Anda di halaman 1dari 20

EDU 3063

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN


RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTU PERPADUAN (RIMUP)

SOALAN TUTORIAL
BENTANGKAN HASIL PERBINCANGAN
TENTANG RASIONAL PELAKSANAAN
RANCANGAN INTEGRASI MURID
UNTUK PERPADUAN (RIMUP)

Rancangan Integrasi
Murid untuk Perpaduan

Apa
itu
RIMUP

Satu program yang


menggalakkan
penglibatan
masyarakat
setempat, para guru
dan kerjasama muridmurid dalam
kegiatan-kegiatan
khas serta
penggunaan bersama
kemudahan,
peralatan,
penggemblengan
tenaga dan
kepakaran.

VIDEO

ASAS KONSEP DAN PELAKSANAAN RIMUP:


DEFINISI
Perpaduan = Kepelbagaian +
Keterangkuman

Masyarakat
pelbagai
bangsa,
budaya,
agama &
bahasa

Menerima,
menghormati &
meraikan
kepelbagaian

Sumber :
JPNIN

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG


Tahun
1986

Makluman
-Pelaksanaan RIMUP secara rintis di SR di beberapa
negeri
-RIMUP diterajui oleh Unit HEM, Bahagian Sekolah,
KPM

2004

-Peluasan RIMUP ke semua sekolah rendah dan


menengah
-Buku Panduan dan Modul Aktiviti RIMUP disediakan

2012

-Bahagian Kokurikulum dan Kesenian mengambil alih


RIMUP
-Majlis Penyerahan RIMUP daripada BPSH kepada
BKK pada 9 Feb 2012 di Concorde Inn, KLIA
-Surat Makluman kepada semua JPN mengenai
penyerahan tugas RIMUP daripada Unit HEM kepada
Unit Kokurikulum
( KP.BKK.200-19/06/08 bertarikh 16 Feb. 2012)

MATLAMAT RIMUP
MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA
YANG MEMPUNYAI IDENTITI
NASIONAL YANG KUKUH SERTA
DAPAT MENERIMA, MENGHORMATI
DAN MENGURUS KEPELBAGAIAN.

Menggalakkan penyertaan
masyarakat setempat, para guru
dan murid serta warga sekolah
dalam kegiatan khas secara
bersama

Berkongsi
kemudahan,
peralatan,
tenaga dan
kepakaran untuk
menjayakan
kegiatan khas
secara bersamasama

OBJEKTI
F RIMUP

Melahirkan
persefahaman dan
toleransi antara
murid pelbagai
kaum/etnik

Mewujudkan
amalan
bekerjasama,
tolong
menolong
dalam suasana
muhibah secara
sedar dan
terancang

PIHAK YANG TERLIBAT


JPNIN
Warga Sekolah

Agensi Kerajaan

PIBG

NGO
Masyarakat
Setempat

KAEDAH RIMUP

1. Melibatkan
masyarakat dan warga
sekolah antaranya:

2. Badan-badan
Bukan Kerajaan
termasuk:

Dua agensi utama menjayakan


RIMUP, iaitu:
i.Jabatan Perpaduan Negara dan
Integrasi Nasional
ii.Kementerian Kebudayaan,
Kesenian dan Warisan,
Kementerian Penerangan dan
beberapa kementerian lain serta
wakil-wakil rakyat.

Persatuan Ibu bapa dan


Guru (PIBG)
Masyarakat Setempat
Guru
Murid-murid

KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA

Wujud
persefahaman
dan
perpaduan.
Hubungan
rapat terjalin
antara murid.

LATAR
BELAKAN
G

Saling
menghormati
antara agama
dan adat
resam kaum.

DASA
R
KPM

Menyediakan
peluang kepada
semua murid
pelbagai kaum
bergaul mesra
secara sedar dan
terancang.
Perpaduan dapat
dipupuk dan
dibina serta
diamalkan dalam
masyarakat.

STATUS TERKINI
RIMUP
5 Aspirasi
Sistem

11
Anjakan

Inisiatif
(lebih
100)

RIMUP
DALAM
PPPM
2013
2025

6
Aspirasi
Murid

RASIONAL
RIMUP

Persefahaman dan
perpaduan antara
masyarakat
pelbagai etnik.

Modal insan yang


mampu
bertoleransi antara
masyarakat
majmuk.

3
Mengenali budayabudaya yang unik.

4
Mewujudkan
persekitaran
mesra budaya.

Peluang kepada
generasi akan datang
untuk menghadapi
cabaran secara
kolektif

Meningkatkan
keyakinan dan
membina jati diri
murid.

7
Memberi peluang
masyarakat untuk
mengenali budaya
dan institusi sekolah

Memupuk semangat
cinta negara
menerusi
pelaksanaan
kurikulum di sekolah

1
0

Murid dari pelbagai


jenis sekolah
digabungkan dalam
pelbagai aktiviti
terancang

Mengelakkan anasir
yang boleh
menggugat sensitiviti
rakyat

KESIMPULAN
Diharapkan melalui RIMUP, negara akan
dapat membangunkan modal insan dalam
kalangan generasi muda yang berupaya
membudayakan perpaduan serta dapat
memberikan
sumbangan
kepada
kemajuan,
pembangunan
dan
kesejahteraan negara.

BIBLIOGRAFI
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Model Baru Rimup
Akan Diperkenalkan. Diakses pada 24 Februari 2015, daripada
laman Http://Buletinkpm.Blogspot.Com/2011/09/Model-barurimup-akan-diperkenalkan.Html.
Anadhiana. (2010). Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan
(Rimup). Diakses pada 24 Februari 2015, daripada laman
Http://Al-asrar.Blogspot.Com/2010/03/Rancangan-integrasimurid-untuk.Html.
Malaysia. (2005).Buku Panduan: Rancangan Integrasi Murid
Untuk Perpaduan RIMUP. Putrajaya: Bahagian Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia.

Unit Bimbingan & Kaunseling. (2009). Rancangan


Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (Rimup).
Diakses pada 25 Februari 2015, daripada laman
http://mbsskl.edu.my/k_ubk/category/rimup/.
Utusan Online. (2012). Program RIMUP Pupuk Sahsiah,
Perpaduan Murid Pelbagai Kaum. Diakses pada 25
Februari 2015, daripada laman
http://ww1.utusan.com.my/utusan/pendidikan/2012
0917/pe_02/program-rimup-pupuk-sahsiahperpaduan-murid-pelbagai-kaum.