiran
Lisan
(10 minit)

Perbincangan 1. Guru
:Cara-

cara

1.

Murid

BBM:

membahagikan

dibahagikan

Sampul yang

murid kepada

kepada tiga

mengandungi

kumpulan.
Murid-murid

gambar

bermain

tiga kumpulan.
2.
Satu kumpulan
permain
terdiri daripada
an
10 orang ahli.
tradision
3. Guru memberi
17

2.

melantik
ketua

puzzle
permainan
tradisional

LANGKAH

ISI

/MAS

PELAJA

RAN
al.
Arahan
Guru:
Secara
berkump
ulan,
cantumk
an
potonga
n puzzle
permain
an
tradision
al dan
lekatkan
ke dalam
sekeping
kad
manila
yang di
sediakan
.
Kemudian,

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


CATATAN

PEMBELAJARAN
Guru
Murid
arahan secara
kumpulan

(Congkak,

lisan sebelum

masing-

Sepak Raga

membuat

masing.
Di dalam

dan Batu

aktiviti dan

3.

kumpulan

memastikan

masing-

semua murid

masing,

menerima

murid-murid

arahan yang

mencantumk

jelas.
4. Guru meminta

an puzzle

ketua kumpulan

permainan

datang ke

tradisional

depan dan

dan

memilih sampul

berbincang

yang

tentang cara-

mengandungi

cara bermain

gambar puzzle

permainan

permainan

tersebut.
Murid-murid

tradisional.
5. Guru

4.

mengambil

memantau

set

aktiviti

permainan

perbincangan

tradisional

murid-murid.
6. Selepas tiga
minit

yang telah

perbincangan,

bersama

guru memanggil

rakan

wakil dari setiap

kumpula

kumpulan untuk

menerangkan

tentang

tentang cara18

Set
Permainan
Tradisional
(Congkak,
Gumpalan
Kertas
menggantikan
Sepak Raga
dan Batu
Seremban),
Kad Manila
dan Double
Tape.
Nilai:
Kerjasama,
dan Yakin
Pada Diri
Sendiri.

disediakan
dihadapan

bincang

Seremban),

kelas sebaik
sahaja
gambar
puzzle
permainan
tradisional

Kemahiran
Bernilai
Tambah:
Kemahiran
Belajar
(mendengar)

LANGKAH
/MAS
A

ISI
PELAJA

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


CATATAN

RAN
cara-

PEMBELAJARAN
Guru
Murid
cara bermain
berjaya

Kemahiran

cara

permainan

Berfikir

bermain

tradisional yang

permain

dipilih oleh

an

mereka.

5.

dicantumkan.
Murid-murid
saling

(perbincanga
n)

bertukartukar

tersebut.

pendapat

Masa

antara ahli

perbinca
ngan

6.

ialah

kumpulan.
Wakil dari
setiap

selama

kumpulan

tiga

melaporkan

minit.

dan
membuat

Seterusnya,

demonstrasi

seorang

tentang cara-

wakil

cara bermain

dari

permainan

setiap

tradisional

kumpula

dalam masa

dua minit.

melapor
kan jenis
permain
an
tradision
al dan
caracara
bermain
permain
19

Penilaian
Objektif i
Tiga orang
murid dapat
melaporkan
cara-cara
bermain
permainann
tradisional
yang dipilih
oleh mereka.

LANGKAH
/MAS
A

ISI
PELAJA
RAN
an

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Guru
Murid

tradision
al
tersebut
kepada
rakan
sekelas
manakal
a ahli
kumpula
n yang
lain
membua
t
demonst
rasi
caracara
bermain
permain
an
tradision
al di
hadapan
kelas.
Masa
pembent
angan
adalah
dua minit
20

CATATAN

LANGKAH
/MAS
A

ISI
PELAJA
RAN
bagi

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Guru
Murid

CATATAN

setiap
kumpula
n.
Murid harus
bertutur
dengan
menggu
nakan
bahasa
yang
sesuai
dan
Langkah 2
Kemahiran
Memb
aca

tepat.
Membaca
Petikan

1. Guru

1. Murid memilih

BBM:

menggunakan

pasangan

Sampul surat

teknik PQRST

masing-masing

yang

iaitu Tinjauan

dan

mengandungi

(Preview),

mencantumkan

petikan

Soalan

petikan-petikan

Permainan

(Quesions),

yang telah

Tradisional.

Membaca

dibahagikan

(Read),

kepada

berpasa

Pernyataan

beberapa

ngan,

Semula (State)

bahagian kecil

Double

murid-

dan Ujian

sehingga

Tape

murid

Bahan (Test)

menjadi sebuah

dikehend

semasa

petikan yang

aki untuk

mengajar

mencant

Kemahiran

Permainan
Tradisio

(20 minit)

nal
Arahan
Guru:
Secara

lengkap.
2. Petikan
tersebut

21

Kad Manila.

Soalan
Nilai:
Kerjasama

LANGKAH
/MAS
A

ISI
PELAJA
RAN
umkan
petikanpetikan
yang
telah
dipotong
sehingga
menjadi
sebuah
petikan
yang
lengkap,
membac
a kuat

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


CATATAN
PEMBELAJARAN
Guru
Murid
Membaca.
dilekatkan pada dan Yakin
2. Tinjauan: Guru
memberikan
petikan yang
telah dipotong
tentang

dan
menjawa
b soalan
yang
disediak
an.

Pada Diri

dengan

Sendiri

menggunakan
Double Tape.
3. Murid meneliti
soalan-soalan

Permainan
Tradisional
kepada setiap

yang telah
disediakan.
4. Berdasarkan

pasangan.

petikan yang

Murid

terhasil

mencantumkan

(Petikan

petikan

Permainan

tersebut.

Tradisional)

petikan
tersebut

kad manila

Kemahiran
Bernilai
Tambah:
Kemahiran
Belajar
(membaca)
Ilmu:
Kajian
Tempatan

beberapa orang
3. Soalan: Guru

murid akan

memberikan

membaca kuat

soalan

petikan

berkaitan

tersebut secara

dengan petikan

bergilir-gilir

Permainan

mengikut gaya

Tradisional.

seorang
pengacara

4. Membaca:

sambil

Guru meminta

memahami

beberapa orang

petikan yang

murid membaca
kuat petikan
mengikut gaya
seorang
pengacara.
22

dibaca.
5. Murid-murid

Penilaian
Objektif ii
Lima
orang murid
dapat
membaca
kuat ayat
yang
mengandungi
ayat tunggal
dan ayat
majmuk
dengan

yang lain

sebutan dan

mendengar dan

intonasi yang

menjawab

betul seperti

LANGKAH

ISI

/MAS

PELAJA

RAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Guru
Murid
soalan-soalan
5. Pernyataan
Semula: Murid
menyatakan
semula apa
yang dibaca.

yang

CATATAN
seorang
pengacara.

disediakan.
6. Murid
menyemak
jawapan
bersama-sama

6. Ujian Bahan:

dengan guru.

Menyemak dan
meneliti
jawapan yang
diberikan oleh
murid-murid di
dalam soalan
yang
Langkah 3
Kemahiran
Menul
is
(5 minit)

Arahan

disediakan.
1. Guru

Guru:

1. Murid-murid

BBM:

membaca

mencatatkan

Petikan

salah satu

maklumat yang

Permainan

individu,

daripada

didengar ke

Tradisional

murid-

petikan yang

dalam grafik

(yang telah

murid

telah

yang

dicantumkan

mencata

dicantumkan

disediakan.

oleh murid-

tkan

oleh murid-

makluma

murid tadi.
Contohnya,

Secara

t ke

2.

petikan

dalam

tentang

penguru

berdasar

Lembaran
pengurusan
Grafik

permainan

san
grafik

murid.

3.

congkak.
Guru
membuat
23

Nilai:
Peka

LANGKAH
/MAS
A

ISI
PELAJA

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


CATATAN

RAN
kan

PEMBELAJARAN
Guru
Murid
penilaian

rakaman

tentang

Ilmu:

audio

pengurusan

Kajian

petikan

grafik yang

Tempatan

Permain

telah

dan

an

dihasilkan.

Kebudayaan

Congkak
yang

Kemahiran

dipetik

Bernilai

daripada

Tambah:

petikan

Kemahiran

Permain

Berfikir

an

(Pengurusan

Tradisio

Grafik)

nal
yang

Kemahiran

dimainka

Belajar

n oleh

(Kemahiran

guru.

mencatat
maklumat)
Penilaian
Objektif iii
Menulis
sekurangkurangnya
tiga
catatan
ringkas
daripada
petikan
24

LANGKAH

ISI

/MAS

PELAJA

RAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Guru
Murid

CATATAN
Permainan
Tradisional
yang

Langkah 4

Murid-murid

didengar.
BBM:

Pengayaan 1:

membuat

Pengayaan

Membina ayat

latihan

Lembaran

tunggal

pengayaan

kata nama am

berdasarkan

dan

berikut:

kata nama am

pemulihan

yang diberikan.

yang

Pemulihan

disediakan.

Lembaran

Pengayaan

Pengayaan Membina ayat


dan

ayat tunggal

Pemul berdasarkan
ihan
(5 minit)

Congkak
Wau
Gasing

1. Aktiviti

1.

Aktiviti
Pengayaan 2:

Menulis cara-

Menulis esei

cara bermain

pendek tentang

permainan

cara-cara

tradisional.

bermain
permainan

Pemulihan
Menjawab
teka-teki yang
diberikan.

tradisional.
2. Aktiviti
Pemulihan 1:
Menjawab
teka-teki

Melengkapka
n petikan

Permainan
Tradisional.

Permainan
Tradisional
dengan
perkataan
yang sesuai.

Aktiviti
Pemulihan 2:
Melengkapkan
tempat kosong
berdasarkan

25

Kerja

Kerja

LANGKAH

ISI

/MAS

PELAJA

RAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Guru
Murid
petikan yang

CATATAN

disediakan
dengan
menggunakan
perkataan yang
Langkah 5
Penutup
(5 minit)

Rumusan

1.

Guru

sesuai.
Guru

1.

Murid

meminta

menyatakan

membua

murid

nilai-nilai

menyatakan

murni yang

rumusan

nilai-nilai

diperolehi

tentang

murni yang

sepanjang

kepentin

diperolehi

sesi

gan

sepanjang

pengajaran

mengek

proses

dan

alkan

pengajaran

pembelajara

permain

dan

n Bahasa

an

pembelajaran

Melayu

tradision

berlangsung.
Guru

berlangsung.

al.

2.

membuat
rumusan
tentang
kepentingan
Permainan
Tradisional.

Refleksi:
Kelebihan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
26

Kelemahan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Cadangan Penambahbaikan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

27