Anda di halaman 1dari 4

31.

(NAN GAI NI ARIMASU


KA)

NAN GAI NI ARIMASU KA


Kosakata : Barang

= KAMERA
= CD
= KABAN
= KUTSU

= HON
= SHATSU
= MEGANE
= TOKEI
= ZUBON
= BOUSHI
SUKA-TO

Kosakata : Lantai ..

1 IKKAI
2 NI KAI
3 SAN GAI
4 YON KAI
5 GO KAI
6 ROKKAI
7 NANA KAI
8 HAKKAI / HACHI KAI
9 KYUU KAI
10 JUKKAI
CHIKA IKKAI
NAN GAI ?

Pola Kalimat :
--------- WA ---------- NI ARIMASU
SHATSU WA 1 KAI NI ARIMASU

(Kemeja ada di lantai 1)


CD WA 4 KAI NI ARIMASU

(CD ada di lantai 4)

4
3

Buku ada di lantai 3

HON WA 3 GAI NI ARIMASU

Topi ada di lantai 2

BOUSHI WA 2 KAI NI ARIMASU

Kamera ada di lantai 4

KAMERA WA 4 KAI NI ARIMASU

B1

Q : --------- WA NAN GAI NI ARIMASU KA


A : --------- KAI NI ARIMASU
Q : KAMERA WA NAN GAI NI ARIMASU KA

A : ____ KAI NI ARIMASU


Q : SUKA-TO WA NAN GAI NI ARIMASU KA

A : ____ GAI NI ARIMASU


Q : JISHO WA NAN GAI NI ARIMASU KA

A : ____ KAI NI ARIMASU