Anda di halaman 1dari 2

Kursus Diploma Pembantu Perubatancase Study (Pengkajian

Kes)Arahan Kepada Pelatih:


Sediakan
Satu (1)
Case Study
( P e n g k a j i a n K e s ) M e n g e n a i M a n a - M a n a J e n i s penyakit/
Keadaan/Insiden/Prosedur Yang Terdapat Di Kawasan Penempatan.
Objektif Am:
Membolehkan Pelatih Mempelajari Sesuatu
Penyakit/Keadaan/Insiden/Prosedur Yangdipilih Dengan Lebih
Mendalam Serta Menghayati Kepentingan Pembelajaran Tajuk yang
Dipilih.
Garis Panduan Penulisan:
A
.
J
e
n
i
s
T
u
g
a
s
a
n
:
T
u
g
a
s
a
n
I
n
d
i
v
i
d
u
b
.
B
i
l
a
n
g
a
n
P
e
r
k
a
t
a
a
n
:
1
0
0
0
(

1
0
%
)
C .
B i l a n g a
n
S u m b e r
R u j u k a n : 3
( M i n i m a ) D . T a
r i k h
P e n g h a n t a r a n : S e b e l u m
A t a u
P a d a
H a r i
T e r a k h i r
Penemp
atan Yang
Berkenaane
.
K
a
n
d
u
n
g
a
n
T
u
g
a
s
a
n
:
1 . T a j u k
2.Pengenalan
3.Penyataan Masalah/Isu/Tujuan Prosedur
4.
Pencarian Literatur
5.
Penemuan/Prosedur 6 . P e r b i n c a n g a n / H u j a h 7 . C a d a n g a n / P e n y e l
e s a i a n 8 . R u m u s a n 9 . S e n a r a i R u j u k a n 10. Lampiran (Jika
Ada)11.Mana-Mana Tajuk Kecil Yang
Relevanf . F o r m a t
P e n u l i s a n : K
e
r
t
a
s
P
u
t
i
h
8
0
g
m
S
a
i
z
K
e
r
t
a
s
A
4
Font
Times New Roman
/ArialS
a
i
z
F
o
n
t
1
2
Spacing
1.5M
a
r
g
i
n
K
i
r
i
1

- Kan
an, Atas Dan Bawah - 1P
e
n
j
i
l
i
d
a
n
-

Simple Staple Binding


G.Penilaian Adalah Berasaskan
K u a l i t i H a s i l T u g a s a n S e r t a P e m a t u h a n K e p a d a semu
a Garis Panduan Yang Ditetapkan