Anda di halaman 1dari 17

BAHAGIAN A

Analisis Siri Masa

Satu siri masa adalah satu set nilai diperhatikan, seperti data pengeluaran atau

jualan, untuk siri yang disusun secara berurutan tempoh masa. Contoh data tersebut adalah

jualan produk tertentu untuk satu siri bulan atau tahun dan bilangan pekerja yang bekerja

dalam industri tertentu untuk satu siri. Secara matematik, Satu siri masa adalah satu set

pemerhatian yang diambil pada masa-masa tertentu , biasanya pada jangka masa yang sama.

Secara matematik, siri masa ditakrifkan oleh nilai-nilai Y1 , Y2 , pembolehubah Y pada

masa-masa t1, t2 dan seterusnya. Oleh itu Y adalah fungsi t , yang dilambangkan Y = F ( t).

Peranan Analisis Siri Masa.

Analisis siri masa adalah amat penting dalam membuat keputusan sebab-sebab berikut

1. Ia membantu dalam pemahaman tingkah laku yang lepas dengan memerhatikan data dalam

tempoh masa; seseorang dengan mudah dapat memahami apa perubahan telah berlaku pada

masa lalu. Analisis seperti ini akan menjadi sangat berguna dalam meramalkan tingkah laku

masa depan.

2. Ia membantu dalam merancang operasi masa hadapan. Malah, potensi besar siri masa

terletak dalam meramalkan nilai yang tidak diketahui siri. Daripada maklumat ini pilihan

pintar boleh dibuat mengenai keputusan pelaburan modal, keputusan mengenai pengeluaran

dan inventori dan lain-lain.

3. Ia membantu dalam menilai pencapaian semasa. Pencapaian sebenar boleh dibandingkan

dengan prestasi yang diharapkan dan punca variasi dianalisis. Ia memudahkan perbandingan.

Siri masa yang berbeza sering dibandingkan dan kesimpulan penting ditarik daripadanya.

1

Analisis

siri

masa

atau

time

series

analysis

merupakan

suatu

analisis

yang

membandingkan prestasi

sesebuah syarikat bagi tahun yang berbeza . Terdapat beberapa

jenis analisis yang digunakan untuk membandingkan kedudukan kewangan syarikat. Dalam

tugasan ini kumpulan kami telah memilih penyata kewangan syarikat Dutch Lady Malaysia

Berhad.

Analisis nisbah (ratio analisis)

Jenis-jenis nisbah:

nisbah kecairan (liquidity)

nisbah aktiviti/kecekapan (activity/efficiency)

nisbah keberhutangan (leverage/debt)

nisbah keberuntungan (profitability)

nisbah pasaran (market)

1.0

NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY)

Mengukur kemampuan syarikat dalam membiayai tuntutan jangka pendek dan dapat

menyediakan tunai apabila diperlukan. Nisbah ini penting kerana kegagalan firma untuk

menyelesaikan tangggunan boleh mengakibatkan firma diistihar muflis Menunjukkan

kedudukan

kecairan

yang

mencukupi

penting

bagi

memenuhi

tuntutan

pemiutang

Kecairan

yang

terlalu

rendah

akan

menjejaskan

kepercayaan

pembekal

terhadap

keupayaan firma untuk membayar hutang.

Nisbah kecairan (liquidity) Terdiri dari :

i nisbah semasa

ii nisbah cepat

2

i)

Nisbah Semasa

Sejauh mana syarikat mampu membayar liabiliti semasa menggunakan aset semasa

syarikat

Petunjuk:

jika

melebihi

1,

menunjukkan

kemampuan

syarikat

untuk

membiayai hutang jangka pendek, lebih tinggi lebih baik.

Formula:

hutang jangka pendek, lebih tinggi lebih baik. Formula: Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Analisis.

Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa

Analisis. Tahun 2006 156,293 88,153 = 1.77
Analisis.
Tahun 2006
156,293
88,153
= 1.77
Tahun 2007 Tahun 2008 234,403 223,976 165,812 127,089 = 1.41 = 1.76
Tahun 2007
Tahun 2008
234,403
223,976
165,812
127,089
= 1.41
= 1.76

Kesimpulan / Komen

Tahun 2009 193,784 96,855 = 2.0
Tahun 2009
193,784
96,855
= 2.0

Berdasarkan analisis Nisbah Semasa bagi syarikat Ducth Lady telah mengambarkan keadaan

kewangan

bagi

tahun

semasa

setiap

tahun

mempuyai

keupayaan

untuk

memastikan

pembayaran hutang jangka pendek atau hutang tahun semasa mempunyai kebarangkalian

yang sangat tinggi bagi mengekalkan prestasi firma. Hasil penilaian ini, prestasi tahun 2006

dan tahun 2009 berlaku peningkatan di sebabkan oleh pengurangan liabiliti semasa. Bagi

tahun 2007 dan tahun 2008 berlaku penurunan impak daripada liabiliti tahun semasa yang

meningkat bagi tahun tersebut. Walau bagaimanapun, kedudukan kewangan firma masih

kukuh dalam mengekalkan prestasi firma.

3

ii) Nisbah Cepat

Nisbah cepat

Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui

pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana

inventori merangkumi 3 item bahan mentah, barang separuh siap dan barang siap,

pembelian secara kredit.

Formula:

siap dan barang siap, pembelian secara kredit. Formula: Nisbah Cepat = Aset Semasa - Inventori Liabiliti

Nisbah Cepat = Aset Semasa - Inventori Liabiliti Semasa

Analisis Tahun 2006 156,293-55,057 88,153 = 1.14
Analisis
Tahun 2006
156,293-55,057
88,153
= 1.14
Tahun 2007 Tahun 2008 234,403-117,945 223,976-74,902 165,812 127,089 = 0.70 = 1.17
Tahun 2007
Tahun 2008
234,403-117,945
223,976-74,902
165,812
127,089
= 0.70
= 1.17

Kesimpulan / Komen

: Tahun 2009 193,784-57,552 96,855 = 1.40
:
Tahun 2009
193,784-57,552
96,855
= 1.40

Setelah analisis di buat didapati pada tahun 2006 telah keadaan atau kedudukan kewangan

firma ini mempunyai keupayaan yang tinggi bagi membiayai hutang. Walau bagaimanapun,

pada tahun 2007 berlaku penurunan hampir 30 peratus di sebabkan oleh peningkatan dalam

pembelian aset semasa hampir 100 peratus. Manakala pada tahun tersebut juga, peningkatan

inventori meningkat hampir 60 peratus dan ia boleh menyebabkan kedudukan firma agak

terjejas untuk membiayai hutangt. Jika di lihat bagi tahun 2008 kedudukan kewangan firma

telah berlaku peningkatan 40 peratus dari tahun 2007 aset semasa dan inventori serta

kestabilan dari segi liabiliti semasa mengukuhkan lagi keadaan kewangan tahun semasa

firma. Bagi tahun 2009 berlaku peningkatan yang sangat memberansangkan hampir 20

peratus hasil.

4

2.0

NISBAH AKTIVITI

Mengukur kecekapan syarikat dalam menguruskan aset-aset syarikat Kecekapan syarikat

diukur melalui empat nisbah iaitu:

i. Pusing ganti inventori

ii. Tempoh kutipan purata

iii. Tempoh bayaran purata

iv. Pusing ganti jumlah aset

i) Pusing Ganti Inventori

Menerangkan

kecekapan

firma

dalam

menukarkan

inventori

(menghasilkan pulangan melalui jualan inventori)

Formula:

Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual Inventori
Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual
Inventori
Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual Inventori Analisis Tahun 2006 321,587 55,057 = 5.84 Tahun
Analisis Tahun 2006 321,587 55,057 = 5.84
Analisis
Tahun 2006
321,587
55,057
= 5.84
Tahun 2007 Tahun 2008 386,441 526,711 117,945 74,902 = 3.27 = 7.0
Tahun 2007
Tahun 2008
386,441
526,711
117,945
74,902
= 3.27
= 7.0

Kesimpulan/ Komen

kepada

jualan

Tahun 2009 462,510 57,552 = 8.0
Tahun 2009
462,510
57,552
= 8.0

Bagi analisis nisbah aktiviti di bawah

skop Pusing Ganti Inventori dapat di analisis pada

tahun 2006 sehingga tahun 2009 mendapati keadaan atau kedudukan inventori firma berada

dalam keadaan yang sangat baik serta kukuh di samping dapat mengawal inventori firma

supaya

dapat

meningkatkan

prestasi

firma.

Walau

bagaimanapun,

data

ini

mendapati

penurunan inventori pada tahun 2007 di sebabkan oleh kos barang di jual meningkat pada

5

tahun semasa tersebut. Lanjutan daripada itu, peningkatan mendadak melebihi 100 peratus

pada tahun 2008 , manakala bagi tahun 2009 peningkatan tanya 10 peratus sahaja dan firma

masih dalam keadaan kukuh bagi mengekalkan prestasi kewangan firma.

ii) Tempoh Kutipan Purata (Hari)

Nisbah ini mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan.

Ia

menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau

akaun belum terima. Menggambarkan kecekapan pengurus kredit menjalankan tugasnya

Tempoh yang semakin meningkat (lama) menunjukan usaha yang kurang bersungguh-

sungguh dalam memungut akaun yang bermasalah.

Formula:

Tempoh Kutipan Purata = Akaun Penghutang @Akaun Belum Terima Purata Jualan Sehari
Tempoh Kutipan Purata = Akaun Penghutang @Akaun Belum Terima
Purata Jualan Sehari
= Akaun Penghutang @Akaun Belum Terima Purata Jualan Sehari purata jualan sehari = jualan tahunan syarikat/365

purata jualan sehari = jualan tahunan syarikat/365

Analisis Tahun 2006 74,658 526 = 142
Analisis
Tahun 2006
74,658
526
= 142

Kesimpulan /komen

Tahun 2007 Tahun 2008 99,191 125,282 610 506 = 162 = 247
Tahun 2007
Tahun 2008
99,191
125,282
610
506
= 162
= 247
Tahun 2009 94500 628 = 150
Tahun 2009
94500
628
= 150

Jika di lihat analisa menunjukkan bahawa firma ini berada di dalam kedudukan atau keadaan

kewangan yang sangat kukuh dimana dari tahun 2006 sehingga tahun 2009 keupayaan

tempoh pembayaran hutang adalah dapat di selesaikan pada tahun semasa. Ini di dapati,

jumlah penghutang serta kadar jualan oleh firma dalam keadaan stabil dan memberansangkan

6

iii)

Tempoh Bayaran Purata (Hari)

Tempoh masa yang diambil syarikat untuk membayar semula hutang, Petunjuk: tempoh

kutipan yang pendek membayangkan syarikat cekap dalam membayar semula hutang

Formula:

syarikat cekap dalam membayar semula hutang Formula: Tempoh Bayaran Purata = Akaun Pemuitang @Akaun Belum Bayar

Tempoh Bayaran Purata = Akaun Pemuitang @Akaun Belum Bayar Purata Belian Sehari

purata belian sehari = belian tahunan syarikat/365

Analisis Tahun 2006 70,778 111 = 637
Analisis
Tahun 2006
70,778
111
= 637

Kesimpulan / komen

Tahun 2007 Tahun 2008 108,170 100,006 112 111 = 965 = 900
Tahun 2007
Tahun 2008
108,170
100,006
112
111
= 965
= 900
Tahun 2009 69,985 115 = 608
Tahun 2009
69,985
115
= 608

Bagi analisa tempoh bayaran purata mendapati firma ini telah mengekalkan prestasi yang

sangat memberansangkan. Jika di lihat dengan lebih jelas pada tahun 2006 sehingga tahun

2008 keadaan pemiutang berada pada paras yang hampir sama dan tiada peningkatan

pemiutang yang mendadak. Walau bagaimanapun, bagi tahun 2009 peningkatan pemiutang

meningkat di sebabkan oleh kadar jualan

yang tinggi perhari di perolehi oleh firma ini

menunjukkan kadar nisbah yang tinggi seterusnya dapat mengekalkan prestasi firma.

iv) Pusing Ganti Jumlah Aset

Menilai kecekapan syarikat dalam menggunakan semua aset dalam menjana/menghasilkan

jualan

Formula:

7

Pusingan Ganti Aset = Jualan Jumlah Aset
Pusingan Ganti Aset =
Jualan
Jumlah Aset
Pusingan Ganti Aset = Jualan Jumlah Aset Analisis Tahun 2006 192,063 211,400 = 0.90 Tahun 2007
Analisis Tahun 2006 192,063 211,400 = 0.90
Analisis
Tahun 2006
192,063
211,400
= 0.90
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 222,791 184,856 229,337 294,688 290,974 280,990 = 0.75 =
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
222,791
184,856
229,337
294,688
290,974
280,990
= 0.75
= 0.63
= 0.81

Kesimpulan / komen

Dari analisis

yang di

buat dari pusing ganti jumlah aset, mendapati firma ini telah

menggunakan jumlah aset dengan ada untuk mengantikan inventori dalam tahun semasa di

samping menjalankan aktiviti jualan pada kadar yang optimun. Jika di teliti, dari tahun 2006

sehingga tahun 2009 berlaku penurunan di sebabkan oleh nilai aset firma yang semakin

bertambah. Walau bagaimanapun, kedudukan atau keadaan kewangan firma berada pada

situasi stabil dan kukuh bagi mengekalkan prestasi firma.

3.0 Nisbah Keberhutangan (%)

Menunjukkan peratusan jumlah aset yang dibiayai oleh pemiutang (melalui sumber

hutang) untuk menjana keuntungan Mengukur sejauh mana syarikat menggunakan liabililiti

untuk membiayai aset bagi menjana jualan

menganalisis tanggungan hutang firma dan

kebolehan

firma

untuk

menguruskan

hutang

tersebut.

Pengurusan

hutang

mengukur

keupayaan

firma

membayar

faedah

dan

mengukur

sama

ada

peratusan

hutang

yang

ditanggung bersesuaian atau sebaliknya. Terdapat 3 nisbah yang digunakan iaitu:

i. Nisbah hutang kepada aset

ii. Times interest earned ratio

iii. Nisbah hutang kepada ekuiti

8

i)

Nisbah Hutang Kepada Aset

Menunjukkan peratusan aset yang dibiayai oleh hutang atau pihak ketiga iaitu pemberi

pinjaman Nisbah yg tinggi menunjukkan syarikat mempunyai risiko yg lebih tinggi, hutang

yg meningkat, membebankan syarikat dari segi pembayaran faedah yg tinggi

Formula:

Nisbah Hutang Kepada Aset = Jumlah Liabiliti Jumlah Aset
Nisbah Hutang Kepada Aset =
Jumlah Liabiliti
Jumlah Aset
Nisbah Hutang Kepada Aset = Jumlah Liabiliti Jumlah Aset Analisis Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
Analisis Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 90,453 167,430 129,389 211,400 294,688 290,974 = 0.
Analisis
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
90,453
167,430
129,389
211,400
294,688
290,974
= 0. 42
= 0.56
= 0.44

Kesimpulan/ Komen

Tahun 2009 101,005 280,990 = 0.36
Tahun 2009
101,005
280,990
= 0.36

Bagi analisis nisbah hutang kepada aset

analisis pada tahun 2006 pembelian jumlah aset

yang di beli agak tinggi berbanding jumlah liabiliti menyebabkan kesan peratus hutang tinggi

berbanding tahun selepasnya. Walau bagaimana punpada tahun 2007 sehingga tahun 2009

analisis

nisbah

hutang

kepada

aset

berkurangan

dari

tahun

demi

tahun

di

sebabkan

kedudukan

atau

keadaan

liabiliti

sangat

stabil

dan

berada

pada

paras

yang

dapat

mengukuhkan prestasi kepada firma tersebut.

ii) Times Interest Earned Ratio

Menunjukkan keupayaan syarikat dalam membayar kadar faedah hutang

Nisbah ini juga

mengukur kekerapan pendapatan firma boleh menampung belanja faedah

Petunjuk: lebih

tinggi adalah lebih baik menunjukkan syarikat mampu membayar faedah dari hutang dengan

lebih cepat.

9

Formula:

Times Interest Earned Ratio = Pendapatan Sebelum Faedah/Cukai Belanja Faedah
Times Interest Earned Ratio = Pendapatan Sebelum Faedah/Cukai
Belanja Faedah
Ratio = Pendapatan Sebelum Faedah/Cukai Belanja Faedah Analisis Tahun 2006 59,930 133 = 450 Kesimpulan /
Analisis Tahun 2006 59,930 133 = 450
Analisis
Tahun 2006
59,930
133
= 450

Kesimpulan / komen

Tahun 2007 Tahun 2008 67,780 57,858 246 296 = 275 = 195
Tahun 2007
Tahun 2008
67,780
57,858
246
296
= 275
= 195
Tahun 2009 82,481 1 = 82,481
Tahun 2009
82,481
1
= 82,481

Bagi analisis untuk Times Interest Earned Ratio firma ini telah menunjukkan pada tahun

2006 firma mempunyai hutang yang di sebabkan bayaran faedah yang tinggi tetapi firma ini

mampu bagi membayar hutang dengan lebih cepat pada tahun semasa. Walau bagaimanapun,

pada tahun 2007 sehingga tahun 2009 berlaku penurunan kadar faedah yang di sebabkan oleh

kadar berhutangan yang semakin kurang sehingga kadar faedah berada dalam keadaan sangat

rendah.

iii) Nisbah Hutang Kepada Ekuiti

Komposisi pembiayaan bagi sebuah syarikat yang terdiri dari hutang/liabiliti dan ekuiti, jadi

nisbah ini mengukur amaun hutang bagi setiap ringgit ekuiti.

Formula:

Nisbah Hutang Kepada Ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti = Jumlah Liabiliti
Jumlah Ekuiti
hutang bagi setiap ringgit ekuiti. Formula: Nisbah Hutang Kepada Ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti Analisis

Analisis

10

Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 90,453 167,430 129,389 120,947 127,258 161,585 = 0.74 =
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
90,453
167,430
129,389
120,947
127,258
161,585
= 0.74
= 1.31
= 0.80
Kesimpulan / komen
Tahun 2009 101,005 179,985 = 0.56
Tahun 2009
101,005
179,985
= 0.56

Analisa bagi nisbah hutang kepada ekuiti di dapati firma ini mempunyai keinginan pelabur

untuk memberi hutang jangka panjang di sebabkan oleh kadar kestabilan kedudukan atau

keadaan kewangan firma. Walau bagaimanapun, jika di lihat pada tahun 2006, 2008 dan

2009 melihat kadar hutang firma berada di paras nisbah 1.0 dan di dapati melontak naik

akibat pembelian inventori pada tahun 2007 menyebabkan kadar hutang jangka panjang

firma ini turut bertambah.

4.0 NISBAH KEBERUNTUNGAN

Mengukur

kemampuan

daripada jualan dan pelaburan

syarikat

untuk

menghasilkan

keuntungan

Terdapat dua jenis nisbah keberuntungan iaitu :

i. margin keberuntungan

ii. nisbah-nisbah pulangan

dan

pulangan

i) Margin Keberuntungan

mengukur pencapaian keuntungan

berbanding dengan jualan Nisbah yang terlibat: Margin

untung kasar, margin untung bersih.

11

- Margin Untung Kasar (%)

Juga dikenali pulangan atas jualan kasar Mengukur % untung kasar bagi setiap ringgit jualan

Keuntungan yang diperolehi melalui jualan selepas mengambilkira kos barang dijual.

Formula:

jualan selepas mengambilkira kos barang dijual. Formula: Margin Untung Kasar = Jualan - Kos Barang Dijual

Margin Untung Kasar = Jualan - Kos Barang Dijual Jualan

Analisis Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 129,524 163,650 341,855 192,063 222,791 184,856 = 0.67
Analisis
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
129,524
163,650
341,855
192,063
222,791
184,856
= 0.67
= 0.73
= 1.84
Tahun 2009 233,173 229,337 = 1.0
Tahun 2009
233,173
229,337
= 1.0

Kesimpulan / komen

Bagi analisa terhadap margin untung kasar mendapati firma ini telah mengekalkan prestasi

yang sangat memberansangkan. Jika di lihat dengan lebih jelas pada tahun 2006 sehingga

tahun 2007 keadaan keuntungan kasar berada pada paras

yang hampir sama. Walau

bagaimanapun, bagi tahun 2008 peningkatan untung kasar meningkat di sebabkan oleh kadar

jualan

yang tinggi di perolehi oleh firma tetetapi menurun pada tahun 2009 secara

keseluruhan menunjukkan kadar nisbah yang tinggi seterusnya dapat mengekalkan prestasi

firma.

- Margin Untung Bersih (%)

Mengukur peratus

keuntung bersih yang diperolehi bagi setiap ringgit jualan Menunjukkan

lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma Keuntungan

bersih yang diperolehi menunjukkan tahap kecekapan dalam menguruskan syarikat.

Formula:

12

Margin Untung Bersih = Untung Bersih Jualan Analisis Tahun 2006 43,065 192,063 = 0.22 Tahun

Margin Untung Bersih = Untung Bersih Jualan

Analisis Tahun 2006 43,065 192,063 = 0.22
Analisis
Tahun 2006
43,065
192,063
= 0.22
Tahun 2007 Tahun 2008 47,255 42,647 222,791 184,856 = 0.21 = 0.23
Tahun 2007
Tahun 2008
47,255
42,647
222,791
184,856
= 0.21
= 0.23

Kesimpulan / komen

Tahun 2009 60,400 229,337 = 0.26
Tahun 2009
60,400
229,337
= 0.26

Firma ini dapat mengekalkan margin untung bersih yang sangat stabil apabila telah di

analisis jika di lihat pada tahun 2006 sehingga tahun 2009. Ia dapat di simpulkan bahawa

kestabilan kadar jualan bagi 4 tahun berturut-turut berada di garisan piawaian firma bagi

mengekalkan margin keuntungan bersih.

ii) Nisbah-Nisbah Pulangan

yang mengukur pencapaian keuntungan

berbanding dengan saiz pelaburan. Nisbah yang

terlibat: Pulangan atas pelaburan aset, dan pulangan atas ekuiti.

- Pulangan Atas Pelaburan /Aset (%)

Mengukur

kadar

keuntungan

daripada

setiap

ringgit

yang

dilaburkan

ke

atas

aset

Menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. Petunjuk : lebih tinggi lebih baik,

menunjukkan peratusan keuntungan bersih yang syarikat bagi setiap ringgit pelaburan aset.

Contoh: Pulangan atas aset 6.10 % menunjukkan setiap RM 1 yang dilaburkan dalam aset,

RM0.61 sen untung bersih dapat dihasilkan.

Formula:

13

Pulangan Atas Pelaburan/ Aset %= Untung Bersih Jumlah Aset
Pulangan Atas Pelaburan/ Aset %= Untung Bersih
Jumlah Aset
Pulangan Atas Pelaburan/ Aset %= Untung Bersih Jumlah Aset Analisis Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
Analisis Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 43,065 47,255 42,647 211,400 294,688 290,974 = 0.20
Analisis
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
43,065
47,255
42,647
211,400
294,688
290,974
= 0.20
= 0.16
= 0.14

Kesimpulan / komen

Tahun 2009 60,400 280,990 = 0.21
Tahun 2009
60,400
280,990
= 0.21

Berdasarkan kepada pulangan atas pelaburan / aset setelah analisa di buat mendapati pada

tahun 2006 firma ini menunjukan pulang yang sangat stabil dan serta mencapai piawaian

firma ini. Tetapi bagi tahun 2007 dan tahun 2008 keadaan pulangan atas pelaburan menurun

secara

mendadak

di

sebabkan

kadar

hutang

yang

bertambah

oleh

firma

ini.

Walau

bagaimanapun, firma ini dapat mengekalkan pulangan atas pelaburan pada tahun berikutnya

dan mengikut piawaian firma iaitu pada tahun 2009.

- Pulangan Atas Ekuiti (%)

Mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik/pemegang saham bagi setiap ringgit yang

dilaburkan ke dalam perniagaan

Menunjukkan untung bagi setiap unit saham yang dimiliki

oleh pemegang saham

Petunjuk : lebih tinggi lebih baik, peratusan keuntungan bagi setiap

ringgit saham yang dilaburkan dalam syarikat.

Formula:

ringgit saham yang dilaburkan dalam syarikat. Formula: Pulangan Atas Pelaburan Ekuiti = Untung Bersih - Dividen

Pulangan Atas Pelaburan Ekuiti = Untung Bersih - Dividen su Jumlah Aset

Analisis

14

Tahun 2006 43,065 211,400 = 0.20 Kesimpulan / komen
Tahun 2006
43,065
211,400
= 0.20
Kesimpulan / komen
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 47,255 42,647 60,400 294,688 290,974 280,990 = 0.16 =
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
47,255
42,647
60,400
294,688
290,974
280,990
= 0.16
= 0.14
= 0.21

Bagi analisis terhadap pulangan atas pelaburan ekuiti firma ini telah jelas menunjukan kadar

dividen berada pada paras yang sama menyebabkan kadar keuntungan nilai ringgit bagi firma

ini lebih baik dan kukuh dari tahun 2006 sehingga tahun2008. Pada tahun 2009 berlaku

peningkatan di sebabkan oleh keuntungan bersih yang tinggi di perolehi oleh firma ini

menunjukkan kadar nisbah yang tinggi seterusnya dapat mengekalkan prestasi firma.

- Perolehan sesaham (RM)

Untung bagi setiap unit saham yang dimiliki oleh pemegang saham

lebih baik

Petunjuk : lebih tinggi

Formula:

pemegang saham lebih baik Petunjuk : lebih tinggi Formula: Perolehan Sesaham ( RM) = Untung Bersih

Perolehan Sesaham ( RM) = Untung Bersih Bilangan Saham Biasa

Analisis Tahun 2006 43,065 64,000 =0.67
Analisis
Tahun 2006
43,065
64,000
=0.67
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 47,255 42,647 60,400 64,000 64,000 64,000 =0.74 = 0.67
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
47,255
42,647
60,400
64,000
64,000
64,000
=0.74
= 0.67
= 0.94

15

Kesimpulan / komen

Analisa yang telah di buat, pada tahun 2006 sehingga tahun 2009 perolehan sehaham firma

berada

dalam

keadaan

stabil

berdasarkan

keuntungan

bersih

yang

di

perolehi

dan

peningkatan di dapati secara mendadak pada tahun 2009 di sebabkan kadar jualan yang

meningkat oleh firma ini.

5.0 NISBAH PASARAN

Menghubungkan nilai pasaran syarikat

yang boleh diukur melalui nilai perakaunan

tertentu. Nisbah ini menggambarkan tanggapan para pelabur dan orang awam terhadap

keupayaan pengurusan syarikat semasa.

(i) Nisbah Harga/Perolehan

Jumlah harga saham yang dibayar oleh pelabur bagi setiap ringgit keuntungan syarikat

petunjuk: lebih tinggi nisbah ini, lebih menarik saham ini pada pandangan pelabur

Formula:

Nisbah Harga /Perolehan = Harga Saham Perolehan Sesaham
Nisbah Harga /Perolehan = Harga Saham
Perolehan Sesaham
Nisbah Harga /Perolehan = Harga Saham Perolehan Sesaham Analisis Tahun 2006 1 0.67 = 1.49 Tahun
Analisis Tahun 2006 1 0.67 = 1.49
Analisis
Tahun 2006
1
0.67
= 1.49
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 1 1 1 0.74 0.67 0.94 = 1.35 =
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
1
1
1
0.74
0.67
0.94
= 1.35
= 1.49
= 1.06

16

Kesimpulan / komen

Di dalam analisis untuk firma ini di atas nisbah harga / perolehan di dapati firma ini

mempuyai daya tarikan para pelabur bagi setiap nilai ringgit bagi tujuan pelaburan luar untuk

melabur dalam firma ini di sebabkan oleh oleh kadar keuntungan yang memberansangkan.

17