Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 4
MINGGU Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBB Catatan
1
Orientasi Pelajar Tingkatan 4

(1) a. Wawasan Diri. PS : menerangkan ciri-ciri 1. menghasilkan peta minda Kad manila
wawasan diri. tentang wawasan diri dan Alat tulis
PENCAPAIAN PS : menghuraikan kepentingan membincangkan bersama-
KENDIRI wawasan diri. sama rakan.
2
KS: mengamalkan usaha yang 2. membincangkan usaha
gigih untuk mencapai wawasan untuk menjayakan
diri. wawasan diri.
NS: mempunyai sikap 3. menghasilkan aku janji
kesungguhan yang tinggi untuk merealisasikan
wawasan diri.

- Hala Tuju Diri PS : menyenaraikan cabaran 1. membuat jadual hala tuju Kertas
untuk menjayakan hala tuju diri. diri dan kongsikan bersama Alat tulis
3 KS : berupaya mengatasi cabaran rakan.
untuk menjayakan hala tuju diri..
NS: mempunyai sikap
kesungguhan yang tinggi untuk
menjayakan hala tuju diri.

- Usaha yang PS : menyatakan usaha-usaha 1. mencipta dan Kertas putih Kejohanan


Cemerlang yang perlu dilakukan untuk mendeklamasikan puisi Alat tulis Olahraga
merealisasikan wawasan diri. bertemakan wawasan diri Tahunan
PS: menyatakan cara menghadapi Sekolah (23-
4/5 rintangan dalam usaha 25 Januari)
menjayakan wawasan diri.
KS: mengamalkan usaha yang
gigih untuk mencapai wawasan
diri.
NS: mempunyai sikap
kesungguhan yang tinggi

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 4


SMK KEMAHANG 1
6
Cuti Sempena Tahun Baru Cina

- Sikap yang PS : menyenaraikan usaha untuk 1. menghasilkan biografi Kad manila


Berwawasan mencapai wawasan diri. tentang perjalanan hidup Alat tulis
KS: mengamalkan usaha yang seseorang yang telah
7 gigih untuk mencapai wawasan berjaya dalam profesionnya
diri. contohnya doktor, peguam,
NS: berdisiplin untuk mencapai jurutera, guru dan
kejayaan cemerlang. peladang.

b. Perkembangan Diri PS : menghuraikan pelbagai aspek 1. Mengadakan sesi sumbang Kertas


yang Seimbang perkembangan diri yang saran pelbagai aspek Alat tulis
- Intelek seimbang. perkembangan diri yang Keratan
- Rohani PS: Menerangkan kepentingan seimbang. akhbar
- Emosi perkembangan diri yang seimbang 2. Berbincang cara untuk Majalah
- Jasmani dalam pelbagai aspek. meningkatkan
KS : mengamalkan pelbagai aspek perkembangan diri yang
perkembangan diri yang seimbang seimbang.
ke arah kehidupan yang sejahtera. 3. membuat kajian tentang
NS : bersyukur dengan “Murid Contoh”
8/9 perkembangan diri yang berdasarkan aspek-aspek
seimbang. perkembangan diri yang
seimbang.
4. melakonkan sketsa
bertemakan perkembangan
diri yang seimbang:
- kehidupan harian
seorang petani yang
berjaya.
- Kehidupan harian
seorang usahawan
yang gigih.

10
Ujian Topikal
11
Cuti Pertengahan Penggal Pertama

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 4


SMK KEMAHANG 2
(2) a. Keperluan PS : menghuraikan keperluan 1. Membincangkan Manila kad
Berkeluarga berkeluarga dalam aspek sosial, kepentingan keperluan Alat tulis
HUBUNGAN - Sosial politik dan ekonomi. berkeluarga. Kertas lukisan
KEKELUARGAAN - Politik PS : menjelaskan peranan badan 2. Mengadakan forum Pewarna
- Ekonomi kerajan dan bukan kerajaan yang bertajuk “Membina Foto
berkaitan dengan institusi Institusi Kekeluargaan
kekeluargaan. yang Cemerlang”.
KS : berusaha mengukuhkan 3. Main peranan sebagai
institusi kekeluargaan ketua keluarga dalam
12/13 KS : menjalinkan hubungan yang menentukan jodoh ahli
erat antara anggota keluarga. keluarganya.
NS : menghargai institusi 4. Meramalkan nilai-nilai
kekeluargaan. yang diamalkan dalam
institusi kekeluargaan
menjelang tahun 2020.
5. Melakonkan satu situasi
yang menggambarkan
hubungan erat dalam
keluarga.
6. Melukis poster yang
berkaitan dengan program-
program kekeluargaan

14
Ujian Topikal

(3) a. Kepekaan dan PS : menjelaskan isu dan masalah 1. Sumbang saran tentang Kertas
tindakan terhadap sosial dalam masyarakat. cara untuk mengatasi isu Alat tulis
HIDUP BER- isu dan masalah PS : menjelaskan faktor-faktor dan masalah sosial dalam Buku Skrap
MASYARAKAT sosial dalam yang membawa kepada masalah masyarakat. Keratan
masyarakat. sosial. 2. Menulis surat kepada akhbar
15/16 - penyalahgunaan PS : menyenaraikan akibat badan-badan yang Majalah
najis dadah masalah sosial dalam masyarakat. barkaitan untuk
- pergaulan bebas KS : mengambil tindakan yang memberikan cadangan
- penderaan wajar untuk menangani isu dan dalam menangani isu dan
- Vandalisme masalah sosial. masalah sosial di kawasan
- gangsterisme NS : peka terhadap isu dan setempat.
- penyalahgunaan masalah sosial dalam masyarakat. 3. Main peranan sebagai
teknologi NS : menghargai usaha agensi anggota masyarakat yang
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 4
SMK KEMAHANG 3
yang terlibat bagi menangani isu memberikan nasihat
dan masalah sosial dalam kepada sekumpulan remaja
masyarakat. yang terlibat dalam aktiviti
tidak sihat.
4. Menghasilkan buku skrap
yang berkaitan dengan
masalah sosial remaja –
punca, kesan dan langkah
menangani.

b. Peraturan dan PS : :menyenaraikan norma 1. Membincangkan peranan Soalan kuiz


Undang-undang komuniti, peraturan dan undang- norma komuniti, peraturan VCD
dalam Masyarakat undang dalam masyarakat dan undang-undang dalam Keratan
- Norma Komuniti PS : menjelaskan peranan norma masyarakat. akhbar
- Keselamatan komuniti, peraturan dan undang- 2. Membuat kajian tentang
Jalan Raya undang dalam masyarakat undang-undang jenayah
- Jenayah Juvana PS : menghuraikan kepentingan juvana.
mematuhi peraturan dan undang- 3. Mengadakan kuiz
undang keselamatan jalan raya. keselamatan jalan raya.
17/18 PS : menerangkan tujuan undang- 4. Merangka cadangan dan
undang jenayah juvana digubal. tindakan bagi
KS : :mengamalkan norma mengurangkan
komuniti, peraturan dan undang- kemalangana jalan raya
undang Negara dalam kehidupan untuk dibawa ke pihak
bermasyarakat berkuasa.
KS : menggunakan jalan raya 5. Mengumpul dan
secara berhemah membincangkan keratin
NS : mematuhi norma komuniti, akhbar yang berkaitan
peraturan dan undang-undang dengan kes-kes jenayah
dalam masyarakat. juvana.

19
Ujian Topikal & Ulangkaji

20/21
Peperiksaan Penggal Pertama

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 4


SMK KEMAHANG 4
22/23
Cuti Pertengahan Tahun

(4) a. Prinsip-prinsip PS : menerangkan nilai-nilai murni 1. Berbincang tentang amalan Kertas putih
penting dalam yang terdapat dalam pelbagai pelbagai agama. Kertas warna
WARISAN ajaran pelbagai agama 2. Mengumpul, Alat tulis
KEPELBAGAIAN agama PS : menyatakan amalan ajaran membincangkan dan
BUDAYA - Nilai agama masing-masing dan mempamerkan kata-kata
MALAYSIA - Amalan pelbagai agama lain di Malaysia hikmat ahli fakir dan tokoh
24/25
KS : mengamalkan nilai-nilai agama tentang agama
murni dan ajaran agama masing- masing-masing.
masing dalam kehidupan 3. Berkongsi pengalaman
NS : menghormati nilai-nilai dengan rakan tentang
murni dan amalan ajaran pelbagai persiapan menyambut
agama lain perayaan agama masing-
masing.

b. Kepentingan PS : menjelaskan kepentingan 1. Menganjurkan sambutan Foto


amalan-amalan amalan-amalan perayaan pelbagai perayaan sesuatu kaum di Keratan
tertentu dalam kaum. bilik darjah atau sekolah. akhbar
perayaan pelbagai KS : menyertai sambutan perayaan 2. Menghasilkan buku skrap Majalah
kaum mengikut kaum masing-masing perayaan pelbagai kaum Alat tulis
- Hari Raya KS : melaksanakan amalan-amalan 3. Berbincang tentang
Aidilfitri tertentu semasa sambutan perayaan kepentingan amalan tertentu
- Hari Raya mengikut kaum masing-masing. dalam perayaan pelbagai
26/27 Aidiladha NS : menghormati amalan dan kaum.
- TAhun Baru Cina sambutan perayaan pelbagai kaum.
- Hari Wesak
- Deepavali
- Thaipusam
- Krismas
- Good Friday
- Hari Gawai
- Tadau Kaamatan
- Vasakhi

28
Ujian Topikal

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 4


SMK KEMAHANG 5
29
Penerangan Pelaksanaan Khidmat Masyarakat kepada Pelajar
29-39
Pelaksanaan Khidmat Masyarakat (14 Julai – 26 September 2008)

(5) a. Kepentingan PS : menerangkan sejarah 1. Menghasilkan pete konsep Kad manila


Perlembagaan pembentukan Perlembagaan sejarah pembentukan Pen marker
MALAYSIA Malaysia Malaysia. Perlembagaan Malaysia.
NEGARA - Politik PS : menjelaskan kepentingan 2. Membuat carta aliran cara
29/30 BERDAULAT - Sosial Perlembagaan Malaysia. menggubal perlembagaan.
- Ekonomi PS : menghuraikan proses 3. Mengadakan forum tentang
penggubalan perlembagaan. kepentingan Perlembagaan
KS : menjalankan tanggungjawab Malaysia.
sebagai warganegara.
NS : menyanjungi keluhuran
Perlembagaan Malaysia.

b. Peruntukan Utama PS : menerangkan peruntukan 1. Mengumpul dan


Perlembagaan utama Perlembagaan Malaysia membincangkan keratin
Malaysia. PS : menghuraikan batasan hak akhbar, majalah dan bahan-
- Bahasa dan tanggungjawab sebagai bahan lain tentang isu yang
- Agama warganegara berkaitan dengan undang-
- Kewarganegaraan KS : mempertahankan kedaulatan undang dan tanggungjawab
31/32 - Hak Asasi Perlembagaan Malaysia. sebagai warganegara.
- Kedudukan NS : mentaati Perlembagaan 2. Meramalkan kesan kepada
istimewa orang Malaysia. Negara sekiranya
Melayu dan Perlembagaan Malaysia
bumiputera tidak dihormati.
Sabah dan 3. Mengadakan lawatan
Sarawak sambil belajar ke Parlimen
atau Dewan Undangan
Negeri
33
Ujian Topikal
34
Cuti Pertengahan Penggal Kedua

35/36/37 (6) a. Membina Budaya PS : menjelaskan budaya kerja 1. Menemu bual Soalan temu
Kerja Cemerlang cemerlang guru/pentadbir sekolah bual
CABARAN MASA ke A rah PS : menghuraikan budaya kerja tentang cirri-ciri dan Kertas
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 4
SMK KEMAHANG 6
DEPAN Kemakmuran cemerlang kepentingan budaya kerja Alat tulis
Negara KS : mengamalkan budaya kerja cemerlang. Kertas lukisan
- Etika Kerja cemerlang untuk kemajuan diri dan 2. Menghasilkan logo, slogan Pewarna
- Kualiti Kerja Negara. atau poster tentang budaya poster
- Peningkatan Ilmu NS : menghayati budaya kerja kerja cemerlang Keratan
dan Kecekapan cemerlang 3. Mengadakan kempen akhbar
- Penyelidikan dan NS : menghargai usaha “Budaya Kerja Cemerlang”
Pembangunan meningkatkan budaya kerja peringkat kelas atau
- Rasuah Sifar cemerlang. sekolah.
- Kebajikan 4. Mengadakan simulasi
Pekerja perundingan antara majikan
dan pekerja tentang hal-hal
kebajikan pekerja.
5. Mengumpulkan keratan
akhbar tentang kes-kes
rasuah dan mengulas
implikasinya kepada Negara
6. Membina garis panduan
untuk melahirkan murid
yang beretika cemerlang.
7. Menghasilkan piagam
pelanggan bagi kelab,
persatuan dan badan
beruniform secara
kumpulan.

b. Pengguna yang PS : menghuraikan cirri-ciri 1. Menganjurkan “Minggu Keratan


Rasional pengguna yang rasional Kepenggunaan” peringkat akhbar
- Hak Pengguna PS : menerangkan hak dan sekolah. Keratan
- Tanggungjawab tanggungjawab sebagai pengguna 2. Mengumpul dan Majalah
Pengguna PS : menjelaskan etika pengguna membincangkan kes-kes Akhbar Utusan
38/39/40 - Etika Pengguna dan peniaga penipuan di kalangan Pengguna
dan Pengeluar PS : membincangkan kepentingan pengguna. Kertas
- Standard dan standard terhadap keselamatan 3. Mengadakan kempen Alat tulis
Keselamatan pengguna, industri dan alam berbelanja secara berhemah
Pengguna sekitar di sekolah.
KS : membudayakan standard 4. Membuat perbandingan
kepenggunaan dalam kehidupan harga barang di kedai
seharian. runcit/pasar raya di kawasan

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 4


SMK KEMAHANG 7
NS : mengamalkan sikap sebagai setempat
pengguna yang rasional 5. Membuat anggaran
NS : peka tentang hak dan perbelanjaan bulanan secara
tanggungjawab sebagai pengguna berhemah bagi keluarga
yang rasional sendiri.
6. Main peranan sebagai
pengguna yang rasional.
7. Mengadakan lawatan
sambil belajar ke tempat-
tempat yang berkaitan
- KPDNHEP
- Jabatan Standard
Malaysia
- SIRIM Berhad
- Kilang-kilang
yang mendapat
pengiktirafan ISO

39
Penghantaran Folio Khidmat Masyarakat
40
Cuti sempena Hari Raya Aidilfitri
42/43/44
Pemberian markah Khidmat Masyarakat dan Markah Individu
45/46
Peperiksaan Akhir Tahun
47
Cuti Akhir Tahun

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 4


SMK Serian 8