Anda di halaman 1dari 24

Nae tma: Motivujeme.

Isvm pkladem

slo 1/2016

ARCHA

Zpravodaj ovchov avyuit volnho asu dt amldee

foto Jan Faukner

Receptury proti nud


Pedstavujeme: Skautsk institut
Rozhovor sposlancem Janem Farskm

vodnk
Zpravodaj
RDM ovchov
avyuit volnho
asu dt
amldee

Foto archiv Mezinrodn ceny vvody zEdinburghu (DofE)

Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematick skupina 13/A8,
ISSN 1212 5016
Podvn novinovch zsilek
povoleno eskou potou, s.p.,
odtpn zvod Peprava,
.j. 1259 / 99
zedne29.3.1999

Motivujeme. Ivlastnm pkladem


Motivace. Je poteba ve vem apro vechno, co lid dlaj. Ij jsem ve svm ivot
poteboval motivovat a ml jsem velk
tst, e se mi dostalo tolik potebnho
povzbuzen.
Motivace je asto doprovzena sny, cli
a chut nco zmnit. Dky sprvn motivaci je mon doshnout inepedstavitelnch vc.
Myslm si, e j sm jsem toho pkladem.
Vyrstal jsem vdtskm domov vUherskm Ostrohu abyl jsem vdycky tak trochu
jin. Snil jsem o nezvislm ivot a bylo
mi jasn, e pro to musm nco udlat.
Ve svch dvancti letech jsem se dostal
na prestin gymnzium Open Gate, zaal
jsem t na druh stran republiky aod zklad se zmnil cel mj ivot. Zhy jsem
vstoupil do programu Mezinrodn ceny
vvody zEdinburghu (DofE), kde jsem se
pes bronzovou astbrnou rove dostal
a ke zlat, kterou jsem zakonoval expedic vRumunsku. Dky DofE jsem se mohl
napklad setkat se leny britsk krlovsk
rodiny jak tady vPraze, tak vAnglii, nael
jsem skvl ptele azail asn dobrodrustv. Stailo jen chtt avytrvat.
Stle mm sv sny; chci spn dokonit gymnzium Open Gate adostat se do
Prahy na obor politologie a mezinrodn
vztahy. Vposlednch letech se ale m cle
netkaj jen mne samotnho, ale hlavn
touhy pomhat ostatnm, pedevm dtem zdtskch domov.
Mimo studium jsem fredaktorem asopisu Zmeek pro dtsk domovy azro-

ve se podlm na roziovn programu


DofE, astnm se informanch schzek
i pednek a snam se motivovat dti
a mlad lidi k tomu, aby zaali vit ve
svou schopnost splnit si sv cle asny.
Dnes, ve svch skoro dvaceti letech, jsem
si uvdomil, e nebt motivace, nikdy bych
si sv sny asi nesplnil.
Mt vize i pn je dobr, ale samo osob
to nesta. Klov, obzvlt pro mlad
lidi a pro dti je, aby mli podporu od
svch nejblich i od svho okol. Skutenost, e motivace hraje primrn roli, plat
dvojnsob prv u lid, jejich pomysln
startovn ra nebyla stejn jako pro vtinu jejich vrstevnk. A u je n ivot jakkoliv, abychom byli spn, potebujeme
motivaci svou vlastn, vnitn, i vnj,
od naeho okol, od rodiny, od ptel i od
koly.
Skrze sv ambasadorstv vDofE i Zmeek chci ukzat ostatnm dv nejdleitj roviny motivace. Probudit v lovku
zjem se vnem zlepit apodntit vnitn
odhodln nco se sebou dlat. Ob roviny hraj dleitou roli, ovem faktem je,
e kad je strjcem svho spchu, ale
teba izklamn. Ikdy se nkdy nco nezda, neznamen to, e motivace kon,
ba prv naopak. I to je soust ivota
ame ns posunout jenom v.
Peji vem hodn pozitivn motivace asplnnch sn!
Za tm Nrodn Kancele DofE
Luk Kotlr, projektov koordintor DofE

Redakce:
Ji Majer vedoucredaktor
Adresa redakce:
esk rada dt amldee,
Senovn nmst 977/24,
11000 Praha 1
tel.: 211222870
e-mail: archa@crdm.cz
IO: 68379439
Sazba alito
Michala K. Rocmanov,
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
Fotografie zarchivu RDM
ajejch lenskch sdruen.
17. ronk
Toto slo vylo
vnoru 2016.
Foto na tituln stran
Jan Faukner, Masopustn
prvod 2016 Vometaky,
Sdruen Rozto, z.s.
Zpravodaj Archa je nekomern
tiskovinou, kter nen urena
kprodeji.
Podrobn informace
kezpravodaji Archa lze nalzt
na internetov adrese
archa.crdm.cz

Nae tma
Receptury proti nud

K prv zmnnm zjitnm dospl losk przkum veejnho mnn proveden agenturou Ipsos. Pi jeho oficiln prezentaci pitom padlo zajmav slo. Ptali
jsme se na prvotn impuls pro pihlen
dtte, tedy na to, co vedlo k pihlen
dt, vnouat do konkrtn aktivity. A je
fajn, e na prvnm mst se objevilo pn
dtte take nejen e neplat, e rodie
aprarodie sv dti nkam naroubovali ale padest devt procent jich uvedlo
jednoznan: pn dtte, konstatoval
editel vzkumu a komunikace agentury
Ipsos Tom Mack. Zd se, e jde odleit vchodisko pi hledn odpovdi na
otzku, jak motivovat dti ke smysluplnmu trven volnho asu.

Tvorba jako zbava


Tm dalm me bt pe o dostatek
vhodnch podnt, kter by vychzely
vstc vrozen dtsk zvdavosti. Je otom
alespo pesvdena sociln pedagoka
aantropoloka Dana Moree, psobc na
Fakult humanitnch studi UK: Jak podntit smyslupln vyuvn volnho asu
dt? Dovolm si tentokrt hovoit spe
na zklad zkuenosti osobn ne profesn. Sdtmi, kter znm, jsme toti mli to
tst, e jsme se vdy ocitli v prosted,
kter stimulovalo pedstavivost azvdavost. Mottem matesk kolky, kam chodily m dti, bylo kdy nco chce, tak si
to vyrob. Atak se vyrblo brnn zpapru, vnon ozdoby, adventn vnec, oblek
pro Anakina, pirtsk masky Ve kole se
vtomto duchu pokrauje, atak se vyrb
do bloku kreslen potaov hry, kter
lze opravdu hrt, hodiny, kter uruj as,

dlaj se pokusy sjedlou sodou, majornkou, mch se rstov lektvar


Myslm si, e pokud se dti nau, e mohou vci tvoit a stane se to normou,
nikdy se nebudou utkat kpolotovarm,
untm (hraky z uml hmoty krom
gumiek, jak je nazvaj) apod. To ve m
ale dv podmnky. Dospl okolo dt tak
mus vit tomu, e je lep si vci vyrbt, ne kupovat, ae tvoen je zbava.
Avdtech je poteba permanentn vyuvat adle podncovat jejich zvdavost
a pirozenou zvdavost. Ta je dle mho
soudu nejlepm lkem na konzumn spotebitelstv, kam nudu adm.

organizace jsou zasteovny eskou


radou dt amldee (RDM). Jej pedseda Ale Sedlek je toho nzoru, e
rodie by mli pedevm svmu dtti
naslouchat avbr mimokolnch aktivit
provst spolu s nm. Pokud nevd, na
co je dt ikovn, mohou si o tom promluvit teba suitelem. Mli by pihldnout tak ktomu, aby jejich potomek byl
vdobr part svch vrstevnk: vdy to
budou nenpadn spojenci pi neformln
vchov jejich syna i dcery. Hra v dobe vedenm oddle d dtti do ivota
spoustu uitench dovednost, nastnil
pedseda RDM.

Pod jednou stechou

Poznatky zternu

Osloven astnci shora uvedenho przkumu na otzku tkajc se volnoasovch organizac uvdli sami od sebe
nejastji typov sportovn kluby
a oddly. Po nich nsledovaly Domy dt
a mldee, respektive dtsk a mldenick organizace. Kdy pak byli dotzni
na to, zda znaj konkrtn organizace, ukzalo se, e nejznmj jsou skauti. Druh je Pionr atet Sdruen hasi ech,
Moravy a Slezska, pedstavujc vtanou
monost mimokolnch aktivit zejmna
v malch vskch po cel republice. Pro
zajmavost jet pr nsledujcch organizac v poad, jak vyplynulo z odpovd
respondent przkumu: Mlad ochrnci
prody, Hnut Brontosaurus, YMCA, esk tbornick unie, Salesinsk hnut mldee, Asociace TOM, Liga lesn moudrosti,
Asociace malch debrujr R aAsociace
debatnch klub.
Za zmnku mon stoj, e vechny tyto

Martin Kadala, kter m vHnut Brontosaurus na starosti koordinovn Brontosauch dtskch oddl, soud, e vdnen dob maj dti celou adu monost, jak
naloit se svm volnm asem. Proto se
domnvm, e hlavn motivac je pro dti
zbava, parta dobrch kamard aobjevovn novch vc. Vnaich oddlech se
tud sname vprvn ad vytvoit dobrou partu dt, kter pi sob dr a pomh si za vech okolnost. Na snahou
je tak dti motivovat kpoznn taj prody. Parta dobrch kamard, zbava
a poznvn novch vc jsou dle mho
nzoru hlavn pile toho, jak dti motivovat, dodal Martin Kadala.
Mstonelnk esk tbornick unie Ji
Zateplek mn, e je velmi dleit pizpsobit program i aktivitu potebm
dnen mldee a vyuvat tak prvky,
s nimi je dnen mlad lovk v kadodennm kontaktu. Napklad promt-

Foto Ji Majer

Vna spolenosti panuje vcelku irok shoda na tom, e dti maj svj voln
as trvit aktivn. Zvolen volnoasov aktivity by mly bt nejlpe pohybov;
podle rodi aprarodi je ovem dleit ito, aby se jejich ratolesti pi
mimokoln innosti pokud mono vestrann vzdlvaly.

Foto Ji Majer

Nae tma

nm film na dan tma se d navodit


atmosfra teba ivota na vesmrn lodi
a astnci takto pojman akce jsou
pak pro jej program motivovanj. Velmi dleit tak je, aby se dti na tvorb
programu mohly podlet ajeho strukturu
ovlivovat. Tomu meme napomoci napklad pravidelnm hodnocenm podnikanch aktivit nebo zptnou vazbou od
astnk Faktor soutivosti me tak
motivovat mlad lidi k dosaen lepch
vsledk i k aktivnmu trven volnho
asu. Ze sv zkuenosti zesk tbornick unie vm, e je velmi efektivn pracovat
smetodou vzor. Pokud je mezi dttem
a jeho uitelskm vzorem i oddlovm
vedoucm vytvoen zdrav vztah postaven na respektujcm pstupu, tak velmi
asto dochz utakovho dtte kosvojen zdravch hodnot, atm pdem iksmysluplnmu trven volnho asu.
Pedagoka a arteterapeutka Anna Vkov psob vorganizaci Letn dm, z..
v rmci sociln-terapeutickch pobyt
pro dti z dtskch domov. Na otzku
tkajc se motivanch nstroj odpovdla: Trefujete se do ernho, motivovat
dti, se ktermi pracujeme, ke smysluplnmu trven volnho asu je velice sloit. Jde odti ijc vdtskch domovech,
nkter z nich maj omezen monosti
kzjmovm aktivitm ivzhledem kmstu,
kde se dtsk domov nachz. Ale itam,
kde monosti jsou, a dtsk domov dti
podporuje, je nron, aby dti uaktivit
vytrvaly. Vtina tchto dt m vlivem
proitch udlost velk starosti sama se
sebou a s porozumnm tomu, kdo jsou
ajak je jejich msto ve svt. Stlost nezavaj ve vztazch, anedovedou ji tak ani
penet do svch aktivit. Lehce se piklon krznm variantm trven asu, kter jsou trendy, chvilkov je pohlt nebo
odvedou do jinho svta tak, jak je to
napklad uelektronickch her asurfov-

n po internetu. Letn dm pro tyto dti


vytv pleitosti bhem celho roku
tvorbou vcedennch socioterapeutickch
pobyt, odpolednch program anvtv
vdtskch domovech. Vmotivaci kasti
pozorujeme zejmna navzan dlouhodob vztah snaimi pracovnky adobrovolnky tedy to, co dtem nejvce schz. asto se ukazuje, e konkrtn obrysy
programu nejsou pro dti primrn a
tak moc dleit. Stejn jsou vztahy
a znm a bezpen prosted, kde dti
zavaj respekt azjem.
Obecn bych ekla, e i mimo nai clovou skupinu me tma vztah sdosplmi, kte vedou volnoasov aktivity,
bt zcela stejn. Dti potebuj bhem
vvoje nejen porozumn a ocenn, ale
tak vzory, ato nejen vrodin. Pirozen
tou po tom bt dob nebo najt jasn
odpovdi na to, co je dobr a sprvn.
Podobn hodnoty asto promtaj do postav uitel, vychovatel avedoucch, se
ktermi se ct bezpen. Vpemedializovanm svt dti potebuj vidt mezi dosplmi uznn arespekt ke sportovnm,

umleckm a jinm kreativnm dovednostem. Domnvm se, e my dospl lid


neseme odpovdnost za to, jak svt dtem pedvme, itm, jak hodnoty sami
vyznvme ve vztahu ke svmu vlastnmu
asu.

Kamchodit.cz
aDevatero rad
Kde ale takov podntn prosted, takov party a takov oddly hledat? Solidn
pehled o dostupnosti kluboven rozlinch dtskch spolk aobdobnch zazen dalch volnoasovch organizac skt
interaktivn mapa Kamchodit.cz (www.
kamchodit.cz), spravovan eskou radou
dt amldee. Strun eeno, nalezneme je prakticky po cel na vlasti. Jen
na zmnn map je aktuln ke tyem
tiscm zznam. Maj je tu kupkladu
dobrovoln hasii, skauti, tomci, pioni,
brontosaui, woodcraftei, ymkai, mlad
chovatel, debruji, zchrani a mnoz
jin. e je podle nzv vlastn vechny ani
neznte? Nevad je ale mon dobr
vdt, e voblasti volnoasovch aktivit
na nejmlad generace existuje takto
velkorys nabdka. A e je finann dostupn prakticky kadmu dtti.
esk rada dt a mldee, zasteujc
stovku mldenickch organizac rzn
velikosti, psobnosti azamen, ped asem vypracovala rodim ku prospchu
Devatero rad pi vbru mimokolnch aktivit (dostupn je na www.crdm.cz vsekci
Ke staen / Uiten dokumenty). Vnm
jsou zevrubn rozvedeny teze o vznamu celkovho rozvoje dtsk osobnosti,
ospoluprci rodi soddlovmi vedoucmi, ostejnm vznamu dobr dtsk
party, o pirozenosti promny dtskch
zjm a mnoh dal. Radme rodim
pedevm to, aby se svmi dtmi skuten mluvili. Aby je vyslechli, snaili se

Nae tma
zjistit jejich zjmy a pn a po odpovdnm uven svch monost, ppadn dalch okolnost, se jim snaili vyjt
vstc, shrnuje mstopedseda RDM
Ondej ejtka.
Portl Kamchodit.cz, kde si zjemci mo-

hou podle zadanho msta vyhledat poptvan klubovny, sportovit, matesk


centra apod., aDevatero rad tak mohou
bt vtanmi zdroji poznn a pomocnkem pro ty, kte nevd, jak nasmrovat
dtko knemu smysluplnmu, emu by

se mohlo schut vnovat vdob po vyuovn.


Ji Majer

(lnek vyel ve zkrcenm znn vTipech


Borovice.cz vlistopadu 2015)

Tradin-netradin lidov slavnost vesel, barevn, bouliv, hrav, mystick


abombastick prvod makar zRoztok uPrahy do ntic, kterou podal
roztock Sdruen Rozto (www.roztoc.cz) tento rok u podevatenct.
Makary se setkvaj ve Stedoeskm
muzeu vRoztokch apo korunovaci nejkrsnj a nejvypeenj ze vech roztockch dvek (vechny kandidtky mus
projt psnou veejnou sout, kterou
kadoron vyhlauje Slovutn Masopustn Roztock Vbor) Krlovny masopustu se vydvaj vele sn bujarm
prvodem. Clem cesty je pro makary
Hol vrch, kde se Roztock prvod setk
sntickm aSuchdolskm.
Nejvymi maskami jsou Smrtka aPst,
jejich tanec nm pipomn, e pet
zimu nen pln samozejmost. Bakchus
pak porad, jak na to. Komu ani ten nepome, ten me starosti penechat skorokoni Klibn ajej slin hlav. Medvd
hld nebezpenho medvda, se kterm
se utkaj nejstatenj znejstatenjch
na louce nad Roztokami. Krlovna masopustu, kter cvl v ele prvodu na
zmnn Klibn, na jeden den pevezme
vldu nad mstem. Klibna se bohuel
(na rozdl od Krlovny) konce prvodu
nedoije, na Holm vrchu je popravena
ajej sla se rozdl mezi ty, co ji nejvce
potebuj, aby se dokali konce zimy aobrodili se s pchodem jara a Velikonoc.
Po spolenm kruhovm tanci program
Masopustu pokrauje v nticch. Tam
je mono tento svtek dstojn zakonit
na Masopustnm ble vSokolovn, svlait hrdlo v ntickm pivovaru nebo si

zatanit v ntickm
Kravn.
Tato akce tala na svm
zatku jen destky lid,
dnes se jedn o jednu
z nejvtch kulturnch
a spoleenskch akc v regionu. Loni se
j zastnilo kolem dvou a pti tisc lid.
Dlan je zvelk sti dobrovolnicky, co
je utakto velkch akc zcela uniktn.
Na pprav aorganizaci tohoto svtku se
kadoron podlej destky dobrovolnk,
kte se tden ped Masopustem tm
nevzdaluj ateliru Roztoe, kde j nov
a opravuj star masky. Nkte se vnu-

j vaen rznch pochutin pro hladov


vtvarnky a muzikanty, kte v ateliru
zkouej nov Masopustn psn. Nemluv ohlavnch organiztorech, jejich prce zan ji pl roku ped samotnou akc.
A pro si pidlvat tolik prce za kterou vm nikdo ned ani korunu? Mnoho
znich to dl kvli vzjemnmu setkvn, pi organizaci tto akce se tvo ptelstv
Odmnou me bt poklidn a spokojen setkn den po, vyprvn zitk
apslib, e si to pt rok zopakujeme.

Foto Josef Mirovsk, aMaty Vavn

Masopust vRoztokch anticch

Zuzana rmov aKateina Korychov,


Sdruen Rozto, z.s.

Nae tma
Hra Plamen motivace pro budoucnost

Foto SH MS

Sdruen hasi ech, Moravy aSlezska (SH MS) se ji pes


40 let systematicky aspn vnuje mimokoln prci sdtmi
amlde. Vroce 2015 vnaich kolektivech pracovalo pes
50.000 dt amladch lid ve vku od t do 18 let.

Stavebnm kamenem na celoron


innosti je hra Plamen. Do n je vsouasn dob zapojeno bezmla 40.000
dt ve vku do 15 let. Je zaloena na
klasick volnoasov innosti arozvoji
fyzick kondice prostednictvm esti
sportovnch discipln, jako pprava na
budouc dobrovolnou innost vzchranskch jednotkch. Hasisk sport je
ve vech svch modifikacch (porn
sport, tradin disciplny CTIF, disciplny TFA) velmi oblbenm sportovnm
odvtvm technickho charakteru.
Volnoasov aktivity zahrnuj plnn
okruh celoron innosti tak, abychom nebyli soustedni jen na znalosti a dovednosti v oblasti porn
ochrany. Splnn alespo jedn akti-

vity z kadho ze ty okruh je pak


zapotno do hodnocen sportovn
sti Plamen v okresnch kolech. Jak
jsou okruhy a jejich zkladn aktivity?
Meme si je pracovn nazvat vletn, pracovn, tvr okruh aodbornosti. V kad oblasti, krom odbornost,
me nabdnout njakou dal aktivu
okresn odborn rada mldee. Vrmci prvnho okruhu me kolektiv uspodat spolen vlet, zimn nebo letn
tbor. Jak nzev napovd, dal okruh
vede nae mlad hasie k pracovnm
innostem a veejn prospn innosti brigda ve zbrojnici, v obci,
sbr druhotnch surovin nebo pe
o starho obana. Tvr okruh zahrnuje aktivity jako je realizace kulturn-

ho programu nap. na valn hromad


sboru nebo v domov senior apod.
Dle mohou dti v prbhu roku pipravovat nstnky stematikou porn
ochrany nebo se zastnit celosttn
literrn avtvarn soute nejen pro
hasisk dti Porn ochrana oima
dt. Vposlednm okruhu mus lenov kolektivu splnit celkem pt odznak
odbornost (preventista junior, strojnk
junior, kronik, preventista, strojnk,
cviitel, velitel, instruktor) nebo specializac (ajk, ekolog, ekonom, kucha,
kutil, przkumnk, spojka, spolenk,
stelec, tbornk, zdravotnk).
Jak vidno, vedouc maj spoustu monost a mohou si podle mstnch, asovch a osobnch podmnek vybrat,
jakm smrem povedou innost svho
kolektivu. Ne vechny kolektivy se za-

Nae tma
pojuj do celoron hry Plamen, ale vnuj se prci shasiskou mlde jinm
zpsobem, nap. nacviuj sppravkou
(dti od t do esti let) ukzky prce
zchran, jin se vnuj jen sportovn innosti, dal se zase schzej proto,
aby se dti ve vsi zabavily, jin motivuj
dti ke studiu Junior univerzity mladho hasie. Jsme velmi rdi, e se vposlednch letech roziuje tak okruh
kolektiv, kter se zapojuj do dobro-

volnick prce nad rmec podmnek


popsanch v systmu celoron innosti. Ktakovm akcm pat napklad
zapojen se do prodeje kvtk msku
lkaskho v rmci eskho dne proti
rakovin, do Tkrlov sbrky podan Charitou esk republiky nebo do
mench sbrek na pomoc nemocnm
dtem nebo zrannm hasim, i do
ekologickho programu Recyklujme
shasii.

Za spnou prac smlde stoj stovky naich len, vedoucch, kte svj
voln as prci smlde vnuj. Krom
samotn ppravy programu aprce na
krouku, pravideln podstupuj povinn vzdlvac akce a nkte dokonce
dal vzdlvac akce nad rmec urenho zkladnho vzdlvn, jako jsou
kurzy pro garanty vzdlvn, hlavn
vedouc tbor, hospode adal.
Jaroslava erdlov, tiskov mluv SH MS

Pinme krtkou report znvtvy


krouku mladch hasi: berme to tak,
e mnoh dal potkem roku probhaj podobn
Pijeli jsme na hasik do Koleovic
v okrese Rakovnk. Lednov schzky
jsou pln vnovny ppravm kulturnho vystoupen na valn hromad
sboru. Vpondl odpoledne vpl tvrt se schz prvn skupina dt zaazen
do kategorie ppravky (vk 36 let)
aza hodinu je stdaj dti zkategorie
mlad (611 let). Ob schzky probhaj stejn. Vedouc dtem vysvtluj,
co je valn hromada ajak bude vypa-

dat jejich vystoupen chlapci budou


pednet bse advata pedvedou
krtkou tanen choreografii spompony. Kluci pednej bsniky, kter se
doma nauili a dvata si zatm rozebraj pompony vyroben na minul
schzce. Vedouc pout hudbu, pedvd choreografii a postupn se k n
dvata pidvaj. Tanec nkolikrt
opakuj, take pt pokus u zvldaj
mal tanenice samy.
Vptek veer se dti obleen do ervench triek schzej na psl mstnho
hostince anaposledy trnuj spolenou
choreografii. Pak u pichzej dospl
lenov sboru a zan schze. Hned

po zahjen aorganizanch pokynech


pichz as naich tanenic. Trochu
nervzn pedstupuj kluci arozdleni
na skupiny pednej ti bsn ohasich ajejich prci. Vichni to zvldnou
bez zavhn ajsou ocenni potleskem
ptomnch. Pak u na znaky nastupuj
dvtka aekaj na prvn tny hudby.
Svelkou vervou anadenm pedvdj nazkouenou sestavu. Ada se jim!
Vedouc jen mlky naznauje, kter prvek je na ad. Vystoupen trv minutu
apl aje tu zvren pza aohromn potlesk! Holiky jsou naden
a iv si sdluj dojmy. Vechny ek
drobn odmna a odchzej dom.
Sprogramem vystoup tak vnoru na
netradin souti isteck uzel, na n
se sout vuzlovn, ve tafet dvojic
a v pedveden kulturnho programu.
Tak zase nkdy pt na vidnou!
Jaroslava erdlov, tiskov mluv SH MS

Foto SH MS

Na hasiku

Hledme pbhy lid, na n se zapomnlo


Clem organiztor soute, ktermi jsou neziskov organizace Post Bellum aPant, je oslovit co nejvt
mnostv pedevm mladch lid a inspirovat je k hledn pamtnk minulho stolet a zaznamenn
jejich ivotnho pbhu. Myslme si, e skrze iv osobn vzpomnky skutench lid, jejich blzkch i
znmch, u nich meme vzbudit zjem jak o vlastn koeny, tak o nai spolenou historii. Sout se
vkategorich 1315, 1618 a19 avce let a do konce nora 2016. Na vherce ekaj lkav ceny. Bli
informace na pribehy20stoleti.cz

Nae tma
Nejsem doktor, ale mu pispt kzchran ivota
Pi vech monch innostech pionrt vedouc motivuj dti rznmi
zpsoby, isvm osobnm pkladem. VPionru mme navc projekt, kterm
motivujeme sv vedouc, ptele, znm, sten dti amon ivs

Foto archiv Pionra

Jedn se o projekt Zdrav pionrsk


krev. Jak u z nzvu vyplv, jedn se
odarovn krve ajejch sloek, jako je
plazma nebo destiky. Mezi pionry
se najde cel ada drc od tch pln nejmladch (osmnctiletch) a po
veterny. Nen dleit, jak asto chod darovat nebo co za to dostanou, ani
kolik jim je let, ale pro chod darovat:

na Bulovce). Nestudovala jsem medicnu, ale ipesto mohu pispt kzchran ivota ato je opravdu krsn pocit

Vendy Nejedl
(nar. 1987, drce 5 let, 14 odbr krve
akrevnch destiek)

Poprv jsem darovala krev ve svch


18 letech a byl to pro mne velk zitek. Ktto aktivit m pivedl kamard
z jinho pionrskho oddlu. Pochopila
jsem, e je to innost, kter mn nijak
neubl aje velmi zslun. Pi kadm
odbru si peji, aby darovanou krev i
plazmu nepoteboval nikdo zmch blzkch. Dnes od mho prvnho odbru
ubhlo ji 20 let a j mm ve sv kart drce ji 73 odbr krve a plazmy
a k drcovstv jsem pivedla nkolik
dalch pionrskch vedoucch. M to
smysl!
Ivana Vejvodov
(nar. 1977, drce 20 let, 73 odbr
krve aplazmy)

citu povinnosti. Maminka i manelka


pi lkaskch zkrocch dostaly hodn
krve aj jsem ml co splcet. Adnes?
Je to soust m zdravotn prevence
a ctm se jet trochu uiten. V z
2015 jsem byl po osmdest tvrt, samozejm v triku ZDRAV PIONRSK
KREV.

Ji Prk Perkner
(nar. 1956, drce 42 let, 84 odbr
krve)

Krev jsem zaal dvat ve svch osmncti letech vroce 1974. Bylo to prima.
Mli jsme volno v prci, dostali jsme
fakt vydatn oberstven vetn dvou
deci ervenho vna na obnovu krvinek. Knihu, kytiku, odznek. Ulkae
jsme mli pednost. VMHD jsme jezdili
zadarmo, atd. Pozdji jsem dval zpo-

Mj dvod je jasn, protoe mu :). Akoliv mi pi pohledu na krev nen zrovna


dobe, pocit po odbru je vdy stejn,
radost aspokojenost zdobrho skutku.
Dvojnsob dobr pocit pak mm, kdy
mi volaj, e potebuj krev pro konkrtnho pjemce (nap. pro dvouletou holiku, podstupujc zkrok na kardiologii

Krev jsem zaal dvat vroce 1976, poprv v den svch osmnctin. Bezprostednm podntem byla moje tehdej
brigda na I. Intern klinice, kde se lili pacienti s poruchou krvetvorby. U
tehdy jsem si kal: Stoj to za to! To si
myslm dodnes. Kad lovk by ml bt
ochoten pomoci, kdy je teba. Akrev je
potebn vdy. Mn tahle forma pijde
lep ne poslat DMSky. A klidn piznm, e nkterm obzvl agresivnm
vbrm na rzn sbrky kladu otzku,
zda dvaj krev.
Jindich ervenka
(nar. 1958, drce 40 let,
127 odbr krve)
To bylo jen nkolik pionr, kte jsou
pravidelnmi drci. Je skoro k neve,
jak je krve ajejch sloek neustl nedostatek. Nen tajemstvm, e eny mohou darovat 1,5 litru amui 2 litry krve
za rok, ale na jedinou vt operaci se
mnohdy spotebuje krve nkolik litr.
Pedevm proto je dleit, aby bylo
stle dost drc, protoe kad z ns
me pispt a zrove motivovat
ostatn.
Eva Holkov

RVVZ Vysoina 2016 se chyst zatkem bezna

Regionln Velk Vmna Zkuenost (RVVZ) je urena nejen vedoucm,


rdcm i instruktorm dtskch oddl z jakkoliv organizace, ale i vem
zjemcm, kte pracuj sdtmi ve volnm ase.
RVVZ Vysoina 2016 se bude konat ve
ru nad Szavou, konkrtn v tamnm gymnziu, a to o vkendu 4.6. 3.
2016. Akce je urena pro instruktory,
mlad vedouc ijejich star zkuenj
kolegy, kte chtj zskvat i pedvat
npady, zkuenosti atipy voblasti vol-

noasovch aktivit pro dti amlde. Vtni jsou vichni zjemci od 15 let vku
(mlad 18 let ast sgarantem.)
Registrovat se mete do 20. 2. 2016
nebo do naplnn celkov kapacity 200
astnk. Vce informac naleznou zjemci na www.rvvz-vysocina.cz.
RVVZ Vysoina je nejvtm frem
pro hledn spolenho jmenovatele
vech, kte se amatrsky iprofesionln vnuj vchov asmysluplnmu naplovn volnho asu dt a mldee
vkraji. Akce je urena vem vedoucm

dtskch oddl jakkoliv organizace,


rdcm i instruktorm, pracovnkm
center volnho asu a dalm zjemcm, kte pracuj s dtmi ve volnm
ase. Vkendov RVVZ Vysoina obsahuje tradin ti druhy programu (mimo
doprovodnch akc). SEKCE (diskuse
astnk nad danm problmem), SEMINE (odbornk pou ostatn) aDLNY (praktick ukzky spojen saktivnm
zapojenm astnk).
Rada dt amldee kaje Vysoina

Nae tma
Pojme mluvit otborech

Zatek roku 2005: Rod se nov projekt, probh ada schzek. Od tch
kreativnch, kde se znpadu rod koncept, zskv jmno aobrysy, postupn
pechzme k tm vce pracovnm, pi
kterch se lad podoba afunkce webu,
propagace aspousta dalch drobnost.
Nakonec dojde ina ty zdlouhav, ale nezbytn, kde vtu po vt znovu aznovu
teme vechny texty na web a letky,
aby kad slovo sedlo a fungovalo.
Rod se informan kampa Opravdu
dobr tbor.
Zatek roku 2016: Jedenct let stailo
k tomu, aby se situace pln zmnila.
Podobnch projekt a webovch strnek je spousta, na mnoha z nich jsou
k nalezen dvrn znm formulace.
Zjem mdi u nen tak drav, chtj
nco novho ana tom, jak m vypadat
dobr tbor, se nic zsadnho nemn.
ALE vnmn tbor jako sluby, un je
nutn sledovat kvalitu, zstalo aani ta

pozornost mdi
neopadla pln,
protoe lidi to
zkrtka pod zajm
Kdy jsme vroce
2005 startovali
projekt Opravdu dobr tbor, byli jsme
vpravm smyslu slova pioni krejc
po dosud neprolapan cest dnes by
se spe eklo, e jsme objevili a zaplnili mezeru na trhu. Nabdli jsme balk
informac oletnch tborech od tch
zcela obecnch do pehlednho osmera zformulovan pedpisy, zsady,
pravidla a po nae, pionrsk: jak osmero naplujeme, jak mme za adu
let zkuenosti, na co je nutn dvat pi
vbru tbora pozor, jak do nj zapojit
dt (tbornka) A nakonec jsme pidali i pehled naich tbor a ekali,
jak bude odezva. Prvotn zjem pedil nae oekvn azODT se stal jedno-

znan spch atm pdem ipklad


hodn nsledovn.
Netrvalo proto dlouho azaali jsme objevovat podobn zamen internetov
strnky pro ne, tbory jsou spolen
tma. Pravda, tam, kde jsme nachzeli bez ostychu zkoprovan sv texty,
tam jsme se obas ohradili, protoe to
se jednodue nedl. Jinde jsme vak
uzaveli i spoluprci, alespo v rovin
vmny proklik.
Pro otom ale peme? Jednm zhlavnch cl pionrskho projektu ODT
bylo zmnit vnmn tbor a zpsob,
jakm onich lid uvauj. e nejde jen
omsto, kam se odkldaj dti, ale ojeden, dva nebo ti tdny vprod, kter
mohou pinst do ivota dtte mnoho
hezkho a hodnotnho, ale pi patnm vbru tak naopak. e je poteba
vybrat spolu s dttem, do nieho ho
nenutit, nebt se ptt anechat si poradit. e podn tbora je zodpovdn
prce, kterou dobe zvldne jen sehran akvalifikovan tm
Snad se shodneme, e m vce spolk
dt amldee bude otborech mluvit
podobn, tm vce dt se z nich bude
vracet s odhodlnm jet pt zase
akdo v, teba mezitm zkusit iten oddl, ze kterho byla vtina ostatnch
tbornk.

Foto archiv Pionra

Ji od roku 2005 pomh pionrsk projekt Opravdu dobr tbor rodim


idtem pi plnovn letnch dobrodrustv

Chcete tak piivit plamnek zjmu veejnosti a mdi o tbory a jejich kvalitu?
Inspiraci u dnes najdete na ad mst,
napklad na Facebooku ve skupin
Tbory jsou in, urit ale nevynechte
adresu, na kter to zaalo: www.dobrytabor.cz
Jakub Konek
Pionr

Rozhovor
Pomhejme
dtskm spolkm, ale nevome je za ruiku

Rozhovor sposlancem Janem Farskm, lauretem Ceny Pstav 2015

Foto Ji Majer

Poslance Poslaneck snmovny Parlamentu R Jana Farskho nominovaly


na Cenu Pstav Dtsk pveck sbor
Jizerka, Junk esk skaut, Libereck
kraj aSbor dobrovolnch hasi Semily.
innost askutk, dky nim byl na ocenn navren, je hodn. Namtkou: Jako
starosta nastavil grantovou politiku
vi dtskm a mldenickm organizacm vSemilech, podporoval vstavbu
nov knihovny, dtskch hi, zasadil
se o to, e ve mst pibyly veejnosti
voln pstupn sportovit, cyklostezky A coby poslanec spolupracuje se
spolky dt amldee, piem vstupy
jeho prce maj vrazn dopad na prci
dobrovolnk, kte se vnuj pm prci sdtmi.

10

Co Vm vytanulo na mysli, kdy jste se


dozvdl osv nominaci na Cenu Pstav?
e sem (do ikovskho divadla Ponec na pedvn Ceny Pstav) vezmu
i enu a dt. Oficilnch akc z pozice
sv funkce absolvuji mnoho, atm jsem
imlo doma. Ale nominac se zoficiln
akce stala osobn.
Jak vznam m pro Vs osobn fakt,
e jste na ocenn byl navren temi
neziskovmi organizacemi, kter se
programov zabvaj mimokoln vchovou?
Ocenn nezmn minulost, ale zavazuje do budoucnosti. Jsem rd, e tomu,
co jsme dlali, se dostalo uznn od
tch, v jejich prospch jsem se snail to vdycky pot. Zrove vtm,
e cesta, kterou jsem spolu s dalmi
urazil, nebyla zbyten abudu se po n
moc rd ubrat dl.
Vedu skautsk stedisko v Semilech,
zatm jen dva roky, ale pedtm jsem
byl snad deset let zstupce vedoucho
stediska a osm let jsem starostoval
Amohu ct, e jsme se snaili spolkm
pokud mono vychzet maximln
vstc. Ono to te vyzn mon a pli ekonomicky, a tm pdem sue, ale
kad investovan koruna do spolk
pinela vdycky nejvt vsledky!
Kdy jsme si nsledn porovnali, jak
efekty mme ztoho, kdy poskytneme
pspvky spolkm, co vechno lid
vnich dok iztoho mla vygenerovat
za ohromn hodnoty vetn poten

dali na zlatm podnosu. Prce kolem


budovn vekerho zzem vytvela
spolek v pravm slova smyslu. Posilovala ho advala mu lep perspektivu,
ne kdyby se pro nj vechno udlalo,
postavilo, upravilo, zadotovalo a zafinancovalo. Pak by toti vtch spolcch
ivsledcch nco chyblo.

CENA
P S TAV
pro vechny ostatn nejen vdanou chvli, ale ipokud jde ovliv na jejich budouc
ivot tak jsme jim pokad rdi nco
poskytli. By ate bych byl rd, aby
to nebylo pochopeno patn jsme se
setkali i s tm, e kdy jsme nkdy dvali na mst moc penz, paradoxn
to nemlo ken efekt, sp naopak.
Mnohdy toti prv poteba invence
spojen sfaktem, e nen veho dostatek, generovala upodpoench to nejlep. Stmelovala jejich tmy a spolky
daleko vc, ne kdybychom jim vechno

Kterho svho kroku i krok ve prospch dtskch amldenickch spolk si asi nejvc povaujete, kter Vm
daly nejvc zabrat?
Asi ty, za kter Cena Pstav ve skutenosti udlena nen, co je aktivn veden. Ono mi sice na jednu stranu dalo
nejvc zabrat, ale na druhou stranu pineslo nejvc radosti. Nejde tud odnou mou ob, o to, e bych nkomu
vytal as, kter jsem tomu vnoval.
Pro m je to neskuten zbava. Akdy
pak vidm, e se nm dk vbornm vedoucm stedisko bhem poslednch
t, ty let rozrostlo takka na dvojnsobek, je to tak ndhern pocit, jak se
mlokde jinde dostav.
Kdybyste ml nco poradit starostm
nebo starostkm obc vjejich postupu
vi dtskm amldenickm organizacm, jak by Vae rada znla?
Nepeket, pomhat, ale zrove nevodit za ruiku.
Dkuji za rozhovor.
Ji Majer

Nae tma
Dobroinn topinka
Ji tetm rokem eskolipt tomci zCHIPPEWY aDAKOT vytrhli
sv tborov kamna ze zimnho spnku...
sob. Jednak samozejm tm, e jsou
erstv usmaen, potom itm, e jsou
namazan silnou vrstvou esneku. No,
a nakonec nejvce tm, e dobrovoln
pspvek za topinku vloen do pokladniky pome dobr vci.
Letos jsme vtek darovali rodin Pti
ivce, kter je tlesn postien a potebuje finann velmi nronou pestavbu koupelny.

My jsme za ten jeden den usmaili


vce ne 10.000K, za co vem dkujeme.
Podkovn zaslou t editel Jizerskch pekren spol. s r.o. pan Roman
Kozk, kter tuto akci dlouhodob podporuje.
Dkujeme.
Zdenk mda,
TOM Chippewa esk Lpa

Apak jsem narazila na debatovn


Nen tomu tak dvno, co jsem si uvdomila, e pouh chozen do koly a sledovn online seril mi nezaru dobr
start do ivota
Akoliv se ji od malika vnuji tanci,
he na klavr, malb aveejnmu vystupovn, nebyla jsem si jist, jak mi tyto
vci jednou vivot poslou. Vem mi
kadoron recitan soute auvdn
vdivadle pomohou kdobr prci? Nebo
kadotdenn trpen pi he na klavr?
Apak jsem narazila na debatovn.
Samozejm to nebylo jen tak. Do debatovn se lovk mus aktivn zapojit,
aby se nco nauil. Bylo poteba pekonat tlustou ze lenosti aprokrastinace,
ale nakonec jsem se zaala pipravovat
na svj prvn debatn turnaj. Moc dobe si pamatuji svou prvn tminutovou
e, kdy se mi klepala kolena, tsly
ruce a zoufale jsem sledovala asova
smylenkou kdy u budou ty zatracen ti minuty pry.
Kdy jsem se posadila, vytala jsem si,

pro jsem se netvila vc sebevdom,


vc neimprovizovala nebo nemluvila
hlasitji. Slbila jsem si, e na tom do
pt zapracuji. A stalo se. Turnaj od
turnaje jsem se uila mluvit sebejistji
i srozumitelnji. Dokud budu debatovat, vm, e se budu dl zlepovat.
Te u pro m ani anglitina nen dnou pekkou.
Ped temi msci jsem mla monost
dky esk debatn spolenosti absolvovat mezinrodn vmnu sastnky
zLotyska, Estonska aRumunska. Uili jsme se nov debatn formt zIndie
vrmci evropskho projektu Verbattle
meets Europe v Mikulovicch. Musm
ct, e tolik ptelskch lid pohromad

jsem dlouho nepotkala. Nejen, e jsem


se mohla tden bavit se super lidmi, ale
udrujeme kontakt inadle.
Pijde mi, e monost debatovn mi
sjednotila vechny dosavadn innosti. Hra na hudebn nstroj byla jednu
dobu hlavnm tmatem mezi mnou
aRumuny. Tanen kroky ocenily Estonky a schopnost udren sebejistoty se
zase zroila pi zvrenm turnaji, ve
kterm jsem zvtzila.

Foto Tom Chippewa

Vymetli komnov roury od saz, zatopili


acelou sobotu smaili oblben ahlavn dobroinn topinky.
Akci si po dvou letech spoluprce vzala
za svou i editelka hradu Lip v esk
Lp, pan Jiina Kuerov, kter ns ji
automaticky ad mezi stnkae na adventnm trhu v arelu svho hradu
akter za to upmn dkujeme.
Nae topinky lidi zahej na nkolik zp-

Debatovn stle otevr dvee novm


pleitostem. Dnes jsem rda, e jsem
se ped temi lety z t idle zvedla
a zaala nco dlat. Protoe ty zitky
apleitosti za to stoj. Pt se mon
podvm na mezinrodn stedokolsk
debatn turnaj Heart of Europe, kter
DS pod vdycky v lt v Olomouci. Nebo na kterkoli jin svtov turnaj u se nemu dokat, koho tam
potkm.
Matylda Klosov

11

Pedstavujeme
Skautsk institut prostor po sdlen hodnot

Foto Ji Majer

Dm p. 4 na Starm Mst vPraze, stojc na rohu mezi Staromstskm


aMalm nmstm, je chrnn jako kulturn pamtka R. Dnes vnm
mimo jin sdl Skautsk institut A. B. Svojska. Sjeho editelem Miloem
hou pkem jsme si povdali otom, jak Institut vznikal, jak je jeho
posln aco zajmavho se vnm prakticky dnes adenn odehrv.

12

Tebou veden Skautsk institut sdl


na prestin adrese vhistorickm jdru
Prahy, v tsn blzkosti Staromstsk
ve. Jak se Ti to, respektive skautm
podailo?
Byla to shoda nejrznjch astnch
okolnost. A myslm, e k nim pispl
i fakt, e jsme mli pomrn silnou
vizi toho, co vechno by se tady mohlo dt. lo o to, uchopit zajmav tmata Skautskho institutu, potamo
skautingu, aotisknout je do fyzickho
prostoru, kde bude probhat opravdu
promylen program na rovni. Program s propracovanou dramaturgi,
za kterou budou stt skauti, a pitom
oteven veejnosti. U ped dvma
lety, kdy jsem Institut jako jeho editel pebral, tak jsme rozhodili st.
Zjiovali jsme, kde vPraze by se nco
takovho dalo dlat, piem jsme se
zamovali spe na mstsk centrum.
A shodou uritch nhod jsme zjistili,
e Dm U Zlatho rohu je pomrn
dlouho vlastn przdn Zali jsme
tedy za tehdej radn pro majetek, seznmili ji snaimi zmry amm pocit, e jsme ji pesvdili, e maj smysl.
Pak to jet njakou dobu trvalo, ale
nakonec se podailo zskat vyhldnut prostor jako vpjku pro Skautsk
institut. Obecn musm ct, e spoluprce s magistrtem v tto zleitosti
byla a dlouhodob je super. Radnice
nm vyla vstc za podmnek, kter
jsou skvl. Tm pdem tady meme
provozovat program za asti mnoha
destek dobrovolnk a za minimlnch nklad.
Sehrlo pi jednn s ady ohledn
zprovoznn Skautskho institutu na
Staromstskm nmst njakou roli
Tv angam v nkterch dvjch
projektech? Teba zkuenosti zskan pi uspodn Skautskho stolet
vroce 2011 nebo pi organizovn pomoci bhem povodn o dva roky pozdji?
Nepochybn ano. Ale mon vonco
irm slova smyslu. Skautsk institut je
vlastn platforma, kterou zizuje Junk
esk skaut azmnn prostor na Sta-

romku je jen jednm z mnoha jeho


projekt. Portfolio
naich projekt je
ir, zabvme se
celou adou vc.
A v tomto kontextu je teba zmnit,
e do Skautskho institutu v t podob, kterou ml ped dvma lety kdy
se zabval vpodstat jenom archivem
Junka vstoupily projekty, za nimi
jsem tehdy stl. Byly to prv Skautsk
stolet aSkautsk vize, vn si povdme se zajmavmi osobnostmi. Zkladn mylenkou je pitom identita mladho lovka, jeho msto ve svt apocit
sounleitosti. Zabvme se tmatem
pamti avztahu kn. Sname se mlad lidi inspirovat kosobnmu rozvoji ve
vech monch sfrch. Dalm nmtem je pebrn odpovdnosti za budoucnost Tohle vechno dohromady
tedy vytv Skautsk institut a zmnn mylenky chceme otiskovat i do
jeho fyzickho prostoru.
Take vrtm-li se kpoloen otzce, samozejm vtom pvodn projekty svoji
roli hrly. Protoe u ve chvli, kdy jsme
omonost vyuvat dm na Staromstskm nmst podali, mohli jsme se
vykzat velkm mnostvm prce, kter
je prokazateln za nmi. Co pomohlo
pesvdit magistrt o tom, e nae
pedstava vyuit danho prostoru nen

chimrou, ale e jde omylenku velmi


ivotaschopnou.
m se Institut zabv?
Pracuje s faktem, e skautingem prolo ohromn mnostv lid. Dnes, po
estadvaceti letech, kdy skauting mohl
svobodn fungovat, je v na spole-

Skautsk institut
...pibliuje stolet
fenomn skautskho
hnut uns ive svt
aprohlubuje vztah
khodnotm, okter se
skautsk hnut opr.

Adresa:
Staromstsk nmst 4
11000 Praha 1

E-mail:
info@skautskyinstitut.cz

Web:
www.skautskyinstitut.cz

Facebook:
www.facebook.com/
skautsky.institut?fref=ts

Pedstavujeme

Jak typ akc tady probh konkrtn?


Zbr naich aktivit je velmi irok. Ina
samotnm Staromku kdybych vzal
do vahy tento jeden projekt Skautskho institutu je dramaturgie jeho
programu velice pestr. Zabvme se
tady novmi trendy ve vchov avzdlvn, spolupracujeme s organizacemi, kter se jimi opravdu vnuj, jako
je EDUin nebo Scio. Podme tady
pednky, debaty, workshopy na dan
tma. Zabvme se tmatem vztahu
kobansk spolenosti, tm, co znamen vdnen dob pevzt odpovdnost
za vlastn svobodu. Vzniklo tady tak
divadlo: chceme, aby se dan tma
otiskovalo do zdejho prostoru teba iumleckmi formami. Zzem pro
prci na svch projektech tu najdou
idobrovolnick tmy, mohou se uns
setkvat avyuvat zdej knihovnu.
Me vyjmenovat namtkou pr vydaench akc z nedvn doby, kter
tady probhly?
Program na Staromku jsme spoutli
vbeznu 2015. Od t doby se tady odehrlo vce ne dv st padest akc pro
eknme deset tisc astnk nebo nvtvnk. Kdy jsme Staromk rozjdli, byli jsme velice optimistit, vili
jsme, e se to cel poda. Ale zmnn
statistick daje nae oekvn dalece
pesahuj: vychz to na minimln jednu oficiln akci na den, zbr je opravdu obrovsk. Apestrost taky. Podailo
se nm tady rozjet ve spoluprci sReif-

feisenbank vzdlvac cyklus, kter se


zabv vztahem lid khodnot; bavme
se otom, co jsou to penze, jak vlastn
vznikaj, jak se snimi d dneska zachzet, jestli vbec penze potebujeme.
Vrmci cyklu tu pednel teba uznvan ekonom Zdenk Kudrna, psobc nyn v Salcburku. Nebo filosof Jan
Sokol Vlastn tm vznik vzdlvac
cyklus, ekl bych a univerzitnho charakteru jen stm rozdlem, e pednejc osobnosti nepsob pospolu na
jedn univerzit. Jsou ale ochotny sem
ze svch rznch psobi pijt nebo
pijet azadarmo sdlet sv zkuenosti.
Pro astnky je program zdarma, co
je tak zkladnm principem, na kterm to cel stoj. Probhla tady tak
teba charitativn mdn pehldka, jej vtek el na zprovoznn nemocnice vKeni. Promtla se tu cel ada
zajmavch osobnost: psychosomatik
Jan Ponick, hereka amodertorka
Ester Janekov, fotograf Tom Tetk
adal adal. Vpodstat kad den je
tu njak zajmav akce.
Pro koho jsou ureny? Pouze pro skauty? Nebo pouze pro zvan? Anebo pro
vechny zjemce?
Prostor Skautskho institutu je rozhodn oteven pro vechny zjemce, kte
se odan tma zajmaj. Vtom, co dlme, se sname nedlit svt na skauty
ane-skauty. Ono by to ostatn lo dost
tko. Kdo je skaut? Je to ten, kdo je
registrovanm lenem Junka? Nebo
je to ten, kdo jm nkdy byl? Jsou to
lid, kte snmi sdlej stejn hodnoty? Myslm, e nkde tam na t hranici
stoj Skautsk institut asna se hodnoty naeho hnut pedstavovat veejnos-

ti azvt lidi kpemlen onich. Take


na nai akci me samozejm pijt
kdokoliv, koho zajm abav amy za
to jsme rdi.
Hlavnm nmtem Archy, do n tento
rozhovor chystm, je motivace. Kdyby ses na innost Skautskho institutu
podval pod tmto zornm hlem, co
bys uvidl?
Destky dobrovolnk, kte ve Skautskm institutu psob, protoe je fascinuj nkter tmata, jimi se tu zabvme. Krom Staromku realizujeme
opravdu celou adu dalch projekt.
Teba V prostoru, nesmrn zajmav
projekt, kter se zabv vztahem mladch lid kveejnmu prostoru jak je
mon do nj vstoupit, jak veejn prostor vbec funguje Pracuje na tom
parta deseti lid, kter dobrovolnicky
organizuje tematick prochzky s architekty po mst. Je tu tm v rmci
Skautsk vize, kter zve kpovdn zajmav osobnosti, je mly nco spolenho se skautingem. Zajmav projekt, kter se podail vminulm roce,
se jmenuje Hledn prvnho principu.
Vnuje se vlastn hledn duchovnch
hodnot. Je to trochu zvltn tma,
onm se nkdy mon bojme mluvit,
protoe na n me bt spousta rznch pohled. Ale tm, e se otom, nemluv, vznik jaksi vakuum nebo barira, na ni se obas jakoby nar. Co
je koda, protoe to je tma, okterm
se d mluvit vcelku oteven. Take te
pipravujeme srii podntnch debat
stmto nmtem Atak dl atak dl.
Projekt je vc, jsou na naem webu
www.skautskyinstitut.cz.

Foto Ji Majer

nosti eknme milion lid, kte s nm


maj aktivn zkuenost. Ato je vjistm
slova smyslu neuviteln zajmav intelektuln lidsk potencil. Pro to, aby
skautsk hnut mohlo bt v souasn
spolenosti spn, mus se ho nauit
mobilizovat tak, aby dokzalo vnmat
urit trendy, nebo nkter znich dokonce nastavovat. Take Skautsk institut na jedn stran peuje opam
skautskho hnut zpstupuje jeho
koeny, upozoruje na n, popisuje fenomn skautingu ana stran druh
je platformou, je m skautskmu hnut umonit zkoumn trend, kter na
n mohou mt zsadn vliv. Institut pitahuje ke skautskmu hnut pozornost
zajmavch osobnost, kapacit, kter
mu mohu pomoci posunout se nkam
dl. Bt vi dob, kter se stran
rychle mn, flexibilnj. Prost: jednak trvat na svch hodnotch a dbt
on, azrove hledat nov formy, jak
je chpat.

Za rozhovor podkoval Ji Majer

13

ZRDM
Zstupci spolk esk rady dt amldee
nvtvou uministryn kolstv
Vptek 22. ledna 2016 se ministryn kolstv Kateina Valachov sela
se zstupci esk rady dt amldee Aleem Sedlkem, Josefem
Vprachtickm, Tomem Novotnm, Janem Huskem aMartinem
Blohlvkem.
lo ji o druh setkn bhem sedmi
msc, kdy je pan ministryn ve funkci. Ptomn zstupci spolk podkovali
pan ministryni za naven finannch
prostedk pro rok 2016. Kateina
Valachov je na opltku ujistila, e
prosad, aby trend (mrn) vzrstajc
podpory spolk byl promtnut trvale do
tzv. smrnch sel rozpotu, tedy aby
bylo zajitno udren a kontinuln
zvyovn dlouhodob podfinancovan
oblasti. Vdiskusi se pedstavitel spolk vyslovili pro to, aby ast zstupc
neziskovch organizac v grantovch
komisch byla stvrzena jmenovacmi
dekrety. I s tmto vyslovila pan ministryn souhlas a podala ptomnho
editele odboru pro mlde MMT
Michala Urbana, aby dekrety pipravil.
(Zde pipomeme, e nai zstupci maj
vkomisch jen hlas poradn).
Foto archiv RDM

Debata se dle tkala zkona odobrovolnictv, plnovanch akc, na kter bychom


rdi nejvy pedstavitelku resortu kolstv pozvali, evropskch dotac ifaktu, e
na ministerstvu kolstv pibv adatel
o dotan podporu. Je to dno zejmna
tm, e mnoho dalch ministerstev zruilo svou podporu aadatel se ke kolskmu ministeriu obracej jaksi vnadji
Ministryn Kateina Valachov vyjdila
bhem pjemnho tyicetiminutovho
setkn dk dobrovolnkm pracujcm
s dtmi a mladmi lidmi v naich spolcch. Rdi tlumome!
Tom Novotn

Zstupci RDM podpoili premira Sobotku


Zstupci esk rady dt a mldee
vyjdili v dopise podporu premirovi
Bohuslavu Sobotkovi.
Vdopise se pe mimo jin:

14

Chtli bychom Vm, ven pane, vyjdit podporu ve stanoviscch, kter


dlouhodob zastvte k problematice
uprchlk. Je nm sympatick V na
jedn stran realistick ana stran druh empatick pstup k lidem, kte se
ocitli vnouzi akter zdomov vyhnala

vlka. Jsme s Vmi zajedno v nzoru,


e nelze klst rovntko mezi odsouzenhodn terorismus amigran vlnu, kter
zasahuje Evropu.
Ven pane,
sledujeme vtomto kontextu nejrznj
toky na Vai osobu, posledn hackersk
nevyjmaje. Oceujeme klid a rozvahu,
se ktermi k problmm pistupujete,
a dkujeme Vm za prci, kterou na
tomto poli odvdte.
RDM

Ze sdruen
Uzlask regata po tiatict
Vsobotu 16. 1. 2016 se vOstrav konal ji 33. ronk Uzlask
regaty. Pro novky se jedn osout ve vzn uzl.

a bt pitom nejrychlej ve sv kategorii, ppadn nejrychlej ze vech


astnk. Ana to u je poteba kvalitn
trnink!
asy se rzn podle kategorie, leton
nejlep as ml Ji Vilhelm vkategorii
Mot vlci, ato 16,22 s.
Letonho ronku se zastnilo 218
astnk zdvaceti oddl zcel esk
republiky, kte byli rozdlen do esti
vkovch kategori. Nejmladm ast-

nkm byly 2 roky, nejstar zvodnici


65 let a prmrn vk zvodnka byl
13,5 let.
Vtzov si odnesli diplomy ahodnotn
ceny od naich partner avtz superfinle si odvezl putovn model regaty.
Vem vtzm ze srdce gratulujeme
a budeme se na vs tit na ptm
ronku.
Jakub Glas, editel soute,
Asociace TOM

Na pomoc Ivanen, symbolu boje za svobodu

Foto Dalibor Goryl TOM Bludn kruh

Zn to jednodue, ale nejlep ampioni


se na tuto sout pipravuj ji od malika ve svm turistickm oddle. Trnink
spov v nauen se esti zkladnch
uzl: lodn smyka, ambulantn uzel,
kotov uzel, zkracovac uzel, rybsk
spojka a dra smyka. Dle je teba
uvzat vechny uzly na jedencti metrech lana, posledn uvzat kolem sebe

Ivanena, kamenn mohyla, za n se skrv hlubok pbh lidsk


nezdolnosti asly. Mohyla, kter se stala symbolem protinacistickho
aprotikomunistickho odboje.
Odborn porota vybrala vtzn nvrh,
skauti pak vydili veker povolen.
Nyn ji je teba pouze rekonstrukci
provst.
Vtinu prac udlaj skauti a skautky
svpomoc, bylo nicmn zapoteb
finannch prostedk i na zzem rekonstrukce. Skauti si je opatili dky
kombinovanmu crowdfundingovmu
portlu Penzdroj (penezdroj.cz).

Mohyla, kter vznikla naprosto spontnn a neplnovan. Mohyla, kter


nm k, e m cenu bojovat za svobodu. Mohyla, kter te sama potebuje
pomoc.
Za tm ti tvrt stolet byly na Ivanenu doneseny nejen skauty, ale itrampy, turisty i okolo prochzejcmi vce
ne tyi vagny kamen. A mohyla
Ivanena pestala bt bezpen. Podepsaly se na n za lta jej existence nejen
zub asu, ale hlavn povtrnostn vlivy
a drsn beskydsk poas. V posledn
dob ji zklady nedr tak dobe, kameny se zaaly sesouvat aakutn hroz
jejich zcen.
Proto se skauti a skautky z Moravskoslezskho kraje rozhodli tento pamtnk
rekonstruovat.

Clov stka byla vyslena na


70.000K, piem 156 pispvatel
se do ukonen zmnnho projektu na
Penzdroji poskldalo na vslednch
78.384K.
Vroce 2014 vypsali skauti idky pspvkm, kter vybrali veejnou sbrkou od
lid, architektonickou sout.

-red-

Zdroj: Junk esk skaut


aweb Ivaneny (www.ivancena.cz)

15

ZRDM
Tikrt Kecejme do toho
Extremismus axenofobie, objektivita anestrannost mdi, postaven en
ve spolenosti Tato tmata probrali mlad lid na zvren konferenci
loskho ronku projektu Kecejme do toho.

Foto archiv KDT

Extremismus
axenofobie

16

Tma Extremismu a xenofobie jsme


v rmci Kecejme do toho oteveli
ji podruh. Tentokrt jsme se na nj
vak podvali zpohledu migrace avlny
nenvisti c se kolem.
Na zvren konferenci projektu se
generl Andor ndor o migraci vyjdil jako o pedvoji krize. Tma,
kter aktuln hbe celm svtem,
ale zejmna Evropou, jsme si nemohli
nechat ujt, amlad lid tak zformulovali nzor i na tuto problematiku. Ve
stanovisku komentuj souasn een
situace, ale i to, jak se tma migrace
prezentuje vmdich nebo kde podle
nich dochz k podncovn xenofobie.

vm zmdi, blzkho okol ivzdlvacho prosted.


Cel stanovisko k tmatu si mete
pest na www.kecejmedotoho.cz/
tema/extremismus-xenofobie.
K aktulnm debatm ohledn een
situace se mlad lid vyjdili takto:
astnci se shoduj, e problm by
se ml eit vce komplexn, ne jen pomhat jednotliv po stech. Zrove
se vymezuj proti kvtm pro pijmn
uprchlk dle Evropsk unie apovauj
je za krtkodob een. Uvtali by ze
strany Evropsk komise i Evropskho
parlamentu nvrh een na odstrann pin migrace (zizovn hot spot
afinann podpora ve tetch zemch,
jako je napklad Turecko, zabezpeen
vnjch hranic).
Nzor mladch lid na migranty je vak
celkem pozitivn, mlad si jsou vdomi
negativnch a neobjektivnch zprv
zmdi, kter obraz migranta znan
mystifikuj. Konkrtn se ve stanovisku uvd, e mezi mladmi oteven
panovaly nzory pozitivn: pracovn
sla, obohacen kultury, obohacen genetiky, rozvoj ekonomiky a doplnn
stavu obyvatelstva.
Vzhledem ke stl aktulnosti tmatu
se sna mlad lid orientovat ve zmti zprv, kter se na n val z mdi.
Nepolevujc vlna migrace a nastal
problmy, kter sn souvisej, tak podncuj mlad lidi, ale i ns vechny,
abychom hledali objektivn apravdiv
zprvy a svdectv. Tma xenofobie
a extremismu je stle velmi aktuln.
Mlad lid by velmi uvtali vce kvalitnch a objektivnch informac pede-

Objektivita
anestrannost mdi
Druhm tmatem, kter si mlad lid
sami zvolili pro svoji diskuzi, znlo Objektivita anestrannost mdi. Na dan
tma se vnedvn dob objevilo nkolik diskuz alnk, kter vpodstat
potvrzuj, na em se vrmci projektu
shodli imlad lid. Stav eskch mdi,
jejich politizace, ale i tristn stav etiny, na to ve mlad lid poukzali.
Tma v rmci projektu Kecejme do
toho 5 zattil docent Petr antovsk,
kter se knestrannosti mdi na zvren konferenci vyjdil takto: Co
bychom my mohli dlat? Usilovat oto,
abychom se dovdali vci tak, jak jsou.
Motivovat mdia, aby psala pravdu.
Pan antovsk rovn vyjdil souhlas
se stanoviskem projektu, ve kterm
mlad lid uvdj: Mdia nejsou dle
mladch lid v dnen dob serizn,
dvodem mohou bt napklad scestn informace, pozmnn skutenosti
i zamlovn pravdy. Atak zbv jen
na ns, pjemcch informac, abychom
hledali pravdu, ovovali si informace a nepodlhali umle vytvoenm
skandlm.
Centrum pro mediln studia zveejnilo informace zvzkumu, podle kterho m dl vce narst vliv internetu
jako mdia. Tento zvr koresponduje
stm, na em se shodli astnci pro-

ZRDM
Dalm diskutovanm bodem se staly
kvty. Podle Petry Kublkov jde okrajn een situace navozen zvyovnm
potu en vzamstnn. Uvd nkolik
neradiklnch nstroj, pomoc nich
je mon tento stav eit napklad
flexibiln i sten vazky, slaovn
pracovnho a rodinnho ivota, pop.
dostaten mnostv pedkolnch zazen, apod.
Ke kvtm (urit poet pracovnch
i jinch mst, kter mus bt obsazen enami, piem je navren EU

Postaven en ve
spolenosti

kter ve svm pspvku uvedla, e za


25 let se vsledky przkum na tma
genderov rovnosti moc nezmnily.
astnci projektu se ke stereotypm
ve stanovisku vyjdili takto: Stereotypy (nap. eny vdomcnosti, men
platov ohodnocen en, apod.) tento
smr demokracie ohrouj, jsou stle aktuln, i kdy m dl tm mn.
Nicmn stle ohrouj karirn i jin
postup en.

i sttem), stanovujcm genderovou


rovnost jak vpolitice, tak ive firmch
apod., se mlad lid vyjaduj negativn. Maj za to, e kvty naruuj demokracii a jsou nesmysln. Na kad
pozici se mus hodnotit kvalita lovka
bez ohledu na jeho pohlav.
Cel stanovisko k tmatu Postaven
en si mete pest na webovch
strnkch www.kecejmedotoho.cz/
tema/postaveni-zen-ve-spolecnosti.

Foto archiv KDT

jektu: Vtina mladch lid povauje


za nejdvryhodnj zdroje informac internet, pot noviny atelevize.
Z internetu mohou erpat informace
pedevm dky pluralit, kter ve vt me zaruuje nestrannost apravdivost.
Dkazem, e se esk veejnost otma
zajm, me bt i cyklus Rozprav
oeskch mdich, kter pod Institut komunikanch studi aurnalistiky
Univerzity Karlovy v Praze. Na svch
strnkch pak uvdj: Reagujeme
na aktuln mediln tmata, kter
hbou spolenost. Dvme prostor
i alternativnm i nadasovm tmatm, kter nedostvaj prostor jinde.
Cyklus debat probh tento podzim.
Tmatem dal pipravovan Rozpravy
je sportovn marketing a bude se konat 26. 11. vprostorch FSV UK. Vce
informac najdete na http://rozpravy.
fsv.cuni.cz/.
Cel stanovisko k tmatu si mete
pest na www.kecejmedotoho.cz/
tema/objektivita-nestrannost-medii.

Projektov tm Kecejme do toho

Vpoad tetm probranm tmatem


loskho ronku Kecejme do toho
se stalo postaven en ve spolenosti.
Tma vzelo z podnt na zahajovac
party v beznu 2015 a z nslednho
hlasovn na projektovm webu.
Tmatu Postaven en jsme se vnovali z pohledu mladch lid, kte si
v kadodennch situacch uvdomuj zakoenn stereotypy souvisejc
s genderovmi rozdly. Jako pklad si
jmenujme heroizaci mu na matesk dovolen i neustl nerovnost
plat mu a en na stejnch pozicch.
Na zvrenou konferenci pijala pozvn Petra Kublkov zKongresu en,

17

Ze zahrani
Vmna mldee esko-Izrael

Foto Ondej Dolk, Marek Kraji aEva Bernkov

Program vmny mldee mezi eskou republikou aSttem Izrael


se uskutenil loni na podzim. spn se konal ji poest.

18

Nejdve v polovin jna dorazila do


Prahy skupinka esti Izraelc, pracujcch ve sv domovin sdtmi amlde, aby zde poznali nejen nai kulturu
apamtky, ale tak nahldli do innosti organizac zabvajcch se v esk
republice dobrovolnickou prac s nejmlad generac. Je a neuviteln, jak
rychle vmna nakonec utekla. Zd se
to bt jako vera, kdy jsem spolu sjet
jednou eskou astnic vmny ekala
na plet Izraelc do Prahy.
Na zatku listopadu jsme pak mli
monost podvat se do Izraele. Na sob
tepl, tm zimn obleen, v kufru
sbalen letn obleen, plavky a boty
k vod a na tvi trochu mrtvoln vraz. I tak by se dal popsat zatek izraelsk sti naeho dobrodrustv,
kdy jsme se ve ti tvrt na tyi rno
seli na Letiti Vclava Havla vPraze. Po
pletu do Izraele pak nsledoval ohromen vraz po setkn sklimatem aatmosfrou Blzkho vchodu tm

N program byl skuten nabit od


rna a do pozdnho veera, ale vtakov zemi, jako je Izrael, by ml lovk
co objevovat imnohem del dobu ne
osm dn, kter jsme zde strvili. Nvtvy izraelskch organizac, zajitn pro
ns izraelskmi astnky vmny, se
stdaly s nvtvou historicky, kulturn i jinak zajmavch mst. Nechybly
tzv. must see msta jako jsou starobyl msto Jaffa vjin sti Tel Avivu,
Star msto a pamtnk holocaustu
Yad Vashem v Jeruzalm, legendrn
Mrtv moe nebo velkolep pevnost
Masada.

stojc vzduch, teplota blc se 30C,


ruch vude kolem a ndhern vhled
na moe spl zokna hotelovho pokoje.

Samostatn kapitola by se dala vnovat


izraelsk kuchyni, kter si m skuten
zskala. Nkter (velmi jednoduch,
pitom neskuten dobr) jdla mi zaala chybt ji pr dn po nvratu zpt
do eska. Vynachvlit jsem si nemohla
teba sezamovou pastu tahini, cizrnovou pomaznku hummus, pita chlb,
skvl zeleninov salty, olivy, erstv
datle, lahodnou chalvu zmstnch tri
nebo sry. Jak Alenka vi div jsem si
pipadala u na prvn sndani vhotelu,
nabdka byla opravdu irok: ochutnat
vechny speciality bylo tm nemon, pitom chu na n byla obrovsk.
K jedinenm kulinskm zitkm
patila tak nvtva proslul restaurace Dr. Shakshuka (ti akuka), pojmenovan podle vyhlen izraelsk
speciality, jej majitel se objevuje
v kulinskch show a pat v Izraeli
mezi nejvt celebrity. Nebo nvtva
restaurac smenu, soust kterho byl
krom hlavnho jdla tak systm rznch mistiek smnoha dobrotami, po
nich ml lovk dojem, e vc se do

Foto Ondej Dolk, Marek Kraji aEva Bernkov

Ze zahrani

nj u jen obtn vejde, piem jet


ani nedorazilo hlavn jdlo.
Vce ne tdenn pobyt vIzraeli mi pinesl mnoho poznn a zitk. Te u
nap. vm, e voda v Mrtvm moi je
skuten neuviteln slan a nadn jet vc, ne by lovk oekval. e
nkte trhovci um bt skuten neodbytn, ajakou radost me mt lovk
ze sjednn dobr ceny.
Tak astnit se velmi tdr veee na
svtek abat nebo zahldnout pravou
idovskou svatbu avyslechnout si povdn on je jedinen zitek. Vmna
mi tak pomohla pochopit, jak silnou
tradici maj dtsk hnut ajak zaplen
jsou lid pro prci vnich ajak vznamnou a nepostradatelnou st jejich ivota pro n tato hnut pedstavuj. Ale
mm pocit, e abych alespo trochu
pochopila historii a souasnou situaci
vIzraeli, potebovala bych mnoho dn,
i dokonce msc studia.
Martina Tich

Projekt bilaterln vmny mldee v roce 2015 podala esk rada dt


amldee ve spoluprci sRadou hnut mldee vIzraeli. Projekt je realizovn
spodporou Ministerstva kolstv, mldee atlovchovy. Dkujeme.

19

Ze zahrani
Benefin cestovka do Malho Tibetu

Foto Jakub Trnk

Dky dlouhodobm vazbm skomunitou Malho Tibetu nabz organizace


Brontosaui vHimlajch monost zat himlajskou kulturu autenticky,
originln aosobn.

20

Vrmci dobrovolnictv je mon naprosto


splynout stamnmi obyvateli; mete se
nauit zklady buddhismu nebo tibetsk
medicny v tamnm kltee, sportovn
mety pokoit v rmci Benefin himlajsk vzvu nebo si zmit sv improvizan
dovednosti vrmci cesty Jugar. Za pomoc
me astnkm podkovat sm 14.dalajlma, u nho jsou kadoron podny audience. astnci Benefinch
cest mohou svou ast vyjdit postoj
k nedvnmu odklonu eska od otzek
lidskch prv aodkazu Vclava Havla.
Ctm jako svou povinnost usilovat opeit odkazu Vclava Havla. Jsem rd, e mi
vtom pomhte svou nezitnou pomoc
dtem zMalho Tibetu, sdlil Jeho Svatost 14. dalajlma skupin ech, kte
pomhali spolu sorganizac Brontosaui
v Himlajch v prbhu ervence 2012.
Jsem rd, e dky vzjemn pomoci si
udrujeme nae ptelsk vazby, dodal.
Organizace Brontosaui v Himlajch
podporuje rozvoj koly ve vesnici Mulbekh (Mal Tibet, sev. Indie) aje jedinou
eskou organizac, jej rozvojov projekt
spolufinancuje 14. dalajlma. Brontosaui v Himlajch jsou pobonm spolkem
Hnut Brontosaurus a v Malm Tibetu
usiluj opodporu vzdlvn, rozvoj vztahu ke kulturnm tradicm a ekologii. Do
Malho Tibetu je mon vyrazit pomhat
jako dobrovolnk vyuovat dti, pomoci
na stavb, realizovat libovoln vzdlvac
projekt nebo rozvjet dovednosti kolnho veden. Nejvce dobrovolnk jezd
pomhat v prbhu lta, rzn dobrovolnick pozice jsou vak oteven po
cel rok.
Benefin kurz buddhismu je trnctidenn cesta, vrmci n je mon se bhem
pti dn piuit meditanm technikm
a vznamu buddhistick filozofie. Kurz
probh v malebnm kltee v odlehl
vesnici Mulbekh zcela vjimen. Absolvovnm kurzu se toti podpo tamn
kola.
Tu lze podpoit tak vrmci Benefin himlajsk vzvy. Jedn se otrnctidenn
sportovn cestu do Malho Tibetu, bhem n astnci objev i jeho kulturn
krsy. Mohou vyrazit na motorce kledovcovmu jezeru, sjet na raftu eku Indus,
zameditovat si ve svat jeskyni, zdolat
horu Stok Kangri vysokou 6200m n. m.
anavtvit podpoenou kolu.

Vrmci kurzu Benefin tibetsk medicna vmalebn vesnici Mulbekh se naute,


jak vyrbt zkladn tibetskou medicnu
pmo od tibetskch doktor aseznmte
se slebnmi metodami ve zmnnm
stavu vdom od mstnho orkula. Kurz
probh vmal autentick vesnick laboratoi avkltee zcela ojedinle. Mstn
autority povolily realizaci, protoe absolvovnm kurzu podpote tamn kolu.
Jugar je slovo pouvan v Indii a Malm Tibetu pro moment, kdy se poda
zachrnit situaci njakou zzranou improvizac, jej kreativita je za hranicemi
normln pedstavivosti. Jugar je vznamnm indickm fenomnem, o kterm se k, e bez nj by se veker
dn vIndii zastavilo. Pojete se vrmci
trnctidenn cesty do Malho Tibetu
od mstnch nauit techniku ulehen si
vlastnho ivota, kter se posledn dobou
spn uplatnila vmanagementu indickch spolenost!
Od roku 2008 pomhalo vMalm Tibetu
dky Brontosaurm v Himaljch piblin 150 ech. Z lid mediln znmch
absolvovali cestu teba David Kraus nebo
Svtlana Nlepkov. Spolen srodinou
tam vyrazili manel Ivana Jireov aViktor Dyk s osmiletou dcerou Sofi nebo
manel Martin Bursk a Kateina Jacques stletou dcerou Noemi.
astnci dobroinnch cest mohou svou
pomoc vyjdit nesouhlas s odklonem
esk politiky od otzek lidskch prv
aodkazu Vclava Havla. Cesta za pomoc
do Malho Tibetu je inem, kter uke,
e nm na vztazch stibetskm etnikem
zle, protoe jet nedvno jsme mli
stejn osud. astnci mohou jednak
ovlivnit ivoty lid z vesnice Mulbekh,
ajednak pispj kpeit odkazu ptelstv 14. dalajlmy aVclava Havla, kter

ovlivnilo ivoty lid na celm svt.


kola Spring Dales Public School byla
zaloena 1992 obyvateli vesnice Mulbekhu, kte chtli zajistit vlastnm dtem
kvalitn vzdln v blzkosti jejich domova. Vroce 2008 nastoupil do koly editel
Tsewang Norboo s viz vdechnout kole
nov ivot. Vytvoil obshl rozvojov
pln pro obdob let 2011 a 2021, kter
zlep kvalitu vzdlvn anav kapacitu koly na 350 dt.
editel Norboo chce, aby dti byly vyuovny modernmi vyuovacmi metodami podle uen 14. dalajlmy, aby nov
koln budovy byly postaveny tradinmi
stavebnmi technikami, aby nov koln
kampus byl energeticky zvisl pouze na
slunen energii aaby kola byla vzdlvacm centrem pro vechny obyvatele
Mulbekhu. Doposud se na rozvoj koly
podailo zskat piblin devt milion
korun. K rozvoji koly finann pispv
organizace Brontosaui vHimlajch, je
mj. zajiuje asistenci odbornk pi plnovn a realizaci rozvoje a pomoc od
dobrovolnk.
14. dalajlma navtvil kolu Spring Dales
Public School poprv vlt 2010 na dost tamnch obyvatel. Nvtva se mu
tehdy lbila, a tak se na zklad nsledn audience v ervenci 2011 v indick
Dharamsale rozhodl pravideln finann
podporovat rozvoj tamn koly (doposud
pispl stkou 3,4 mil K).
Na podzim roku 2011 pedal Vclav Havel 14. dalajlmovi za jeho rozhodnut
podporovat kolu vMulbekhu sv podkovn. Aod roku 2012 se 14. dalajlma
kad lto setkv se zstupci organizace
Brontosaui v Himlajch k diskuzi nad
spolenm dlem.
Ji Szel, Hnut Brontosaurus

www.brontosaurivhimalajich.cz

Ze sdruen
Zaala regionln kola Zlatho mose
Vpti regionlnch kolech ankety Zlat mos 2016 se rozhodne
opostupujcch do semifinle.

kte sv oblben pedagogy do ankety


pihlsili. Od organiztor dostali za kol
pipravit originln obhajobu svho nvrhu. Mus ped porotou poutav, zajmav
apesvdiv dokzat, pro je jejich pan
uitelka nebo pan uitel nejoblbenj. Kantoi jsou vlastn jen vroli divk.
asto obhajobu pihlky vid poprv
anesta se divit, co vechno jejich ci
pedvdj aco oceuj, pipomn zkuenosti zminulch ronk Slvek Hrzal.
Semifinle, kterho se zastn u jen uitelky auitel, je plnovno na 3.bezna
Foto archiv DTA

Na setkn s ky a nominovanmi pedagogy se u moc tm, k editel


Zlatho mose ankety onejoblbenjho uitele esk republiky Slvek Hrzal.
Adodv: Setkvm se na nich saktivnmi dtmi a s uitelskmi osobnostmi.
Je to zrove pleitost podkovat uitelkm a uitelm za jejich prci. I kdy
do semifinle vtina nominovanch nepostoup, panuje na regionlnch kolech
vdy hezk apjemn atmosfra.
Na regionln kola ankety Zlat mos se
mus pipravit pedevm ci astudenti,

2016. Probhne v zrcadlovch slech


Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy. Ale ivsemifinle hodn zle na
cch a studentech. Mus sv favority
vybavit temi vcmi, kter dokldaj jejich vzjemn vztah.
Finle v kongresovm centru hotelu Olanka v Praze se uskuten 18. bezna
2016. Krom Zlatho mose bude ji
tradin dtskou porotou zvolen Dtsk
mos a na zklad hlasovn prostednictvm SMS tak mos sympak. Krom
toho partnei ankety vyberou nejoblbenjho uitele chemie, fyziky aeskho
jazyka.
Slavnostn korunovace novho Zlatho
mose je spojena soslavou Dne uitel
na Kantorskm ble vsobotu 19. bezna
vNrodnm dom na Smchov vPraze.
Slvek Hrzal, DTA

Vce informac o prbhu ankety je na


www.zlatyamos.cz

21

ZRDM

6NDUWRX(<&$WHNi60 000 slev


YH38 HYURSVNFKzemch DSHVVOHYY5
6NDUWRX(<&$WHNi60 000 slev
YH38 HYURSVNFKzemch
DSHVVOHYY5
6NDUWRX(<&$WHNi60
000 slevrestaurace
voln a internet
jazykov kurzy

kavrny
YH38 HYURSVNFKzemch DSHVVOHYY5
kluby

GiUNRYpSHGPW\
voln a internet
jzdenky
GiUNRYpSHGPW\
voln a internet
kina
jzdenky
GiUNRYpSHGPW\
letenky
kina
jzdenky
divadla
letenky
kina
mda
divadla
letenky
bazny
mda
divadla
zjezdy
bazny
mda
O\DVNpDUHiO\
zjezdy
bazny
outdoor
FHVWRYQtSRMLWQt
O\DVNpDUHiO\
zjezdy

restaurace
hrady a zmky
kavrny
restaurace
kluby
jazykov kurzy NQLK\DXHEQLFH
hrady
a zmky
kavrny
kluby
ubytovn
NQLK\DXHEQLFH
hrady a zmky
jazykov kurzy

Uvej si svt!
S EYCA!
Uvej
si svt!
S EYCA!
Uvej
si svt!
S EYCA!

outdoor
O\DVNpDUHiO\
outdoor

sportovn
centra
ubytovn
;
;l
fia
lhe
ia|
hef
|a
hjW
aW
Wc
Whj
cb|
Z[
sportovn
Eu
[ [
b|centra
rop
Z
E
uro
[
an
pe
nY
ea
Yo
th C
ou
uth
Ca
ard
rd
Jmno
Jmno

PKo PKo
to
PKoto
to PKoto

;lhefia
|aWhjWc
b|Z[ [
23
E23
uro
.. 19
.. 09
09p
93
e93
an You09th
19
/201
09/2
C77 ard
01
EY 123
456
12
;EYlCCElhe
i3ka
6 D
ZV
f45ia
|AV
aWhjWc
b|Z[ [
Europea
n
Youth C
23. 09. 19
93
ard
09/201
'DWXPQD
UR]HQt
'DWXP
QDUR]
HQt

tVORN
JmDUW
no
\
tVORN
DUW
\

PKoto PKo
to

PKoto PKo
to

'DWHof BirWK
'DWHof BirWK N lH
N lH

'DWHof BirWK

Vce informac a kompletn seznam slev na:

3ODWQiGR

ValLGWKru
ValLGWKru ValLGLW
ValLGLW

'DWXPQD
UR]HQt

'DWHof BirWK

93

1XPEHr
Numro

EYC 123

N lH

ValLGWKru
ValLGLW

1XPEHr
Numro

23. 09. 19

Vce informac a kompletn seznam slev na:

N lH

1DPH Nom

ika ZVD
EYCEl12
3 456 AV

tVORNDUW
\

FHVWRYQtSRMLWQt

3ODWQiGR
3ODWQiGR

1XPHEHr
1DP
Numro
Nom
1XPEHr
Numro

'DWXPQD
UR]HQt
Jmno

FHVWRYQtSRMLWQt

1DPH Nom
1DPH Nom

El
ika
ka ZVDAV
Eli
ZVDAV

tVORNDUW
\

Vce informac a kompletn seznam slev na:

22

sportovn centra
ubytovn
NQLK\DXHEQLFH

3ODWQiGR

ValLGWKru
ValLGLW

09/2017

456

www.eyca.cz
www.eyca.cz
www.eyca.cz

Anketa
Snate se nkdy motivovat druh ivlastnm pkladem?
Kdy jste to zkusili naposledy a sjakm vsledkem...?

Lenka Juenov

Milo ha

Miroslav Hudec

Samozejm jsem rda, pokud jednm


tak, e si ze m nkdo chce vzt pklad.

Myslm si, e ano, ale asi to nen dn


m racionln rozhodnut. Kdy se do
neho poutm, vnitn motivace je pro
m absolutn zsadn. Musm bt prost
naden do t vci, bt on pesvden.
J mm spoustu slabch strnek, ale
jestli je nco moj silnou strnkou, tak
schopnost pedstavit si, jak by ta vc
mohla vypadat za njakou dobu, a bude
fungovat. Ato ve mn bud entuziasmus,
kter mi dv slu kinm. Vm, e tm
se mi da njak strhvat i ostatn, tm
zpalem.
Vnkterch zleitostech jsem na sebe
psn mon a moc: prac pro Skautsk
institut trvm dvanct a estnct hodin
denn a nkdy zapomnm, e tot
nemohu chtt po tch druhch Ale jak
km, mm pocit, e tm, jak to dlm,
doku do urit mry strhnout ostatn.

Docela mi Vae otzka zamotala hlavu.


Myslm, e clen jsem se druh vlastnm
pkladem motivovat nesnail, i kdy
by m urit potilo, kdyby se nkdo
inspiroval tm, oco se vivot snam.
Tedy chovat se tak trochu ve smyslu
Kantova kategorickho imperativu, aby
zsady, kterch se drm, mohly slouit
jako zsady obecn, aabych se za sebe
nemusel stydt. Ale nkdy lovk me
druh motivovat, ani to ml v myslu. Dodnes se musm usmvat, kdy si
vzpomenu, jak se ke mn jednou pidaly snad vechny dti vdom, kdy jsem
ml slubu na klid. Ony vtinou uklzely maminky, uklzejc chlap byl pro n
zjeven. Nikdy pedtm anikdy potom se
chodby aschody vdom tak neblskaly.
A jak tak obas zjiuji, alespo nkterm, dnes u slenm a mladm mum, ten vztah kistot vydrel.

Loni v lt jsem mla tu est podlet


se na organizaci Husovskch slavnost
2015 vcentru Prahy. Koordinovala jsem
dobrovolnky. Bylo hork lto, jednalo
se o prodlouen vkend, a pesto se
selo sto ticet lid, kte byli ochotn
s smvem vnovat svj as a energii
cizm lidem a spolen vzpomnce na
Mistra Jana Husa. Bylo pro m radost si
snimi vymovat e-maily ve dne vnoci,
telefonovat, setkvat se. Myslm, e ten
velik eln ze m ctili astejn bezhlav pak vytvoili neuviteln pozitivn
atmosfru slavnost.
Tohle pro m byl dosud nejintenzivnj
zitek smotivac :-)

editel
Skautskho institutu A. B. Svojska

dostal zprostedkovan. Nachystali ho


pro mne Ostravci, kter jsem zklamal svou neast, atak mi ho pedali
na PONSu (Porada Olympijskch Nositel Stup bezovch lstk, pozn.).
Znamen pro m pedevm potvrzen
toho, e je ve podle mch pedstav
alidi m odmnili za mou prci.

Bezov lstky 9
Bezov lstek je ocenn, kter si mezi
sebou vesk republice navzjem udluj vedouc dtskch oddl za prci
sdtmi apro dti. M dvanct stup,
kter postupn vyjaduj rozsah prce
ocennho vedoucho.

Miroslav Hrabinec
Nemo ( zlat BL)
1. Vjak organizaci psob, co sdtmi dl aco t na prci sdtmi bav?
Psobil jsem ve vce organizacch, te
aktuln jsem v Duze. Bav m vzdlvn dt, pedvn zkuenost, po-

dtsk akoln psycholog

Fotoarchiv respondent aji Majer

tajemnice Nrodn pracovn skupiny pro


strukturovan dialog

Pipravili Kateina Palov aJan Burda

www.brezovylistek.cz
www.facebook.com/brezovelistky
znvn eskoSlovenskch krs aturistika.
2. Pi jak pleitosti jsi dostal/a svj
posledn BL a co to pro tebe znamen?
Dvanct stupe Bezovho lstku jsem

23

Fotogalerie Archy

Masopust vRoztokch anticch pod Sdruen Rozto (foto Tom Princ)


Uzlask regata 2016 vOstrav (foto Dalibor Goryl, TOM Bludn kruh)

24