Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN A ( 15 markah)

1. Lengkapkan suku kata di bawah.


1. Ma + ka + nan = ____________
2. _________ + sin

= masin

3. __________ + _________ + _________

= melecur

4. ge + lang + __________ = gelanggang


5. me + __________ + nyi = menyanyi
2. Susun suku kata bagi perkataan berikut.
1. ca len na

= _________________________________

2. de ra ben

= _________________________________

3. pe was nga

= ________________________________

4. mer ce lang

= ________________________________

5. si di plin

= _______________________________

3. Bulatkan jawapan yang betul.


1. Mazlan dan Ramu bermain badminton. __________ bermain pada waktu petang.
AKami
C Mereka
B Kita
D Awak
2. Ayah tidak bekerja _________ hari Sabtu.
A
di
C pada
B akan
D ke
3. Molly________ kakaknya ke perpustakaan.
A
dan
C tetapi
B atau
D bersama
4. Ayah membeli sabun dan ubat gigi di _____________.
A
pasar mini
C balai polis
B taman bunga
D sekolah
5. Ina ____________ tangannya di sinki.
Amencuci
C menggosok
Bmemberus
D menyental

BAHAGIAN B ( 20 markah )
1.

Suaikan gambar berikut mengikut nama yang sesuai.


(6

2.
di

Penunu Bunsen

markah)

Tulis semula nombor ganjil dan nombor genap pada ruangan jawapan
bawah.

15
10

11

a)

19 13 17
20 12 14

18 16

Bikar

Nombor ganjil :

Corong Turas
________________________________________________________
b)

Nombor genap :
Silinder Penyukat
_______________________________________________________

c)

Nombor ganjil dalam susunan menaik :


Kaki Retot

_____________________________________

( 6 markah)

3. Kenal pasti bentuk geomatri di bawah dan tulis jawapan yang betul berdasarkan pilihan jawapan
yang telah diberi:
Tabung Uji

a)

Segi Tiga Sama

Segi Empat Sama

Segi Empat Tepat

Segi Tiga Sudut Tepat

b)

Jawapan : ______________________

Jawapan : ______________________

c)

d)

Jawapan : ______________________

Jawapan : ______________________
( 8 markah)

BAHAGIAN C (15 MARKAH)


1. Nyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen dalam bentuk perkataan.
a) RM 27.35

b) RM 146.12

( 4 markah )
2. Nyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen dalam bentuk angka.
a) Lima puluh lapan ringgit dua puluh tiga sen
Jawapan : ______________
b) Tiga ratus tiga puluh tiga ringgit tiga puluh tiga sen
Jawapan : ______________
c) Lima ribu dua puluh lima ringgit empat puluh sen
Jawapan : ______________

( 6 markah )

3. Salin semula Rukun Negara di bawah mengikut susunan dengan betul.

Percaya kepada Tuhan

Kedaulatan undang-undang

Kesopanan dan kesusilaan

Keluhuran Perlembagaan

Kesetiaan kepada Raja dan Negara

a) _________________________________________
c) _________________________________________
3
b) _________________________________________
d)
e)

KERTAS
SOALAN TAMAT
RUKUN
NEGARA

( 5 markah )