Anda di halaman 1dari 21

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

96509 BINTANGOR
SARAWAK

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK

(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Kod Kursus
Nama Kursus

EDU3073
BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK
(Guidance & Counselling for Children)

Tempoh
Tarikh Mula
Tarikh Hantar

4minggu
21 Januari 2016
21 Februari 2016

Program

Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Semester /
Tahun
Ambilan

1/4
Januari 2013

Kumpulan

PISMP (SEJ / PSV / TESL) Ambilan Januari 2013 (Semester 1)

Disediakan Oleh

ADIB FARHAN BIN SAPIAN

Disahkan Oleh

Penyelaras Kursus

KetuaJabatan

(ALICE PU TING KOSIN)


SME,
Jabatan Ilmu Pendidikan,
Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang

(RAJENDERAN A/L K. SUBRAMANIAM)


Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan,
Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang,
Bintangor

Nama dan
Tandatangan

adib/JIP/IPGKR_2016

Tarikh

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK


Jabatan
Kod dan Nama Kursus
Program
Semester / Tahun
Tarikh Mula

:
:
:
:

Jabatan Ilmu Pendidikan


EDU3073 Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
1/4

21 Januari 2016

Tarikh Hantar

21 Februari 2016

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS


1.
2.
3.
4.
5.

Menghuraikan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah, etika kaunselor dan peranan guru biasa.
Mempraktikkan kemahiran-kemahiran asas bimbingan dan kaunseling di dalam bilik darjah.
Melaksanakan intervensi terapi melalui bengkel simulasi kaunseling kanak-kanak secara berkumpulan
Mengintegrasi teori-teori kaunseling dalam kaunseling individu dan kelompok
Meneroka minta kerjaya murid melalui maklumat inventori psikologi yang sesuai.

Kerja kursus in ibagi menilai hasil pembelajaran 1,2 dan 3.


OBJEKTIF PROJEK
Pelajar dapat melaksanakan tugasan berikut:
1. Menjelaskan konsep,matlamat dan kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah.
2. Mempraktikkan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah.
3. Mengaplikasikan terapi yang sesuai digunakan bagi membantu pelajar bermasalah yang telah dikenalpasti.
4. Menghasilkan penulisan dan menjalankan simulasi berkaitan dengan tugasan.

adib/JIP/IPGKR_2016

Spesifikasi

Tugasan

Wajaran

Catatan

Tajuk

1. Pengenalan
Bimbingan dan
Kaunseling
2. Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling
3. Peranan Guru
Biasa Sebagai
Guru
Pembimbing
4. Intervensi
Kaunseling
Kanak-Kanak

Menurut Idowu (2002), kanak-kanak di sekolah rendah memerlukan


kaunseling kerana :
Potensi mereka perlu digilap sejak pada peringkat awal lagi
Tingkahlaku bermasalah perlu ditangani sejak awal kanakkanak
Kanak-kanak berkeperluan khas perlu dikenalpasti untuk
membantu mereka mengembangkan bakat secara optimum
Kebanyakan masalah social bermula dari rumah
Kaunseling menyediakan perkhidmatan untuk pertumbuhan
kanak-kanak dari segi akademik, psikososial dan
perkembangan personal yang optimum.
Berdasarkan penulisan di atas, anda dikehendaki :

A. Persembahan / Bengkel Simulasi (40%)


i.
ii.
iii.

adib/JIP/IPGKR_2016

Kriteria penilaian
keseluruhan:
1. Kandungan
2. Perbincangan kritikal
dan reflektif
3. Organisasi
4. Bahasa
5. Rujukan dan bahan
sokongan

Dalam kumpulan 3-5 orang, sediakan satu skrip


pelaksanaan intervensi terapi yang dipilih
Laksanakan simulasi intervensi kaunseling berpandukan
skrip tersebut dalam masa 30 minit.
Bentangkan refleksi aktiviti simulasi intervensi pada akhir
sesi simulasi tersebut.

40%

Komitmen
- Kesungguhan dan
penglibatan penuh
dalam menyediakan
tugasan
- Berusaha mencari
bahan rujukan yang
relevan dan bertepatan
dengan tugasan

Refleksi
Menunjukkan keupayaan
pemikiran reflektif dan kaedah

penulisan refleksi yang


berkesan

B. Penulisan Akademik (60%)


i.

Penulisan sei
Keberkesanan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di
sekolah dapat membantu mengatasi masalah dalam kalangan
murid. Sebagai seorang guru bimbingan di sekolah, pilih1
jenis terapi yang sesuai untuk membantu murid bermasalah
tingkahlaku dalam pembelajaran yang serius. Dapatkan
seorang murid yang bermasalah dan aplikasikan terapi
tersebut bagi membantunya. Terangkan langkah-langkah
(prosedur)
perlaksanaan secara teliti dan sistematik
berhubung aplikasi (penggunaan) terapi yang telah anda pilih.

ii.

Penulisan Reflektif

adib/JIP/IPGKR_2016

40%

Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui


semasa penulisan esei dan semasa membuat tinjauan
Pengetahuan baharu yang diperoleh
Panjang refleksi anda adalah dalam lingkungan 500
patah perkataan.

20%

TUGASAN PROJEK

Program
Kod & Kursus
Tarikh Mula

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan


EDU3073 Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak

Nama Pelajar
Semester / Tahun
Tarikh Hantar

1/4

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS


1.
2.
3.
4.
5.

Menghuraikan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah, etika kaunselor dan peranan guru biasa.
Mempraktikkan kemahiran-kemahiran asas bimbingan dan kaunseling di dalam bilik darjah.
Melaksanakan intervensi terapi melalui bengkel simulasi kaunseling kanak-kanak secara berkumpulan
Mengintegrasi teori-teori kaunseling dalam kaunseling individu dan kelompok
Meneroka minta kerjaya murid melalui maklumat inventori psikologi yang sesuai.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2 dan 3.


OBJEKTIF PROJEK
Pelajar dapat melaksanakan tugasan berikut:
1. Menjelaskan konsep,matlamat dan kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah.
adib/JIP/IPGKR_2016

2. Mempraktikkan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah.


3. Mengaplikasikan terapi yang sesuai digunakan bagi membantu pelajar bermasalah yang telah dikenalpasti.
4. Menghasilkan penulisan dan menjalankan simulasi berkaitan dengan tugasan.

TUGASAN PROJEK (100%)


1. PERSEMBAHAN / BENGKEL SIMULASI (40%)
Menurut Idowu (2002), kanak-kanak di sekolah rendah memerlukan kaunseling keranpotensi mereka perlu digilap sejak pada peringkat
awal lagi. Tingkahlaku bermasalah mereka perlu ditangani sejak awal kanak-kanak dan kebanyakan masalah social bermula dari rumah.
Selain itu, kanak-kanak berkeperluan khas perlu dikenalpasti untuk membantu mereka mengembangkan bakat secara optimum.
Dengan itu, kaunseling menyediakan perkhidmatan untuk pertumbuhan kanak-kanak dari segi akademik, psikososial dan
perkembangan personal yang optimum.
Berdasarkan penulisan di atas, anda dikehendaki :
Dalam kumpulan 3-5 orang, sediakan satu skrip pelaksanaan intervensi terapi yang dipilih
Laksanakan simulasi intervensi kaunseling berpandukan skrip tersebut dalam masa 30 minit.
Bentangkan refleksi aktiviti simulasi intervensi pada akhir sesi simulasi tersebut.
2. PENULISAN AKADEMIK (60%)
a. Penulisan Esei (40%)
Bagi melaksanakan tugasan ini, pelajar secara individu dikehendaki :
Keberkesanan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dapat membantu mengatasi masalah dalam kalangan
murid. Sebagai seorang guru bimbingan di sekolah, pilih satu jenis terapi yang sesuai untuk membantu murid bermasalah
tingkahlaku dalam pembelajaran yang serius. Dapatkan seorang murid yang bermasalah dan aplikasikan terapi tersebut bagi
adib/JIP/IPGKR_2016

membantunya. Terangkan langkah-langkah (prosedur) perlaksanaan secara teliti dan sistematik berhubung aplikasi (penggunaan)
terapi yang telah anda pilih.

b. Penulisan Refleksi (20%)


Membuat refleksi keseluruhan tugasan yang panjangnya dalam lingkungan 500 patah perkataan.
PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK
PROSEDUR
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Projek ini adalah tugasan secara individu dan kumpulan.


Projek ini perlu disiapkan dalam tempoh 4 minggu
Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
Sertakan Borang maklum Balas Kerja Kursus yang telah dilengkapisi dengan maklumat yang berkaitan
Muka depan kerja kursus hendaklah merangkumi:
Nama Pelajar
Angka Giliran
Nombor Kad Pengenalan
Kumpulan
Kod dan Nama Kursus
Nama Pensyarah Akademik
Tarikh Hantar

TUGASAN 1 : PERSEMBAHAN / BENGKEL SIMULASI (TUGASAN KUMPULAN)


(a) Pelajar dalam kumpulan 3-5 orang, sediakan satu skrip pelaksanaan intervensi terapi yang dipilih
(b) Laksanakan simulasi intervensi kaunseling berpandukan skrip tersebut dalam masa 30 minit.
(c) Bentangkan refleksi aktiviti simulasi intervensi pada akhir sesi simulasi tersebut.
TUGASAN 2 : PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN INDIVIDU)
PERANCANGAN DAN RANGKA ESEI
(a)
Pastikan bahawa rangka topik dan subtopik yang menyokong esei anda
(b)
Kenal pasti dan senaraikan rujukan yang akan digunakan untuk menyokong esei anda
(c)
Anda dikehendaki menggunakan pelbagai sumber rujukan seperti artikel jurnal, buku rujukan dan internet
adib/JIP/IPGKR_2016

FORMAT
(a)
Panjang esei ini ialah antara 6 hingga 8 muka surat
(b)
Fon Arial, Saiz huruf 11 dan Langkau 1.5 baris.
(c)
Lampirkan senarai rujukan.
(d)
Rujukan mengikut format dan gaya APA (American Psychological Association).
PENGENALAN
(a)
Semasa memperkenalkan topik esei, anda boleh memberi penerangan ringkas tentang konsep-konsep utama yang berkaitan
(b)
Secara ringkas, huraikan bagaimana esei akan distrukturkan dan dinyatakan topik dan subtopik yang akan dibincangkan.
(c)
Pengenalan anda seharusnya tidak melebihi satu muka surat
BAHAGIAN UTAMA ESEI
(a)
Integrasikan bahan untuk menentu dan menyokong hujah-hujah
(b)
Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
(c)
Bukti-bukti, bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan.
(d)
Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan ketulenan hasil kajian dengan sokongan ilmiah.
(e)
Penulisan esei harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan.
(a)
Organisasi kandungan perlu jelas dan menunjukkan kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara kritikal dan analitikal
RUMUSAN DAN RUJUKAN
(a)
Secara ringkas, rumuskan maklumat yang dipersembahkan dalam bahagian utama esei
(b)
Anda tidak seharusnya mengemukakan hujah-hujah baharu dalam rumusan
(c)
Rumusan anda seharusnya tidak melebihi satu muka surat.
TUGASAN 3 : PENULISAN REFLEKTIF (TUGASAN INDIVIDU)
FORMAT
(a)
Panjang penulisan reflektif ini ialah antara 3 hingga 4 muka surat
(b)
Fon Arial, Saiz huruf 11 dan Langkau 1.5 baris.
(c)
Lampirkan senarai rujukan.
(d)
Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association).

adib/JIP/IPGKR_2016

PENGENALAN
(a)
Dalam bahagian pengenalan ini anda boleh memberi penerangan ringkas tentang Model Reflektif Schon (1987)
(b)
Huraikan bagaimana penulisan reflektif akan distrukturkan dan dinyatakan perkara-perkara yang akan dibincangkan.
(c)
Pengenalan penulisan reflektif anda seharusnya tidak melebihi setengah muka surat.
BAHAGIAN UTAMA
a) Penulisan reflektif menunjukkan kebolehan membuat refleksi tentang pelaksanaan tugasan berdasarkan Model Reflektif Schon (1987)
b)
Bahagian utama penulisan reflektif seharusnya mengandungi dua aspek seperti berikut:
i)
Reflection-In-Action: Refleksi yang berlaku ketika kita berada dalam situasi berkenaan dan
ii)
Reflection-On-Action: Refleksi atau mengingat kembali situasi yang telah berlaku
RUMUSAN DAN RUJUKAN
a)
Secara ringkas, rumuskan maklumat yang dipersembahkan dalam bahagian utama penulisan reflektif
b)
Anda tidak seharusnya mengemukakan hujah-hujah baharu dalam rumusan
c)
Rumusan anda seharusnya tidak melebihi setengah muka surat.

KRITERIA PENTAKSIRAN
1. Tugasan akan disemak berdasarkan Rubrik Pemarkahan yang dilampirkan.
2. Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria seperti yang dinyatakan dalam Rubrik Pemarkahan
Disemak oleh:

Disediakan oleh:

..
(ADIB FARHAN BIN SAPIAN)
Pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan
Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang
Bintangor
adib/JIP/IPGKR_2016

.
ALICE PU TING ANAK KOSIN)
Pakar Bidang (SME)
Jabatan Ilmu Pendidikan
Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang
Tarikh :

Disahkan oleh:

.
(RAJENDRAN A/L SUBRAMANIAM)
Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan
Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang
Bintangor

Tarikh :

Tarikh :

RUBRIK PEMARKAHAN UNTUK BENGKEL SIMULASI


Skala

Wajaran
(40%)

AmatCemerlan
g
40 33
90 100
(A+)

Kriteria

Pengusaaan Isi Kandungan


Menunjukkan penguasaan isi kandungan (skrip intervensi dan bahan bukti) yang sangat terperinci, relevan dan tepat
Memilih dan mengaplikasikan teori, kemahiran asas dan jenis intervensi kaunseling kanak-kanak yang bersesuaian d
situasi klien dengan sangat cekap dan berkesan.

Organisasi Kandungan
Persembahan idea yang tulen, menarik, inovatif dan integrasi teknologi (ICT) yang amat baik.
Dapat membuat perkaitan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta intervensi kaunseling kanak-kanak deng
sangat cekap dan berkesan.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


Menunjukkan kemahiran pemikiran yang sangat kritis, kreatif, reflektif dan inovatif semasa mengendalikan sesi simula
Berupaya menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta inter
kaunseling dengan cemerlang.
Kemahiran Komunikasi dan Nilai Keguruan
Penggunaan laras bahasa yang amat sesuai dan mantap dalam sesi bimbingan
Mempamerkan unsur koperatif dan kolaboratif dengan sangat cemerlang.
Memiliki kemahiran interpersonal yang cemerlang secara lisan dan bukan lisan.

Cemerlang
80 89

adib/JIP/IPGKR_2016

32 25

Penguasaan Isi Kandungan


Menunjukkan penguasaan isi kandungan (skrip intervensi dan bahan bukti) yang terperinci, relevan dan tepat
Memilih dan mengaplikasikan teori, kemahiran asas dan jenis intervensi kaunseling kanak-kanak yang bersesuaian d
situasi klien dengan cekap dan berkesan.
10

Skala

Wajaran
(40%)

(A, A-)

Kriteria

Organisasi Kandungan
Persembahan idea yang tulen, menarik, inovatif dan integrasi teknologi (ICT) yang baik.
Dapat membuat perkaitan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta intervensi kaunseling kanak-kanak deng
cekap dan berkesan.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kritis, kreatif, reflektif dan inovatif semasa mengendalikan sesi simulasi.
Berupaya menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta inter
kaunseling dengan baik.
Kemahiran Komunikasi dan Nilai Keguruan
Penggunaan laras bahasa yang sesuai dan mantap dalam sesi bimbingan
Mempamerkan unsur koperatif dan kolaboratif dengan baik.
Memiliki kemahiran interpersonal yang baik secara lisan dan bukan lisan.
Kepujian
65 79
B+, B & B-)

24 17

Pengusaan Isi Kandungan


Menunjukkan penguasaan isi kandungan (skrip intervensi dan bahan bukti) yang sederhana dalam semua aspek
Memilih dan mengaplikasikan teori, kemahiran asas dan jenis intervensi kaunseling kanak-kanak yang bersesuaian d
situasi klien pada tahap memuaskan

Organisasi Kandungan
Persembahan idea yang tulen, menarik, inovatif dan integrasi teknologi (ICT) yang memuaskan.
Dapat membuat perkaitan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta intervensi kaunseling kanak-kanak deng
memuaskan.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kritis, kreatif dengan memuaskan semasa mengendalikan sesi simulasi.
Berupaya enyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta interve
kaunseling dengan memuaskan.
Kemahiran Komunikasi dan Nilai Keguruan
Penggunaan laras bahasa yang memuaskan dalam sesi bimbingan
Mempamerkan unsur koperatif dan kolaboratif dengan sederhana baik.
Memiliki kemahiran interpersonal yang memuaskan secara lisan dan bukan lisan.

adib/JIP/IPGKR_2016

11

Skala

Wajaran
(40%)

Lulus
50 64
(C+, C)

16 9

Kriteria
Penguasaan Isi Kandungan
Menunjukkan penguasaan isi kandungan (skrip intervensi dan bahan bukti) yang kurang memuaskan
dalam semua aspek
Kurang cekap dalam memilih dan mengaplikasikan teori, kemahiran asas dan jenis intervensi
kaunseling kanak-kanak yang bersesuaian dengan situasi klien.
Organisasi Kandungan
Persembahan idea yang tulen, menarik, inovatif dan integrasi teknologi (ICT) yang kurang
memuaskan.
Kurang memuaskan dalam membuat perkaitan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta
intervensi kaunseling kanak-kanak.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kurang kritis, kreatif, reflektif dan inovatif semasa
mengendalikan sesi simulasi.
Menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling
serta intervensi kaunseling dengan kurang memuaskan.
Kemahiran Komunikasi dan Nilai Keguruan
Penggunaan laras bahasa yang kurang sesuai dan mantap dalam sesi bimbingan
Kurang memuaskan dalam mempamerkan unsur koperatif dan kolaboratif.
Memiliki kemahiran interpersonal lisan dan bukan lisan dengan kurang memuaskan.

Gagal
0 49
(C-, D+,D & F)

81

Penguasaan Isi Kandungan


Menunjukkan penguasaan isi kandungan (skrip intervensi dan bahan bukti) yang lemah dan tidak tepat.
Lemah dalam memilih dan mengaplikasi teori, kemahiran asas dan jenis intervensi kaunseling kanak-kanak yang
bersesuaian dengan situasi klien.

Organisasi Kandungan
Persembahan idea, inovatif dan integrasi teknologi (ICT) yang lemah.
Lemah dalam membuat perkaitan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta intervensi kaunseling kanak-kan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

adib/JIP/IPGKR_2016

12

Skala

Wajaran
(40%)

Kriteria
Menunjukkan kemahiran pemikiran yang lemah semasa mengendalikan sesi simulasi.
Lemah dalam mengintegrasikan teori kaunseling, kemahiran asas kaunseling serta intervensi kaunseling ketika
menyelesaikan maslaah.
Kemahiran Komunikasi dan Nilai Keguruan
Penggunaan laras bahasa yang amat lemah dalam sesi bimbingan.
Lemah dalam mempamerkan unsur koperatif dan kolaboratif.
Lemah dalam menguasai kemahiran interpersonal lisan dan bukan lisan.

RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK UNTUK PENULISAN ESEI


adib/JIP/IPGKR_2016

13

Skala

Wajaran
(40%)

AmatCemerlan
g
90 100
(A+)

Kriteria
Liputan dan Kandungan
Liputan dan kandungan tepat, relevan dan terperinci
Kefahaman tentang idea-idea utama pada tahap yang amat cemerlang

40 33

Organisasi
Organisasi maklumat yang cemerlang.
Idea dikembangkan secara jelas dengan contoh yang amat sesuai
Bahasa
Struktur ayat amat tepat
Gaya bahasa amat menarik serta amat menepati isi yang hendak disampaikan
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder

Cemerlang
80 89
(A, A-)

32 25

Kandungan
Liputan dan kandungan tepat dan relevan
Kefahaman tentang idea-idea utama pada tahap yang cemerlang
Organisasi
Organisasi maklumat yang baik
Idea dikembangkan secara jelas dengan contoh yang sesuai
Bahasa
Struktur ayat yang tepat
Gaya bahasa yang menarik serta menepati isi yang hendak disampaikan
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik dengan sedikit kesilapan
Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder yang lebih daripada cukup

Kepujian

adib/JIP/IPGKR_2016

Kandungan

14

Skala
65 79
B+, B & B-)

Wajaran
(40%)
24 17

Kriteria
Liputan dan kandungan relevan dan baik
Kefahaman yang mendalaman tentang idea-idea utama pada tahap yang baik
Organisasi
Organisasi maklumat yang baik
Idea dikembangkan secara jelas dengan contoh yang sesuai
Bahasa
Struktur ayat kurang tepat
Gaya bahasa kurang menarik serta kurang menepati isi yang hendak disampaikan
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi adalah baik
Mempunyai jumlah bahan sumber utama dan sekunder yang mencukupi

Lulus
50 64
(C+, C)

16 9

Kandungan
Liputan dan kandungan adalah baik dan sesuai.
Kefahaman yang mendalaman tentang idea-idea utama pada tahap sederhana
Organisasi
Organisasi maklumat yang sederhana
Idea yang dikembangkan kurang jelas serta contoh yang kurang sesuai
Bahasa
Struktur ayat tidak tepat
Gaya bahasa tidak menarik serta kurang menepati isi yang hendak disampaikan
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik dengan beberapa kesilapan
Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder

Kandungan
Liputan dan kandungan tidak tepat dan tidak relevan
adib/JIP/IPGKR_2016

15

Skala

Wajaran
(40%)

Gagal
0 49
(C-, D+,D & F)

Kriteria
Kefahaman yang mendalaman tentang idea-idea utama amat lemah

81

Organisasi
Organisasi maklumat amat tidak baik
Idea yang dikembangkan tidak jelas serta contoh yang tidak sesuai
Bahasa
Struktur ayat tidak tepat
Gaya bahasa amat tidak menarik serta tidak menepati isi yang hendak disampaikan
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi amat lemah
Bahan sumber utama dan sekunder sangat terhad

RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK UNTUK PENULISAN REFLEKTIF

adib/JIP/IPGKR_2016

16

Skala

Wajaran
(20%)

AmatCemerlan
g
90 100
(A+)

Kriteria
Kandungan
Kandungan yang amat jelas menunjukkan penulisan Reflection-in-Action dan Reflection-on-Action

17 - 20

Perbincangan Reflektif
Amat berkeupayaan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri
serta pembelajaran baharu yang diperolehi melalui proses pelaksanaan kerja kursus
Organisasi
Organisasi maklumat yang cemerlang
Idea dikembangkan secara jelas dengan contoh yang tepat
Bahasa
Struktur ayat amat tepat
Gaya bahasa amat menarik serta amat menepati isi yang hendak disampaikan
Kandungan
Kandungan yang jelas menunjukkan penulisan Reflection-in-Action dan Reflection-on-Action

Cemerlang
75 89
(A, A-)

13-16

Perbincangan Reflektif
Menunjukkan keupayaan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri serta
pembelajaran baharu yang diperolehi melalui proses pelaksanaan kerja kursus
Organisasi
Organisasi maklumat yang baik
Idea dikembangkan secara jelas dengan contoh yang sesuai
Bahasa
Struktur ayat tepat
Gaya bahasa yang menarik serta menepati isi yang hendak disampaikan

Kepujian

adib/JIP/IPGKR_2016

Kandungan
Kandungan yang kurang jelas menunjukkan penulisan Reflection-in-Action dan Reflection-on-Action

17

Skala
60 74
(B+, B, B-)

Wajaran
(20%)
9 -12

Kriteria
Perbincangan Reflektif
Kurang berkeupayaan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri
serta pembelajaran baharuyang diperolehi melalui proses pelaksanaan kerja kursus
Organisasi
Organisasi maklumat yang baik
Idea dikembangkan secara jelas dengan contoh yang sesuai
Bahasa
Struktur ayat kurang tepat
Gaya bahasa kurang menarik serta kurang menepati isi yang hendak disampaikan
Kandungan
Kandungan tidak jelas menunjukkan penulisan Reflection-in-Action dan Reflection-on-Action

Lulus
50 59
(C+, C)

58

Perbincangan Reflektif
Tidak berkeupayaan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri
serta pembelajaran baharu yang diperolehi melalui proses pelaksanaan kerja kursus
Organisasi
Organisasi maklumat tidak baik.
Idea yang dikembangkan kurang jelas serta contoh yang kurangsesuai
Bahasa
Struktur ayat tidak tepat
Gaya bahasa tikak menarik serta kurang menepati isi yang hendak disampaikan

Gagal

adib/JIP/IPGKR_2016

Kandungan
Kandungan amat tidak jelas menunjukkan penulisan Reflection-in-Action dan Reflection-on-Action
18

Skala
0 49
(C-, D+, D & F)

Wajaran
(20%)
04

Kriteria
Perbincangan Reflektif
Amat tidak berkeupayaan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri serta pembelajaran baharu yang
diperolehi melalui proses pelaksanaan kerja kursus
Organisasi
Organisasi maklumat amat tidak baik
Idea yang dikembangkan tidak jelas serta contoh yang tidak sesuai
Bahasa
Struktur ayat tidak tepat
Gaya bahasa amat tidak menarik serta tidak menepati isi yang hendak disampaikan

BORANG PEMARKAHAN BENGKEL SIMULASI


PROGRAM

: IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

adib/JIP/IPGKR_2016

SEMESTER

:1

TAHUN : 4
19

KURSUS
: BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK
TARIKH PENILAIAN
:
KUMPULAN / OPSYEN
:

KRITERIA/ ASPEK DINILAI

KUMPULAN 1
(Terapi Bermain)

KUMPULAN 2
(Terapi Bercerita)

KOD

: EDU3073

KUMPULAN 3
(Terapi Seni)

KREDIT : 3

KUMPULAN 4
(Terapi Muzik)

KUMPULAN 5
(Terapi Biblio)

PENGUASAAN ISI KANDUNGAN


(LO3) (10%)
Menguasai kemahiran aplikasi teori
kaunseling, kemahiran asas
kaunseling dan intervensi
kaunseling.
ORGANISASI KANDUNGAN (LO5)
(10%)
Pelaksanaan simulasi dan
penghasilan skrip intervensi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI (LO3) (10%)
Penjanaan idea dan pemikiran
secara analitis dan kritis dalam sesi
simulasi
KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN
NILAI KEGURUAN (LO4, LO8)
(10%)
Penggunaan laras bahasa sesuai
dan mantap semasa sesi
simulasi/refleksi
Mempamerkan unsur koperatif dan

adib/JIP/IPGKR_2016

20

kolaboratif.

adib/JIP/IPGKR_2016

21