Anda di halaman 1dari 37

Rancangan Pengajaran Tahunan

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA MEDAMIT, LIMBANG


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANBAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR )
MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Tema 1 :
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU

2.2

MINGGU 1
Tajuk 1 :
Bakat Istimewa

3.2

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan ,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3

Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa, dan ayat
secara meknis (menyalin)
dengan betul dan kemas.

3.2.6

Mendengar, memahami, dan


menyebut jenis ayat dan ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat.
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
dalam bahan bacaan prosa dan puisi
dengan sebutan yang betul.
Menulis teks prosa dan puisi secara
mekanis dengan betul dan kemas.

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuasskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN
Buku teks
ms 2-6

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Mengengar, memahami dan


memberikan respon terhadap
sesuatu arahan, soalan, dan
pesanan uyang didengar
dengan betul.

1.3.1

Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancer, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

2.3.1

3.2

Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa, dan ayat
secara meknis (menyalin)
dengan betul dan kemas

3.2.7

Menulis teks prosa dan puisi secara


mekanis (menyalin) dalam bentuk
tulisan berangkai dengan betul dan
kemas.

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

Tema 1 :
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU
2.3

MINGGU 2

STANDARD PEMBELAJARAN

Tajuk 2 :
Satu Keluarga
Dua Budaya

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan ayat
perintah dalam pelbagai situasi
dengan betul.
Membaca sesuatu bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat dan
ragam ayat secara mekanis.

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Buku teks
ms 7 10

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

1.3.2

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancer,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1

Menulis perkataan dan frasa dengan


menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak.

4
Baik

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.2

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama khas mengikut
konteks dengan betul.

5
Sangat Baik

2.3
Tajuk 3 :
Jauh di Mata
Dekat di Hati

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
Tanya dengan betul.

STANDARD PRESTASI

Mengengar, memahami dan


memberikan respon terhadap
sesuatu arahan, soalan, dan
pesanan uyang didengar
dengan betul.

Tema 1 :
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU
MINGGU 3

STANDARD PEMBELAJARAN

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal, dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan

6
Cemerlang

CATATAN

Buku teks
ms 14- 20

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU 4

Tema 2 :
KESIHATAN
MENTAL DAN
EMOSI

STANDARD PEMBELAJARAN

Mengengar, memahami dan


memberikan respon terhadap
sesuatu arahan, soalan, dan
pesanan uyang didengar
dengan betul.

1.3.3

Memabaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2. 4.1

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunkan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.1

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut

5.1.3

2.4

Tajuk 4 :
Minda, Oh,
Minda!

5.1

Mendengar, memahami, memberikan


respons terhadap pesanan dan
menyampaikan pesanan dengan
menggunakan bahasa yang santun
dalam pelbagai situasi.
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat untuk
membuat ulasan dengan betul.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama ganti nama
mengikut konteks dengan betul.

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Buku teks
ms 18 - 22

Rancangan Pengajaran Tahunan


konteks.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU 5

Memabaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.2

3.8

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan.

5
Sangat Baik

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.2

Menujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaiakn idea
dengan bahasa badan yangkreatif.

6
Cemerlang

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul.

CATATAN

1
Sangat Terhad

1.4.1

2.4

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

Tema 2 :
KESIHATAN
MENTAL DAN
EMOSI
Tajuk 5 :
Usah;ah Stres

STANDARD PEMBELAJARAN

2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

Buku teks
ms 23 26

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU 6

Tema 2 :
KESIHATAN
MENTAL DAN
EMOSI
2.4
Tajuk 6 :
Terima Kasih,
Cikgu

3.3

5.1

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2

Memabaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3

Memahami dan
menggunakan golongan kata

5.1.4

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai secara bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad

Buku teks
ms 27 - 30

2
Terhad
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alas an.

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik

Rancangan Pengajaran Tahunan


dengan betul mengikut
konteks.

mengikut konteks dengan betul.

6
Cemerlang
-

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema 3 :
KOMUNITI
PRIHATIN
MINGGU 7
Tajuk 7 :
Program
Sarana

2.5

3.3

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3

Memabaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yangterdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul.

2.5.1

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad

Memabaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik.

3
Memuaskan
4
Baik

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

CATATAN

Buku teks
ms 38 - 42

Rancangan Pengajaran Tahunan


Sangat Baik
4.3

5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

4.3.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema 3 :
KOMUNITI
PRIHATIN
MINGGU 8
Tajuk 8 :
Kelab Alumni

Menujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

2.5

1.4.4

Memabaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yangterdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul.

2.5.2

6
Cemerlang

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverb, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

Mengujarkan dialog dengan sebutan


dan intonasi yang betul, dan jelas,
bahasa yang indah serta bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan.

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan memberikan
alas an yang sesuai dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

Memabaca, memahami dan menaakul


bahan untuk memindahkan
maklumat.

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4

CATATAN

Buku teks
ms 43-46

Rancangan Pengajaran Tahunan


Baik
3.5

4.3

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kratif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.2

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Tema 3 :
KOMUNITI
PRIHATIN

Mencatat maklumat daripada pelbagai


sumber dalam bentuk grafik.

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2

Memabaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat

2.5.3

Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

2.5

6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad

MINGGU 9
Tajuk 9 :
Perkongsian

5
Sangat Baik

Memabaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk grafik, puisi

3
Memuaskan

CATATAN

Buku teks
ms 47 - 52

Rancangan Pengajaran Tahunan


Pintar

yangterdapat dalam pelbagai


bahan dengan betul.
3.9

5.1.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

atau prosa.

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

3.9.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.6

STANDARD KANDUNGAN

10

Menulis ulasa tentang bahan sastera


dan bukan sastera degan
menggunakan ayat yang gramatis.

4
Baik
5
Sangat Baik

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

6
Cemerlang

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

1.6

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1

4.4

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.1

Melafazkan puisi dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.7

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul.

Tema 4 :
KESELAMATAN
DIUTAMAKAN

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul secara bertatasusila.

2.6

3.6

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

11

Buku teks
ms 54-58

2
Terhad

MINGGU 10
Tajuk 10 :
Selamat dalam
Perjalanan

1
Sangat Terhad

Memabaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

STANDARD PEMBELAJARAN

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

1.7

Tema 5 :
KESELAMATAN
DIUTAMAKAN

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila.

1.7.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

2
Terhad

MINGGU 11
Tajuk 11 :
Pastikan
Selamat

2.6

3.6

4.4

12

1
Sangat Terhad

Memabaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun.

Mencipta puisi menggunakan bahasa


yang indah dan melafazkannya
dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul serta memahami
puisi tersebut.

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 59 62

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema 4 :
KESELAMATAN
DIUTAMAKAN
MINGGU 12
Tajuk 12 :
Fikir sebelum
Klik

2.5

3.3

5.1

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1

Memabaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan degan betul.

2.5.1

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4

13

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

Memabaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik.

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Buku teks
ms 63 - 72

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

MINGGU
13

Tema 5 :
PUPUK
PERPADUAN
Tajuk 13 :
Formula
Perpaduan

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1

Memabaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betull.

2.2.3

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3..7.1

Menghasilkan perenggan yang kohesi


dan koheran dengan betul.

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1

Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karja sastera.

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.2

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata ganda dalam
pelbagai situasi denga betul.

2.2

14

Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Memabaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
dalam bahan bacaan prosa dan puisi
dengan sebutan yang betul.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 74 - 78

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

MINGGU
14

Tema 5 :
PUPUK
PERPADUAN

Tajuk 14 :
Berkat Hidup
Sepakat

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2

Memabaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancer,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan imaginatif


dan deskriptif dengan bahasa yang
menarik.

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

2.3

15

Menceritakan sesuatu perkara


dengan sebutan dan intonasi yang
betul menggunakan pelbagai ayat
yang mengandungi bahasa yang
indah.
Memabaca sesuatu bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat dan
ragam ayat secara mekanis.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
Ms 79 - 82

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
15

Tema 5 :
PUPUK
PERPADUAN

Tajuk 15 :
Perpaduan
Memajukan
Negara

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2

Memabaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.3

3.8

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan.

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata majmuk dalam pelbagai
situasi dengan betul.

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2

2.4

5.3.

16

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya dengan betul.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad

Memabaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alas an.

Memahami dan membina ayat dalam


teks menggunakan penanda wacana
dengan betul.

CATATAN

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 83 - 88

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
16

Tema 6 :
SEMANGAT
CINTA AKAN
NEGARA

Tajuk 16 :
Perkasakan
Bahasa Kita

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.1

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

3.4

Menulis imlak degan tepat.

3.4.1

Menulis perkataan dan frasa dengan


menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak.

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.2.1

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.1.5

2.3

5.1

17

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan ayat
perintah dalam pelbagai situasi
dengan betul.
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal, dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.

Memahami dan menggunkan pelbagai


jenis kata ganda dalam pelbagai
situasi dengan betul.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 89 94

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
17

Tema 6 :
SEMANGAT
CINTA AKAN
NEGARA

Tajuk 17 :
Budi yang Baik
Dikenang Jua

2.4

3.4

5.1

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.2

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

18

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya dengan betul.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad

5.1.7

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul.

Menulis pelbagai teks prosa dengan


ejaan dan tanda baca yang tepat
secara imlak.
Memahami dan menggunakan
pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul.

CATATAN

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 95 - 98

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU
18

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2. 4.2

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1

Menghasilkan peranggan yang kohesi


dan koheran dengan betul.

5
Sangat Baik

5.1

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam

5.1.6

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

6
Cemerlang

2.4

Tajuk 18 :
Bersyukurlah

19

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul.

CATATAN

1
Sangat Terhad

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

Tema 6 :
SEMANGAT
CINTA AKAN
NEGARA

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

Buku teks
ms 99 - 108

Rancangan Pengajaran Tahunan


pelbagai situasi dengan
betul.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU
19

Tema 7 :
INDAHNYA
WARISAN KITA

Tajuk 19 :
Khazanah
Kesenian
Bangsa

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.3

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul.

4.2

Mengujarkan bahasa yang

4.2.2

Mengujarkan cerita menggunakan

2.4

20

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alas an.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6

Buku teks
ms 110 114

Rancangan Pengajaran Tahunan


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.
5.2

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

5.2.3

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU
20

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

bahasa yang indah dan ayat yang


gramatis untuk menyampaiakn idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

Tema 7 :
INDAHNYA
WARISAN KITA
2.4

1.4.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan

2.4.1

21

Memahami dan menggunkan pelbagai


kata majmuk dalam pelbagai situasi
dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

Cemerlang

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai secara bertatasusila.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad

Memabaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat ulasan dengan betul.

CATATAN

3
Memuaskan
4

Buku teks
ms 115 118

Rancangan Pengajaran Tahunan


Tajuk 20 :
Warisan
Berharga

MINGGU /
TARIKH

respons dengan betul.


3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

4.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan


dan intonasi yang betul, dan jelas,
bahasa yang indah serta bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan.

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU
21

Tema 7 :
INDAHNYA
WARISAN KITA
2.5
Tajuk 21 :
Indahnya
Budaya Kita

Baik

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2

22

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Membaca, memahami dan menaakul


bahan untuk memindahkan maklumat
mengikut keutamaan ke dalm bentuk
prosa.

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

Buku teks
ms 119 124

Rancangan Pengajaran Tahunan


3.5

5.3

Mencatat meklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.2

Memahami dan mebina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1

Mencatat maklumat daripada pelbagai


sumber dalam bentuk grafik.

Memahami dan membina ayat


songsang yan g betul dalam pelbagai
situasi.

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

.
MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU
22

Tema 8 :
DAMAINYA
BUMIKU

2.5

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4

Membaca, memahami dan


menaakul untuk

2.5.3

23

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan memberikan
alasan yang sesuai dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

Membaca, memahami dan menaakul


bahan untuk memindahkan maklumat

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan

Buku teks
ms 126 - 130

Rancangan Pengajaran Tahunan

Tajuk 22 :
Bumiku
Sejahtera

MINGGU /
TARIKH

memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
3.9

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

3.9.1

4.4

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.1

Melafazkan puisi dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.3

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2

Memahami dan membina pelbagai


ayat dalam teks menggunakan
penanda wacana dengan betul.

TEMA / TAJUK

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

MINGGU

24

Menulis ulasan tentang bahan sastera


dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Tema 8 :
DAMAINYA
BUMIKU

kepada bentuk grafik, puisi atau


prosa.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1

Berbicara untuik mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul secara bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
2
Terhad

Buku teks
ms 131 - 134

Rancangan Pengajaran Tahunan


23

2.6
Tajuk 23 :
Pencinta Alam

3.6

5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

2.6.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.1

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Tema 8 :

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

25

Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nam am dan penjodoh
bilangan mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.2

Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
Buku teks
ms 135 - 140

Rancangan Pengajaran Tahunan


DAMAINYA
BUMIKU
MINGGU
24

dengan tepat secara


bertatasusila.
2.6

Tajuk 24 :
Lestrarikan
Keindahan Alam

3.6

5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

2
Terhad

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5

STANDARD KANDUNGAN
1.7

Berbincang dan mengemukan


pendapat tentang sesuatu

26

Membaca bahan bukan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun.

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverb, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.7.2

Berbincang dan mengemukan


pendapat secara kritis dan kreatif

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU 25

perkara daripada pelbagai


sumber secara bertatasusila.

Tema 9 :
TEROKAI SAINS
TERAJUI
TEKNOLOGI
DAN INOVASI

2.2

Tajuk 25 :
Keajaiban Sains

3.7

4.3

5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

dengan menggunakan ayat yang


gramatis secara bertatasusila.

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.2

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Bercerita dan menceritakan

27

1.5.1

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
dalam bahan bacaan prosa dan puisi
dengan sebutan yang betul.
Menghasilkan peranggan yang kohesi
dan koheran degan betul.

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan,
Memahami dan menggunakan
pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverb, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

2
Terhad

Buku teks
ms 146 150

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Bercerita dengan sebutan dan

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU 26

Tema 9 :
TEROKAI SAINS
TERAJUI
TEKNOLOGI
DAN INOVASI

Tajuk 26 :
Masyarakat
Kreatif dan
Inovatif

sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.4

3.6

4.4

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

intonasi yang betul dengan


menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1

Malafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2

STANDARD KANDUNGAN

28

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat ulasan dengan betul.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

Mencipta puisi menggunakan bahasa


yang indah dan melafazkannya
dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul serta memahami
puisi tersebut.

STANDARD PEMBELAJARAN

Sangat Terhad
2
Terhad

Buku teks
ms 151 154

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

1.2

MINGGU 27

Tema 9 :
TEROKAI SAINS
TERAJUI
TEKNOLOGI
DAN INOVASI

Tajuk 27 :
Manfaatkan
Kemajuan
Teknologi

2.4

3.7

5.1

Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa ,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.6

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.2

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.2

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.6

29

Mendengar, memahami, dan


m,enyebut jenis ayat dan ragam ayat
dengan struktur binaan nayat yang
betul dan tepat.

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul.

Menghasilkan penulisan imaginatif


dan deskriptif dengan bahasa yang
menarik.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 155 159

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU 28

Tema 10 :
SEMARAKKAN
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
KITA

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberiikan respons
dengan betul.

2.4.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.1.1

Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karya sastera.

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

2.4

Tajuk 28 :
Hargailah Pokok
3.3

30

Mendengar, memahami, memberikan


respons terhadap pesanan dan
menyampaikan pesanan dengan
menggunakan bahasa yang santun
dalam pelbagai situasi.
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan betul.

CATATAN

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 162 166

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU 29

Tema 10 :
SEMARAKKAN
PERTANIAN
DAN
PENTERNAKAN
KITA

Tajuk 29 :
Penternakan
Moden

2.5

3.3

5.1

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.7

31

Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul.

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 167 - 170

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.7

MINGGU 30

Tema 10 :
SEMARAKKAN
PERTANIAN
DAN
PENTERNAKAN
KITA

Tajuk 30 :
Pertanian
Sumber Rezeki

2.3

3.9

5.3

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.2

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

3.9.1

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1

32

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal, dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.
Menulis ulasan tentang bahan sastera
dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata majmuk dalam pelbagai
situasi dengan betul.

6
Cemerlang

Buku teks
ms 171 - 174

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul

2.5.3

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

5.2

Memahami dan
menggunakanpembentukan

5.2.1

Memahami dan menggunakan


pelbagai imbuhan dalam pelbagai

Tema 11 :
RANCAKKAN
EKONOMI KITA
MINGGU 31
Tajuk 31 :
Bersama-sama
Menjanakan
Ekonomi

STANDARD PEMBELAJARAN

2.5

3.6

33

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Membaca, memahami dan menaakul


bahan untuk memindahkan maklumat
kepada bentuk grafik, puisi atau
prosa.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 178 - 182

Rancangan Pengajaran Tahunan


kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2. 6.1

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2

Menulis perkataan dan frasa dengan


menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak.

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kratif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.2

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kfeatif.

Tema 11 :
RANCAKKAN
EKONOMI KITA
2.6

MINGGU 32

situasi dengan betul.

Tajuk 32 :
Berjiwa
Usahawan

34

Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 183 - 186

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2. 6.2

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul.

5.3

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2

Memahami dan membina pelbagai


ayat dalam teks menggunakan
penanda wacana dengan betul.

Tema 11 :
RANCAKKAN
EKONOMI KITA

2.6

MINGGU 33

STANDARD PEMBELAJARAN

Tajuk 33 :
Kad dan Diriku

35

Menceritakan sesuatu perkara dengan


sebutan dan intonasi yang betul
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Membaca bahan bukan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Buku teks
ms 187 - 190

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

MINGGU 42

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS )


AKHIR TAHUN
PERSIAPAN AKHIR TAHUN 2016

MINGGU 42

========================================================== TAMAT
====================================================================

36

Rancangan Pengajaran Tahunan

37

Anda mungkin juga menyukai