Anda di halaman 1dari 2

Diftong:

Dibaca sebagai satu suku kata dan


melafazkan dengan cepat.

Vokal berganding:
Perlu dibaca secara berasingan sebagai dua
suku kata.

Kedai = ke+dai
pulau = pu+lau
amboi = am+boi

baik = ba+ik
kaum = ka+um
liar = li+ar
luas = lu+as