Anda di halaman 1dari 18

SULIT

1. (a) Rajah di bawah menunjukan tiga alat radas makmal P, Q dan R yang
digunakan untuk
isi padu cecair. Namakan alat radas tersebut dalam petak di bawah.

(3 markah)
(b) Lukis garisan untuk memadankan simbol kimia dengan maksudnya.

Ra
Radioaktif
Ra Mengakis

Ra Beracun

(3 Markah)
2. (a) (i) Rajah berikut menunjukan satu sel tumbuhan.

Pada rajah di atas, tandakan ( / ) pada abjad yang betul untuk


menunjukan struktur yang
juga terdapat pada sel haiwan.

SULIT

(3 markah)

(ii) Tandakan ( / ) pada fungsi yang betul bagi struktur berikut.


Struktur
K
N

Fungsi
Menyokong sel tumbuhan
Mengandungi cecair sel
Mengawal semua aktiviti sel
Tempat untuk proses kima berlaku

(2 markah)
(b) Rajah berikut menunjukan dua jenis sel dalam badan manusia.

Pada rajah , tandakan ( / ) sel yang membawa impuls dari satu bahagian ke
bahagian lain di
dalam badan manusia.
(1 markah)
3 (a) Sebiji gabus dan minyak masak dimasukan ke dalam sebuah silinder
penyukat yang berisi
air seperti dalam rajah di bawah. Dalam rajah, labelkan tiga bahan dengan
I, II dan III untuk
menunjukan perbandingan ketumpatan antara bahan-bahan itu.

Paling kurang

tumpat
Tumpat
Paling tumpat

II
III

SULIT

(3 markah)
(b) Gabus yang sama diletakan ke dalam tiga cecair yang berlainan, iaitu A, B
dan C di dalam tiga
bikar yang berlainan seperti dalam rajah di bawah.

Perhatikan rajah terebut dan nyatakan sama ada pernyataan-pernyataan


berikut adalah betul
atau salah.
Cecair A adalah lebih tumpat daripada
gabus
Cecair A dan B mempunyai ketumpatan
yang sama
Cecair B adalah lebih tumpat daripada
cecair C
(3 markah)
4. (a) Padankan sumber semula jadi berikut dengan cirinya yang betul.
Sumber
semulajadi
(i) Udara

Ciri
Lapisan paling atas bagi permukaan
kerak bumi dan habitat bagi

(ii) Air

sesetengah organisma
Campuran gas yang mengandungi
nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas
nadir dan wap air
4

SULIT
(iii) Tanah

Melarutkan bahan makanan dan


mengangkutnya ke seluruh sel badan

(3 markah)
(b) Padankan bahan berikut dengan kompenennya.
Bahan
(i) Air
(ii) Ammonia
(iii) Natrium klorida

Kompenen
Natrium, klorine
Hidrogen, oksigen
Nitrogen, hydrogen

(3 markah)
5. Rajah di bawah menunjukkan satu aplikasi ketumpatan dalam kapal selam.

(a) Apakah yang akan berlaku kepada kapal selam itu jika air laut tertumpah
dari P?
_____________________________________________________________________________
(1 markah)
(b) Apakah P?
_____________________________________________________________________________
(1 markah)
(c) Terangkan fungsi P?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5

SULIT

______________________________________________________________________________
(2 markah)
(d) Namakan dua contoh lain bagi aplikasi ketumpatan.
(i)
_____________________________________________________________________________
(ii)
____________________________________________________________________________
(2 markah)
6. Pencemaran udara berlaku apabila terdapat benda asing di dalam udara yang
berbahaya kepada
organisma dan merendahkan kualiti udara. Rajah berikut menunjukan satu
daripada kesan
pencemaran udara, fenomena Z.

(a) Terangkan bagaimana fenomena ini terjadi.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 markah)
(b) Nyatakan kesan-kesan daripada fenomena ini.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6

SULIT

______________________________________________________________________________
(3 markah)
(c) Cadangkan satu cara mengurangkan kandungan gas karbon dioksida di
dalam udara.
______________________________________________________________________________
(1 markah)
7. Rajah di bawah menunjukkan salah satu sumber di bumi.

(a) Klasifikasikan sumber yang ditunjukkan dalam rajah dengan menggunakan


perkataan yang
berikut.
A

Air
Benda Hidup

Udara

_______________________________________________________________________________
(1 markah)
(b) Namakan satu industri yang menggunakan sumber yang ditunjukkan rajah .
_______________________________________________________________________________
(1 markah)
(c) Nyatakan dua kesan yang mungkin ke atas haiwan-haiwan yang hidup di
hutan di mana
pembalakan secara haram dilakukan.

SULIT

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
(2 markah)
(d) Takrifkan pemuliharaan semulajadi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 markah)
(e)Nyatakan kaedah yang boleh diamalkan oleh manusia untuk memulihara
sumber yang di
tunjukkan dalam rajah.
______________________________________________________________________________
(1 markah)
8. (a) Rajah di bawah menunjukan dua bikar, P dan Q ditelangkupkan pada lilin
yang terbakar.

(i) Lilin yang manakah terbakar lebih lama.


____________________________________________________________________________
(1 markah)
(ii) Berikan satu sebab bagi jawapan di 8(a)(i).
____________________________________________________________________________
8

SULIT

(1 markah)
(iii) Gas yang dihasilkan daripada pembakaran lilin itu diuji dengan air
kapur.Ramalkan apa
yang berlaku pada air kapur itu.
_________________________________________________________________________
(1 markah)
(b) Pembakaran sampah dan bahan api adalah antara sumber bahan
pencemar udara. Apakah
bahan pencemar udara itu?
_____________________________________________________________________________
(1 markah)
(c) Nyatakan dua langkah untuk mengawal pencemaran udara yang
disebabkan oleh pembakaran
bahan api fosil di dalam kilang.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
(2 markah)
9. Rajah dibawah menunjukan peralatan X yang digunakan di dalam makmal
sains.

(a)(i) Namakan peralatan X.


___________________________________________________________________________
9

SULIT
(ii) Nyatakan fungsi peralatan X.
___________________________________________________________________________
(2 markah)
(b)Nyatakan unit SI yang digunakan untuk pengukuran menggunakan X.
_____________________________________________________________________________
(1 markah)
(c) Seseorang individu mempunyai berat 50 kg di bumi. Adakah berat badanya
sama apabila dia
berada di bulan?Terangkan.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 markah)
(d) Nyatakan definisi operasi bagi
(i) Berat:
_______________________________________________________________________
(ii) Jisim:
_______________________________________________________________________
(1 markah)
10. Rajah di bawah menunjukan susunan zarah dalam jirim-jirim yang berbeza.

10

SULIT
(a) Huraikan dua aspek zarah-zarah dalam susunan A.
_____________________________________________________________________________
(2 markah)
(b) Nyatakan jenis susunan zarah-zarah jirim berikut pada suhu bilik.

Susu
Hablur
Air batu

( 3 markah)
(c) Nyatakan satu jenis tenaga yang terlibat dalam mengubah susunan zarah
daripada satu
susunan kepada satu susunan lain.
___________________________________________________________________________
(1 markah)
11. Rajah di bawah menunjukan sebiji belon yang berisi udara. Belon itu ditekan
sedikit pada
bahagian sisinya.

(a) Terangkan dua perubahan yang anda boleh perhatikan pada belon
tersebut.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(2 markah)
11

SULIT
(b) Berdasarkan Teori Kinetik Zarah, terangkan apa yang menyebabkan
perubahan yang anda
perhatikan dalam rajah.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(3 markah)
(c) Dua graf dilakarkan berdasarkan pemerhatian ke atas belon tersebut. Graf
manakah yang
betul? Bincangkan ciri-ciri kedua-dua graf. Wajarkan jawapan anda mengikut
Teori Kinetik
Zarah.

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(5 markah)
12. Seorang pelajar, Chandra menjalankan satu eksperimen yang mudah ke atas
cahaya. Dia
mengkaji hubungan antara warna cahaya dan warna objek. Dia
mempersembahkan pemerhatian
nya dalam rajah berikut.
12

SULIT

(a) Tandakan ( / ) dalam kotak bagi ciri-ciri cahaya yang boleh diperhatikan
dalam rajah di atas.
Cahaya boleh disebarkan
Cahaya boleh menghasilkan bayangbayang
Cahaya boleh dipantulkan
Cahaya bergerak dalam garis lurus
(2 markah)
(b) Pemerhatian dalam situasi A ditafsirkan sebagai objek hijau menyerap
cahaya merah dan
cahaya biru dan memantulkan cahaya hijau kepada pemerhati.
Berdasarkan situasi ini,
tafsirkan situasi B dan situasi C berkaitan hubungan antara warna cahaya
dan warna objek.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( 2 markah)
(c) Jika cahaya merah, biru dan hijau disinarkan ke atas objek berwarna ungu,
cahaya manakah

13

SULIT
yang akan dipantulkan?
______________________________________________________________________________
( 1 markah)
Rajah di bawah menunjukan dua tumbuhan berpasu. Sepohon tumbuhan
hijau menjalankan
fotosintesis dengan menyerap tenaga cahaya untuk membuat makanan.
Chandra membiarkan
dua cahaya berwarna yang berlainan menyinari dua tumbuhan berpasu
tersebut selama tiga
jam.

(d) Nyatakan perubahan tenaga apabila tumbuhan menjalankan fotosintesis.


_____________________________________________________________________________
(1 markah)
(e) Tumbuhan manakah yang anda ramalkan boleh menghasilkan lebih banyak
makanan dalam
masa tiga jam? Sahkan jawapan anda berdasarkan pemerhatian dan
tafsiran yang dibuat dalam
eksperimen Chandara.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(4 markah)
13. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas yang disediakan oleh seorang
pelajar, Eva bagi
mengkaji pengaliran haba.
14

SULIT

(a) Dalam rajah di atas lukiskan anak panah untuk menunjukan laluan asap
dari kayu colok.
(1 markah)
(b) Terangkan hubungan antara lilin bernyala dan laluan asap dengan
membincangkan kesan
haba ke atas ketumpatan udara dan bagaimana keadaan ini
menyebabkan asap bergerak
dengan cara ini.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(4 markah)
Rajah di bawah menunjukkan susunan ruang tamu di dalam sebuah rumah
di Malaysia.
Penyaman udara dipasang pada suatu tempat tinggi di dalam ruang tamu
tersebut.

15

SULIT

(c) Hubungkaitkan pemasangan penyaman udara dengan pemerhatian dalam


eksperimen
yang dijalankan Eva. Terangkan kepentingan memasang penyaman udara
pada kedudukan
seperti yang dilihat dalam rajah.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(5 markah)
14.Di sebuah kampung kecil di Vietnam penduduk kampung memasak makanan
di dalam dua
periuk pada masa yang sama dengan menggunakan satu dapur. Berikut
merupakan reka bentuk
tersebut.

16

SULIT

(a) Cadangkan dua kriteria bagi bahan yang digunakan dalam pembuatan
dapur masak di atas.
Terangkan kepentingan dua kriteria tersebut.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(4 markah)
(b) Penghalang boleh ditarik atau ditolak ke bawah. Terangkan kegunaan
penghalang dalam reka
bentuk ini.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 markah)
(c)Cadangkan satu kelebihan reka bentuk dapur ini berbanding dengan dapur
biasa yang
digunakan di Malaysia.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(1 markah)
Sesekat boleh diputarkan untuk mengawal haba yang dihantar ke periuk
sekunder. Sesekat
17

SULIT
boleh diputarkan ke sesetengah sudut dengan normal seperti dalam rajah
di bawah.

Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji hubungan antara sudut X dan


masa yang diambil
bagi air di dalam periuk sekunder untuk masak.

(d) Cadangkan satu pemboleh ubah malar supaya eksperimen tersebut


menjadi satu eksperimen
yang adil.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(1 markah)

(e) Huraikan perubahan dalam masa yang diambil untuk air mendidih dengan
sudut X daripada 0
18

SULIT
darjah hingga kepada 60 darjah.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 markah)

**************TAMAT***************

19