Anda di halaman 1dari 33

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEREMBAN 3, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU


TINGKATAN SATU 2015
MINGGU

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

NILAI / ILMU

BBB

PROGRAM ORIENTASI PELAJAR


( 04 JAN - 08 JAN )
2
11 JAN15 JAN
*14 JANKEPUTERAAN
YDP NS

HARI PERTAMA DI
SEKOLAH
MENENGAH
Sesi Berkenalan
Pengenalan Sukatan
Pelajaran Bahasa Melayu
Tingkatan 1
Pemahaman
Dialog
Morfologi
-Golongan Kata
-Kata Nama Am
-Kata Nama Khas
Penulisan
Hari Pertama di Sekolah
Menengah
Komsas
Pengenalan Teks
Novel
-Destinasi Impian
Antologi
-Ku ingin Berterima
Kasih

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Berbual dengan rakan tentang sesuatu
dengan menggunakan kata, intonasi dan
nada yang sesuai.
2. Memberikan respons secara lisan dan
bertulis tentang isu yang diperkatakan.

Interpersonal :
1.1 Aras 1 (ii)
1.2 Aras 2 (ii)
1.3 Aras 1 (iv)
Maklumat :
7.1 Aras 1(iii)

4. Menceritakan karya yang dibaca


semula.

Estetik :
10.1 Aras 1 (i)

5. Mengenal pasti dan menyenaraikan


golongan kata nama daripada petikan.

KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
(Menyatakan
Perasaan)

7. Mengenali unsur sastera dalam


KOMSAS Tingkatan 1.

KBKK :
-mengenal pasti
-mengkategori
-membanding
beza
-menyenarai

Buku teks
(ms 1-8)

Yakin diri
Hormatmenghormati

3. Menyatakan idea keseluruhan bahan.

6. Menulis ayat mudah .

Bersopan santun

Berdikari

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 6
ms 7

Berhemah tinggi

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 2

Ilmu:
Alam Persekolahan

3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks ms 3
ms 4
ms 8
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok

3
18 JAN22 JAN

BERHEMAT SEMASA
BERBELANJA

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Mengenal pasti jenis kata ganti nama.

Pemahaman / Ringkasan
-Dialog
Morfologi
-Kata Ganti Nama Diri
-Kata Ganti Nama Tunjuk
-Penjodoh Bilangan
Sintaksis
-Ayat mudah daripada
penjodoh bilangan
Penulisan
(ISU
KEPENGGUNAAN)
Komsas
-Puisi Tardisional
Pantun Dua Kerat
(Nasihat)

2. Menyatakan maksud perkataan


mengikut konteks.
3. Bersoal jawab dengan rakan tentang
sesuatu perkara.
4. Melengkapkan tempat kosong dengan
penjodoh bilangan yang sesuai.
5. Mengenal pasti jenis penjodoh
bilangan dan menggunakannya dalam
binaan ayat mudah.

Bersopan santun

Maklumat :
7.2 Aras 1(ii)
7.3 Aras 2 (i)

Rasional

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 15
ms 16

ILMU:
Perniagaan

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 13

Estetik :
10.2 Aras 1 (ii)
KBT:
Kaedah Oral
-Aural

6. Mengenal pasti perkara yang menarik


dalam karya.
7. Menulis dua peristiwa menarik dalam
karya.
8. Bersoal membidas hujah rakan dengan
bersopan.
9. Menyatakan maksud, tema, nili serta
pengajaran dalam puisi.

2
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
1.4 Aras 2 (iv)
1.4 Aras 2 (ii)
1.5 Aras 3 (ii)
1.5 Aras 1 (vii)

KBKK :
-mengenal pasti
-mengkategori
-membanding
beza

Buku teks
(ms 9-16)

Yakin diri
Hormatmenghormati

3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks ms 12
ms 13
ms 14
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Alir

4
25 JAN29 JAN

MUTIARA HITAM
DARI SABAH
Pemahaman
-Surat Tidak Rasmi

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Mencetuskan idea yang bernas
semasa memberikan pendapat dalam
perbincangan secara bersopan.

Morfologi
-Golongan Kata Kerja
-Menyatakan makna
perkataan
-Ungkapan

2. Mencari maklumat daripada bahan


teks dan elektronik.

Penulisan
(ISU EKONOMI /
KHAZANAH LAUTAN)

4. Menyenaraikan golongan kata kerja


daripada petikan.

Komsas
- Puisi tradisional
Pantun Dua Kerat
(Nasihat)

3. Menyatakan isi-isi penting daripada


petikan bahan yang dibaca.

5. Melengkapkan petikan dengan


menggunakan kata kerja yang tepat.
6. Menulis karangan surat tidak rasmi .
7. Membina ayat gramatis untuk
menjawab soalan pemahaman.

NILAM

Interpersonal :
2.4 Aras 2 (i)
2.1 Aras 1 (ii)

Kesyukuran

Buku teks
(ms 17-22)

Kerajinan

Maklumat :
7.4 Aras 1(i)
7.4 Aras 2 (ii)

Berusaha

Estetik :
10.4 Aras 3 (ii)

Kebersihan mental
dan fizikal

KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
- Natural
KBKK :
-mengenal pasti
-mengkategori
-membanding
beza
-menjanakan idea

ILMU:
Geografi
Aktiviti Ekonomi

Interpersonal :
2.3 Aras 1(i)
2.3 Aras 2(ii)
2.4 Aras 1(ii)

Jaya diri

Kerjasama

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 21
ms 22
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 19
ms 21
3. Kemahiran
Menulis Buku
Teks ms 18
ms 19
ms 20
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Titi

8. Mengetahui tema, persoalan dan


pengajaran daripada puisi
9. Menyatakan bentuk puisi, maksud
puisi dan pengajaran.

5
01 FEB5 FEB

MANISNYA
SENYUMANMU

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman/Ringkasan

1. Mengemukakan hujah dengan contoh


dan bukti.

Morfologi

3
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Yakin diri
Ketekunan

Maklumat :

Buku teks
(ms 23-30)
Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks ms 29

- Golongan Kata Kerja


Penulisan
(ISU KESIHATAN /
KEBERSIHAN
FIZIKAL)
Peribahasa
-Perumpamaan

2. Mengemukakan cadangan yang


membina.
3. Menyatakan hasrat yang tersurat dan
tersirat.

7.5 Aras 2(ii)


7.6 Aras 3 (ii)

Hormatmenghormati
Patriotik

Estetik :
10.6 Aras 1 (iv)

4. Memberikan penjelasan secara


spontan terhadap sesuatu isu.

Keinsafan
Rasional

5. Menyenaraikan isi-isi penting.


Komsas
Puisi Tradisional
-Syair Pohon Buluh

6. Mengenal pasti dan menyatakan


maksud tersirat daripada teks.
7. Mengenal pasti maklumat yang
diperlukan.
8. Mencari maksud perumpamaan dan
membina ayat.
9. Membaca dan menyatakan isi yang
tersirat.
10. .Membina ayat dengan menggunakan
kata kerja.
11. Menulis karangan wawancara.
12. Mengetahui tema, persoalan dan
pengajaran daripada puisi.

4
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
- Kinestetik
KBKK :
-mengenal pasti
-menghurai
-menyenarai
-menghubung kait
-meramal
-menjanakan idea

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 25
ms 27
ms 29

ILMU:
Sains dan Kesihatan

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks ms 26
ms 27
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks ms 25
ms 28
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Buih
Berganda
Peta Dakap

6
08 FEB12 FEB

KOMPUTER DALAM
KEHIDUPAN
Pemahaman / Ringkasan
-Berita
Morfologi
-Kata Adjektif
Sintaksis
Ayat Tunggal
Ungkapan Bersopan
Penulisan
(ISU TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI)
Komsas
Puisi Tradisional
-Syair Pohon Buluh

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Berbincang dengan rakan tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan
ragam bahasa umum.

Maklumat :
7.1 Aras 3 (iii)

3. Menyatakan laras bahasa sesuatu


bahan bagi memperoleh maklumat.

Estetik :
10.6 Aras 2 (iii)
11.0 Aras 1 (ii)
11.1 Aras 1(i)

4. Mengecam ayat tunggal dalam karya


bukan sastera.
5. Mencari maklumat yang berkaitan
dengan teks.
6. Menyatakan bentuk puisi, maksud
puisi dan pengajaran.

NILAM
8. Mencatat perkataan yang digunakan
dalam bidang TMK berdasarkan teks.
9. Melengkapkan teks dengan kata
adjektif.

Patriotisme

Buku teks
(ms 31-38)

Berani
Kesyukuran

2. Berbincang untuk menerima atau


menolak pandangan orang lain secara
terbuka.

7. Menyusun dan menulis semula bahan


yang dibincangkan.

Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
3.1 Aras 1 (i)
3.2 Aras 1 (ii)
3.4 Aras 3 (iii)

Rasional

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks ms 32
ms 36
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 33

KBT:
Kajian Masa
Depan
(Perbandingan
gaya hidup
sekarang dengan
gaya hidup masa
akan datang)
KBKK :
-mengenal pasti
-mengkategori
-membanding
beza
-meramal
-menghubung kait

Ilmu:
Teknologi Maklumat
dan Komunikasi

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks ms 31
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks ms 35
ms 37
ms 38
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir

7
15 FEB19 FEB

REMAJA
BERWAWASAN
Pemahaman
- Berkhemah di FRIM

8
22 FEB26 FEB

Morfologi
-Kata Adjektif
-Kosa Kata
-Penanda Wacana
Penulisan
(ISU KOKURIKULUM /
KERJAYA)
Komsas
-Novel
Destinasi Impian

Pada akhir P & P, murid dapat:


1. Menyatakan pendirian yang disokong
dengan bukti.
2. Mengenal pasti maklumat yang
diperlukan.
3. Menyusun dan mentafsir maklumat
mengikut keutamaan.

5. Menulis berita dalam format yang


betul berdasarkan maklumat yang
diperoleh.

7. Menulis semula karangan yang telah


diedit.
8. Membandingkan maklumat dan
mencatatkan perbandingan tersebut.
9. Membincangkan tema, persoalan,
watak dan perwatakan serta latar masa,
tempat dan masyarakat.
UJIAN BULANAN 1
29 FEB - 04 MAC

Sikap bermasyarakat

Buku teks
(ms 39-46)

Kebanggaan
Maklumat :
8.1 Aras 1 (i)
8.2 Aras 1 (ii)
8.5 Aras 2 (ii)
Estetik :
11.2 Aras 1 (ii)

4. Menulis maklumat yang telah


disaring.

6. Mengedit karya karangan berita


rakan-rakan .

Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
3.3 Aras 2 (ii)

KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
- Muzik
KBKK :
-menghubungkait
-membuat
inferens
-membanding
beza
-menghuraikan
maklumat

Patriotik

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks ms 45
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 39
ms 41

Ilmu:
Budaya
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks ms 39
ms 42
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks ms 39
ms 41
ms 43
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Alir
Peta Pelbagai
Alir

10
07 MAC11 MAC

WIRA BANGSA

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman /Ringkasan
-Rencana

1. Membuat pertimbangan terhadap


sesuatu perkara untuk membuat kata
sepakat.

Morfologi
-Kata Hubung
Peribahasa
Simpulan Bahasa
Penulisan
(ISU SEJARAH /
SEMANGAT
PATRIOTISME)

2. Menyusun maklumat secara


koheren/berwacana untuk tujuan
mengarang.

Interpersonal :
3.4 Aras 3 (iii)

Jaya diri
Yakin diri
Ketekunan

Maklumat :
8.3 Aras 1(iii)
8.3 Aras 2 (i)
8.4 Aras 2 (ii)

Hormatmenghormati
Patriotik

3. Membuat perbandingan antara laras


bahasa cerita dengan laras bahasa
laporan.

Estetik :
11.3 Aras 3 (ii)
11.2 Aras 2 (ii)

Keinsafan

Rasional
5. Menyusun dan mentafsir maklumat.

NILAM

7. Menulis maklumat berkaitan aspek


sejarah.

6. Berbincang dan menulis jawapan


soalan pemahaman.

KBT:
Kajian Masa
Depan
(Ciri Pemimpin
Yang Boleh
Mengekalkan
Kecemerlangan
Bangsa)

8. Menyenaraikan nilai murni.


9. Menghuraikan maksud, tema dan
persoalan dalam Puisi Moden
Kita Umpama Sehelai Daun
10. Melaporkan hasil perbincangan
tentang kemerdekaan negara.
11. Melengkapkan teks dengan kata
hubung yang sesuai.

7
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

KBKK :
-mengena lpasti
-menghurai
-menyenarai
-menghubung kait
-meramal
-menjanakan idea

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks ms 53
ms 54
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 49
ms 50

Teliti

4. Menulis karangan laporan.

Komsas
-Puisi Moden
Kita Umpama Sehelai
Daun

Buku teks
(ms 47-56)

Ilmu:
Sejarah

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 47
ms 50
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 50
ms 53
ms 55
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Buih
Berganda
Peta Dakap
Peta Pelbagai
Alir

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


12 MAC - 20 MAC
11
21 MAC25 MAC

IBU NEGARA
MALAYSIA
Pemahaman/Ringkasan
Rencana

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Menyenaraikan plot dan teknik plot
yang digunakan dalam novel .

Penulisan
(ISU SEJARAH / SENI
BINA)

3. Membuat pertimbangan pilihan untuk


menyelesaikan masalah.
4. Mentafsir maklumat untuk membuat
inferens.
5. Menyatakan maksud bidalan .

Peribahasa
-Bidalan

6. Membina ayat untuk menyatakan


maksud pantun.

Komsas
Novel
-Destinasi Impian

7. Menyenaraikan isi penting bagi setiap


perenggan teks.
8. Menghuraikan akibat yang berlaku
pada sesuatu perkataan.
9. Memberikan makna perkataan dengan
merujuk kamus.
10. Membina ayat daripada perkataan
yang disenaraikan.

8
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Kesyukuran

Maklumat :
8.5 Aras 1 (i)
Estetik :
12.1 Aras 1 (i)
12.5 Aras 1 (iii)
KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
KBKK :
-mengenalpasti
-membuat
inferens
-membanding
beza
-menghuraikan
maklumat

Buku teks
(ms 57-66)

Kebanggaan
Patriotik

2. Memberikan latar dan gaya bahasa.


Morfologi
-Kata Seru
-Kata Tanya
-Kata Perintah

Interpersonal :
2.5 Aras 2 (ii)
4.1 Aras 1 (i)

Ilmu:
Sejarah
Seni bina

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks ms 63
ms 64
ms 65
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 57
ms 61
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 59
ms 60
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 57
ms 58
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Alir

12
28 MAC01 APR

INDAHNYA BUMI
KENYALANG
Pemahaman /ringkasan
-Dialog Indahnya Bumi
Kenyalang
Morfologi
-Kata Penguat
Sintaksis
-Ayat Topik
-Ayat Huraian
Penulisan
(ISU PELANCONGAN /
KEBUDAYAAN)
Komsas
Novel
Destinasi Impian

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Membuktikan sesuatu perkara bagi
meyakinkan sesuatu pihak.
2. Menyemak, menerima atau menolak
maklumat.
3. Menulis ayat topik dan ayat huraian
dalam karangan.

5. Menjawab soalan pemahaman secara


bertulis.
6. Meneliti dan menyatakan maklumat
berdasarkan gambar.
7. Mengemukakan pandangan tentang
sesuatu aktiviti.

9. Menulis ayat dengan menggunakan


kata penguat yang diberikan.
10. Menghuraikan nilai yang terdapat
dalam novel yang dikaji.

9
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Maklumat :
8.1 Aras 2 (i)
Estetik :
12.3 Aras 1 (ii)

4. Menulis karangan fakta .

8. Membaca teks dengan sebutan baku.


NILAM

Interpersonal :
4.2 Aras 2 (i)
4.2 Aras 3 (i)

KBT:
Kemahiran
Teknologi
Maklumat
(Mencari
maklumat tentang
kebudayaan
daripada internet)
KBKK :
-mengenalpasti
-membanding
beza
-menyelesaikan
Masalah

Berhemah tinggi

Buku teks
(ms 67 - 74)

Prihatin
Kemesraan

Ilmu:
Kebudayaan Rakyat
Sarawak

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks ms 70
ms 73
ms 74
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 69
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks ms 67
ms 69
ms 71
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks ms 70
ms 71
ms 72
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Buih

13
04 APR08 APR

LIMA LANGKAWI

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman
-Rencana
LIMA Langkawi

1. Merayu untuk memenuhi sesuatu


tujuan.

Morfologi
- Kata Penegas
- Kata Pemeri
- Kata Nafi

2. Menerima atau menolak sesuatu


maklumat dengan alasan yang sesuai

Penulisan
(TEKNOLOGI
PENGANGKUTAN)
Komsas
Prosa Tradisional
Asal Padi

7. Berbincang menggunakan ungkapan


dan ayat yang dapat memberikan kesan
bagi mendapatkan sesuatu.
8. Melakonkan situasi berdasarkan
petikan.
9. Menyenaraikan isi penting daripada
teks.
10. Menulis isi penting ke dalam peta
minda.
11. Menghasilkan buku skrap.
12. Melengkapkan teks dengan pepatah
yang sesuai.

10
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Maklumat :
8.7 Aras 3 (ii)
8.8 Aras 3 (iii)
Estetik :
12.4 Aras 1 (i)

5. Membuat ringkasan atau rumusan


yang munasabah.
6. Menyusun isi mengggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan
yang koheren.

Keberanian

Buku teks
(ms 75 - 82)

Kebanggaan

3. Menulis karangan fakta yang koheren


4. Menyusun isi yang koheren.

Peribahasa:
- Pepatah

Interpersonal :
5.1 Aras 1 (i)

KBT:
Kajian Masa
Depan
(Meramal
Kemajuan
Industri Teknologi
Penerbangan di
Malaysia)
Kemahiran TMK
(Melayari
Internet)
KBKK :
-meramal
-menghubungkait
-mentafsir
FU: 9.4 Aras 2
(iii)
FS: 3.3 Aras 2
(ii)

Kesyukuran

Ilmu:
Teknologi
Penerbangan dan
Maritim

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 79
ms 80
ms 81
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 75
ms 77
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 76
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 77
ms 78
ms 82
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Dakap

11
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

14
11APR15 APR

SUKAN MEMANAH

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman
/Ringkasan
- Perbualan Sukan
Memanah

1. Berhujah untuk meyakinkan pihak lain


tentang sesuatu perkara.

Morfologi
- Kata Sendi Nama

2. Menggunakan kata, istilah, rangkai kata


dan peribahasa yang tepat dan indah semasa
menyampaikan maklumat.
3. Menyusun isi karangan secara koheren.

Peribahasa
-Simpulan Bahasa
Sintaksis
-Ayat Tunggal
Penulisan
(ISU SUKAN)
Komsas
Cerpen
Oren

4. Menulis karangan rencana selengkapnya.


5. Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan
yang koheren.
6. Melakonkan watak dengan dialog secara
spontan.
7. Menyenaraikan isi penting dalam bentuk
grafik.
8. Menyenaraikan ayat tunggal dan
peribahasa dalam teks.
9. Melengkapkan teks dengan kata sendi
nama yang sesuai.
10. Menghuraikan persoalan karya prosa,
menganalis nilai dan pengajaran karya.

12
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
5.2 Aras 1 (i)

Kerajinan

Buku teks
(ms 83 - 90)

Patriotisme
Maklumat :
9.1 Aras 1 (i)

Kesukanan
Ketekunan

Estetik :
12.4 Aras 2 (i)
12.4 Aras 2 (ii)
12.4 Aras 3 (i)
KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
Kinestetik
KBKK :
-menjana idea
-menyenarai
-menganalisis
-menyusun atur

Kesabaran
Kegigihan

Ilmu:
Sukan Memanah

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 86
ms 87
ms 88
ms 89
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 83
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 84
ms 86
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 85
ms 86
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Dakap

15
18 APR22 APR

PAHLAWAN
PERKASA
Pemahaman
-Petikan Prosa Klasik
Morfologi
- Kata Arah
- Kata Bilangan
Peribahasa
- Bidalan
Sintaksis
- Mengesan kesalahan
dalam
ayat

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Merayu dengan strategi untuk
mendapatkan sesuatu.
2. Menentukan kesesuaian format untuk
menyampaikan maklumat.
3. Menyatakan maksud, tema dan persoalan
latar, watak dan perwatakan dalam cerpen.

Keberanian

5. Membina ayat berdasarkan gambar


tunggal dan perkataan yang diberikan
menunjukkan arah.
6. Mengedit dan memurnikan sesuatu karya.

Komsas
Cerpen
Oren

8. Mengarang syair berdasarkan contoh.

Maklumat :
9.2 Aras 2 (i)
9.2 Aras 1 (iii)

Ketelitian

Estetik :
10.3 Aras 1 (v)
12.6 Aras 3 (iii)

Rasional

KBT:
Kajian Masa
Depan
(Kepentingan Seni
Mempertahankan
Diri)

7. Membaca syair dengan nada yang sesuai.

9. Mengesan dan membaiki kesalahan teks.


10. Menulis riwayat hidup seseorang
pahlawan negara.
11. Membina ayat berdasarkan gambar
tunggal dengan perkataan yang diberikan.
12. Mencari makna bidalan dan mengisi
tempat kosong dengan bidalan yang sesuai.

13

Buku teks
(ms 91 - 98)

Yakin diri

Kesabaran

4. Mengesan kesalahan yang terdapat


dalam ayat-ayat.

Penulisan
(ISU
KESUSASTERAAN)

Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
5.3 Aras 3 (i)

KBKK :
-menyelesaikan
masalah
-mengenal pasti
-membanding beza
5.3 Aras 2 (ii)
8.5 Aras 2 (v)

Ilmu:
Kesusasteraan

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 96
ms 97
ms 98
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 91
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 91
ms 95
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 92
ms 94
ms 95
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Buih
Peta Dakap

14
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

16
25 APR29 APR

INTERNET
JARINGAN
MAKLUMAT
Pemahaman
/Ringkasan
- Internet Jaringan
Maklumat
Morfologi
- Kata Pascakata
Penulisan
(ISU TEKNOLOGI
MAKLUMAT
/ INTERNET)
Komsas
Drama
Hadiah

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Menggunakan sebutan, intonasi, unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
mendapatkan sesuatu perkhidmatan.
2. Menentukan format penulisan untuk
menyampaikan maklumat

Interpersonal :
6.1 Aras 1 (i)
6.1 Aras 1 (ii)
6.1 Aras 1 (iii)
6.1 Aras 1 (iv)
Maklumat :
9.2 Aras 2 (ii)

Buku teks
(ms 99 - 106)

Hormatmenghormati

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 105

Kebersihan fizikal
dan mental
Kerajinan

3. Menceritakan perkara menarik yang


terdapat dalam karya sastera

Estetik :
10.1 Aras 1 (i)

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 99
ms 100

4. Menulis karangan perbahasan.


5. Menceritakan sinopsis drama yang
dibaca.
6. Berbincang tentang komponen komputer.

KBT:
Kemahiran Belajar
Kecerdasan
Pelbagai (VerbalLinguistik)

7. Mengisi borang pesanan dengan lengkap


NILAM
8. Membuat kad ucapan.
9. Menyalin perbahasan dalam buku teks.

KBKK :
-meramal
-mengesan
-merumuskan
maklumat
6.1 Aras 3 (i)
8.7 Aras 3 (ii)

15
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Bersopan santun

ILMU:
Teknologi Maklumat

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 103
ms 104
3. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 100
ms 102
ms 104
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Buih
Peta Dakap
Peta Alir

17
02 MEI06 MEI

TAMAN NEGARA
GUNUNG MULU

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman
- Surat Rasmi
- Dialog

1. Menyatakan permintaan untuk


mendapatkan perkhidmatan.

Interpersonal :
6.1 Aras 1 (ii)

Kasih sayang

Buku teks
(ms 107 - 114)

Kesyukuran

Morfologi
- Kata Bantu
Penulisan
(ISU
PELANCONGAN /
ALAM SEKITAR)

2 . Menyediakan kerangka ucapan.

Maklumat :
9.3 Aras 3 (i)
9.4 Aras 3 (iv)

3. Menyediakan hujah dan alasan untuk


disampaikan.

Estetik :
10.1 Aras 1 (i)

4. Menulis surat kiriman rasmi mengikut


format yang betul.
5. Menyediakan kerangka penyampaian dan
bahan edaran untuk membuat pertimbangan.

Komsas
Novel
Destinasi Impian

6. Mengenal pasti perkara yang menarik


dalam novel

NILAM

7. Menjawab soalan pemahaman


berdasarkan teks.
8. Menyenaraikan perbezaan antara dua
tempat.
9. Membalas surat kiriman rasm
berdasarkan bahan teks.
10. Menyediakan kerangka teks ucapan alualuan.

16
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

KBT:
Kajian Masa
Depan
Menganalisis dan
Meramal
Visual Ruang
KBKK :
-mencirikan
-menganalis dan
meramal

Patriotisme
Berdikari

ILMU:
Geografi
Pelancongan

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 113
2. Kemahiran
Lisan Buku Teks
ms 109
ms 113
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 107
4. Kemahiran
Menulis Buku
Teks ms 109
ms 111
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih
Peta Pelbagai
Alir

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016


09 MEI - 13 MEI

19
16 MEI20 MEI

BELIA HARAPAN
NEGARA
Pemahaman
/Ringkasan
- Cerita
- Perbualan
Morfologi
- Kata Ganda
- Kata Majmuk

Pada akhir PdP, murid dapat:


1 Meminta sesuatu dengan menggunakan
perkataan yang sesuai.
2 Menyatakan gambaran tentang sesuatu
bahan.
3. Menyatakan maksud, tema,persoalan,
nilai dan pengajaran daripada novel.
4. Menulis karangan fakta.

Penulisan
(ISU
KEMASYARAKATA
N/
SEMANGAT
SUKARELA
Peribahasa
Kata-kata hikmat
Komsas
Drama
Hadiah

5. Menyatakan maksud perkataan


berdasarkan konteks.
6. Mengenal pasti dan menyatakaan
gambaran keseluruhan idea utama dan isi
penting tentang pelbagai bahan.
7. Menyemak idea utama yang telah
dicatatkan.
8. Menyenaraikan fakta dan pendapat
berdasarkan bahan rencana.
9. Menulis draf karangan, mengedit dan
menulis semula karangan.

17
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
6.2 Aras 3 (i)

Berdikari

Buku teks
(ms 115- 122)

Kasih sayang
Maklumat :
7.2 Aras 1 (iv)
7.2 Aras 3 (iii)

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 120
ms 121

Estetik :
10.5Aras 1( v)
KBT:
Kemahiran TMK
Kecerdasan
Pelbagai (VerbalLinguistik)
KBKK :
-mencirikan
-meramal
-menyelesaikan
masalah

ILMU:
Sains kemasyarakatan

2. Kemahiran
Lisan Buku Teks
ms 115
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 117
ms 119
4. Kemahiran iThink
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Buih
Peta Dakap

20
23 MEI27 MEI

PENGEMBARAAN
MISTERI

Pada akhir PdP, murid dapat:

Interpersonal :
6.2 Aras 2 (ii)

Pemahaman
/Ringkasan
- Rencana

1. Mengunakan ayat yang sesuai untuk


mendapatkan perkhidmatan.

Maklumat :
7.7 Aras 3 (iii)
7.3 Aras 1 (v)

Yakin diri

Buku teks
(ms 123- 130)

Kerjasama

Morfologi
-Kata Terbitan

2. Mengemukakan soalan untuk


mendapatkan penjelasan lanjut tentang
sesuatu perkara.

Rasional
Ketekunan

Estetik :
10.4 Aras 2 (iii)

3. Menyatakan gaya bahasa untuk puisi


moden.
Penulisan
(ISU SAINS /
KESUSASTERAAN)
Komsas
Puisi Moden
Ku Ingin Berterima
kasih
NILAM

2. Kemahiran
Lisan Buku Teks
ms 125

4. Menulis karangan fiksyen sains.


5. Mengemukakan soalan untuk
mendapatkan penjelasan lanjut..
6. Menyatakan jenis, ciri, tema,
pemikiran, nilai dan pengajaran dalam
puisi.
7. Mengulas puisi dari aspek unsur-unsur
sastera.

KBT:
Kajian
Masa Depan
( Mencirikan
kenderaan masa
depan)

8. Membincangkan dan menulis jawapan


bagi soalan pemahaman.

KBKK :
-menjana idea
-menganalisis
-menjelaskan
-mengenal pasti

9. Menyemak karangan rakan dari segi


ejaan, pemilihan kata dan binaan ayat.

-membandingbeza

10. Memberikan contoh-contoh imbuhan


dan menyenaraikan perkataan berimbuhan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28 MEI - 12 JUN )

18
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 129
ms 130

ILMU:
Sains Fiksyen
Kesusasteraan

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 123
ms 127
4. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 126
ms 128

Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Buih
Peta Dakap

19
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

21
13 JUN17 JUN

PULAU PERCUTIAN

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman
- Rencana
- Perbualan

1. Menyatakan bantahan terhadap sesuatu.

Morfologi
- Imbuhan Pinjaman
- Golongan kata

3. Mengenal pasti gaya bahasa dalam puisi


moden

2. Memberikan respons terhadap sesuatu


perkara yang dibincangkan.

Interpersonal :
6.3 Aras 3 (i)

Kerajinan
Kesabaran

Maklumat :
7.4 Aras 1 (viii)

Yakin diri
Bekerjasama

Penulisan
(ISU
PELANCONGAN)
Komsas
Puisi Moden
Ku Ingin Berterima
Kasih

4. Berbual dengan menggunakan intonasi


dan nada yang sesuai .
5. Membaca pantas secara imbasan dan
luncuran untuk membuat rujukan.
6. Menyenaraikan perkara yang perlu diberi
perhatian sebelum membuat keputusan.
7. Menyenaraikan kelas kata dan membina
ayat menggunakan perkataan tersebut.

NILAM
8. Menyatakan langkah-langkah strategik
untuk menarik pelancong.
9. Mengecam imbuhan pinjaman daripada
jadual.
10. Menulis dua perenggan karangan
dengan perkataan berimbuhan pinjaman.

20
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Buku teks
(ms 131- 138)
Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 134
ms 137

Kebanggaan
Estetik :
11.1 Aras 1 (i)
KBT:
Kajian Masa
Depan
(Merancang
Langkah)
KBKK :
-menyenarai
-mengelas
-mengkategori

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 131
ms 132
ILMU:
Ekonomi
Geografi

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 133
4. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 133
ms 134
ms 137
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir

22
20 JUN24 JUN

ALAM WARISAN
KITA

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman/Ringkasa
n
- Perbualan
- Sajak

1. Berbual tentang kehidupan harian

Sintaksis
- Pola Ayat Dasar
- Frasa
Penulisan
(ISU ALAM
SEKITAR)

Interpersonal :
1.1 Aras 1 (ii)
1.1 Aras 1 (iii)
Maklumat :
7.5 Aras 1 (iv)

2. Memahamilaras novel

Kerajinan
Kesabaran
Yakin diri
Bekerjasama

4. Membaca dan memahami arahan yang


diberi.
5. Membina ayat berdasarkan pola ayat
dasar.
6. Menulis sajak bertemakan alam sekitar.

Komsas
Novel
Destinasi Impian

Estetik :
10.5 Aras 2 (ii)
11.2 Aras 1 (ii)
KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
Naturalis
KBKK :
-menyenarai
-menghubungkait
-mengesan
-menyatakan
pendapat

NILAM

Buku teks
(ms 139- 144)
Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 143
ms 144

Kebanggaan
Kebersihan mental
dan fizikal

ILMU:
Alam Sekitar

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 139
ms 142
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 140
4. Kemahiran
Menulis Buku
Teks
ms 141
ms 144
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Dakap

21
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

23
27 JUN01 JUL
24
04 JUL08 JUL

BELIAN KAYU
BERNILAI
Pemahaman
- Pendapat
Sintaksis
-Ayat Tunggal

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Memberikan respons tentang perkara
yang dibincangkan.

Komsas
Novel
Destinasi Impian
NILAM

Maklumat :
7.7 Aras 1 (iv)
7.6 Aras 3 (ii)
Estetik :
10.6 Aras 1 (vii)

5. Menulis karangan rencana.


6. Mengulas karya sastera daripada aspek
unsur-unsur sastera.
7. Menyenaraikan istilah atau perkataan
sukar daripada teks.

KBT:
Kajian Masa
Depan
(Memajukan
hutan)

9. Membaca teks dengan sebutan dan


intonasi yang betul.
10. Menyenaraikan fakta daripada bahan
teks.
11. Menulis dialog dengan memasukkan
Kata panggilan.
12. Melukis peta berdasarkan arahan buku
teks.

22
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

KBKK :
-menaakul
-mengolah
-menyusun

Buku teks
(ms 145- 152)

Kebanggaan

Kerajinan

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 151
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 149

4. Memahami laras bahasa novel.

8. Menyatakan perbezaan istilah


berdasarkan kamus.

Keaslian

Kesyukuran
2. Membuat perbezaan antara fakta dengan
Pendapat.
3. Menyatakan ciri penulisan yang baik.

Penulisan
(ISU ALAM SEKITAR
/ KHAZANAH
HUTAN)

Interpersonal :
1.2 Aras 1 (iii)
1.2 Aras 3 (ii)

ILMU:
Perhutanan
Kayu Belian

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 145
ms 147
4. Kemahiran
Menulis Buku
Teks ms 149
ms 152
Kemahiran i-Think
Peta Buih
Berganda
Peta Dakap
Peta Pelbagai Alir

25
05 JUL15JUL

JELAPANG PADI
KITA

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman
/Ringkasan
- Rencana
- Perbualan

1. Memberi respons terhadap perkara yang


dinyatakan oleh orang lain .

Morfologi
- Penjodoh Bilangan
Sintaksis
-Ayat Tanya
Penulisan
(ISU PERTANIAN /
EKONOMI
Komsas
Cerpen
Hadiah
NILAM

2. Memberikan reaksi simpati terhadap


sesuatu perkara .
3. Menyusun maklumat.

Patriotik

Ketekunan
Maklumat :
7.1 Aras 1 (i)
7.1 Aras 1 (iii)

Rasional

6. Mengenali gaya bahasa dalam karangan


bukan sastera.

KBT:
Pembelajaran
Masteri
Belajar Cara
Belajar

7. Membaca teks dan meneliti peta.


8. Membina ayat dengan menggunakan
kosa kata dan istilah daripada teks.

10. Menulis ringkasan berdasarkan


maklumat yang diperoleh.
11. Melengkapkan perenggan dengan
penjodoh bilangan.

23

KBKK :
-menghurai
-menerangkan
alasan
-membuat inferens
-menyusun

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 157
ms 158
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 153
ms 154

4. Menulis karangan fakta/rencana.


5. Menyaring maklumat mengikut
klasifikasi.

Buku teks
(ms 153- 158)

Ketabahan

Estetik :
11.1 Aras 1 (i)

9. Menulis pendapat berdasarkan gambar


yang diberikan.

Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
3.3 Aras 1 (ii)
5.2 Aras 1 (ii)

ILMU:
Geografi
Pertanian

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 155
4. Kemahiran
Menulis Buku
Teks ms 156
ms 157
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Alir

26
18 JUL22 JUL

SUMBER MINERAL

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman
- Rencana

1.Menyatakan maksud yang tersurat dan


tersirat daripada bahan.

Interpersonal :
1.3 Aras 1 (iv)
1.4 Aras 2(ii)
1.5 Aras 3(ii)

Ketekunan
Cinta akan tanah air
Kegigihan

27
25 JUL29 JUL

Morfologi
- Ayat Seruan

2.Bersoal jawab secara bertatasusila dengan


soalan pelbagai aras.

Maklumat :
8.2 Aras 1 (ii)

3. Menyusun maklumat mengikut


keutamaan.
Sintaksis
-Ayat Majmuk
Peribahasa
Perumpamaan
Penulisan
(ISU SUMBER ALAM
/ BAHAN MENTAH)

4. Menulis karangan laporan dan karangan


perbincangan.
5. Menyenaraikan ungkapan frasa yang
tersirat dalam teks.

Komsas
Cerpen
Hadiah

24
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Kerjasama

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 163
ms 164

Perpaduan
Estetik :
11.2 Aras 1 (ii)

Kebanggaan
Menghargai jasa

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 159
ms 162

KBT:
Kemahiran TMK

6. Menganalisis gaya bahasa dan


menggunakannya dalam penulisan
kreatif.

Buku teks
(ms 159- 164)

KBKK :
-menghurai
-menerangkan

ILMU:
Geografi

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 160
ms 162

NILAM

7. Bersoal jawab secara bertatasusila


dengan menggunakan pelbagai soalan.

alasan
-membuat inferens
-menyusun

4. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 159
ms 160
ms 162

8. Berbincang dan membidas hujah dengan


sopan dalam pelbagai situasi.
9. Menyusun maklumat mengikut
keutamaan.

Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Buih
Peta Titi
Peta Alir

10.Membuat ramalan masa depan.


11. Membuat rujukan untuk mendapatkan
maklumat.
12. Membina peta minda tentang sesuatu
proses.
13.Menganalisis aspek sinkope dalam
karya.

UJIAN BULANAN 2
01 OGOS-05 OGOS
29
08 OGOS12 OGOS

TUKANG EMAS

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman/
Ringkasan
- Rencana
- Dialog

1. Meluahkan perasaan dengan cara yang


beradab bagi mengekalkan hubungan baik.

Ketekunan

2 Mengelaskan maklumat antara yang


penting dan yang tidak penting.
3. Menyatakan gaya bahasa karya sastera
yang dibaca.

Penulisan

4. Menulis karangan cerita.

Maklumat :
8.2 Aras 1 (iii)

25

Kegigihan
Kerjasama

Estetik :
11.1 Aras 1 (i)

Buku teks
(ms 165- 174)

Kasih sayang
Cinta akan tanah air

Sintaksis
-Ayat Tunggal
-Ayat Songsang

Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
1.6 Aras 3 (i)
1.6 Aras 3 (ii)
1.6 Aras 3 (iii)

Perpaduan

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 171
ms 172
ms 173
2. Kemahiran Lisan
Buku Teks

(ISU SENI
PERTUKANGAN)

5.

Membuat pertimbangan secara teliti .

6. Menyatakan harapan terhadap sesuatu.


Komsas
Puisi Moden
Aku

7. Menyenaraikan bukti peristiwa bagi nilai


kerajinan.

Kebanggaan
KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
(Menyatakan
perasaan)

ILMU:
Pertukangan Emas

8. Mencari perbezaan antara dua maklumat.


9. Mengenal pasti idea utama dan idea
sokongan dalam sesuatu teks.
10. Menulis perbualan .
11. Mengetahui susunan ayat biasa dan
susunan ayat songsang.

KBKK :
-menghurai
-menerangkan
alasan
-membuat inferens
-menyusun

SASTERA
TRADISIONAL
WARISAN BANGSA
Pemahaman
- Dialog
Sintaksis
-Ayat Aktif

Pada akhir PdP, murid dapat:

Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok
Peta Dakap

Interpersonal :
2.1 Aras 1 (i)

1. Memberikan idea untuk membuat


sesuatu.

Ketekunan

Buku teks
(ms 175 - 180)

Kasih sayang
Cinta akan tanah air

2. Mengolah maklumat untuk membuat


sesuatu secara koheren.

Maklumat :
8.4 Aras 2 (i)

3. Menyatakan laras bahasa yang sesuai


dalam pelbagai genre.

Estetik :

26
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 165
ms 173
4. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 167
ms 169
ms 171

12.Menulis rencana tentang kraf tangan.

30
15 0GOS19 OGOS

ms 167
ms 168

Kegigihan

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms177
ms 179

Kerjasaama
2. Kemahiran

Laras Bahasa
Sastera
Penulisan
(ISU BAHASA /
SASTERA)

4. Membuat ramalan tentang minat remaja


terhadap bahan sastera pada masa akan
datang.
5. Membanding beza penggunaan laras
bahasa dalam bahan sastera .

11.3 Aras 3 (ii)


12.2 Aras 1(i)

Perpaduan
Kebanggaan

KBT:
Belajar Cara
Belajar

ILMU:
Kesusasteraan

6. Menghasilkan prosa atau puisi secara


tertib dan kemas.
Komsas
Puisi Moden
Aku

7. Mengelaskan istilah bidang Sains,


Matematik dan Geografi.

NILAM

8. Memberikan tajuk untuk setiap teks.

Lisan Buku Teks ms


176
3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 175
ms 176
ms 179
4. Kemahiran
Menulis Buku
Teks ms 176
ms 179

KBKK :
-menghurai
-menerangkan
alasan
-membuat inferens

Kemahiran i-Think
Peta Dakap
Peta Alir
Peta Buih
Berganda

9. Membuat ramalan berdasarkan


pertimbangan, rasional dan fakta sedia ada.
10. Menyenaraikan laras bahasa sastera dan
laras bahasa bukan sastera .
11. Membina ayat aktif.
12. Menyusun teks mengikut urutan yang
betul.

31
22 OGOS26 OGOS

JASAMU DALAM
INGATAN
Pemahaman/Ringkasa
n
- Dialog
Sintaksis

Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Membentangkan idea bernas secara kritis
dan rapi..

Ketekunan

2. Mentafsirkan maklumat untuk membuat


inferens.
3. Menulis atau mencipta syair.

Buku teks
(ms 181- 186)

Kasih sayang
Cinta akan tanah air

27
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
2.2 Aras 1 (ii)

Maklumat :
8.5 Aras 2 (iii)

Kegigihan
Kerjasama

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 185

-Ayat Pasif
Laras Bahasa
Sastera
Penulisan
(ISU TOKOH
NEGARA)
Komsas
Novel
Destinasi Impian

4. Menyusun isi dan menggunakan penanda


wacana untuk menghasilkan
pemerengganan yang koheren.
5. Membuat inferens berdasarkan gambar
yang dilihat .
6. Mengemukakan isi syair dalam bentuk
grafik.
7. Mengemukakan isi mengikut urutan
yang logik.
8. Menyenaraikan cara mencapai cita-cita.

Estetik :
12.4 Aras 2(i)
12.4 Aras 2 (ii)
12.5 Aras 3(ii)
KBT:
Kecerdasan
Pelbagai
Intrapersonal

Perpaduan

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 185

Kebanggaan
ILMU:
Sejarah

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 182
4. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 182
ms 183
ms 184
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir

KBKK :
-menghurai
-menerangkan
alasan
-membuat inferens

9. Membina ayat pasif daripada ayat aktif


transitif.
10. Menulis biografi tokoh yang dihormati .
11. Menyatakan ciri-ciri penulisan biografi.

32
29 OGOS02 SEPT

PARLIMEN
NEGARA KITA
Pemahaman/Ringkasa
n
- Laporan Lawatan
Sintaksis
-Ayat Majmuk
Gabungan

Pada akhir PdP, murid dapat:

Ketekunan

1. Menyatakan idea yang bernas secara


kritis dan rapi dalam perbincangan.

Kasih sayang
Cinta akan tanah air

2. Menolak atau menerima maklumat


dengan alasan yang kukuh.

Maklumat :
8.6 Aras 2 (iii)

3. Berhujah dengan mengemukakan bukti


dan contoh.
4. Menulis atau mencipta pantun.

Unsur Bahasa

28
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Interpersonal :
2.2 Aras 1 (ii)
2.3 Aras 2 (i)

Buku teks
(ms 187- 196)

Kegigihan

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 194
ms 196

Kerjasama
Estetik :
12.5 Aras 1(iii)
12.4 Aras 2 (ii)

Perpaduan

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 196

Kebanggaan

3. Kemahiran

Kata-kata Hikmat

5. Menghuraikan maklumat penting dalam


laporan .

12.5 Aras 3(ii)

Penulisan
(ISU KENEGARAAN)

6. Membezakan format laporan dengan


format surat rasmi.

KBT:
Kemahiran
berfikir
(mengenal pasti
pernyataan yang
berat sebelah)

Komsas
Novel
Destinasi Impian
NILAM

7. Menulis 3 rangkap pantun tentang


Malaysia.
8. Menulis surat rasmi kepada sesuatu
pihak.
9. Mengenal pasti ungkapan yang memberi
kesan dalam perbahasan.
10. Membuat peta minda bagi menentukan
isi teks perbahasan .
11. Berhujah dengan kata-kata yang sopan.
12. Mengenal pasti ayat yang menunjukkan
sikap berat sebelah.
13. Menggabungkan atau mencerakinkan
ayat sebagai ayat gabungan.
14. Memadankan kata-kata hikmat dan
membina ayat.

29
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

KBKK :
-menghurai
-menerangkan
alasan
-membuat inferen

Membaca
Buku Teks
ms 187
ms 189
ms 190

ILMU:
Ketatanegaraan

4. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 188
ms 190/91

Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir

33
05 SEPT09 SEPT
34
19 SEPT23 SEPT

ANGKASA LEPAS

Pada akhir PdP, murid dapat:

Pemahaman/Ringkasa
n
- Rencana

1. Menjelaskan sesuatu dengan pengetahuan


sedia ada.

Sintaksis
-Ayat Majmuk
Pancangan relatif

Penulisan
(ISU SAINS)
Komsas
Cerpen
Kuih Bakul Limau
Mandarin

Interpersonal :
2.5 Aras 3 (i)
2.5 Aras 3 (ii)

Buku teks
(ms 197- 204)

Kasih sayang
Cinta akan tanah air

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 203
ms 204

2. Memberikan penjelasan secara spontan


tentang sesuatu perkara yang berkaitan
dengan isu.

Maklumat :
9.1 Aras 1(i)
9.3 Aras 3(i)

3. Menilai sesuatu maklumat secara


keseluruhan menggunakan kata, istilah,
rasa, rangkai kata, peribahasa, ayat yang
tepat serta indah untuk menyampaikan
maklumat secara tersusun dan kohesif.

Estetik :
12.4 Aras 2(i)
12.4 Aras 2 (ii)

Perpaduan

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks ms 202

12.5 Aras 3(ii)

Kebanggaan

KBT:
Kajian Masa
Hadapan
(Meramal cara
hidup masa
hadapan)

ILMU:
Sains Angkasa

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 197
ms 201

Kegigihan
Kerjasama

4. Menulis karangan penerangan.


5. Menyediakan hujah dan alasan untuk
menyampaikan pembentangan .
6. Mengenal pasti gaya bahasa dan laras
bahasa penulisan kreatif.
7. Menyaring pendapat dan menyusun isi
mengikut keutamaan.

Kecerdasan
Pelbagai
-Logik Matematik

8. Mengesan ayat tunggal dalam teks.


9. Menyenaraikan kata majmuk .

Kemahiran TMK
(melayari Internet)

10. Melengkapkan teks .


11.Mengetahui ayat majmuk pancangan

30
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Ketekunan

KBKK :
-menghurai

4. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 199
ms 202
ms 204
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Pokok

relatif.
12. Menyatakan maksud, tema dan
persoalan latar, watak dan perwatakan
dalam cerpen

-menerangkan
alasan
-membuat inferens

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (10 SEPT-18 SEPT)


35
26 SEPT30 SEPT
36
03 OKT07 OKT

CUTI AKHIR
TAHUN

Pada akhir PdP, murid dapat:

Interpersonal :
3.3 Aras 2 (i)

Pemahaman
- Dialog

1. Menyatakan pendirian terhadap sesuatu


isu dengan alasan.

Maklumat :
8.8 Aras 3 (ii)

Ketekunan

Buku teks
(ms 205- 209)

Kasih sayang

Sintaksis
-Ayat Komplemen
-Ayat Keterangan
Penulisan
(ISU BAHASA /
KESUSASTERAAN

2. Membuat rumusan terhadap sesuatu


perkara.

Komsas
Puisi Moden
Kunci Bahasa

5. Memberikan contoh ayat keterangan .

NILAM

7. Menyatakan maksud, tema dan persoalan


latar, watak dan perwatakan dalam cerpen

KBT:
Kemahiran
Belajar Cara
Belajar

6. Memprosakan pantun.

KBKK :
-menghurai
-menerangkan
alasan
-membuat inferens

Bahan Latihan
1. Tatabahasa
Buku Teks
ms 208
ms 209

Kerjasama
Perpaduan

Kecerdasan
pelbagai
-Muzik

31
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Kegigihan
Estetik :
12.5 Aras 2(iii)

3. Menulis pantun dua kerat atau empat


kerat.
4. Melagukan pantun mengikut irama yang
lazim.

Cinta akan tanah air

2. Kemahiran Lisan
Buku Teks
ms 208

Kebanggaan
ILMU:
Sejarah

3. Kemahiran
Membaca
Buku Teks
ms 205
ms 206
4. Kemahiran
Menulis
Buku Teks
ms 206
ms 207
ms 208
Kemahiran i-Think
Peta Bulatan
Peta Dakap

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


10 OKT - 14 OKT
SEMAKAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
17 OKT-21OKT
PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
24 OKT -25 SEPT

32
Panitia Bahasa Melayu Smk S3

Peta Alir

CUTI AKHIR TAHUN


26 SEPT 2016 - 01 JAN 2017

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

Pn. Noru Akmal Binti Ahmad


Guru Mata pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1

En.Abdul Aziz Bin Alias


Ketua Bidang Bahasa

33
Panitia Bahasa Melayu Smk S3