Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK / MAKLUM BALAS PROGRAM SESI HATI KE HATI

Tarikh aktiviti: ________________________


Kelas: _________________
Sangat tidak
setuju
1

Tidak setuju

Kurang setuju

setuju

Sangat setuju

Sila maklumkan pandangan anda terhadap program latihan/kursus yang telah anda
ikuti ini dengan menanda (/) pada ruangan yang sesuai di bawah berpandukan
kepada skor di atas.
BI
L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
.

ITEM
Penilaian Penceramah
Objektif kursus tercapai
Pengisian program yang sesuai
Penyampaian yang baik dan berkesan
Penggunaan alat bantuan yang berkesan
Penilaian Pelaksanaan Kursus
Suasana tempat kursus yang kondusif
Perancangan dan pelaksanaan program
telah dibuat dengan lancar
Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi
adalah sesuai
Penilaian
Keberkesanan
Program
Terhadap Peserta
Peningkatan motivasi diri
Arah tuju dan matlamat pengkhususan
kerjaya lebih jelas
Pada keseluruhannya program ini berjaya
dan bermanfaat.
Ulasan Peserta
Kelemahan-kelamahan lain:

Cadangan penambahbaikan: