Anda di halaman 1dari 17

Peneraju Pendidikan Negara

Taklimat Ringkas
Reka Bentuk dan Teknologi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR)

Kandungan Mata Pelajaran


RBT

Pada Tahap II, RBT diajar sebagai satu mata


pelajaran dalam KSSR

Tumpuan untuk menyediakan murid dengan

pengetahuan dan kemahiran asas yang


membolehkan pelajar menyambung pelajaran dalam
bidang teknikal dan vokasional di peringkat menengah
Pendedahan awal tentang kemahiran asas dalam

bidang teknikal, Teknologi Pertanian, Sains Rumah


Tangga dan elemen merentas seperti;

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), Kreativiti

dan Inovasi serta Asas Keusahawanan ditekankan


dalam mata pelajaran ini
Masih mengekalkan elemen merentas kurikulum

dalam KBSR, mementingkan pemupukan nilai murni,


kerja-buat-sendiri (DIY), peka terhadap masalah
sekeliling serta sikap positif semasa menjalankan
aktiviti

TEKNIKAL

TEKNIKAL

TEKNIKAL

Matlamat
Kurikulum standard RBT adalah untuk
membolehkan murid memperoleh pengetahuan,
menguasai asas kemahiran praktis,
berkemahiran mereka bentuk dan
mengamalkan asas keusahawanan serta
berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi

ke arah melahirkan murid yang kritis, kreatif dan inovatif

Bilakah hendak melaksanakan Elemen


Merentas Kurikulum?
Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran

yang diajar.
EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk
yang diajar.

Satu elemen
Dua elemen
Ketiga-tiga elemen

OBJEKTIF UJI RINTIS


1. Mencuba idea yang dikemukakan melalui

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran


2. Mengenal pasti sejauh mana Standard yang
digubal boleh dilaksanakan dalam sekolah
3. Mengenal pasti sama ada Standard yang digubal
terlalu tinggi atau rendah arasnya untuk murid
4. Mengenal
pasti
kesesuaian
bahasa
dan
kandungan yang digunakan dalam Standard
Pengajaran dan Pembelajaran iaitu sama ada guru
dan murid faham apa yang ditulis atau tidak .

OBJEKTIF UJI RINTIS


5. Mengenal pasti sejauh manakah KSSR dapat

dilaksanakan dalam peruntukan masa yang


ditetapkan.
6. Mengkaji strategi sekolah dalam melaksanakan
KSSM.
7. Mendapat maklum balas Pentadbir dan guru
sekolah tentang KSSR dan kesediaan mereka
melaksanakan KSSM

Kaedah Rintis Di laksanakan


1. Pelaksanaan Penuh
Melaksanakan rintis penuh semua mata pelajaran KSSR
mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
Melibatkan 761 buah sekolah mengikut negeri berfokuskan pada
uji rintis mata pelajaran

2. Pelaksanaan berfokuskan Dokumen Standard


Kurikulum
Melaksanakan rintis berfokus mengikut mata pelajaran dalam
organisasi KSSR
Melibatkan 7 sekolah melaksanakan uji rintis penuh

Reka Bentuk Rintis


Sasaran: Tahun 4
Bilangan sekolah: 768 buah sekolah
Bahan yang dirintis: DSK Tahun 4
Fokus rintis:

Penambahbaikan bahan kurikulum


Pelaksanaan dan pengurusan jadual waktu
Penerapan elemen merentas kurikulum

Pelaksanaan Rintis Standard Kurikulum


Gunakan dokumen
mingguan dan harian

Standard

dalam

perancangan

Menyediakan rancangan pelajaran harian berpandukan


kepada Dokumen Standard Kurikulum
Mencatatkan pandangan tentang Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran dalam Dokumen Standard
Kurikulum
Menyatakan cadangan pembaikan

Kaedah Pelaksanaan Rintis


Rintis Berfokus

Melibatkan 761 buah sekolah mengikut negeri berfokuskan


pada uji rintis mata pelajaran
Rintis Penuh

Melibatkan 7 sekolah melaksanakan uji rintis penuh

Pelaksanaan Penuh KSSR


KSSR dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun

2011 bermula dengan pelajar Tahun 1 di semua


sekolah rendah seluruh negara

Dapatan Pemantauan Rintis

15

16

Sektor Pendidikan
Teknikal dan
Vokasional
www.moe.gov.my/bp
k

We Have to Work
Together.