Anda di halaman 1dari 26

RPT : SAINS TINGKATAN 4

RANCANGAN TAHUNAN 2016

SEKOLAH
:
SUBJEK
:
TINGKATAN :
MINGGU

SMK INDERAPURA
SAINS TERAS
4
TOPIK

1
4/1/2016
8/1/2016

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

ORIENTASI TINGKATAN 1 DAN TINGKATAN 4

TEMA :
PENGENALAN SAINS

1.1:
Menganalisa kaedah
penyiasatan saintifik.

Pelajar dapat:

BAB 1 :
PENYIASATAN
SAINTIFIK
2
11/1/2016
15/1/2016

1.2 :
Menyedari kepentingan
Mengamalkan sikap saintifik
dan nilai murni semasa
menjalankan kaedah
penyiasatan saintifik

menerangkan langkah langkah


dalam penyiasatan saintifik,
menjalankan penyiasatan saintifik,
menulis laporan penyiasatan
saintifik,
menerangkan kepentingan
penyiasatan saintifik.

Pelajar dapat:

mengenalpasti sikap saintifik dan


nilai murni yang diamalkan oleh
saintis,
menerangkan kepentingan
mengamalkan sikap saintifik dan
nilai murni semasa menjalankan
penyiasatan saintifik,
mengamalkan sikap saintifik dan
nilai murni semasa menjalankan
penyiasatan saintifik.

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

MINGGU

TOPIK
TEMA :
PENYELENGGARAAN
DAN KESINAMBUNGAN
HIDUP

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

2.1 :
Memahami koordinasi badan

Pelajar dapat:

BAB 2 : KOORDINASI
BADAN

2
11/1/2016
15/1/2016

2.2 :
Memahami sistem saraf
manusia

memerihalkan maksud koordinasi


badan,
mengenal pasti sistem dalam
badan yang mengawal dan
menyelaras koordinasi badan,
menyatakan kepentingan
koordinasi badan.

Pelajar dapat :

mengenal pasti bahagian dalam


sistem saraf manusia,
menyatakan fungsi setiap
bahagian dalam sistem saraf,
menyatakan maksud neuron,
mengenal pasti bahagian neuron
menyatakan fungsi bahagian
dalam neuron,
mengenal pasti perbezaan jenis
neuron,
menyatakan fungsi setiap jenis
neuron,
membandingkan dan membezakan
jenis-jenis neuron.

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

2.3 :
Menganalisa koordinasi saraf

Pelajar dapat :

3
18/1/2016
22/1/2016

4
25/1/2016
29/1/2016

menyatakan maksud reseptor dan


efektor,
menyatakan fungsi reseptor dan
efektor,
menerangkan dengan contoh
tindakan refleks,
memerihalkan tindakan refleks,
mengilustrasikan pengaliran impuls
dalam arka refleks.

2.4 :
Memahami peranan
proprioreseptor dalam
Mengekalkan keseimbangan
dan koordinasi

Pelajar dapat:

2.5 :
Memahami otak manusia dan
kerencamannya

Pelajar dapat:

menerangkan maksud
proprioreseptor,
menerangkan kepentingan
proprioreseptor

mengenal pasti bahagian utama


dalam otak manusia,
menyatakan fungsi setiap bahagian
dalam otak manusia,
menerangkan maksud tindakan
terkawal,
memberi contoh tindakan terkawal,
menerangkan maksud tindakan
luar kawal,

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

2.6 :
Memahami koordinasi kimia
dalam badan.

Pelajar dapat:

5
1/2/2016
5/2/2016

menerangkan tindakan luar kawal,


menerangkan kesan kecederaan
pada bahagian tertentu dalam otak
manusia

2.7 :
Menganalisa koordinasi antara
sistem saraf dengan sistem
endokrin

memerihalkan maksud hormon,


memerihalkan maksud kelenjar
endokrin,
mengenal pasti kelenjar endokrin
utama dan kedudukan masingmasing dalam tubuh,
menyatakan fungsi hormone yang
dirembeskan oleh kelenjar
endokrin,
memerihalkan kesan ketidak
seimbangan hormon ke atas
kesihatan.

Pelajar dapat:

membandingkan dan membezakan


koordinasi saraf dengan koordinasi
kimia,
menerangkan dengan contoh
koordinasi di antara system saraf
dan sistem endokrin dalam gerak
balas terhadap sesuatu
rangsangan.
menerangkan kepentingan
koordinasi antara sistem saraf
dengan sistem endokrin dalam

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

penyelarasan gerakbalas terhadap


sesuatu rangsangan

5
1/2/2016
5/2/2016

2.8:
Menilai kesan penyalahgunaan
dadah terhadap koordinasi
badan dan kesihatan.

Pelajar dapat:

mentakrifkan maksud dadah,


menyenaraikan contoh-contoh
dadah,
menerangkan maksud
penyalahgunaan dadah,
memerihalkan kesan
penyalahgunaan dadah terhadap
koordinasi badan,
memerihalkan kesan
penyalahgunaan dadah terhadap
kesihatan.

Pelajar dapat:
menyenaraikan contoh-contoh
minuman beralkohol.
memerihalkan kesan pengambilan
alkohol secara berlebihan terhadap
koordinasi badan,
memerihalkan kesan pengambilan
alkohol secara berlebihan terhadap
kesihatan,
mewajarkan kepentingan
mengelakkan diri daripada
pengambilan alkohol secara
berlebihan.

2.9:
Menganalisa kesan
pengambilan alkohol berlebihan
terhadap koordinasi badan dan
kesihatan

Pelajar dapat:
menyatakan maksud minda,

2.10:
Menyedari kepentingan minda

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

yang sihat dan baik

mengenalpasti faktor-faktor yang


memberi kesan terhadap minda,
menerangkan bagaimana
penyalahgunaan bahan boleh
memberi kesan terhadap minda,
mewajarkan kepentingan minda
yang sihat dan baik.

Minggu 6 Cuti Tahun Baru Cina


8/2 12/2

TEMA :
PENYELENGGARAA
N DAN
KESINAMBUNGAN
HIDUP

3.1 :
Memahami proses
pembahagian sel.

Pelajar dapat:

menyatakan maksud gen, asid


deoksiribonukleik (DNA) dan
kromosom,
memerihalkan hubungkait antara
gen, DNA dan kromosom,
menyatakan maksud mitosis,
memerihalkan proses mitosis,
menyatakan maksudmeiosis,
memerihalkan prosesmeiosis,
membanding danmembezakan
antara mitosis dan meiosis,
menerangkan kepentingan mitosis
dan meiosis.
Pelajar dapat:

BAB 3: KETURUNAN
DAN VARIASI
7
15/2/2016
19/2/2016

3.2 :
Memahami prinsip dan
mekanisme pewarisan

menerangkan maksud gen


dominan dan gen resesif,
mengenal pasti sifat-sifat dominan
dan resesif pada manusia,
mengilustrasi mekanisme
pewarisan sifat menggunakan
rajah skema,

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN

meramalkan nisbah genotip dan


fenotip bagi kacukan monohibrid.

HASIL PEMBELAJARAN

3.3 :
Memahami penentuan seks
anak dan kejadian kembar pada
manusia.

Pelajar dapat:

7
15/2/2016
19/2/2016

menerangkan maksud kromosom


seks,
menerangkan mekanisme
penentuan seks anak,
menerangkan kejadian kembar
seiras dan kembar tak seiras,
membanding dan membezakan
kembar seiras dengan kembar tak
seiras,
menerangkan mengenai kembar
siam.

Pelajar dapat:

3.4 :
Memahami mutasi

menyatakan maksud mutasi,


menyatakan jenis mutasi,
menyenaraikan contoh mutasi,
mengenalpasti faktor yang
menyebabkan mutasi,
menyatakan kebaikan dan
keburukan mutasi.

Minggu 8 Minggu Ulangkaji


22/2 - 26/2

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016
Minggu 9-10 Peperiksaan Penilaian1 2016
29/2 11/3
Minggu 11 Cuti Sekolah Penggal 1
12/3 20/3

12
21/3/2016
25/3/2016

3.5 :
Menilai kesan penyelidikan
genetik terhadap kehidupan manusia

Pelajar dapat:

menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai


bidang,
menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan,
menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan
ternakan,
memerihalkan teknologi digunakan dalam pembiakbakaan,
mengemukakan hujah mengenai kebaikan dan keburukan
penyelidikan genetik.

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

3.6 :

Pelajar dapat:

Menganalisa variasi dalam


hidupan

13
28/3/2016
01/4/2016

3.7 :
Menyedari kepentingan
mematuhi etika dalam
penyelidikan genetik

Pelajar dapat:

14
4/4/2016
8/4/2016

menyatakan maksud variasi,


menyenaraikan variasi dalam
manusia,
mengelaskan variasi kepada variasi
selanjar dan variasi tak selanjar,
membanding dan membezakan
variasi selanjar dan variasi tak
selanjar,
mengenalpasti faktorfaktor yang
menyebabkan variasi,
menerangkan kepentingan variasi.

menerangkan penyalahgunaan ilmu


pengetahuan dalam bidang genetik
boleh mengancam kehidupan
memerihalkan kepentingan
mewujudkan dan mematuhi etika
dalam penyelidikan saintifik untuk
kebaikan manusia sejagat.

Pelajar dapat:
TEMA : JIRIM DALAM
ALAM
BAB 4 : JIRIM DAN
BAHAN

4.1

Menganalisa perubahan
keadaan jirim

menerangkan teori kinetik jirim,


menghubungkaitkan perubahan haba
dengan perubahan tenaga kinetic
zarah dalam jirim,
menerangkan perubahan bagi
ketiga-tiga keadaan jirim
berdasarkan teori kinetik jirim.

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN
4.2
Memahami struktur atom

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar dapat:

10

memerihalkan struktur atom,


mengenalpasti zarah-zarah
subatom,
membanding dan membezakan
zarah-zarah subatom.

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

4.3:
Mengaplikasi idea tentang
nombor proton dan nombor
nukleon dalam unsur

Pelajar dapat:

15
11/4/2016
15/4/2016

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN

menyatakan tentang nombor


proton,
menyatakan tentang nombor
nukleon,
menghubungkait bilangan proton,
neutron dan elektron bagi satu
atom dengan nombor proton dan
nombor nukleon,
membuat kesimpulan tentang
bilangan proton, elektron dan
neutron dalam atom bagi
unsurunsur yang berlainan,
mengitlakkan bilangan proton dan
electron dalam atom bagi unsureunsur yang berlainan,
menyatakan tentang isotop,
memberikan contoh-contoh isotop

HASIL PEMBELAJARAN

11

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

4.4

Pelajar dapat:

Memahami pengelasan unsur


dalam Jadual Berkala

4.5
Memahami sifat bahan
berdasarkan zarah yang
terdapat di dalamnya

Pelajar dapat:

16
18/4/2016
22/4/2016

4.6
Memahami sifat-sifat dan
kegunaan bahan logam dan

memerihalkan tentang penyusunan


unsur-unsur dalam Jadual Berkala
memerihalkan kumpulan dan kala
dalam Jadual Berkala
mengenal pasti kedudukan unsurunsur logam, bukan logam dan
separa logam dalam Jadual
Berkala
menyatakan kepentingan Jadual
Berkala

memerihalkan atom, molekul dan


ion
mengenalpasti zarahzarah dalam
bahan seperti atom, molekul dan
ion,
menyatakan contoh bahan yang
terdiri daripada atom, molekul dan
ion,
membanding dan membezakan
bahanbahan yang terdiri daripada
atom, molekul dan ion berdasarkan
sifat fizikal bahan,
menghubungkait sifat fizikal bahan
yang terdiri daripada atom, molekul
dan ion dengan susunan zarah dan
daya tarikan di antaranya

Pelajar dapat:
menyenaraikan contoh logam dan

12

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

bukan logam

4.7
17
25/4/2016
29/4/2016

Menganalisa kaedah penulenan


bahan

4.8
Menghargai
kepelbagaian sifat
dan keadaan
bahan memberi
manfaat kepada
manusia

bukan logam,
menyenaraikan sifat-sifat logam
dan bukan logam,
menyenaraikan kegunaan logam
dan bukan logam dalam kehidupan
harian,
membanding dan membezakan
logam dan bukan logam
berdasarkan sifatsifat fizikal,
menghubungkaitkan sifat fizikal
logam dan bukan logam dengan
kegunaannya dalam kehidupan
harian.

Pelajar dapat:
menyatakan sifat-sifat bahan tulen,
memerihalkan pelbagai kaedah
penulenan bahan,
menghubung kait sifatsifat bahan
dengan kaedah penulenan yang
digunakan,
menerangkan menggunakan
contoh kaedah penulenan yang
digunakan untuk menghasilkan
bahan kegunaan harian.
Pelajar dapat:

13

memerihalkan kegunaan
kepelbagaian sifat dan keadaan
bahan dalam kehidupan manusia,
mewajarkan kepentingan
kepelbagaian sifat dan keadaan
bahan dalam kehidupan manusia.

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

TEMA: TENAGA
DALAM
KEHIDUPAN
18
02/5/2016
06/5/2016

Pelajar dapat:
5.1
Memahami perubahan fizik dan
kimia

BAB 5: TENAGA
DAN PERUBAHAN
KIMIA

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN

menerangkan maksud perubahan


fizik,
menerangkan maksud perubahan
kimia
memberi contoh perubahan fizik
dalam kehidupan harian,
memberi contoh perubahan kimia
dalam kehidupan harian,
membanding dan membezakan
perubahan fizik dan perubahan
kimia

HASIL PEMBELAJARAN

Minggu 19 Minggu Ulangkaji


9/5 13/5
Minggu 20 - 21 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016
16/5 27/5
Minggu 22 - 23 Cuti Sekolah Pertengahan Tahun
28/5 12/6

24
13/6/2016
17/6/2016

5.2
Menganalisa perubahan haba
dalam tindak balas kimia

Pelajar dapat:

14

menyatakan tindak balas kimia


melibatkan perubahan haba,
mengenal pasti tindak balas yang
melibatkan pembebasan haba
mengenal pasti tindak balas yang

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

MINGGU
24
13/6/2016
17/6/2016

TOPIK

KANDUNGAN
5.3
Mensintesiskan siri kereaktifan
logam

melibatkan penyerapan haba


menghubungkaitkan perubahan
suhu bahan tindak balas dengan
tindakbalas eksotermik
menghubungkaitkan perubahan
suhu bahan tindak balas dengan
tindak balas endotermik
menerangkan melalui contoh
perubahan haba yang berlaku
semasa tindak balas kimia dalam
industry

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar dapat:

15

memerihalkan kecergasan tindak


balas logam dengan air,
memerihalkan kecergasan tindak
balas logam dengan asid,
memerihalkan kecergasan tindak
balas logam dengan oksigen,
membanding dan membezakan
kecergasan tindak balas logam
dengan air, asid dan oksigen,
membuat urutan kecergasan tindak
balas logam,
membina siri kereaktifan logam

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

berdasarkan kecergasan tindak


balas logam terhadap oksigen,
mengenal pasti kedudukan karbon
dalam siri kereaktifan logam.

5.4
Mengaplikasikan siri kereaktifan
logam

Pelajar dapat:
menghubungkaitkan kedudukan
logam dalam siri kereaktifan logam
dengan kaedah pengekstrakan
logam daripada bijihnya.
menerangkan dengan contoh
proses pengekstrakan logam
daripada bijihnya dengan
menggunakan karbon
menyatakan kepentingan siri
kereaktifan logam

5.5
Memahami elektrolisis

Pelajar dapat:

25
20/6/2016
24/6/2016

16

menyatakan maksud elektrolisis


menyatakan maksud anod, katod,
anion, kation dan elektrolit
memerihalkan proses elektrolisis
suatu elektrolit menggunakan
elektrod karbon
menerangkan penggunaan
elektrolisis dalam industri

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

5.6
Memahami penghasilan tenaga
elektrik daripada tindak balas
kimia

Pelajar dapat:

25
20/6/2016
24/6/2016

Pelajar dapat:
5.7
Memahami tindak balas kimia
yang berlaku dengan adanya
cahaya

MINGGU
26
27/6/2016
01/7/2016

memerihalkan cara sel ringkas


beroperasi,
menyenaraikan pelbagai jenis sel
dan kegunaannya,
menyatakan kelebihan dan
kekurangan pelbagai jenis sel.

TOPIK

KANDUNGAN

memberi contoh tindak balas kimia


yang memerlukan tenaga cahaya,
menerangkan kesan cahaya
terhadap bahan kimia yang peka
cahaya,
menerangkan mengapa bahan
kimia tertentu disimpan di dalam
botol gelap.

HASIL PEMBELAJARAN

5.8
Menghargai sumbangan inovatif
Kebijaksanaan manusia
memanfaatkan tindak balas
kimia sebagai sumber tenaga

17

Pelajar dapat:

memerihalkan bagaimana
penggunaan tenaga daripada
tindak balas kimia secara berkesan
untuk mengelakkan pembaziran,

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN

menerangkan bagaimana
melupuskan alat yang
menggunakan tindak balas kimia
sebagai sumber tenaga untuk
mengurangkan pencemaran alam
sekitar,
memberi cadangan tentang cara
baharu penggunaan tindak balas
kimia dalam peralatan sebagai
sumber tenaga,
mempraktikkan tabiat baik dalam
penggunaan dan pelupusan alat
yang menggunakan tindak balas
kimia sebagai sumber tenaga.

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar dapat:

26
27/6/2016
01/7/2016

TEMA : TENAGA
DALAM KEHIDUPAN

6.1
Memahami bahan radioaktif

BAB 6: TENAGA
NUKLEAR

18

menyatakan maksud radioaktif,


memberi contoh bahan radioaktif,
memerihalkan proses pereputan
radioaktif,
menamakan tiga jenis sinaran

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

radioaktif,
memerihalkan sifat setiap sinaran
radioaktif,
membanding dan membezakan
sinaran radioaktif,
menerangkan maksud radioisotop,
memberi contoh radioisotop,
menerangkan kegunaan bahan
radioaktif.

Minggu 27 Cuti Hari Raya Aidilfitri


4/7 8/7

28
11/7/2016
15/7/2016

28
11/7/2016
15/7/2016

6.2
Memahami penggunaan tenaga
nuklear dan kegunaanya

Pelajar dapat:
memerihalkan penghasilan tenaga
nuklear melalui pembelahan
nuklear
memerihalkan penghasilan tenaga
nuklear melalui pelakuran
menyatakan kegunaan tenaga
nuklear,
memerihalkan penjanaan tenaga
elektrik daripada tenaga nuklear.

6.3
Menyedari keperluan
Mengendalikan bahan radioaktif
dengan cara yang betul

Pelajar dapat:

19

menyatakan kesan radioaktif


terhadap hidupan,
memerihalkan langkah yang betul
dalam pengendalian bahan
radioaktif dan sisa bahan radioaktif.
menerangkan keperluan

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

mengendalikan bahan radioaktif


dan sisa radioaktif dengan cara
yang betul.
TEMA : TENAGA
DALAM KEHIDUPAN
BAB 7 : CAHAYA,
WARNA DAN
PENGLIHATAN

7.1
Mensintesiskan pembentukan
imej oleh cermin satah dan
kanta.

Pelajar dapat:

29
18/7/2016
22/7/2016

30
25/7/2016
29/7/2016

7.2
Mensintesiskan pembentukan
imej oleh alatan optik

menyatakan ciri imej yang dibentuk


oleh cermin satah,
menyatakan ciri imej yang dibentuk
oleh kanta cembung,
menyatakan ciri imej yang dibentuk
oleh kanta cekung,
membanding dan membezakan
imej yang dibentuk oleh kanta
cembung dengan imej yang
dibentuk oleh kanta cekung bagi
objek jauh,
melukis dan melabel gambarajah
sinar bagi sinar cahaya yang
melalui kanta cembung,
melukis dan melabel gambarajah
sinar untuk menerangkan ciri-ciri
imej yang terbentuk oleh kanta
cembung,
melukis gambarajah sinar untuk
menerangkan ciri-ciri imej yang
terbentuk oleh kanta cembung
dipengaruhi oleh jarak objek,
menentukan jarak focus kanta
cembung.

Pelajar dapat:

20

mengenal pasti bahagian alatan


optik yang terlibat dalam

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

7.3
Menganalisa penyebaran
cahaya

MINGGU
31
1/8/2016
5/8/2016

TOPIK

pembentukan imej,
melukis gambarajah sinar bagi
sinar cahaya yang melalui alatan
optik,
membanding dan membezakan
mekanisme memfokus dan
mengawal jumlah cahaya yang
masuk ke dalam mata manusia dan
kamera,
menerangkan struktur dan fungsi
bahagian mata menggunakan
kamera sebagai pembandingan.
Pelajar dapat:
menyatakan maksud penyebaran
cahaya,
menerangkan melalui contoh
penyebaran cahaya dalam
fenomena alam

KANDUNGAN
7.4
Menganalisia penyerakan
cahaya

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar dapat :

7.5
Menganalisa penambahan dan
penolakan cahaya berwarna

menyatakan maksud penyerakan


cahaya,
memberi contoh fenomena alam
yang berkaitan penyerakan
cahaya,
menerangkan melalui contoh
penyerakan cahaya dalam
fenomena alam.

Pelajar dapat:

21

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

7.6
Mengaplikasikan prinsip
penolakan cahaya berwarna
untuk menerangkan kehadiran
objek berwarna.

Pelajar dapat:

32
8/8/2016
12/8/2016

mengenalpasti warna primer dan


warna sekunder,
menerangkan percampuran warna
primer menghasilkan warna
sekunder,
menerangkan penolakan cahaya
berwarna oleh penapis warna.

7.7
Menganalisa kesan
Pencampuran pigmen

menerangkan penolakan cahaya


berwarna oleh objek berwarna
menerangkan penglihatan objek
berwarna dibawah cahaya putih,
menerangkan penglihatan objek
berwarna dibawah cahaya
berwarna,
menyatakan fungsi sel rod dan sel
kon pada mata.

Pelajar dapat;

22

menyatakan maksud pigmen


menyenaraikan penggunaan
pigmen
membanding dan membezakan
pencampuran pigmen dengan
pencampuran cahaya berwarna.
Menerangkan melalui contoh kesan
pigmen terhadap cahaya.
membuat kesimpulantentang
pencampuranpigmen.

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

7.8
Menilai kepentingan warna
dalam kehidupan harian

Pelajar dapat :

33
15/8/2016
19/8/2016
7.9
Menghargai
penciptaan pelbagai
alatan optik dalam
memberi manfaat
kepada manusia

MINGGU
34
22/8/2016
26/8/2016

TEMA :
PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI DAN
INDUSTRI DALAM
MASYARAKAT

TOPIK

menyenaraikan kepentingan warna


dalam kehidupan,
menyatakan dengan contoh
kepentingan warna dalam
kehidupan,
mewajarkan kepentingan warna
dalam kehidupan.

Pelajar dapat:

menghubungkait penciptaan
pelbagai alatan optik yang dapat
meningkatkan keupayaan deria
penglihatan.

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

8.1
Memahami sifat sifat aloi dan
kegunaannya dalam industri

Pelajar dapat:

BAB 8: BAHAN KIMIA


DALAM
PERINDUSTRIAN

23

menyatakan maksud aloi,


memberikan contoh aloi,
menerangkan bagaimana
pengaloian boleh mengubah sifat
logam,
menghubungkaitkan perubahan
sifat logam yang dijadikan aloi
dengan susunan zarahnya,

TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

35
29/8/2016
02/9/2016

8.3
Menganalisa kesan
pembuangan bahan sisa industri
terhadap alam sekitar.

menghubungkaitkan sifat aloi


dengan kegunaannya dalam
kehidupan harian,

Pelajar dapat:

24

mengenal pasti aktiviti perkilangan


yang menjadi punca pencemaran,
menerangkan kesan pembuangan
bahan sisa industri,
menghubungkaitkan kesan
pembuangan bahan sisa industri
dengan kemandirian hidupan,
menyatakan dengan contoh

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016

35
29/8/2016
02/9/2016

36
05/9/2016
09/9/2016

8.4
Menyedari kepentingan
pemeliharaan dan pemuliharaan
alam sekitar dari
pencemaran sisa buangan
industri untuk kepentingan
manusia sejagat

kaedah pengawalan pembuangan


sisa industry untuk menghindar
pencemaran.
Murid dapat:

memerihalkan kesan pelupusan


sisa buangan industri yang tidak
terkawal dan tidak teratur,
menerangkan kepentingan
mengamalkan sikap
bertanggungjawab dalam
melupuskan sisa buangan industri.

Minggu 36 Minggu Ulangkaji

Minggu 37 Cuti Sekolah Pertengahan Semester II


10/9 18/9/2016

38 39 Minggu Ulangkaji
19/9 - 30/9/2016

Minggu 40 - 42 Peperiksaan Akhir Tahun 2016


3/10 21/10

Minggu 43 Perbincangan soalan peperiksaan akhir tahun dan ulangkaji

25

RPT : SAINS TINGKATAN 4


RANCANGAN TAHUNAN 2016
Minggu 44 Cuti Deepavali
28/10 1/11
Minggu 45 - 48 Perbincangan soalan peperiksaan akhir tahun dan ulangkaji
2/11 25/11

CUTI AKHIR TAHUN


26/11/2016 01/01/2017
\

Disediakan oleh,
_________________________
(ABDUL MANAF BIN CHE AMAT)
KETUA PANITIA KIMIA
SMK INDERAPURA

26