Anda di halaman 1dari 41

INSTITUT KEMAHIRAN MARA SUNGAI PETANI, KEDAH

SIJIL TEKNOLOGI
PENGIKLANAN DAN REKABENTUK GRAFIK

LAPORAN
LATIHAN INDUSTRI
DISEDIAKAN OLEH:
MOHAMMAD AFIQ BIN ABDUL AZIZ
950715-02-5471
SESI :
JANUARI JUN 2015

Laporan Latihan Industri:


Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan

Pada
28 Disember 2014 14 Mei 2015

Oleh:
MOHAMMAD AFIQ BIN ABDUL AZIZ

Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Sijil Kejuruteraan Bangunan


, Institut Kemahiran MARA Sungai Petani, Kedah sebagai prasyarat untuk
dianugerahkan Sijil Kejuruteraan Bangunan

PENGAKUAN PELAJAR
Saya dengan ini mengaku bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali bahan-bahan
yang telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan

Nama

: MOHAMMAD AFIQ BIN ABDUL AZIZ

No. pendaftaran

: 1205106

Kursus

:SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN

AKU JANJI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI


BAHAWASANYA SAYA MOHAMMAD AFIQ BIN ABDUL AZIZ
NO K/P :950715-02-5471KKTM/IKM : IKM SUNGAI PETANI,KEDAH
KURSUS :SIJIL KEJURUTERAAN BANGUNAN SESI LATIHAN INDUSTRI : JAN-JUN 2015
Berjanji dan berikrar akan :

Menjaga dan mempamerkan imej MARA dengan cara berpakaian dan rupa diri yang
melambangkan sebagai seorang pelajar MARA.

Berdisplin dan menjalankan kerja-kerja latihan amali dengan baik serta memuaskan seperti
yang diarahkan oleh industri dengan menunjukan kesabaran yang tinggi.

Sentiasa bersikap rajin,berinisiatif dan menunjukan minat dengan menghasilkan kerja yang
berkualiti terhadap tugas yang diberi oleh pihak industri.

Memberi kerjasama dengan memupuk semangat kerja berpasukan dan perhubungan yang baik
sesama pekerja di Industri.

Mengikuti amalan budaya kerja serta peraturan yang ditetapkan oleh Industri.

Membina rangkaian kerja dengan menjalinkan hubungan dan hormat menghormati dengan
pekerja-pekerja industri bagi tujuan menambah dan memantapkan lagi ilmu pengetahuan yang
sediaada.

Membina daya kreativiti dan menyumbang buah fikiran yang berkualiti kepada industri tanpa
meminta apa-apa imbuhan atau balasan dengan menganggap bahawa kerja tersebut
dilaksanakan semata-mata untuk kebaikan diri sendiri, industri, MARA.

Melaporkan dengan segera sekiranya berlaku perkara yang bertentangan dengan matlmat
latihan.

Mengikuti latihan dengan tekun dan tangkas dalam melaksanakan tugas yang telah
dipertanggungjawabkan.

Bertanggungjawab dan akan sentiasa memahami dan memastikan segala aspek keselamatan
dipatuhi di dalam melaksanakan latihan tersebut.

Bertanggungjawab ke atas segala kemalangan, kecederaan atau apa-apa bentuk musibah /


kejadian di sepanjang latihan ini.

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat juga saya menyiapkan laporan
dan berjaya menamatkan latihan industri dengan jayanya.
Pertama sekali saya Mohammad Afiq Bin Abdul Aziz ,ialah pelatih latihan industri ingin mengucapkan
ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang selama ini banyak memberi dorongan dan
sokongan kepada saya sehingga saya berada di tahap sekarang. Segala jasa baik mereka akan saya
kenang sampai bila-bila. Sepanjang penglibatan saya didalam program Latihan Industri dan
penghasilan laporan ini, saya telah mendapat kerjasama, sumbangan dan bantuan dari segi nasihat,
sokongan moral dan spiritual, dan bantuan teknikal. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
diucapkan kepada Encik Mohd Zakri Bin Yahya kerana telah mengambil saya menjalani Latihan
Industri di syarikat beliau. Beliau telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya tentang syarikat dan
tunjuk ajar tentang kerja-kerja mengenai bangunan yang saya ceburi ini. Disamping itu juga, sekalung
penghargaan ditujukan bagi pihak pengurusan Institut Kemahiran MARA Sungai Petani, Kedah yang
telah memberi peluang kepada saya untuk merasai pengalaman bekerja dan menambah ilmu
pengetahuan mengenai kejuruteraan. Pengalaman ini akan saya pratikkan setelah saya berada di alam
pekerjaan sebenar kelak nanti.
Akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nazura Binti Mansor iaitu pegawai perhubungan
industri IKM Sungai Petani, Kedah yang bertungkus-lumus mengatur dan menguruskan hal ehwal
latihan industri. Berterima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung
atau tidak langsung sepanjang latihan industri yang saya jalankan di syarikat Zakedna Construction &
Services. Sekiranya saya membuat kesilapan sepanjang menjalani Latihan Industri serta menyiapkan
laporan ini. Akhir kata dari saya harapan kepada syarikat Zakedna Construction & Services akan terus
maju dan berjaya.

ISI KANDUNGAN
BIL
1

PERKARA
BAHAGIAN PENDAHULUAN
AKU JANJI PELAJAR
PENGAKUAN PELAJAR
PENGHARGAAN
ISI KANDUNGAN
BAB 1 PENGENALAN
1.1 Pengenalan Latihan Industri
1.2 Objektif Latihan Industri
1.3 Dimana Latihan Dibuat
1.4 Jawatan tanggungjawab yang diberi oleh syarikat
1.5 Penyelia/ pegawai yang bertanggungjawab
menyediakan pelajar
BAB 2 LATAR BELAKANG SYARIKAT
2.1 Nama Syarikat
2.2 Sejarah dan Penubuhan Syarikat
2.3 Objektif, Visi dan Misi Syarikat
2.4 Profile Syarikat
2.5 Carta Organisasi Syarikat
2.6 Perkhidmatan yang disediakan

4
BAB 3 LAPORAN TUGAS / PROJEK YANG TELAH
DIBUAT SEMASA LATIHAN INDUSTRI
3.1 Aktiviti/tugas yang dijalankan semasa latihan
3.2 Kesesuian kursus dengan latihan yang diikuti
3.3 Kemahiran baru yang diperolehi dari Industri
3.4 Masalah tugas dan kaedah penyelesaian semasa
latihan
5

BAB 4 CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN

BAB 5 PENUTUP
LAMPIRAN

MUKA SURAT
i
ii
iii
iv
1
1
2
3
3

4
5
5
6
7
8

PENGENALAN
1.1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI
Saya akan menggunakan masa dan kemahiran sepanjang tempoh latihan industri ini selama 5 bulan ,
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan pengalaman saya sepanjang menjalani latihan industri ini
dan akan saya gunakan sebaik-baiknyadalam bidang yang saya ceburi ini dan dapat membantu saya
untuk kerja masa hadapan nanti.

1.2 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI


1. Mendedahkan pelajar kepada suasana pekerjaan sebenar.
2. Menggunakan sepenuhnya ilmu pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang dipelajari di
KKTM / IKM untuk dipraktikkan semasa latihan industri.
3. Membiasakan pelajar dalam suasana pekerjaan.
4. Memberi pendedahan asas keushawanan kepada pelajar yang ingin menceburi bidang ushawaan
teknikal setelah tamat latihan.
5. Sebagai salah satu input untuk penambahbaikan kurikulum dalam system latihan kemahiran
MARA.
6. Sebagai salah satu syarat pengiktirafan jabatan perkhidmatan awam (JPA/Malaysian
Qualitification Agency ( MQA ) bagi tujuan penganugerahan diploma / sijil.

1.3 DIMANA LATIHAN DIBUAT


Tempat semasa saya menjalani Latihan Industri saya, Syarikat ZAKEDNA CONSTRUCTION &
SERVICES tersebut berada di Pengkalan Lebai Man yang beralamat LOT.69 JLN.TAMAN
BERANGAN,SG.PETANI,

08300

SUNGAI

PETANI,

KEDAH.

Syarikat

ZAKEDNA

CONSTRUCTION & SERVICES tersebut berdekatan dengan kawasan perumahan. Syarikat tersebut
bersebelahan dengan kawasan perindustrian dan kawasannya agak strategik .
NAMA SYARIKAT : ZAKEDNA CONSTRUCTION & SERVICES
ALAMAT
: LOT.69,JLN.TAMAN BERANGAN,SG.PETANI
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
NO TELEFON

: 04-421 0701

EMAIL

: zaquesgroup@yahoo.com.my

1.4 Jawatan Tanggungjawab Yang Diberikan Oleh Pihak Syarikat.


Jawatan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak syarikat Zakedna Construction & services
kepada saya adalah jawatan penyelia tapak. Saya dibawah bimbingan En.Zakri Bin Yahya, beliau
adalah seorang pengurus syarikat Zakedna Construction & Services. Tanggungjawab saya ialah
memastikan buruh-buruh menjalankan kerja mereka dengan betul kemudian menyenarai kerja-kerja
yang dijalankan di tapak bina untuk syarikat. Selain tanggungjawab yang diberikan oleh syarikat
kepada saya, saya perlu memastikan kerja-kerja memenuhi piawaian supaya kualitinya terjamin.
Malahan juga saya perlu merancang aliran kerja supaya dapat menepati tarikh sasaran kerja agar tidak
lewat dari tarikh yang ditetapkan.

1.5 Penyelia / Pegawai Yang Bertanggungjawab Menyelia Pelajar.


Penyelia / pegawai yang bertanggungjawab menyelia pelajar adalah En.Zakri Bin Haji Yahya . Beliau
adalah seorang pengurus di Zakedna Costruction & Services. Beliau akan mengambil pelajar Latihan
Industri hanya beberapa orang bagi membantu beliau di syarikat pada setiap bulan yang tertentu.
Tanggungjawab terhadap menyeliakan pelajar ialah memastikan pelajar mengikuti dan menjalani
Latihan Industri yang ditetapkan dengan keadaan baik. Tanggungjawab beliau juga membimbing atau
menunjuk ajar kepada pelajar yang melakukan Latihan Industri supaya pelajar dapat memahami dan
mempelajari benda baharu daripada syarikat tersebut.

BAB 2 :Latar Belakang Syarikat / Organisasi Luar

2.1 Nama Syarikat


Nama Syarikat saya semasa menjalani Latihan Industri ialah Zakedna Construction & Services
Beralamat di Lot.69,Taman Berangan, SG.Petani
08000 Sungai Petani, Kedah

2.2 Sejarah Syarikat


Zakedna Costruction & Services ( 369495-K ) telah diperbadankan dibawah Akta Syarikat
1965 dengan Pejabat Pendaftar Syarikat Malaysia pada 05hb Disember 1995 dan merupakan sebuah
syarikat berhad menurut syer dan bahawa syarikat ini adalah sebuah syarikat sendirian yang berdaya
saing sehingga kini.
Syarikat terlibat dalam pengambilan kerja-kerja kontrak pembinaan, pembekalan dan perkhidmatan
dengan agensi kerajaan, majlis perbandaran tempatan serta syarikat swasta samada secara langsung
atau pengambilan sub-kontrak daripada syarikat-syarikat lain yang telah lama menceburi perniagaan
ini.
Zakedna Costruction & Services juga adalah sebuah syarikat milik penuh Bumiputera yang
berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Aktiviti utamanya adalah pembekalan makanan
bermasak, perabut, alat hawa-dingin, mengangkat sampah, hiasan dalaman, bahan binaan bangunan,
lampu dan kelengkapan, mencuci bangunan, membersih kawasan, dan hiasan jalan/kawasan.
Zakedna Costruction & Services juga mempunyai pihak pengurusan yang baik dan
kakitangan yang terlatih. Mempunyai pengetahuan serta berpengalaman dalam bidang kerja masingmasing.
Zakedna Costruction & Services dengan berbekalkan ilmu dan pengalaman yang ada, telah
mengatur strategi dan perancangan untuk meluaskan lagi skop perniagaan dengan terus melibatkan diri
dalam aktiviti pembinaan dan perkhidmatan yang berterusan, mencari peluang baru serta berdaya saing
dalam proses sebutharga dan tender.
Matlamat syarikat adalah menyediakan mutu perkhidmatan yang terbaik serta memastikan kepuasan
hati pelanggan.

2.3 Objektif, Misi dan Visi Syarikat


Objektif Syarikat :
PENERAJU DALAM PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN BANGUNAN, MAINTENENCE DI WILAYAH UTARA SERTA
MALAYSIA KHUSUSNYA.

Visi
Menjadi perusahaan swasta nasional terdepan di industri jasa konstruksi, memberikan kesejahteraan
kepada karyawan, pengurus, pemegang saham dan stake holder lainnya melalui komitmen terhadap tata
kelola perusahaan yang baik.
Misi
Selalu menjaga komitmen untuk memberikan kepuasan pelanggan dengan memperhatikan kualitas, harga
yang sesuai dan waktu pekerjaan yang tepat pada setiap proyek yang di kerjakan, serta memberikan
peluang lapangan pekerjaan kepada SDM yang berpotensi.

2.4 Profil Syarikat

Nama Syarikat
Nama Pengurus

: Zakedna Construction & Services


: Zakri Bin Yahya

Pembantu Syarikat

: Nadzmi Bin Abdul Razak

Alamat

: Lot.69,Jln.Taman Berangan, SG.Petani


08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

Telefon

:04-421 0701

No. Pendaftaran

:AS0125732-P

Tarikh Daftar

: 21 Januari 1991

Status

:Bangsa Melayu

Email

:zaquesgroup@yahoo.com.my

2.5 Carta Organisasi Syarikat

CARTA SYARIKAT
PENGURUS
PENGURUS

EKSEKUTIFKEWANGAN
KEWANGAN
EKSEKUTIF

PEKERJAAM
AM
PEKERJA

EKSEKUTIFOPERASI
OPERASI
EKSEKUTIF

EKSEKUTIFPENTADBIRAN
PENTADBIRAN
EKSEKUTIF

KERANI
KERANI

KERANI
KERANI

STOR
STOR

LOGISTIK
LOGISTIK

2.6 Perkhidmatan Yang Disediakan


Peralatan dan tempat kerja :

Mesin percetakan

Mesin staples

Komputer

Dan lain-lain lagi

Perkhidmatan yang disediakan untuk pekerja

Peralatan yang lengkap dan tempat yang sesuai

Tempat bersolat

Kemudahan internet

Tempat untuk pekerja

Tandas untuk pekerja

Tempat untuk pekerja dapatkan air minuman

BAB 3 : AKTIVITI / TUGASAN YANG DIJALANKAN


MINGGU KE-1
BULAN : DISEMBER 2014
TARIKH

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

ISNIN
8/12/2014

-Melapor diri di tempat latihan industri


-Site Visit

SELASA
9/12/2014

-Kerja sengaraan/renovate di ibu pejabat polis kontinjen Kedah


(IPK) Alor Setar

RABU
10/12/2014

-Kerja-kerja wirering dan pemasangan aircond di IPK Alor Setar

KHAMIS
11/12/2014

Memantau kerosakan untuk kuaters, dorm, dewan makan dan , bilik


kuliah 1

JUMAAT
12/12/2014

Kerja-kerja menampung bumbung bocor di Hotel pusat latihan polis


trafik

Minggu ke-2
BULAN : DISEMBER 2014
TARIKH

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

SABTU
13/12/2014

-Kerja membaik pulih mangkuk tandas dan saluran paip ke mainhole

AHAD
14/12/2014

-Kerja-kerja penukaran paip di kuaters IPD kuala muda tingkat 4 blok


5 jumlah rumah 4 buah unit kesemua, perlu dibuat saluran paip semula

ISNIN
15/12/2014

-KERJA YANG SAMA


-DI TINGKAT 4

SELASA
16/12/2014

-Blok Mawar IPS SP tingkat bawah 5 buah unit rumah , saluran paip
singki tersumbat dan tandas

RABU
17/12/2014

-KERJA YANG SAMA


-DI BLOK MAWAR

Minggu ke-3
BULAN : DISEMBER 2014
TARIKH

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

KHAMIS
18/12/2014

-Kerja-kerja menebuk lubang bawah tanah untuk menukar saluran paip


dari singki ke mainhole akibat pecah dan perlu dikonkritkan semula di
kuaters IPD SP Blok Tanjung 2 unit rumah

AHAD
21/12/2014

-KERJA YANG SAMA


-DI BLOK TANJUNG

ISNIN
22/12/2014

-KERJA YANG SAMA


-DI BLOK TANJUNG

SELASA
23/12/2014

-Kerja-kerja lubang air tersumbat kuaters Palma di IPD SP 1 unit rumah


dan tangki tandas jenis flush perlu ditukar

RABU
24/12/2014

-Kerja-kerja mematri
-Kerja-kerja mengecat
-Kerja-kerja memecah dinding
-Kerja-kerja mengikat bata
(Di pejabat majikan)

Minggu ke-4
BULAN :DISEMBER 2014 - JANUARI 2015
TARIKH

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

AHAD
28/12/2014

-Kerja-kerja mengecat
-Kerja-kerja mematri
(Di pejabat majikan)

ISNIN
29/12/2014

-KERJA YANG SAMA


(Di pejabat majikan)

SELASA
30/12/2014

-Kerja-kerja bumbung konkrit di pusat latihan balai trafik

RABU
31/12/2014

-Kerja-kerja mengikat bata dan plaster


(Di pejabat majikan)

KHAMIS
1/1/2015

-KERJA YANG SAMA


(Di pejabat majikan)

Minggu ke-5
BULAN : JANUARI 2015
TARIKH

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

AHAD
4/1/2015

-Kerja-kerja bumbung konkrit di hotel Pusat Latihan Anggota kepolisan


(SLAK)

ISNIN
5/1/2015

-KERJA YANG SAMA


(Di SLAK)

SELASA
6/1/2015

-Kerja-kerja memasang syiling plaster yang tertanggal

RABU
7/1/2015

-Kerja-kerja mengecat pintu pejabat IPD SP jenis double door swing

KHAMIS
8/1/2015

-Kerja-kerja menukar soket wire lampu

Minggu ke-6
BULAN : JANUARI 2015
TARIKH

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

AHAD
11/1/2015

-Kerja-kerja merander lantai dan mengikat bata


(Di SLAK ANAK BUKIT)

ISNIN
12/1/2015

-Kerja-kerja mengikat bata dan kerja plaster


(Di SLAK ANAK BUKIT)

SELASA
13/1/2015

-Kerja-kerja plaster dan kerja wirering


(Di SLAK ANAK BUKIT)

RABU
14/1/2015

-Kerja-kerja membuat table top dan kerja plaster


(Di SLAK ANAK BUKIT)

KHAMIS
15/1/2015

-Kerja-kerja pemasangan paip dan table top


(Di SLAK ANAK BUKIT)

Minggu ke-7
BULAN : JANUARI 2015
TARIKH

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

SELASA
20/1/2015

-Kerja-kerja membaiki syiling dan mencuci habuk di atas syiling


(Di BALAI POLIS GUAR CHEMPEDAK)

RABU
21/1/2015

-KERJA YANG SAMA


(Di BALAI POLIS GUAR CHEMPEDAK)

KHAMIS
22/1/2015

-KERJA YANG SAMA


(Di BALAI POLIS GUAR CHEMPEDAK)

AHAD
25/1/2015

-KERJA YANG SAMA


(Di BALAI POLIS GUAR CHEMPEDAK)

ISNIN
26/1/2015

-KERJA YANG SAMA


(Di BALAI POLIS GUAR CHEMPEDAK)

Minggu ke-8
BULAN : JANUARI 2015 FEBRUARI 2015
TARIKH

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

SELASA
27/1/2015

-Kerja-kerja penukaran paip dan tombol kunci pinu


(Di IPD SP)

RABU
28/1/2015

-Kerja-kerja didalam lokap,membersih dan mencuci longkang


(Di IPD SP)

KHAMIS
29/1/2015

-Kerja-kerja pemasangan saluran paip di rumah ketua polis daerah


(Di IPD SP)

AHAD
1/2/2015

-Membuat kerja-kerja -BQ- pulapol anak bukit

ISNIN
2/2/2015

-KERJA YANG SAMA


(BQ PULAPOL ANAK BUKIT)

Minggu ke-9
BULAN : FEBRUARI 2015
TARIKH

SELASA
3/2/2015
RABU
4/2/2015
KHAMIS
5/2/2015
ISNIN
9/2/2015
SELASA
10/2/2015

JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

-Membuat kerja-kerja -BQ- landskap


(IBU KONTINJEN KEDAH)

Minggu ke-10
BULAN : FEBRUARI 2015
TARIKH

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

RABU
11/2/2015

KHAMIS
12/2/2015

AHAD
15/2/2015
ISNIN
16/2/2015
RABU
18/2/2015

-Cuti kebenaran majikan

Minggu ke-11
BULAN : FEBRUARI 2015 MARCH 2015
TARIKH

ISNIN
23/2/2015
SELASA
24/2/205
RABU
25/2/2015
KHAMIS
26/2/2015

AHAD
1/3/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-12
BULAN : MARCH 2015
TARIKH
ISNIN
2/3/2015
SELASA
3/3/2015

RABU
4/3/2015
KHAMIS
5/3/2015
AHAD
8/3/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-13
BULAN : MARCH 2015
TARIKH

ISNIN
9/3/2015
SELASA
10/3/2015
RABU
11/3/2015
KHAMIS
12/3/2015
AHAD
15/3/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-14
BULAN : MARCH
TARIKH

ISNIN
16/3/2015
SELASA
17/3/2015
RABU
18/3/2015
KHAMIS
19/3/2015
AHAD
22/3/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-15
BULAN : MARCH 2015
TARIKH

ISNIN
23/3/2015
SELASA
24/3/2015
RABU
25/3/2015
KHAMIS
26/3/2015
AHAD
29/3/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-16
BULAN : MARCH 2015 - APRIL 2015
TARIKH

ISNIN
30/3/2015
SELASA
31/3/2015

RABU
1/4/2015
KHAMIS
2/4/2015
AHAD
5/4/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-17
BULAN : APRIL 2015
TARIKH

ISNIN
6/4/2015
SELASA
7/4/2015
RABU
8/4/2015
KHAMIS
9/4/2015
AHAD
12/4/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-18
BULAN : APRIL 2015
TARIKH

ISNIN
13/4/2015
SELASA
14/4/2015
RABU
15/4/2015
KHAMIS
16/4/2015
AHAD
19/4/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-19
BULAN : APRIL 2015
TARIKH

ISNIN
20/4/2015
SELASA
21/4/2015
RABU
22/4/2015
KHAMIS
23/4/2015
AHAD
26/4/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-20
BULAN : APRIL 2015- MEI 2015
TARIKH

ISNIN
27/3/2015
SELASA
28/3/2015
RABU
29/3/2015
KHAMIS
30/4/2015
SELASA
5/5/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-21
BULAN : MEI 2015
TARIKH

RABU
6/5/2015
KHAMIS
7/5/2015
AHAD
10/5/2015
ISNIN
11/5/2015
SELASA
12/5/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

Minggu ke-22
BULAN : MEI 2015
TARIKH

RABU
13/5/2015
KHAMIS
14/5/2015

JENIS JENIS GERAK KERJA / LATIHAN

3.2 Proses kerja aktiviti yang dijalankan

3.3 Kesesuaian Kursus Dengan Latihan Yang Diikuti


Kesesuaian kursus dengan latihan yang saya ikuti di Syarikat Zakedna Construction & Services adalah
memang sesuai dengan bidang kursus yang saya pelajari dan ceburi iaitu Kejuruteraan Bangunan
semasa pembelajaran di Institut Kemahiran MARA Sungai Petani, Kedah. Latihan yang saya ikuti di
Syarikat Zakedna Construction & Services sama dengan kursus yang saya pelajari, Lagi mudah bagi
saya ikuti latihan yang diberikan oleh syarikat. Saya dapat mengikuti Latihan Industri dengan keadaan
baik dan juga mempunyai kakitangan yang mahir dalam bidang kejuruteraan.Oleh itu, memang sesuai
dengan latihan saya ikuti dalam Syarikat Zakedna Construction & Services ini. Kerjasama dan
hubungan kakitangan syarikat juga amat baik terhadap saya, lagi mudah bagi saya menyesuaikan bagi
menjalani latihan saya disini. Syarikat Zakedna Construction & Services juga sesuai dijadikan tempat
latihan industri kerana lokasinya yang terletak di perindustrian. Terdapat pelbagai jenis syarikat lain di
kawasan tersebut yang memberi daya saing syarikatnya.

3.4 Kemahiran / Teknologi Baru Yang Diperolehi Dari Syarikat


Kemahiran dan Teknologi yang baru saya perolehi dari Syarikat Zakedna Construction & Services
dapat saya belajar cara mengisi borang tender dengan lebih cekap. Selain itu, saya dapat belajar cara
mereka bentuk (design) dan pelbagai jenis-jenis lagi design, yang selama ini belum lagi saya dapat
pelajari kemahiran tersebut. Kemahiran yang saya perolehi dapat membantu saya lagi untuk
memajukan diri saya dalam bidang Kejuruteraan Bangunan.

3.5 Masalah Tugas dan Kaedah Penyelesaian Semasa Latihan Industri


Sepanjang menjalani latihan industri di Syarikat Zakedna Construction & Services saya tidak
mengalami sebarang masalah yang merumitkan. Pada permulaan bertanya tugas yang akan diberikan
oleh penyelia agar saya dapat ketahui apa yang berlaku dan tugas yang diberikan oleh saya.
Tugas pertama yang saya mengalami ialah masalah untuk sistem pemasangan paip yang agak berliku.
Kaedah penyelesaian saya ialah bertanya kepada penyelia dan kakitangan di syarikat ini dengan lebih
terperinci dan memahami. .

BAB 4 : Cadangan Dan Penambahbaikan


Cadangan saya terhadap Syarikat Zakedna Construction & Services perlu menambah atau memperbaiki
sistem pengurusan, agar lebih cekap dan efektif supaya dapat menarik minat pihak pemaju meluluskan
lebih banyak tender-tender.
Penambahbaikan saya pada Syarikat Zakedna Construction & Services pula, dari segi pengambilan
pekerja, bilangan pekerja perlulah menambahkan lagi bilangan pekerja agar boleh membantu syarikat
dengan lebih mudah.
Dengan ini, saya berharap pihak syarikat dapat melaksanakan cadangan dan penambahbaikan yang
saya cadangkan pada Syarikat Zakedna Construction & Services untuk memajukan lagi syarikat ini
agar lebih selesa dan pekerja-pekerja yang bekerja di syarikat ini.

BAB 5 : PENUTUP
Setelah saya menjalani Latihan Industri selama 6 bulan, banyak yang saya pelajari dari segala aspek
berkaitan dengan bidang dalam Latihan Industri terutamanya cara dengan pihak atasan dan pihak yang
berkaitan yang telah mengajar saya. Saya telah banyak mempelajari cara-cara bagaimana menjadi
seorang penyelia tapak. En.Zakri Bin Yahya, iaitu pengurus syarikat Syarikat Zakedna Construction &
Services telah banyak memberi pendedahan tentang kemahiran yang beliau perolehi kepada saya.
Sebagai pelatih terutamanya untuk membuka minda dan pemikiran supaya lebih berfikiran kreatif dan
berpengatahuan tinggi, pelatih juga dapat mengenalpasti dan menangani masalah-masalah yang sering
timbul dalam kerja yang sebenar. Ianya dapat meningkatkan lagi keupayaan pelatih berfikir, berdikari
dan belajar menyelesaikan masalah secara berkesan dan lebih penting dapat mempelajari sesuatu benda
baharu.
Selain itu, secara amnya tujuan Latihan Industri patut diteruskan kerana berfungsi memberikan manfaat
serta faedah kepada pelatih untuk mengalami dan merasai situasi bekerja, apabila menjalani Latihan
Industri, mereka dapat melihat gambaran yang jelas serta mearasai keadaan dunia pekerjaan sebenar
disamping berusaha menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya agar tidak kekok
atau kaku bila dalam dunia pekerjaan mengenai bidang yang diceburi. Pendedahan kepada alam
pekerjaan yang sebenar adalah baik kepada pelatih.
Akhir kata, bahawa latihan ini amat penting dan banyak mendatangkan kebaikan dari keburukan
kepada pelajar dalam menjalani Latihan Industri.Diharapkan segala pengalaman dan ilmu dapat
digunakan apabila menceburi bidang kerjaya yang diceburi selama ini. Akhir kata , saya ingin
mengucapkan ribuan terima kasih kepada staff dan pengurus syarikat yang telah banyak memberi
pendedahan dan tunjuk ajar tentang cara-cara menjadi seorang kontraktor, dan dapat menambah ilmu
untuk menjadi seorang kontraktor mengenai Kejuruteraan Bangunan.