Anda di halaman 1dari 15

c 

    c Y

? 

Pelaburan adalah tindakan atau satu proses yang diambil pada wang atau aset kita
dengan menjangkakan pulangan pada masa akan datang iaitu memperolehi hasil daripadanya.
Seperkara yang perlu diberi perhatian adalah hasilnya tidak semestinya positif. Oleh itu,
mestilah mengkaji dengan terperinci sebelum sesuatu pelaburan membawa hasil sebagaimana
yang dijangkakan.

Ilmu dalam bidang ini bukan sekadar mengetahui istilah-istilah pelaburan seperti
risiko, pulangan, nilai masa duit, inflasi dan sebagainya tetapi tahu mengaplikasikan. Jika
dilihat dari statistik industri pengurusan pelaburan, sehingga akhir 2002, Malaysia
mempunyai 79 buah syarikat pengurusan dana dan 38 buah syarikat pengurusan dana amanah
dengan nilai dana melebihi RM 75 billion (Hajah Rohani Datuk Hj Mohd Shahir, 2005).

Unsur-unsur penting pelaburan yang perlu di dalami adalah Pelaburan jangka


pertengahan kepada jangka panjang seperti kita jangkakan pulangan untuk tempoh 10 tahun
ke 20 tahun akan datang, Pelaburan hendaklah dibuat ke atas pelbagai asset atau industri
dengan taburan yang sepatutnya, Risiko yang minima berbanding pulangan atau pulangan
secara relatif dan Mengambil kira kesan inflasi sebahagian daripada kos atau jangkaan kos
inflasi.

 
 

Di dalam bahasa Arab, al-Mudhrabah bermaksud musafir yang di ambil daripada


perkataan ³dharb fi al-ardh. Ini terjadi kerana ramai pedagang berniaga dengan membabitkan
perjalanan yang jauh untuk memperolehi barangan, mengaut keuntungan dan sebagainya.

Al-Mudharabah diaplikasi dalam akaun pelaburan am dan akaun pelaburan khas.


Konsep ini merujuk kepada perjanjian yang di antara satu pihak yang mengeluarkan modal
(sahib ul-mal) dengan pengusaha (mudharid) di pihak lain, untuk membolehkan pengusaha
menjalankan projek perniagaan atas dasar pembahagian keuntungan mengikut nisbah yang
dipersetujui. Namun begitu, apabila berlaku kerugian, ia akan ditanggung sepenuhnya oleh
pemodal.

Sebenarnya, Al-Mudharabah telah pun menjadi amalan perkongsian sejak zaman


jahiliyah sehinggalah sekarang. Rasulullah pernah bermudharabah dengan Siti Khadijah
Y
Y
Y
c 
    c Y

dalam menjalankan perdagangan di antara Mekah dan Syria sehingga Siti Khadijah tertarik
dengan rasulullah kerana kejujuran dan kebijaksannanya dan akhirnya mereka di jodohkan
oleh Allah sebagai suami isteri.

Tujuan sebenarnya mudharabah adalah mewujudkan kerjasama dalam bidang


perniagaan antara masyarakat iaitu antara orang kaya yang tiada pengalaman dengan
pengusaha yang berpengalaman. Selain itu, ianya bertujuan untuk mengelakkan pembekuan
modal atau harta oleh orang kaya tanpa sebarang pemanfaatan.

?  

Iman-iman mazhab bersependapat mengatakan bahawa mudharabah adalah harus


dimana ianya di haruskan oleh al-quran, al-sunnah, al-ijma¶ dan al-qiyas. Namun begitu,
ianya terkecuali daripada gharar dan ijarah majhulah yakni sewa yang tidak diketahui.

Ini dapat dibuktikan dengan dalil dari al-quran surah al-muzammil 73:20 yang berbunyi:

Y Y Y Y Y Y


 Y Y
Y 
Y Y
 Y Y Y 
Y
 YY

Juga firman Allah S.W.T:


Y Y Y 
Y
Y  Y 
Y Y
Y 
Y Y

Y Y
 
 Y Y Y Y Y 
Y Y Y 
Y Y
YY

Kesemua ayat-ayat di atas menunjukkan sifat-sifat yang menerangkan tentang


keharusan kerja pada harta melalui kontrak mudharabah.

P 
 

Hukum pelaburan (al-mudharabah) adalah muamalat yang halal dalam islam yang
mempunyai syarat-syarat yang telah diteteapkan oleh syarak. Selain itu, ianya juga di anggap
harus dan tidak lazim kerana kedua-dua pihak iaitu pelabur dan pengusaha boleh
membatalkan kontrak pada bila-bila masa.

Y
Y
Y
c 
    c Y

  
 

Õagi mazhab hanafi, rukun mudharabah terbahagi kepada dua iaitu ijab dan qabul.
Õagi lafaz ijab, ianya mestilah memberi makna ynag serupa samada menggunakan lafaz
mudarabah, muqaradah mahupun muamalah. Õagi lafaz qabul, jika tawaran dan penerimaan
telah diterima oleh kedua-dua pihak, maka kontrak akan terbentuk.

Rukun bagi mudharabah disisi jumhur terbahagi kepada tiga iaitu dua pihak yang
berkontrak (pemilik harta dan orang yang bekerja), perkara yang di kontrakkan (modal, kerja,
untung) dan sighah (tawaran dan penerimaan). Untuk mazhab syafie pula mengira lima rukun
mudharabah iaitu harta, kerja, untung, sighah dan dua pihak yang berkontrak.

Kesimpulan yang dapat dibuat disini ialah rukun-rukun mudharabah adalah:

Y Pemodal
Y Pemgusaha
Y Modal
Y Kerja atau projek
Y Sighah


   

Mudharabah terbahagi kepada dua jenis mengikut kuasa yang diberikan oleh pemodal
dalam bidang muamalat iaitu mutlaqah dan muqayyadah.
Õagi mutlaqah iaitu mudharabah mutlak, bererti seseorang memberikan hartanya
kepada seseorang tanpa batas. Ini bermaksud pengusaha diberikan kuasa sepenuhnya untuk
menjalankan kerja tanpa sebarang sekatan dalam urusan kerja tersebut dan tidak terikat
dengan masa tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. Mudharabah jenis ini memberikan
pengusaha bebas melakukan muamalat-muamalat seperti menjadi wakil dan mewakili orang
lain menjalankan tugasnya, menguruskan wadiah dan lain-lain serta berjual beli untuk
mendapatkan untung secara biasa.
Untuk mudharabah muqayyadah pula iaitu terbatas, bererti seseorang menyerahkan
kepada orang lain modal sebagai mudharabah supaya dapat di niagakan harta tersebut di
tempat-tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Ini bermaksud pengusaha di bataskan

Y
Y
Y
c 
    c Y

kegiatannya untuk menjalankan mudharabah hanya dalam bidang atau cara atau jangka masa
tertentu sahaja.

? ?  


Kontrak mudharabah akan terbatal dalam keadaan berikut iaitu:

Y Y Y


 Y Y Y Y
Pemansuhan kontrak, larangan menguruskan harta atau perlucutan kuasa akan
menyebabkan kontrak mudharabah terbatal. Jika modal itu berbentuk tunai ketika
fasakh dan larangan di buat, maka ianya dikira terbatal dan jika modal itu berbentuk
barang perniagaan maka perlucutan kuasa itu tidak sah. Ini bermakna jika pengusaha
tidak mengetahui fasakh dan larangan pengurusan, maka dia harus mengurus.

Y aY Y YY Y


Jika pemodal atau pengusaha meninggal, maka kontrak mudharabah terbatal disisi
jumhur. Ini disebabkan kerana kontrak mudharabah mengandungi konsep wakalah
iaitu perwakilan kerana kuasa perwakilan menjadi terbatal disebabkan kematian salah
seorang daripada dua pihak yang berakad.

c)Y Y Y Y Y YYY 


Jika salah seorang daripada dua pihak yang berakad itu di isytiharkan gila, maka
kontrak mudharabah terbatal kerana sifat gila membatalkan kelayakan seseorang
daripada terus menjadi pihak yang berakad.

Y ?
Y Y
Y
Y
Kontrak mudharabah terbatal jika pemilik harta adalah murtad, atau mati dibunuh
kerana murtad atau melarikan diri ke negeri musuh. Menurut Abu Hanafiah, melarikan
diri ke negeri musuh di ibarat sama seperti mati iaitu ia menghilangkan kelayakan
pemilik harta dan ini dapat dibuktikan lagi dengan seseorang yang murtad akan
dibahagikan hartanya dikalangan warisnya.Y

Y
Y
Y
c 
    c Y

Y  Y Y


 YYY
 Y
Y
Mudharabah menjadi batal jika modal di tangan pengusaha menjadi rosak sebelum dia
menggunakan untuk membeli sesuatu. Ianya juga terbatal jika pengusaha
menghabiskan harta mudharabah atau menggunakan untuk perbelanjaannya sendiri
mahupun menyerahkan harta tersebut kepada orang lain. Namun begitu, jika
pengusaha mengambil harta yang sebanding dengannya dari orang yang menggunakan
harta mudharabah itu, maka dia boleh menggunakan untuk membeli sesuatu bagi
perniagaan yang berlandaskan muidharabah.

j j?  

Di negara kita secara khususnya, ada peruntukan undang-undang dan petunjuk atau
garis panduan mengenai ciri pelaburan secara Islam yang boleh diceburi di semua institusi
perbankan islam.

Ciri ini dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS), Suruhanjaya Sekuriti
bertujuan memudahkan usaha institusi kewangan yang berminat atau orang perseorangan
untuk menerokai bidang kewangan islam.

Kelayakan sesebuah syarikat akan terkeluar daripada senarai sekuriti yang diluluskan
berdasarkan kriteria yang berikut. Perkara pertamanya ialah mempunyai operasi berteraskan
riba (faedah) seperti dijalankan institusi kewangan misalnya bank perdagangan dan bank
saudagar serta syarikat kewangan. Kedua ialah mempunyai operasi membabitkan aktiviti
perjudian. Seterusnya mempunyai operasi mengeluarkan atau menjual barangan yang haram
seperti minuman keras, daging khinzir dan daging yang tidak disembelih mengikut kaedah
Islam. Dan yang terakhir ialah syarikat yang mempunyai operasi membabitkan kegiatan
berunsur gharar (ketidakpastian) seperti perniagaan insurans konvensional.

Selain daripada syarat di atas, bagi syarikat yang membabitkan aktiviti bercampur,
iaitu mempunyai unsur dibenarkan dan diharamkan oleh syarak, Majlis Penasihat Syariah
mempertimbangkan beberapa sudut tambahan lain bagi membolehkan pelabur Muslim
melabur di dalam sekuriti terbabit.

Antara syarat tambahan dimaksudkan termasuklah, yang pertama aktiviti utama


syarikat mestilah bukan aktiviti bertentangan syarak sebagaimana digariskan oleh empat
Y
Y
Y
c 
    c Y

kriteria di atas. Kedua, pandangan masyarakat umum mengenai imej syarikat berkenaan
mestilah baik. Ketiga ialah aktiviti utama syarikat mempunyai kepentingan dan maslahah
(kebaikan secara umum) kepada umat Islam dan negara manakala unsur haram yang amat
kecil membabitkan perkara umum balwa (kerumitan meluas yang sukar dielakkan), 'uruf
(amalan kebiasaan) dan hak masyarakat bukan islam yang diperakui oleh islam.

Oleh yang demikian, dengan ada garis panduan yang secara umum ditetapkan oleh
Islam dan secara khususnya dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah, Suruhanjaya Sekuriti,
umat Islam dan organisasi Muslim yang berminat dengan aktiviti pelaburan bolehlah
meneruskan aktiviti mereka berdasarkan ketetapan disenaraikan itu.

 ?   

Y
?  ? 

 Y? YY? Y Y!"Y Y Y Y

Antara contoh skim pelaburan yang ditawarkan oleh Perbankan Konvensional ialah
Akaun Pelaburan Dengan Pulangan Tetap (Fixed Deposit account) . Dalam akaun jenis ini,
seseorang akan meletakkan wangnya di dalam ³conventional fixed deposit account´. Menurut
kontrak dan perjanjian yang di tandatangani, pihak pengendali atau Õank akan
mengumpulkan wang dari orang yang meletakkan wang dalam akaun tadi bersama dengan
wang depositor atau pelabur lain. Kemudian, kumpulan wang itu akan digunakan samada bagi
pelaburan wang terus ke dalam mana-mana syarikat yang kukuh bagi mendapatkan pulangan
yang baik ataupun digunakan untuk memberikan pinjaman secara riba kepada syarikat-
syarikat yang datang kepada Õank untuk tujuan perniagaan mereka, tidak kira samada
perniagaan itu halal mahupun haram.

Sebagai balasan untuk para pelabur atau penyimpan, pihak bank akan menetapkan kadar
faedah tertentu (fixed interest) sebagai contoh 3 % untuk diberikan kepada penyimpan atau
pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh selama matang antara 1 ± 11
bulan. Pada kebiasaannya Õank telah pun membuat kira-kira bagi menentukan kadar interest
yang ingin diberinya.

Y
Y
Y
c 
    c Y

Y
 ? ? 

Skim ini juga dikenali sebagai m atau


m . Istilah mudharabah merupakan
yang paling kerap digunakan oleh bank- bank Islam. Terdapat juga pelbagai terjemahan yang
digunakan oleh sarjana untuk perkataan ini. Di antara terjemahannya ialah pembiayaan
amanah, kongsi sama keuntungan pemegang amanah, kongsi sama ekuiti dan kongsi sama
keuntungan.

Prinsip mudharabah ini boleh digunakan dalam sistem perbankan Islam untuk dua
keadaan yang berbeza, iaitu antara bank dengan pihak pembekal dana dan antara bank dengan
pengguna dana. Dibahagian pembekal dana, pihak bank akan bertindak sebagai mudarib dan
penyimpan sebagai rabb al-mal. Sementara itu di bahagian pengguna dana pula, bank akan
menjadi rabb al-mal dan pengusaha menjadi mudarib.

Walaupun pelabur yang mengeluarkan modal itu sebenarnya tidak mengeluarkan apa-apa
tenaga untuk mendapat pulangan atau hasil daripada pelaburannya , tetapi dalam jangka masa
yang sama pelabur perlu bersedia menanggung risiko kerugian. Jika usaha yang dijalankan itu
beroleh keuntungan, maka pelabur akan mendapat semula modal dan bahagian
keuntungannya , tetapi jika usaha itu mendapat kerugian , maka pelabur bukan sahaja tidak
mendapat apa-apa pulangan tetapi kemungkinan besar akan kehilangan modal awalnya itu.

Pelaburan adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh bank islam untuk menjana
pendapatan. Terdapat empat jenis kategori pelaburan yang boleh dibuat oleh bank islam iaitu
membeli sekuriti boleh niaga seperti saham, bon, nota terbitan kerajaan dan sijil deposit boleh
niaga. Keduanya pelaburan dalam anak syarikat dan syarikat bersekutu dan yang terakhir
perlaburan dalam hartanah dan lain-lain.

¬ ¬ 


  
 

Antara produk di dalam pengamalan kewangan Islam di Õank-bank Islam adalah


simpanan yang menggunakan konsep Mudharabah. Ia bermaksud pihak pelanggan ingin
menyimpan wangnya sambil membuat pelaburan secara khusus. Nama produk-produk untuk
akaun ini seperti ³ Akaun Pelaburan Umum Mudarabah´ atau ³Akaun Pelaburan Istimewa
Mudarabah´ atau ³ Akaun Semasa Mudarabah´.

Y
Y
Y
c 
    c Y

Menurut konsep ini pelanggan bersedia menerima risiko lebih bagi membuka
ruangnya bagi mendapat peratusan keuntungan yang lebih besar sekiranya pihak Õank berjaya
melaburkan wang dengan pulangan lumayan. Kadar peratusan akan di tetapkan di peringkat
awal seperti 70 % untuk pelanggan dan 30 % bank, 80/20, 60/40 dan sebagainya.

Satu perkara yang juga amat penting dalam akaun Islam ini adalah, deposit yang
terkumpul hanya akan dilaburkan untuk membiayai syarikat-syarikat yang telah di tapis
secara Shariah oleh pengurusan bank dan majlis Penasihat Shariah Õank. Justeru semua
³c #Y 
 ini telah di pastikan dengan teliti ketepatannya dari sudut
Shariah, justeru semua keuntungan yang bakal di perolehi adalah harta yang bersih. Sebagai
contohnya, RHÕ Islamic Õank Õerhad cukup tegas dalam memastikan semua simpanan yang
diperolehi akan digunakan dan dilaburkan ke dalam urusniaga atau syarikat yang benar-benar
selamat menurut Shariah.

Urusan tapisan dibuat secara terperinci, dan perlaksanaannya dibuat dalam suasana
 iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau ³transparent´ dengan
³client´. Ia mungkin akan membuat penilaian dari sudut ³asset´ mahupun ³lialibilities´
sesebuah syarikat, tanpa mengira ianya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Õursa
Saham atau tidak. Secara umum penapisan ³filter´ Shariah berikut biasanya digunakan
antaranya, $ Y  iaitu membuang syarikat-syarikat yang perniagaan induknya
berkaitan produk-produk haram dan ? 
 Y Y iaitu mengeluarkan syarikat-
syarikat yang tahap hutangnya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai ³impure interest
income´ berdasarkan panduan Majlis Penasihat Shariah.

Pengamalan akaun di Perbankan konvensional amat berbeza, yang mana ia tidak


terikat dengan konsep Shariah, lalu mereka pasti akan menumpukan pelaburan di dalam
syarikat yang boleh memberi pulangan besar tanpa meninjau aspek penerimaan Shariah atau
tidak.

Selain itu, kita mestilah tidak terkeliru dengan kadar peratusan yang di paparkan oleh
sesetengah akaun Islam mudarabah di sesetengah Õank Islam. Ia hanyalah kadar pulangan
purata menurut prestasi lepas, ia di gelar ³##Y % ´ atau ³kadar andaian dan
ramalan´ dan bukannya kadar yang tepat dan mesti diberikan oleh bank, ia di paparkan demi
mencapai keyakinan pelanggan terhadap prestasi pengurusan dan pelaburan Õank.

Y
Y
Y
c 
    c Y

j 

Untung Sebenar = Kadar Pulangan (ROR) x Kadar Keuntungan (PSR) = Keuntungan


setahun 100

Katakanlah kadar keuntungan bank adalah 3, justeru ³indicative´ atau andaiannya seperti
berikut, 3 X 70 (pelanggan) = 2.10100

Maka, jumlah 2.10 % inilah yang akan di paparkan oleh Õank bagi memaparkan
prestasi akan datang Õank. Ia hanyalah andaian dan tidak menjadi kewajiban bagi Õank
memberikan pulangan dengan kadar di atas.

Perlulah sedari, seseorang yang menyimpan atau melabur wangnya di dalam akaun di
bank konvensional pastinya akan mendapat saham keburukan hasil sokongan langsungnya
dari wang depositnya itu, sama ada mereka menyedarinya atau tidak.

¬ 
    
 

Pada hari Ahad bertarikh 31hb Januari 2010, kami telah membuat kajian skim
pelaburan yang diamalkan oleh Õank Rakyat dengan menemu bual dengan seorang penolong
pengurus cawanganY &aY ' Y (Y a ) untuk mendapat gambaran yang jelas
berkenaan skim pelaburan yang diamalkan oleh Õank Rakyat Malaysia Õerhad.

Menurut beliau Õank Rakyat telah ditukarkan 100% daripada konvensional kepada
sistem Perbankan Islam mulai tahun 2001. Ini bermakna Õank Rakyat tidak lagi
mengamalkan sistem konvensional dan kini semua produk-produk perbankan dari Õank
Rakyat adalah menurut syariah islam. Antara produk pelaburan yang ditawarkan oleh Õank
Rakyat ialah Akuan Pelaburan Am-i (qiradh), Akuan Pelaburan Am-i (Warga Emas) dan
Akuan Pelaburan Khas-i (Sijil Pelaburan).

Akaun Pelaburan Am-i (Qiradh) merupakan akaun pelaburan yang mana pelanggan
menyediakan modal untuk Õank melabur bagi tempoh tertentu. Õila matang, keuntungan yang
diperolehi akan dikongsi di antara Õank dan pelanggan berdasarkan nisbah yang telah
dipersetujui bersama. Konsep yang diamalkan berdasarkan Mudharabah. Antara kelayakan
untuk melabur dalam skim ini ialah individu berumur 18 tahun ke atas dan juga Persatuan,
Kelab, Koperasi dan Syarikat digalakkan untuk melabur. Jumlah Pelaburan minimum RM500

Y
Y
Y
c 
    c Y

untuk 2 bulan dan ke atas dan minimum RM5,000 untuk 1 bulan. Antara jenis Akaun ialah
Akaun Individu, Akaun Õersama, Akaun Amanah dan Akaun Persatuan, Kelab, Koperasi dan
Syarikat. Antara keistimewaan skim ini ialah Pelabur boleh mengambil keuntungan pada
setiap bulan bagi tempoh pelaburan 6 bulan dan berjumlah RM20,000.00 ke atas, Auto
Renewal pembaharuan sijil secara automatik dan Sijil pelaburan boleh digunakan sebagai
cagaran pembiayaan seperti Õercagar Sijil Pelaburan-i Al-Mudharabah,
Pembiayaan Pendidikan-i Al-Falah dan Pembiayaan Kontrak-i Tijari.

Akuan Pelaburan Khas-i (Sijil Pelaburan) pula adalah skim pelaburan di mana
pendeposit akan dibayar keuntungan ke atas pelaburan yang telah ditentukan pada awal-awal
lagi dan dibayar sebagai pendahuluan pada setiap bulan. Ia berasaskan konsep Õai Al-Inah.
Antara kelayakan untuk menyertai skim ini adalah sama seperti skim Akaun Pelaburan Am-i
Qiradh. Jumlah Pelaburan minimum RM20,000 untuk 1 bulan ke atas dan tempoh Pelaburan
adalah pelaburan untuk tempoh 60 bulan dan ke atas. Antara jenis akaun seperti Akaun
Individu , Akaun Õersama, Akaun Amanah dan Akaun Persatuan, Kelab, Koperasi dan
Syarikat.

Manakala yang terakhir adalah Akaun Pelaburan Am-i Qiradh (Warga Emas) . Akaun
pelaburan ini direka khas untuk warga emas.Menggunakan konsep Al-Mudharabah. Antara
kelayakan untuk skim ini adalah individu berumur 45 tahun ke atas. Jumlah Pelaburan
adalah minimum RM10,000 untuk 3 bulan ke atas. Antara manfaat yang diperolehi adalah
kadar keuntungan adalah 0.25% lebih tinggi daripada kadar semasa Akaun Pelaburan Am-i
Qiradh dan perlindungan kemalangan diri Takaful secara percuma untuk pelaburan melebihi
tempoh 12 bulan.

?   


 

Skim pelaburan dalam Islam dan konvensional adalah berbeza sama sekali. Ini dapat
dilihat dengan jelas dalam beberapa aspek seperti yang melibatkan riba, tempat, aktiviti dan
pulangan. Antara contoh skim pelaburan yang ditawarkan oleh Perbankan Konvensional ialah
Akaun Pelaburan Dengan Pulangan TetapY !"Y Y  Dalam akaun jenis ini,
seseorang akan meletakkan wangnya di dalam ³#Y "Y Y ´. Menurut
kontrak dan perjanjian yang di tandatangani, pihak pengendali atau Õank akan

Y
Y
Y
c 
    c Y

mengumpulkan wang dari orang yang meletakkan wang dalam akaun tadi bersama dengan
wang depositor atau pelabur lain.

Skim pelaburan konvensional adalah berasaskan riba disebabkan oleh


kecenderungannya mengaut keuntungan yang tinggi semata-mata tanpa mengambilkira faktor
halal dan haram operasi pelaburannya. Ini sama sekali ditegah dalam skim pelaburan syariah
kerana bertentangan dengan syariat Islam. Skim-skim pelaburan syariah terjaga dan bebas
daripada riba kerana ianya berada di bawah pemantauan Õadan Penasihat Syahriah (ÕPS) di
samping Islam itu sendiri juga sama sekali mengharamkan riba melalui Firman Allah s.w.t,

+,-./
* Y Y
Y !

Y Y Y Y Y  Y
Y
 Y  Y Y Y 
 Y Y Y !Y Y Y
+,-0/
Y Y
 Y Y 
Y Y Y Y
 Y Y
! Y  Y Y Y Y 
Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y
 
Y Y * Y Y Y 
Y
Y Y Y Y Y Y Y! Y

Y Y
Y
+,-1/
Y Y Y Y 
Y  Y Y ! 
Y Y 2Y Y
Y ! Y Y Y * Y Y 
Y !

Y Y
Y
 Y Y Y  Y 2Y
 Y Y Y 
Y Y


Y Y Y
 Y Y +,--/YYYY
 Y Y
 YYY
Y YY Y Y Y +,-3YYY

!4cYY(m Y!56Y5-05-1Y

Daripada segi tempat pelaburan, pelaburan konvensional membuat pelaburannya di


mana sahaja dan dengan apa juga cara sekalipun tanpa mengambilkira samada tempat di mana
dia membuat pelaburan itu halal ataupun haram umpamanya perjudian dan penjualan arak
asalkan keuntungannya dapat dimaksimumkan. Hal ini amat bertentangan dengan konsep
pelaburan syariah, di mana pelaburannya hanya dibuat di tempat-tempat yang beroperasi
secara halal dan diiktiraf oleh ÕPS. Deposit Y 
 yang terkumpul hanya akan
dilaburkan untuk membiayai syarikat-syarikat yang telah di tapis secara Shariah oleh
pengurusan bank dan majlis Penasihat Shariah Õank.semua ³c #Y 
 
ini telah di pastikan dengan teliti ketepatannya dari sudut Shariah, justeru semua keuntungan
yang bakal di perolehi adalah harta yang bersih.

Y
Y
Y
c 
    c Y

Aktiviti-aktiviti pelaburan yang dijalankan dalam konvensional tidak pernah terlepas


daripada aktiviti yang bertentangan dengan konsep syariah disebabkan oleh matlamatnya
hanyalah untuk memaksimumkan keuntungan semata-mata. Di dalam lslam tidak sepatutnya
diizinkan pertarungan bagi membolot harta orang lain dan berusaha untuk mengaut untung
menerusi pegangan saham orang lain serta merugikan pihak yang satu lagi (yang kalah
bertarung) seperti mana yang berlaku di dalam bursa anjuran sekular. Oleh kerana sistem
lslam mengutamakan aktiviti pelaburan yang sihat dan mempunyai tujuan yang mulia bagi
mencapai matlamat al-falah maka aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti gharar adalah
diharamkan.

Gharar menurut bahasa ialah risiko yang tidak diketahui pada masa hadapan. Dari segi
istilahnya pula gharar boleh dikatakan sebagai sebarang bentuk pemalsuan yang tidak ketara
pada asalnya termasuklah judi. Salah satu dari aktiviti gharar yang diharamkan ialah aktiviti
spekulasi yang merbahaya. Spekulasi seperti ini tidak sama dengan perniagaan risiko tinggi.
Spekulasi seperti ini sebenarnya adalah amalan judi kerana spekulator mendapat untung di
atas kerugian orang lain. Manakala risiko tinggi pula ialah tidak membabitkan kerugian
kepada orang lain tetapi mendapat keuntungan secara bersih dari usaha yang dilakukan. Dan
kalaupun berlaku kerugian dengan sebab ijtihad yang salah, maka tidak ada pihak lain lagi
akan mendapat keuntungan di atas kerugian kita dan begitulah sebaliknya.

Di dalan pelaburan konvensional, contahnya dalam Akaun Pelaburan Dengan


Pulangan Tetap pulangan terhadap modal pelabur adalah dalam bentuk feadah tetap atau
"Y  yang ditentukan sendiri oleh pihak bank. Sebagai contoh 3 % untuk diberikan
kepada penyimpan atau pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh selama
matang antara 1 ± 11 bulan. Pada kebiasaannya Õank telah pun membuat kira-kira bagi
menentukan kadar interest yang ingin diberinya. Menurut Shariah, kadar 3 % dari ³fixed
deposit account´ tadi adalah Riba Ad-Duyun dari jenis Al-Qard. Ini adalah kerana, disiplin
pelaburan iaitu Mudarabah atau Musyarakah menurut Islam, pulangan keuntungan tidak boleh
di tentukan sama sekali peratusannya. Hanya nisbah pembahagian keuntungan yang
dibenarkan. Seperti 70 : 30 ( Õank : pelanggan). Pelaburan hendaklah memberi pulangan
dalam bentuk kebendaan dan kerohanian, bukan saja memberi kepuasan dan kebaikan di
dunia bahkan di akhirat juga.

Ringkasnya pelaburan yang di lakukan oleh Perbankan konvensional wujud


penindasan atau ketidakadilan. Ini contohnya dapat dilihat daripada segi pulangan terhadap

Y
Y
Y
c 
    c Y

modal yang di sumbangkan oleh pendeposit di mana penetapan pulangan ( "Y  
menyebabkan pihak bank akan terpaksa menanggung pulangan yang dijanjikannya kepada
pendeposit walaupun pelaburannya mengalami kerugian dan sebaliknya. Õertitik tolak dari
inilah dasar keadilan dan kebebasan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terkandung
menerusi amalan pemikirannya bagi mencari pendekatan kaedah-kaedah pelaburan,
penggunaan sumber-sumber alam dan usaha-usaha dalam batas-batas yang diredai Allah s.w.t.

Y
Y
Y
c 
    c Y

 

Secara kesimpulannya, kita dapat melihat kebaikan dan kelebihan skim pelaburan
syariah berbanding dengan skim pelaburan konvensional dalam semua aspek seperti yang
telah dibincangkan. Pelaburan yang dijana melalui skim pelaburan syariah adalah bebas
daripada segala bentuk larangan seperti riba, ketidakpastian (gharar), penindasan, penipuan,
pembaziran dan sebagainya. Namau, tidak dapat dinafikan bahawa semua unsur tersebut
wujud dalam skim pelaburan konvensional.

Skim-skim pelaburan syariah pada masa kini sudah semakin bertambah namun jika
dibandingkan dengan skin pelaburan konvensional yang sudah sekian lama menguasai
pasaran pelaburan dunia, skim pelaburan syariah masih agak kurang dan perlu dipesatkan lagi
perkembangkannya dalam semua aspek agar mampu menyaingi dan seterusnya mengatasi
sepenuhnya skim pelaburan konvensional. Pada pendapat kami, salah satu cara dan strategi
yang boleh digunakan ialah melalui perancangan yang terancang di dalam pelaburan Islam.
Skim pelaburan syariah perlulah diperkasakan lagi dengan membuka lebih banyak cawangan
bukan sahaja dalam negara malah sehingga ke luar negara, mencari alternatif bagi menambah
produk-produk yang sedia ada disamping memberi pendedahan khususnya kepada umat Islam
dan kepada masyarakat secara umumnya.

Namun, apa yang amat menyedihkan di kalangan umat Islam hari ini, iaitu realiti yang
memperlihatkan ramai pelabur Muslim asyik dan leka dalam lingkungan ekonomi
konvensional yang serba menggamit nafsu, lantas melupakan prinsip, etika dan asas yang
amat penting dalam merealisasikan kejayaan ekonomi Islam di masa hadapan.

Oleh itu, masyarakat khususnya umat Islam harus menyedari hal ini dan bersama-
sama mengembleng usaha serta tenaga bagi memperkasakan skim pelaburan syariah yang
boleh dikatakan masih berada di peringkat permulaannya. Tanpa kejasama yang padu dan
berterusan tidak mungkin segala usaha yang dilaksanakan ke arah memperkasakan pelaburan
syariah akan mencapai objektif dan matlamatnya seperti mana yang dirancang.


Y
Y
Y
c 
    c Yaharuddin Abd Rahman. ? Y? Y$ 


Y Y 7Y ? Y . 2009. Telaga
Õiru Sdn Õhd.

Sudin Harun. c 
Y8YY? Y$ 
. 2008. Kuala Lumpur Õusiness School
Sdn Õhd.

Dr Mustofa Al-Khin, Dr Mustofa Al Õugho, Ali Asy SyarbajiY Y Y aY c Y
9Y- 2005. Pustaka Salam Sdn Õhd

Dr Wahbah al-uhaili, mY 7Y ? Y $ 


Y 9Y $:, 2000, Dewan Õahasa dan
Pustaka, Selangor.

Dr Muhmad Rawwas Qalahji. ; Y8Yc


 . 2005. Hidayah Publishers

Õrian Kettell. $ Y(Y7Y. 2008. Printhaus Northampton

Ustazah ainun Mohamed. mY $ 


. Falkuti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti
Darul Iman Malaysia

Y
Y
Y