Anda di halaman 1dari 10

AL-QURAN

Membaca, Menghafaz dan Mengamalkan :


Surah al-Fil, Surah al-Humazah, Surah al-Asr Surah al-Takathur

BIL

NAMA

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

Menyebut kalimahkalimah daripada


surah al-Asr
dengan
bimbingan.

Membaca potongan
ayat daripada surah
al- Asr dan surah
al-Fil dengan
bimbingan

Membaca ayatayat daripada


surah alHumazah dengan
betul.

Menghafaz ayatayat daripada


surah al-Takathur
dengan betul.

Menghafaz ayatayat daripada


surah alHumazah dan
surah al-Takathur
dengan betul,
lancar dan
bertajwid.

Menghafaz surahsurah tertentu


dengan betul, lancar,
bertajwid dan boleh
dicontohi

KEFAHAMAN
Memahami : Kitab al-Quran Mengamal dan Menghayati : Surah alFatihah Surah al-Nas

BIL

NAMA

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

Menyatakan
pengertian kitab
al-Quran dan
pengenalan
surah al-Fatihah
dan surah alNas dengan
bimbingan.

Menyatakan
dengan betul :
Nama-nama
lain bagi kitab alQuran
Erti ayat-ayat
dalam surah alFatihah dan alNas dengan
betul.

Menyenaraikan
dengan betul :
Kelebihan
membaca kitab
al-Quran
Isi-isi
penting surah
al-Fatihah dan
al-Nas

Menyatakan
dengan betul :
Kepentingan
kitab al-Quran
Pengajaran
surah al-Fatihah
dan al-Nas

Membaca kitab
al Quran
dengan betul
dan beradab.

Mengamalkan
membaca al-Quran
dengan betul dan
istiqamah dalam
kehidupan
seharian

TAJWID
Memahami Bacaan Mad :
Mad Asli Mad Silah Qosirah Mad Badal Mad Iwad Mad Tamkin
Bacaan Mim dan Nun Syaddah

BIL

NAMA

BAND 1

BAND 2

1 Menyebut
kalimah yang
mengandungi
bacaan Mad Asli
dengan
bimbingan.

Membaca
potongan ayat
yang
mengandungi
bacaan Mad Silah
Qosirah dan Mad
Badal dengan
bimbingan.

BAND 3

BAND 4

Membaca
potongan ayat
yang
mengandungi
bacaan Mad
Silah Qosirah
dan Mad
Badal dengan
dengan betul.

Membaca ayat
yang
mengandungi
bacaan Mad
Iwad dan Mad
Tamkin dengan
betul.

BAND 5
Membaca ayat
yang
mengandungi
bacaan Mim dan
Nun Syaddah
dengan betul.

BAND 6
Membaca ayat-ayat
yang mengandungi
bacaan Mad, Mim
dan Nun Syaddah
dengan betul dan
berterusan.

HADIS
Memahami : Pengertian Hadis Hadis mengasihi orang yang lebih muda
dan menghormati orang yang lebih tua
BAND 1
BIL

NAMA

Menyebut
pengertian hadis
dengan
bimbingan.

BAND 2
Menyatakan
kepentingan
hadis dengan
betul.

BAND 3
Membaca hadis
dengan
bimbingan :
( RUJUK BUKU
TEKS )

BAND 4

BAND 5

Menyatakan
terjemahan
hadis dengan
betul.

Menyatakan
maksud hadis
dengan betul.

BAND 6
Mengamalkan
pengajaran hadis
dalam kehidupan
seharian.

AKIDAH
Meyakini Konsep Beriman: Kepada : Kitab Allah Hari Akhirat Meyakini
Sifat-Sifat Allah SWT: Baqa Mukholafatuhu lilhawadis Qiamuhu binafsih
/ Meyakini sifat-sifat Allah SWT: Al-adlu Al-syakur

BIL

NAMA

BAND 1

BAND 2

Menyebut
pengertian,
maksud dan
hukum beriman
kepada Kitab
Allah SWT
dengan
bimbingan.

Menyebut
pengertian,
maksud dan
hukum beriman
kepada Hari
Akhirat dengan
bimbingan.
Menyatakan
pengertian dan
hukum meyakini
sifat-sifat Allah
SWT dengan
betul.

BAND 3
Menyatakan
dengan betul
nama-nama :
Kitab Allah
SWT yang wajib
diketahui
nama-nama
lain hari Akhirat

BAND 4

BAND 5

Menyatakan
sebab-sebab
manusia
memerlukan
kitab-kitab Allah
SWT.

Menyenaraikan
ciri-ciri keadilan
Allah SWT dan
cara beryukur
kepada-Nya
dengan betul.

Menyatakan
akibat tidak
beriman dengan
sifat Allah
dengan betul.

Menyatakan
hikmah
berlakunya hari
Akhirat dengan
betul dan
istiqamah.

BAND 6
Menyatakan
keimanan terhadap
kitab, hari Akhirat
dan kelebihan sifatsifat dan
nama-nama Allah
SWT dalam
kehidupan seharian.

IBADAH
Memahami Jenis-jenis hukum : Wajib Sunat Makruh Haram Harus
Menghafaz dan Mengamalkan: Doa Qunut
Memahami : Syarat wajib dan syarat sah solat

BIL

NAMA

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

Menyebut jenisjenis hukum


dalam Islam dan
pengertiannya
dengan
bimbingan

Menyebut contohcontoh perbuatan


wajib, haram,
sunat, harus dan
makruh dengan
betul.

Menyebut
pengertian
syarat wajib dan
sah solat
dengan betul.

Menyatakan
perbezaan
antara syarat
wajib dan syarat
sah solat dengan
betul.

Melakukan
syarat wajib solat
dan syarat sah
dengan betul dan
beradab.

Melakukan syarat
wajib dan syarat sah
solat dengan betul,
beradab dan boleh
dicontohi.

Menghafaz Doa
Qunut dengan
lancar dan
beradab.

Mengamalkan
membaca Doa
Qunut dalam solat
dan boleh dicontohi

Membaca
potonganpotongan ayat
dalam Doa Qunut
dengan
bimbingan.

Membaca
potonganpotongan ayat
dalam Doa
Qunut dengan
betul.

Membaca Doa
Qunut dan
terjemahannya
dengan betul.

SIRAH
Memahami dan mengambil iktibar daripada : Peristiwa di Gua Hira
Dakwah Rasulullah SAW Peristiwa Hijrah ke Habshah Penerimaan Orang
Mekah yang berpengaruh terhadap dakwah nabi Muhammad SAW
BAND 1

BIL

NAMA

Menyatakan
kedudukan Gua
Hira dan sebab
nabi Muhammad
SAW ke Gua Hira
dengan betul.

BAND 2
Menyatakan
peristiwa wahyu
pertama
diturunkan dan
peristiwa yang
berlaku selepas
menerima wahyu
pertama dengan
betul.
Menyatakan
sebab-sebab,
tarikh dan bilangan
orang Islam
berhijrah ke
Habsah kali
pertama dengan
betul.

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

Menyebut
bentuk dakwah
Rasulullah SAW
secara sulit dan
terang dengan
betul.

Menyatakan
sebab-sebab
Rasulullah SAW
berdakwah
secara sulit dan
terang dengan
betul.

Menyatakan
nama-nama
orang yang
menerima
dakwah
Rasulullah SAW
secara
sulit dan terang
dengan betul.

Menyatakan iktibar
daripada, peristiwa
di Gua Hira,
dakwah Rasulullah
secara sulit
dan terang, hijrah ke
Habsah dan orang
yang berpengaruh di
Mekah memeluk
Islam dengan betul
dan berterusan.

Menyenaraikan
beberapa orang
yang berhijrah
ke Habsah kali
pertama dengan
betul

Menceritakan
kesukaran
perjalanan ke
Habsah dengan
betul.

ADAB
Mengamalkan : Adab terhadap al-Quran Adab berpakaian Adab
Bercakap Adab berziarah

BIL

NAMA

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

Menyebut hukum
memuliakan kitab
al-Quran dengan
bimbngan.

Menyatakan adabadab memuliakan


kitab al-Quran
dengan betul.

Melakukan
adab-adab
dengan betul :
Memuliakan
kitab al-Quran
Berpakaian
Bercakap
Berziarah

Mengamalkan
adab-adab
berikut dengan
betul.
Sebelum,
semasa dan
selepas
membaca alQuran
Membaca
doa sebelum
berpakaian
Sopan dalam
percakapan
perkara yang
perlu dijauhi
ketika berziarah

Menyenaraikan
kesan
mengamalkan
adab-adab
terhadap kitab alQuran,
berpakaian,
bercakap dan
berziarah
dengan betul dan
istiqamah

Mengamalkan adabadab dengan betul


dan istiqamah
dalam kehidupan
sieharian.

Menyatakan
hukum menutup
aurat dan adabadab berpakaian,
bercakap dan
berziarah dengan
betul.

JAWI
Membaca dan menulis : Perkataan Berimbuhan Ayat mudah yang
mengandungi perkataan berimbuhan Perkataan yang
mengandungi huruf hamzah
BAND 1

BIL

NAMA

1 Membaca
perkataan
imbuhan awalan
dengan
bimbingan.

BAND 2
Membaca
perkataan
imbuhan akhiran
dengan
bimbingan.

BAND 3
Menulis
perkataan
berimbuhan
awalan dan
akhiran dengan
betul.

BAND 4

BAND 5

Membaca ayat
mudah yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan
apitan dengan
betul.

Menulis ayat
mudah yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan
apitan dengan
betul.

BAND 6
Mampu membaca
dan menulis dengan
betul serta
berterusan
perkataan dan
ayatayat
mudah yang
mengandungi:
imbuhan awalan
dan akhiran
apitan
huruf hamzah
mengikut teknikal
penulisan yang
betul.