Anda di halaman 1dari 17

LAPORAN PRAKTIKUM

MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER
MATA KULIAH : PRAKTIKUM TEKNIK DIGITAL
DOSEN PENGAMPU : Bekti Wulandari, M.Pd

DISUSUN OLEH :
Mochammad Ihsan
14520241008

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA


JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014

MULTIPLEXER DAN DEMULTIPLEXER


I.

TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum mahasiswa dapat:
1. Membuat rangkaian multiplexer menggunakan IC 74151 dan IC 74153
2. Memahami cara kerja rangkaian multiplexer menggunakan IC 74151 dan IC 74153
3. Membuat rangkaian demultiplexer menggunakan IC 74139
4. Memahami cara kerja rangkaian demultiplexer menggunakan IC 74139

II.

ALAT DAN BAHAN


1.
2.
3.
4.

III.

Aplikasi EWB
Laptop
Alat tulis
Labsheet mux_demux

TEORI SINGKAT
Multiplexer
Multiplexer (Mux) adalah suatu rangkaian yang mempunyai input sebanyak
dua atau lebih dan hanya mempunyai satu output.
Jumlah input bisa bergantung dari jumlah outputnya, didalam multiplexer
terdapat suatu pemilih, untuk memilih masukannya, maka dapat disimpulkan bahwa
multiplexer merupakan rangkaian elektronika (dalam dunia Elektronika) yang dapat
dipilih inputnya untuk meneruskan data/sinyal kedalam outputnya.
Sebagai contoh adalah gambar ini :

Multiplexer dari gambar diatas bisa diumpamakan sebuah saklar yang akan
memindah-mindah jalur untuk memilih inputnya, dan jika diaplikasikan kedalam
gerbang logika, multiplexer dapat diimplementasikan sebagai berikut :

Multiplexer Dengan Gerbang Logika


Dengan menggunakan gerbang logika and, not, dan or, secara sederhana multiplexer
dapat diimplementasikan sebagai rangkaian pemilih input. Apabila pemilih berlogika
1 maka I1 akan menjadi input dari multiplexer tetapi bila pemilih berlogika 0 maka Io
yang akan menjadi input dan meneruskan data ke Outputnya. Rangkaian multiplexer
dapat menggunakan lebih dari 2 input dimana input dapat berjumlah 2n.

Multiplexer 4 ke 1

Dalam gambar diatas multiplexer 4 masukan ini terdapat dua pemilih input dimana
setiap logika pemilih mewakili setiap inputnya, lebih jelasnya dapat dilihat tabel
berikut :

Pemilih
00
10
01
11

Input
I0
I1
I2
I3

Sehingga multiplexer 4 masukan ini akan mengeluarkan data ketika pemilih akan
memilih data pada masukan yang dituju, sebagai contoh pemilih menunjuk masukan
I1 dengan memasukkan logika 10 pada pemilih, sehingga keluaran hanya akan
mengikuti data masukannya yaitu masukan I1, apabila I1 berlogika 1 maka keluaran
juga berlogika 1 dan juga sebaliknya, walaupun masukan lainnya mencoba untuk
memasukkan data tetapi keluaran tidak akan terpangaruh dan hanya akan mematuhi
masukan data pada input I1.

Demultiplexer
Demultiplxer (Demux) merupakan suatu rangkaian elektronika yang
mempunyai output dua atau lebih dan hanya mempunyai satu input.Jumlah input
dapat bergantung dari jumlah.keluarannya.
Ddidalam multiplexer terdapat suatu pemilih keluaran/outputnya, jadi
demultiplexer merupakan rangkaian yang dapat dipilih outputnya untuk meneruskan
data dari inputnya. Berkebalikan dari multiplexer yang dapat dipilih intputnya,
demultiplexer ini yang dipilih adalah outputnya. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat
gambar dibawah ini :

Demultiplexer
Dalam gambar tersebut data dimasukan dari inputnya kemudian pemilih sel akan
memilih salah satu output dari Q0 dan Q1 untuk meneruskan datanya. Dan apabila
diaplikasikan kedalam gerbang logika, Demultiplexer dapat diimplementasikan
sebagai berikut :

Demultiplexer Dengan Gerbang Logika


Dengan menggunakan gerbang logika and dan not, secara sederhana Demultiplexer
dapat diimplementasikan sebagai rangkaian pemilih output. Sehingga apabila pemilih
berlogika 1 maka I1 akan menjadi output dari demultiplexer, tetapi bila pemilih
berlogika 0 maka Io yang akan menjadi input dan meneruskan data ke Outputnya.
Sama seperti multiplexer, rangkaian demultiplexer dapat digunakan untuk memilih
banyak keluaran(lebih dari dua output dalam output berjumlah 2n.)

Single bit ke 4 Demultiplexer

Demultiplexer 4 keluaran ini akan mengeluarkan data yang sesuai ketika pemilih
menunjuk keluaran yang dituju, sebagai contoh pemilih menunjuk keluaran F0 dengan
memasukkan logika 00 pada pemilih, sehingga keluaran yang akan mengeluarkan data
hanyalah output F0, apabila Input berlogika 1 maka keluaran F0 juga berlogika 1 dan
juga sebaliknya, walaupun pada masukan/input dimasukkan data tetapi keluaran lain
tidak akan mengeluarkan data seperti output F0 dan hanya akan berlogika 0 walaupun
input berlogika 1.
Dalam dunia komunikasi Multiplexer dan Demultiplexer dapat mempermudah
memindahkan sinyal satu ke sinyal yang lainnya atau dapat bermanfaat menyalurkan
sinyal pada jalur tertentu kedalam tujuan yang telah ditentukan walaupun komunikasi
tersebut hanya memiliki jalur tunggal, dan apabila diimplemetasikan kedalam gerbang
logika maka hasilnya sebagai berikut :

Penggabungan Multiplexer dengan Demultiplexer


Gambar diatas merupakan implementasi Multiplexer yang digabungkan dengan
Demultiplexer sehingga data yang akan masuk dapat memilih input mana yang akan
digunakan dan dari data yang telah dimasukan tersebut dapat dipilih keluaran mana
yang akan menjadi keluaran dari data masukan.

IV.

LANGKAH KERJA
Rangkaian Multiplexer dengan IC 74151
1. Buatlah rangkaian seperti rangkaian pada gambar1!
2. Ubahlah nilai input 0 s.d. 7 dengan address 000!
3. Ubahlah nilai input 0 s.d. 7 dengan address 001!
4. Ubahlah nilai input 0 s.d. 7 dengan address 010!
5. Ubahlah nilai input 0 s.d. 7 dengan address 011!
6. Ubahlah nilai input 0 s.d. 7 dengan address 100!
7. Ubahlah nilai input 0 s.d. 7 dengan address 101!
8. Ubahlah nilai input 0 s.d. 7 dengan address 110!
9. Ubahlah nilai input 0 s.d. 7 dengan address 111!
10. Amati perubahannya, dan masukkan ke dalam tabel1 nilai input yang dapat

menghasilkan output bernilai 1 (lampu menyala)!

Gambar 1. multiplexer 8 ke-1 menggunakan IC 74151

Tabel Kebenaran multiplexer dengan IC 74151


Address (alamat)

Input

Output

7 6 5 4 3 2 1 0

Tabel1. Tabel Kebenaran multiplexer dengan IC 74151

Rangkaian multiplexer dengan IC 74153


1. Buatlah rangkaian seperti rangkaian pada gambar2!
2. Amati nilai-nilai address/select, input dan output dengan menggunakan logic
analyzer!
3. Jelaskan penggunakan IC 555, IC 7473, IC 7493 dan IC 74153!

Gambar 2. multiplexer dual 4 ke-1 dengan IC 74153

Rangkain DEMULTIPLEXER dengan IC 74139


Rangkaian a
1. Buatlah rangkaian seperti rangkaian pada gambar3!
2. Variasikan nilai select/address!
3. Amati perubahannya, dan masukkan ke dalam tabel2!

Gambar 3. DEMULTIPLEXER dengan IC 74139 (a)


Tabel Kebenaran multiplexer dengan IC 74151
Address
(alamat)
B

Output

Y3 Y2

Y1

Enable

Y0

Tabel2. Tabel Kebenaran demultiplexer dengan IC 74139

Rangkain DEMULTIPLEXER dengan IC 74139


Rangkaian b
1. Buatlah rangkaian seperti rangkaian pada gambar4!
2. Amati nilai-nilai address/select, input dan output dengan menggunakan logic
analyzer!
3. Jelaskan penggunakan IC 7473dan IC 74139!

Gambar 4. Demultiplexer dengan IC 74139 (b)

V.

HASIL PERCOBAAN
A. Rangkaian Multiplexer dengan IC 74151
Tabel Kebenaran multiplexer dengan IC 74151
Address (alamat)

Input

Output

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

B. Rangkaian Multiplexer dengan IC 74153

IC 555 digunakan sebagai pembangkit pulsa atau kita sebut sebagai clock pada
rangkaian multiplexer tersebut dengan frekuensi yang ditentukan dalam
rangkaian IC 555 maka output lampu LED akan menyala sesuai ketukan clock
pada IC 555.
IC 7473 digunakan untuk rangkaian penggeser pulsa untuk mengendalikan arah
dan gerakan LED pada rangkaian multiplexer tersebut.
IC 7493 berfungsi sebagai pencacah sampai 16 yang mempunyai 4 output. IC
ini akan berfungsi apabila mendapatkan supply sinyal square. Dengan IC 555
akan berfungsi sebagai pen-trigger sinyal square tersebut.
IC 74153 digunakan sebagai rangkaian tersebut untuk mengubah dari 4 input
menjadi 2 output. Fungsinya yaitu untuk mengetahui nilai logika yang ada pada
rangkaian tersebut. Dengan output biner yang urut dari 0 sampai 3.

C. Rangkain DEMULTIPLEXER dengan IC 74139

Tabel Kebenaran demultiplexer


dengan IC 74139
Address
Output
(alamat)
B

Y3 Y2

Y1

Y0

D. Rangkain DEMULTIPLEXER dengan IC 74139

VI.

IC 7473 digunakan untuk rangkaian penggeser pulsa untuk mengendalikan


arah dan gerakan LED pada rangkaian multiplexer tersebut.
IC 74139 digunakan sebagai rangkaian tersebut untuk mengubah dari 2 input
menjadi 4 output. Fungsinya yaitu untuk mengetahui nilai logika yang ada
pada rangkaian tersebut. Dengan logika 0 pada salah satu dari 4 output
tersebut.

ANALISA DATA
Multiplexer 8 ke 1 IC 74151
Jika address CBA bernilai 000 maka output akan berlogika 1 jika input D0
bernilai 1, jika address CBA bernilai 001 maka output akan berlogika 1 jika input D1
bernilai 1, jika address CBA bernilai 010 maka output akan berlogika 1 jika input D2
bernilai 1, jika address CBA bernilai 011 maka output akan berlogika 1 jika input D3
bernilai 1, jika address CBA bernilai 100 maka output akan berlogika 1 jika input D4
bernilai 1, jika address CBA bernilai 101 maka output akan berlogika 1 jika input D5
bernilai 1, jika address CBA bernilai 110 maka output akan berlogika 1 jika input D6
bernilai 1, jika address CBA bernilai 111 maka output akan berlogika 1 jika input D7
bernilai 1.
Multiplexer 4 ke 1 dengan IC 74153
Jika address BA bernilai 00, maka input 3 harus bernilai 1, jika address BA
bernilai 01, maka input 2 harus bernilai 1, jika address BA bernilai 10, maka input 1
harus bernilai 1, jika address BA bernilai 11, maka input 0 harus bernilai 1.

Demultiplexer dengan IC 74139(a)


Jika address BA bernilai 00 maka semua output akan bernilai 1 kecuali Y0
yang kondisinya mengikuti clock. Jika address BA bernilai 01 maka semua output
akan bernilai 1 kecuali Y1 yang kondisinya mengikuti clock. Jika address BA
bernilai 10 maka semua output akan bernilai 1 kecuali Y2 yang kondisinya
mengikuti clock. Dan jika address BA bernilai 11 maka semua output akan bernilai
1 kecuali Y3 yang kondisinya mengikuti clock.
Demultiplexer dengan IC 74139(b)
Jika address BA bernilai 00 maka semua output akan bernilai 1 kecuali Y0
yang bernilai 0. Jika address BA bernilai 01 maka semua output akan bernilai 1
kecuali Y1 yang bernilai 0. Jika address BA bernilai 10 maka semua output akan
bernilai 1 kecuali Y2 yang bernilai 0. Jika address BA bernilai 11 maka semua
output akan bernilai 1 kecuali Y3 yang bernilai 0. Kondisi-kondisi diatas berlaku
jika clock bernilai 0.

VII.

TUGAS
1. Jelaskan mengenai multiplexer dan demultiplexer (penggunaan dan jenis-jenisnya!)
2. Berikan contoh penggunaan multiplexer, demultiplexer!

Jawaban :
1. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data
digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada kondisi tertentu,
untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data-data input dilakukan oleh
selector line, yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut.
Demultiplexer adalah sebuah rangkain logika yang menerima satu input data
dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia, dan juga
merupakan kebalikkan dari multiplexer. seleksi data-data input dilakukan oleh
selektor line, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut.
2. Multiplexer
Digunakan untuk transmisi jaringan jarak jauh baik yang menggunakan kabel
maupun yang menggunakan media udara seperti wireless atau radio. Sebagai
contoh satu helai optic SurabayaJakarta bisa dipakai untuk menyalurkan
ribuan percakapan pada telepon.
Demultiplexer
Digunakan pada televisi karena cara televisi adalah menerima sinyal data
yang kemudian akan dipisahkan berdasarkan chanel yang ada cara ini disebut
dengan teknik demultiplexing atau lebih jelasnya adalah prosese pnerimaan
data dan kemudian akan dipisahkan sesuai dengan channel yang ada.

VIII.

KESIMPULAN
Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data
digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada kondisi tertentu, untuk
dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data-data input dilakukan oleh selector line, yang
juga merupakan input dari multiplexer tersebut.
Demultiplexer adalah sebuah rangkain logika yang menerima satu input data
dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia, dan juga
merupakan kebalikkan dari multiplexer. seleksi data-data input dilakukan oleh
selektor line, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut.