Anda di halaman 1dari 5

Tema 8 : Bab 4 ( Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah)

Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w


1. a) Senaraikan dua sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.
i.
ii
(2 markah)
b) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w digelar al- Amin?
i.
ii
(2 markah)
c) Apakah bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w seorang tokoh pemimpin yang unggul
sebelum dilantik menjadi rasul?
i..
ii..
(2 markah)
d) Nabi Muhammad s.a.w merupakan seorang ketua keluarga yang patut dicontohi.
Pada pandangan anda, sejauh manakah pernyataan di atas dapat dibuktikan. Berikan hujah anda.
i.
ii
e) Pada pendapat anda, apakah kepentingan sambutan Maulidur Rasul kepada masyarakat majmuk di negara kita?
i
ii
Esei
Kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w sebagai tokoh pemimpin yang unggul terbukti sebelum dilantik menjadi
rasul.
a) Terangkan peristiwa Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan persengketaan dalam kalangan kabilah Quraisy
(4 markah)
b) Terangkan keperibadian Nabi Muhammas s.a.w sebagai seorang pemimpin yang wajar dicontohi oleh semua
pihak.
(6 markah)
c) Sebagai bakal pemimpin masa depan negara, bagaimanakah anda dapat mencontohi ketokohan Nabi Muhammad
s.a.w untuk menjadi pemimpin yang berwibawa?
(8 markah)

Cara-cara Penyebaran Islam.


1 a) Berikan nama pusat kegiatan Islam yang pertama di Makkah?
.
(1 markah)
b) Berikan dua cara penyebaran Islam di Makkah.
i
ii..
(2 markah)
c) Senaraikan tiga golongan yang menjadi tumpuan penyebaran Islam secara tersembunyi.
i
ii..
(3 markah)
d) Bagaimanakah ketinggian akhlak Nabi Muhammad s.a.w dapat mempengaruhi penyebaran Islam di Makkah?
i.
ii
(3 markah)
Esei
Penyebaran Islam di Makkah dilakukan secara berperingkat iaitu secara tersembunyi dan secara terbuka.
a) Jelaskan golongan yang memeluk Islam pada peringkat awal dakwah islamiah disebarkan?
(4 markah)
b) Mengapakah dakwah islamiah pada peringkat awal di Makkah dilakukan secara rahsia?
(6 markah)
c) Pada pendapat anda, mengapakah dakwah Islamiah tidak dapat diterima oleh ramai orang kafir Quraisy.
(8 markah)

BAB 5 : Kerajaan Islam Di Madinah.


Perjanjian Aqabah telah dimeterai pada 621 Masihi dan 622 Masihi antara Nabi Muhammad s.a.w dengan
penduduk Yathrib.
1 a) Namakan dua golongan penduduk Madinah
i..
ii
(2 markah)
b) Berikan tiga isi kandungan perjanjian Aqabah Pertama.
i..
ii
(3 markah)
c) Nyatakan tiga syarat - syarat Perjanjian Aqabah Kedua
i..
ii
iii..
(3 markah)
d) Pada pandangan anda, apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua yang dimeterai oleh Nabi
Muhammad s.a.w dan orang Madinah.
i..
ii
(2 markah)
Esei
Aqabah sebuah tempat yang terletak di antara Mina dan Makkah. Di tempat ini temeterainya perjanjian antara Nabi
Muhammad s.a.w dengan orang Madinah sebelum hijrah.
a) Jelaskan suasana di Madinah yang mendorong temeterainya perjanjian Aqabah Pertama.
(4 markah)
b) Nyatakan perbezaan di antara perjanjian Aqabah Pertama dan Aqabah Kedua?
(6 markah)
c) Pada pandangan anda, apakah kepentingan sesebuah perjanjian dalam pentadbiran sesebuah negara?
(4 markah)
d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda apakah iktibar dan nilai yang boleh anda peroleh daripada peristiwa
perjanjian Aqabah
(6 markah)

BAB 5: PENYEBARAN ISLAM


1. Rajah berikut meujuk kepada siri peperangan yang berlaku di Madianh.
Perang Badar

Perang X

Perang Khandak

Perang Y

a) Namakan peperangan
i) X ...................................................................................................................................................
ii) Y ...................................................................................................................................................
(2 Markah)
b) Mengapakah Allah SWT membenarkan umat Islam berperang?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(2 Markah)
c) Apakah tindakan Nabi Muhammad SAW terhadap tawanan dalam Perang Badar?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(2 Markah)
d) Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilancarkan terhadap musuh walau pun
perang tersebut boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(2 Markah)
e) Berdasarkan pengamatan anda terhadap anda terhadap peperangan yang berlaku pada masa kini,
buktikan bahawa peperangan masa kini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(2 Markah

BAB 8: KESAN KEDATAGAN ISLAM TERHADAP POLITIK DAN EKONOMI


(STRUKTUR/ESEI)
SOALAN STRUKTUR
1. Kedatangan Islam turut mempengaruhi kegiatan ekonomi dan politik masyarakat Melayu.
a) Mengapakah Melaka menjadi tumpuan pedagang asing pada abadke-15?
i) ........................................................................................................................................................
ii) ........................................................................................................................................................
(2 Markah)
b) Apakah bentuk mata wang yang pernah digunakan di negeri-negeri Melayu pada abad ke-16?
i) ..........................................................................................................................................................
ii) .........................................................................................................................................................
(2 Markah)
c) Senaraikan Dua pengaruh Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke-16.
i) ......................................................................................................................................................
ii) ....................................................................................................................................................
(2 Markah)
d) Nyatakan Dua jenis cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan Melayu Melaka.
i) ...................................................................................................................................................
ii) ..................................................................................................................................................
(2 Markah)
e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi baitulmal? (KBAT)
i) .....................................................................................................................................................
ii) ....................................................................................................................................................
SOALAN ESEI
1. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah membawa kesan dalam bidang politik dan ekonomi
a) Jelaskan perbezaan antara adat Pepatih dan Adat Temenggung. (8 Markah)
b)Jelaskan undang-undang yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam.
(4 Markah)
c)Kedatangan agama Islam memperlihatkan pembabitan kerajaan-kerajaan Islam dalam kegiatan
perdagangan.
i) Pada pandangan anda, Apakah ciri-ciri ekonomi Islam yang diamalkan di negara kita. (4 Markah)
ii) Cadangkan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan untuk mempergiatkan pembangunan
kegiatan perdagangan di Negara kita.
(4 Markah)

Disediakan oleh : SMJK Tiong Hua, Yu Yuan dan SMK Segaliud