Anda di halaman 1dari 29

Bab 6 Pembentukan Kerajaan

Islam Dan Sumbangan

6.1 Kerajaan Khulafa al-Rasyidin

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin


Konsep Khalifah

Khalifah
bermaksud
pengganti
yang
melaksanakan
tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang
sebelumnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin


Syarat Pemilihan Khalifah

Cara Pemilihan Khalifah

Lelaki yang merdeka

Melalui musyawarah atau syura.


Contohnya perlantikan Saidina
Abu Bakar.

Beragama Islam
Memiliki pengetahuan tentang
Islam
Mematuhi perintah Allah
Sanggup melaksanakan hukum
Allah
Bersikap adil dan berakhlak baik
Tubuh yang sihat dan sempurna
Berfikiran cerdas
Warak
Pandai mentadbir kerajaan

Melalui cadangan satu nama calon


sahaja
daripada
khalifah
terdahulu. Contohnya perlantikan
Saidina Umar.
Melalui
pemilihan
daripada
beberapa orang calon. Contohnya
perlantikan Saidina Uthman bin
Affan.
Melalui
pencalonan
oleh
sekelompok masyarakat. Contohnya
perlantikan Saidina Ali bin Abu Talib.
(Semua kaedah di atas melalui
proses syura dan diperkukuhkan
dengan upacara baiah)

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin


Tugasan Khalifah
Sebagai ketua
Memelihara kedudukan agama Islam
Mentadbir negara mengikut hukum Syariah
Memastikan kelicinan pentadbiran negara
Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
Menjaga kebajikan rakyat supaya sejahtera di dunia dan di akhirat
Menjaga dan meneruskan ajaran Allah
Mengekalkan perpaduan ummah melalui musyawarah dan syura
Menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara
Mengaturkan pungutan kharaj, jizyah dan zakat

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin


Sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
(Digelar Penyelamat Umat Islam)
Mengatasi perpecahan masyarakat Islam yang berpunca wujudnya golongan
murtad dan gerakan al-Riddah
Mempertahankan Madinah daripada ancaman Parsi dan Rom Timur
(Byzantine)
Membahagikan Tanah Arab kepada sepuluh wilayah, contohnya Makkah, Taif
dan sebagainya. Melantik Amir/ ketua untuk mentadbir
Memperkenalkan bayaran gaji tentera hasil harta rampasan perang /
undang-undang tanah dan hak rakyat berkaitan golongan mawali
Mengumpulkan tulisan al-Quran dengan mengarahkan Zaid bin Thabit
menghimpunkan tulisan ayat al-Quran pada batu, kulit binatang, kayu dan
tulang serta menyalinnya semula.

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin


Sumbangan Khalifah Umar Bin Al-khattab
(Digelar Amirul Mukiminin atau Panglima Agung Mukmin
Menubuhkan majlis syura yang diwakili oleh golongan Ansar dan Muhajirin
Menubuhkan beberapa jabatan seperti Jabatan Tentera,
Percukaian, Jabatan Perbendaharaan.

Jabatan Polis, Jabatan

Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran di kawasan masjid


Memperkenalkan kalendar Islam (Hijrah)
Membina terusan dan tali air.
Contohnya Empangan Abu Musa di Basrah dan Terusan Amirul Mukiminin
Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah, dan melantik wali
atau gabenor
Hakim diberikan gaji bulanan yang tinggi iaitu sekitar 500 dirham
Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan
Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Tentera tetap diberikan gaji dan
pakaian seragam
Memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti cukai jizyah dan cukai kharaj
Mendirikan baitulmal untuk mengawal aliran masuk pendapatan negara melalui
jizyah dan kharaj

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin


Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan
Politik
Politik
Berjaya meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan, Samarkand, Cyprus
dan Tripoli
Mengukuhkan pertahanan negara melalui angkatan tentera laut Islam
Sosial
Sosial
Menyelaraskan bacaan ayat al-Quran dengan mengisytiharkan sebuah naskah
al-Quran dikenali Mushaf Uthmani
Membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan pengembara
Ekonomi
Ekonomi
Mengukuhkan peranan baitulmal untuk membiayai pembangunan negara dan
memperkuat angkatan tentera laut
Mengekalkan jizyah yang dikenakan kepada penduduk bukan Islam sebagai
sumber pendapatan baitulmal

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin


Sumbangan Khalifah Ali
bin Abu Talib
Politik
Politik
Membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria untuk pertahanan
negara
Sosial
Sosial
Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara
Sanggup menghentikan peperangan saudara (Perang Siffin) walaupun
tenteranya hampir mencapai kemenangan kerana lawannya mengangkat alQuran
Ekonomi
Ekonomi
Kutipan Jizyah diteruskan dengan mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi

Bab 6 Pembentukan Kerajaan


Islam Dan Sumbangan

6.2 Kerajaan Bani Umaiyah

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah


Sumbangan Politik (DAMSYIK) 661 M 750 M

Sistem khalifah Pelantikan khalifah sebagai ketua pentadbir

Sistem wazarah - Pelantikan wazir mengetuai kerajaan pusat dan gabenor


mengetuai wilayah

Sistem hijabah dan sistem urus setia

Penubuhan empat jabatan seperti Jabatan Cukai

Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan) ditubuhkan

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah


Sumbangan Pendidikan (CORDOVA) 756 M-1031 M

Pusat pengajian tinggi di Cordova diasaskan oleh Abdul Rahman III

Perpustakaan diasaskan oleh al-Hakam II

Pusat ilmu berkembang di Seville, Toledo dan Granada

Pusat Penterjemahan bagi menterjemah karya tokoh Yunani ke bahasa Arab


di Teledo

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah


Sumbangan Sosial (DAMSYIK) 661 M 750 M

Kota Basrah sebagai pusat dan penyebaran ilmu

Bahasa arab sebagai bahasa rasmi negeri

Tokoh pendidikan seperti Ibn Jarih (tafsir al-Quran) dan Hassan al-Basri
(usuluddin)
Hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah al-Walid, Hospital Kustas oleh
Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah


Sumbangan Seni Bina
661 M-750 M (DAMSYIK) 756 M-1031 M (CORDOVA)

Pembinaan Masjid Cordova

Menara setinggi 36 meter

Kubahnya beralaskan kayu berukir

Mempunyai 1293 tiang diperbuat daripada marmar

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah


Sumbangan Ekonomi
661 M-750 M (DAMSYIK) 756 M-1031 M (CORDOVA)
Penubuhan baitulmal
Sumber pendapatan negara ialah kharaj (cukai tanah) jizyah (cukai
perlindungan), zakat, usyur (cukai-cukai pertanian) dan ghanimah (harta
rampasan perang)
Cordova pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa
Membina sistem saliran dan penyelidikan benih tanaman berkualiti
Perusahaan pembuatan barangan tembikar
Perusahaan perhiasan perak dan emas
Kegiatan memproses kulit dan membuat senjata

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah


Sumbangan Perundangan (DAMSYIK) 661 M 750 M

Hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad dengan berpandu alQuran, sunah atau ijmak

Bab 6 Pembentukan Kerajaan


Islam Dan Sumbangan

6.3 Kerajaan Bani Abbasiyah

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Abbasiyah


Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah
Kota Baghdad sebagai pusat Intelektual dan penyebaran ilmu
Menubuhkan baitulhikmah sebagai sebuah institusi keilmuan oleh Khalifah
Harun al-Rasyid
Menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani ke bahasa Arab
Kegiatan penulisan dilakukan mengikut 3 tahap:a) Mencatat idea
b) Mengumpul idea serupa ke dalam sebuah buku
c) Mengarang
Penglibatan golongan ulama dalam penulisan seperti menyusun hadis
Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya diterjemahkan ke dalam
bahasa Arab dan membuat ulasan dengan jelas
Memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana menerima hasil penulisan
ketika Eropah dilanda Zaman Gelap
Penubuhan pusat pengajian tinggi mempertingkatkan lagi kegiatan
penyelidikan hingga hasil kajian sarjana Islam sampai ke Eropah
Penterjemahkan kajian sarjana Islam dalam bahasa asing menyebabkan
berlaku Renaissance di Eropah

Bab 6 Pembentukan Kerajaan


Islam Dan Sumbangan

6.4 Kerajaan Turki Uthmaniyah

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Turki Uthmaniyah


Sumbangan Politik Kerajaan Turki
Uthmaniyah 1280M - 1924M

Istanbul sebagai pusat pentadbiran Dunia Islam


Pelindung umat Islam seluruh dunia apabila Sultan Selim I berjaya
menguasai Maakah
-menggunakan gelaran Pelindung Dua Bandar Suci
Sultan Suleiman I menggubal Kanun Suleiman
-(sistem perundangan yang mempertahankan dan membela nyawa, harta
dan kehormatan seseorang tanpa mengenal bangsa dan agama)
Jawatan Kadi dan Mufti sebagai sebahagian daripada organisasi
pentadbiran Islam
Mewujudkan jawatan Sheikh-ul-Islam (Ketua Ulama) untuk mengeluarkan
fatwa

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Turki Uthmaniyah


Sumbangan Ekonomi Kerajaan Turki
Uthmaniyah 1280M - 1924M

Istanbul sebagai pusat perdagangan antara

Timur dan Barat

Dunia Islam dengan Dunia


Bukan Islam

Bab 6 Pembentukan kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Turki Uthmaniyah


Sumbangan Sosial Kerajaan Turki
Uthmaniyah 1280M - 1924M
Melahirkan sistem pendidikan
Madrasah
Maktab tentera
Sekolah sastera
Kolej perubatan

Maktab teknik
Sekolah pengetahuan akademik

Mencipta ensiklopedia. Tokoh-tokohnya seperti


Mehmed al-Fanari

Molla Lufti

Menubuhkan perpustakaan
di masjid

di hospital

di rumah

Menghasilkan senibina yang indah


Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) oleh Mimar Sinan
Sistem Kecemerlangan Individu
Pembahagian masyarakat bergantung pada hasil usaha setiap individu
Mobiliti sosial

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Turki Uthmaniyah


Faktor Kejayaan Kerajaan Turki Uthmaniyah
Menyebarkan Islam Di Eropah

Tentera Uthmaniyah
Pemegang akidah yang Mempunyai semangat
kekal dan akhlak yang
ghazi.( Semangat
tinggi di kalangan
pahlawan yang sanggup
masyarakat Islam
berkorban
mengembangkan
Islam)

Dasar politik dan


hubungan keagamaan
di Eropah oleh
Kerajaan Uthmaniyah
berdasarkan diplomasi
dan toleransi

Masjid Biru ciptaan


Mehmet Aga

Sistem ketenteraan
tersusun dan
penggunaan senjata
moden dan lengkap
seperti meriam besar
armada

Mewujudkan kumpulan
Janissari.
(Tentera elit yang
terlatih dengan selok
belok peperangan)

Dasar sosial Islam


Kerajaan Uthmaniyah
berasaskan
kecemerlangan individu
bukan keturunan

Seni ukir yang terukir di Istana


Alhambra, Granada, Sepanyol

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Turki Uthmaniyah


Faktor Kejayaan Kerajaan Turki Uthmaniyah
Menyebarkan Islam Di Eropah

Mempunyai tentera
Mempunyai angkatan
darat yang kuat seperti tentera laut yang besar
tentera berkuda dan
mengawal keselamatan
kumpulan infantri
di laut Meditteranean

Keadaan
Kejatuhan
politik tidak stabil
kerajaan Byzantine
di Eropah akibat
memberikan laluan
peperangan di
kepada penyebaran Islam
kalangan kerajaan kecil
di kalangan
memudahkan perluasan
masyarakat
Islam di Eropah
Balkan

Penyalahgunaan
kuasa, pergaduhan
Pengajaran ahli
Penghijrahan
pemimpin serta
kumpulan Sufi yang
Kerajaan Uthmaniyah
orang Turki ke kawasan
kekurangan kewangan
menekankan toleransi dan
membina semula sekolah Balkan menyebabkan
institusi gereja
asimilasi dalam ajaran
dan rumah sakit demi
penyebaran Islam
menyebabkan ramai
mereka menarik ramai
kemudahan rakyat
di Eropah
penganut agama
orang kristian
berjaya
Kristian memeluk
memeluk Islam
Islam

Bab 6 Pembentukan Kerajaan


Islam Dan Sumbangan

6.5 Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun


Lain Di Dunia

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia

Penaklukan qayrawan di Sepanyol

Penaklukan Mesir
Tamadun Islam bertembung
dengan tamadun Yunani-Rom yang
sudah bertapak di Mesir

Perluasan kuasa - Baghdad


Tamadun Islam bertembung
dengan tamadun Parsi

Tamadun Islam telah bertembung


dengan tamadun Eropah

Peristiwa
Pertembungan
Pertapakan di Canton, China
Tamadun Islam
bertembung dengan
tamadun China

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia

Perdagangan dan Perniagaan

Hubungan Diplomatik

Orang Islam menetap dan


berdagang di Canton, China
sejak akhir abad ke-7 M

Kerajaan Bani Umaiyah


menghantar peneroka ke
selatan Sepanyol

Penaklukan dan Ketenteraan

Cara
Pertembungan
Pertembungan Kebudayaan
Kemasukan Islam ke
Sepanyol menyebabkan
muncul kebudayaan baru
oleh golongan Mozarab

Tentera Islam menguasai Iraq


dan Iran bertembung dengan
tamadun parsi

Pertembungan Intelektual
Ilmuwan Islam mendalami ilmu
dan keilmuan tamadun Eropah

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia


Islam berasaskan akidah
dan
syariah
mudah
diterima kerana bersifat
sarwajagat dan tidak
terbatas kepada bangsa,
kaum
dan
kawasan
geografi
Melahirkan
pelbagai
bentuk kerajaan seperti
kerajaan Delhi Mughal di
India.

Mengamalkan
sistem
kerajaan pusat yang kuat
walaupun
mempunyai
perbezaan
dari
segi
institusi dan organisasi.

Menyediakan
sistem
perundangan
berdasarkan
al-Quran
dan
hadis
untuk
dijadikan panduan dan
pedoman
para
penganutnya

Kesan
Pertembungan

Penubuhan
perpustakaan,
iaitu
baitulhikmah
membolehkan
proses
penterjemahan
hasil
karya tamadun bukan
Islam
telah
menghasilkan
budaya
keilmuan yang tinggi

Pemerintahan kerajaan
Islam
memastikan
keselamatan
laluan
perdagangan di kawasan
naungannya
dengan
armada laut yang kuat
Orang bukan Islam di
Sepanyol
telah
mengamalkan cara hidup
orang Islam melahirkan
golongan mudejar.

Cendekiawan
menterjemahkan
karya
penulis
seperti Aristotle.

Islam
hasil
Greek

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia

Islam
mengubah
sistem
kehidupan penganutnya dan
mereka
yang
dibawah
takluknya

Perluasan
kawasan
penyebaran
Islam
dan
kawasan yang diperintah
oleh orang Islam

Orang
Islam
menguasai
ekonomi Sepanyol dalam
peperangan

Para
cendekiawan
danbukan
Islam
menukar pendapat

Kesan
Pertembungan

Orang Islam mempengaruhi


perkembangan
pendidikan
sama ada bidang keagamaan
dan bidang sains, matematik
dan teknologi.

Islam
dapat

Di Eropah, perkembangan
Islam mempengaruhi proses
urbanisasi dan organisasi
sosial
di
bandar
dan
kawasan sekitar.

Melahirkan para cendekiawan Islam dalam setiap bidang keilmuan


Pengembaraan Ibn Battuta
Perubatan Zakaria al-Razi
Matematik dan Astronomi al-Khawarizmi Kesusasteraan Omar Khayyam
Undang-undang dan politik al-Farabi

The End