Anda di halaman 1dari 3

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
:JUMAAT
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

5/2/16

SAINS

HARI

Masa :8.50-9.50

Kelas

4 GEMILANG

Sains Hayat/ PROSES HIDUP MANUSIA


3.4

Pewarisan Manusia

3.41 Menyatakan anak mewarisi ciri ibubapa seperti warna kulit, keadaan rambut dan rupa dengan
menjalankan aktiviti.

Standard
Pembelajaran

3.2.2 Menjelas dengan contoh ciri pada anak boleh diwarisi daripada keturunan.
3.43 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Pada akhir PdP, murid dapat :


Memerihalkan ciri pada anak boleh juga diwarisi daripada keturunan.

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

KPS
Bahan Bantu
Belajar
EMK
Penilaian PdP

Mewajarkan ciri yang diwarisi adalah anugerah Tuhan.


Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat pada anak yang diwarisi daripada ibu atau bapa.

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang pewarisan manusia melalui pemerhatian dalam
tayangan video atau foto.
2. Menjalankan aktiviti melihat foto keluarga untuk membuat pemerhatian ke atas ciri-ciri
pewarisan manusia .
3. Berbincang untuk menjelaskan dengan contoh tentang ciri yang terdapat pada anak yang
diwarisi daripada ibu bapa.
4. Memerihalkan ciri pada anak boleh juga diwarisi daripada keturunannya menggunakan contohcontoh yang sesuai.
5. Membina salasilah keluarga berdasarkan ciri yang diwarisi dan mencatat nota ke dalam buku
latihan sains (BT ms 44).
6. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan.
Memerhati
Meramal

Mengelas
Berkomunikasi
Mengawal PBU
Lembaran
Internet
Radio/ TV

Membuat inferens
Mentafsir data

Buku Teks / Aktiviti


Carta / Gambar
Buku cerita

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Perbincangan
Tugasan
Projek

Mendef. Secara operasi

Membuat hipotesis

Model
Projektor
CD/DVD

Mengukur & menggunakan nombor


Menngunakan prhbgn ruang & masa
Mengeksperimen
Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Refleksi

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
:JUMAAT
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

SAINS

Bahan Bantu
Belajar
EMK
Penilaian PdP

HARI

Masa : 10.35-11.35

Kelas

6 BAIK

Sains Hayat/ Interaksi antara haiwan


4.1 Interaksi Antara Haiwan
4.1.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hubungan yang berlaku dalam
intraspesis dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas.
4.1.2 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian
melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup
bersendirian.
4.1.4 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesies dan interspesies melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media
Pada akhir PdP, murid dapat :
1. Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.
2. Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan.
3. Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan.
4. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup
bersendirian.
5. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan.
6. Berkomunikasi untuk memerihalkan interaksi yang berlaku antara satu contoh haiwan
dengan haiwan yang sama spesies dan haiwan yang berlainan spesies

Aktiviti

KPS

5/2/16

Mencungkil pengetahuan sediaada murid


Menunjukkan gambar imej beberapa contoh haiwan
Perbincangan dalam kumpulan
Soal jawab
Latihan dan kerja rumah

Memerhati
Meramal

Mengelas
Berkomunikasi
Mengawal PBU
Lembaran
Internet
Radio/ TV

Membuat inferens
Mentafsir data

Buku Teks / Aktiviti


Carta / Gambar
Buku cerita

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Perbincangan
Tugasan
Projek

Mendef. Secara operasi

Membuat hipotesis

Model
Projektor
CD/DVD

Mengukur & menggunakan nombor


Menngunakan prhbgn ruang & masa
Mengeksperimen
Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Refleksi

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .