Anda di halaman 1dari 4

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
:ISNIN
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

1/2/16

Sains

HARI

Masa : 7.15-8.15

Kelas

6 setia

Sains Hayat/ Interaksi antara haiwan


4.1 Interaksi Antara Haiwan
4.15

Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan seperti simbiosis, mutualisme komensalisme dan
parasitisme

4.16

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK penulisan dan lisan

Pada akhir PdP, murid dapat :


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objektif
Pembelajaran

Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.


Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan.
Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan.
Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.
Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan.
Berkomunikasi untuk memerihalkan interaksi yang berlaku antara satu contoh haiwan dengan haiwan yang sama
spesies dan haiwan yang berlainan spesies

Sumbangsaran
Kajian Lapangan
Soal Jawab
Bacaan
Latih Tubi

Perbincangan
Penyiasatan
Projek
Penerangan guru
Kuiz/ Ujian

Lakonan/ simulasi/
Gerak kerja bertulis
Menjawab soalan
Pemerhatian
Pembentangan

Menonton Slide/Powepoint
Penyelesaian masalah
Bercerita
Permainan
Menyanyi

Mengukur & menggunakan nombor


Menngunakan prhbgn ruang & masa
Mengeksperimen
Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

Aktiviti PdP

KPS
Bahan Bantu
Belajar
EMK
KBAT / I
THINK

Penilaian PdP

Mencungkil pengetahuan sediaada murid


Menunjukkan gambar imej beberapa contoh haiwan
Perbincangan dalam kumpulan
Soal jawab
Latihan dan kerja rumah

Memerhati
Meramal
Buku Teks / Aktiviti
Carta / Gambar
Buku cerita

Mengelas
Berkomunikasi
Mengawal PBU
Lembaran
Internet
Radio/ TV

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Alir/ berganda
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Peta Pokok
Peta Titi
Peta Pelbagai Alir
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Menjana Idea
Menganalisis
Menilai
Perbincangan
Tugasan
Projek

Mendef. Secara operasi

Membuat inferens
Mentafsir data
Membuat hipotesis

Model
Projektor
CD/DVD

Lain-lain

Mengaplikasikan
Mencipta
Lain-lain
Lain-lain

Refleksi

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

MINGGU :5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
ISNIN
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

1/2/16

MATEMATIK

HARI :

Masa :8.45-9.45

Kelas

4 SETIA

NOMBOR DAN OPERASI/ Tolak dalam lingkungan 100000


3.1

Standard
Pembelajaran

Penolakan sebarang dua nombor.

1.

Menolak sebarang dua nombor hingga hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi.

2.

Menolak berturut- turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan
pelbagai strategi.

Pada akhir PdP, murid dapat :

Objektif
Pembelajaran

1.

Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.

2.

Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000.

3.

Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000.

Aktiviti

EMK
KBAT / I
THINK

Penilaian PdP

Mencungkil pengetahuan sediaada murid


Menerangkan istilah anu dan kaedah tolak mudah
Soal jawab
Latihan dan kerja rumah

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Alir/ berganda
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Peta Pokok
Peta Titi
Peta Pelbagai Alir
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Menjana Idea
Menganalisis
Menilai
Perbincangan
Tugasan
Projek

Lain-lain

Mengaplikasikan
Mencipta
Lain-lain
Lain-lain

Refleksi

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
ISNIN
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran

1/2/16

HARI :

PENDIDIKAN
Masa : 12.05-12.35
Kelas
6 BAIK
KESIHATAN
KESIHATAN FIZIKAL/ KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
1.1 mengetahui dan memahami pertumbuhan fizikal yang sihat
1.1.1
1.1.2
1.1.3

menganalisis pertumbuhan fizikal L dan P kea lam remaja


Memahami peruabahn diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima dan dihargai
Mengaplikasi cara menjaga kesihatan diri remaja l dan p

Pada akhir PdP, murid dapat :

Objektif
Pembelajaran

Menyatakan perubahan fizikal remaja lelaki dan perempuan apabila memasuki alam remaja
Menjelasklan melalui contoh perubahan diri sebagai remaja untuk diterima dan dihargai
Menjelaskan melalui contoh cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri sebagai remaja
Meramalkan kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan diri

Aktiviti PdP

Sumbangsaran
Kajian Lapangan
Soal Jawab
Bacaan
Latih Tubi

Perbincangan
Penyiasatan
Projek
Penerangan guru
Kuiz/ Ujian

Lakonan/ simulasi/
Gerak kerja bertulis
Menjawab soalan
Pemerhatian
Pembentangan

Menonton Slide/Powepoint
Penyelesaian masalah
Bercerita
Permainan
Menyanyi

Penerangan guru
Perbincangan dalam kumpulan
Soal jawab
Ltihan dan kerja rumah

Bahan Bantu
Belajar

Buku Teks / Aktiviti


Carta / Gambar
Buku cerita

Lembaran
Internet
Radio/ TV

Model
Projektor
CD/DVD

Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

EMK

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar

Lain-lain

KBAT / I
THINK

Penilaian PdP

Refleksi

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Alir/ berganda
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

Peta Pokok
Peta Titi
Peta Pelbagai Alir
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Menjana Idea
Menganalisis
Menilai
Perbincangan
Tugasan
Projek

Mengaplikasikan
Mencipta
Lain-lain
Lain-lain