Anda di halaman 1dari 55

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

Unit Bahasa Tamil


Bahagian Pembangunan Kurikulum
2008
KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil, Bahagian
Pembangunan Kurikulum yang telah memurni dan memantapkan Buku Panduan
Tatabahasa dan Ceyyul KBSR dan KBSM yang dihasilkan pada tahun 2003.
Bahagian Pembangunan Kurikulum telah mengambil keputusan untuk
menyeragamkan definisi dan maksud tatabahasa dan ceyyul yang terdapat dalam
Sukatan Pelajaran. Keseragaman ini amat penting supaya tidak timbul sebarang
keraguan kepada guru dan pelajar.

Saya difahamkan buku ini meliputi kesemua aspek tatabahasa dan ceyyul yang
terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil. Buku Panduan ini juga
mengandungi definisi dan penerangan yang tepat bagi setiap aspek tatabahasa dan
ceyyul. Contoh-contoh yang diberi adalah releven dan tepat. Diharap buku panduan
ini akan berfungsi sebagai bahan rujukan utama kepada pihak Lembaga Peperiksaan
Malaysia untuk menghasilkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tatabahasa dan
ceyyul. Buku ini juga akan menjadi sumber rujukan utama para guru dan pelajar.

Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa Buku
Panduan Tatabahasa dan Ceyyul yang terdiri daripada pegawai-pegawai Bahagian
Kementerian Pelajaran Malaysia, pensyarah-pensyarah universiti dan institut
perguruan serta guru-guru yang berpengalaman yang telah memberi sumbangan
untuk memurni dan memantapkan buku ini.

i
PRA KATA

Buku Panduan Tatabahasa dan Ceyyul merupakan satu dokumen yang dihasilkan
oleh Unit Bahasa Tamil, Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2003 dalam
membantu para guru, pelajar dan juga Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk
memahami dengan lebih jelas segala aspek tatabahasa dan ceyyul yang terdapat
dalam Sukatan Pelajaran.

Saya mengucapkan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil dan para penulis yang telah
menyumbang tenaga dan idea untuk memurni dan memantapkan buku ini. Diharap
buku ini akan membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Saya difahamkan terdapat banyak tafsiran yang berbeza dalam buku-buku
tatabahasa dan ceyyul yang ada di pasaran pada masa kini. Bagi tujuan memantap
dan memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada aspek-aspek tatabahasa
dan ceyyul, pihak Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum dengan
bantuan para pensyarah universiti dan institut perguruan serta guru-guru telah
berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan buku ini.

Saya berharap usaha murni seperti ini diteruskan pada masa hadapan demi kebaikan
semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan Bahasa Tamil.

ii
! "
# ! $ $ % & ' ( %) * ) *
+ , # % - . / 0 1

2 , % 3 " #4& $5 $ $ %
& '
( %) * ) * 6 % %" " 7
' % & ) 48 " % 9: 48 ( %) % 2( 7 ' % & ) 48
( %) 4 % # ; $5< " ! 1 4 & %!
( 15 1% " +( ! ! 4& ,

$5< " ( 1! 1% " +( + 2. + & 2 /"


( & 7= % ! $% /) ) *
+ 7 , 1 ) ) * / 1 >1 + 4 8 $! %9
( 1! 2+ ?! # $% /) (@ :! %
) * " 7 ' % &) * " % 9: *
( %) % 2( 7 ' % &) * ( %) * - , / 1 5
+ , + 4 1

iii
AB C B DB E F G B HB IJ K G L E MB E N G F G IB E O G B E
DB DB N B P B HB O B E Q J R R G S T

Penaung
i ]Y^UgU` ` UX L UVcc
P UVW B XW N WY B Z [ \UYW B K E
F ]daU G YWd N U\UeU DU` WX
I]Y^U_U\
MI DaUYba N UWYaY8 N abWd K ]_dUVU`
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa`
[ aYUe]^U_UY F UYgUeU` h
Ketua Penasihat
O _ S ]] N ccY P aU I]YehU_U\ N U\UeU DU` WX
F ]daU I]YcXcY^ I]Y^U_U\ MI D]Y^ba B ` jaUY B fnUY8 F aUXU S WjWe
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa`
K UYc^U_UY E U` jWdl\UW
Penasihat I]Yh]XWU HAF oDp
L U` UYUd\UY E U^U_Ud\WYU` AUZUdUY I]XUVU_UY I]_Ub
F ]daU G YWd N U\UeU DU` WX
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` i ]_UeWY^U` i ]` ZUhU\
HK F S UZa N ]eU_
I]Y^a_ae I_cV]b F aXW` 8 F ]gU\
F aYUe]]XUY HaZ_U` UYWU`
I]YcXcY^ I]Y^U_U\ G eU\_UYW B _a` a^U`
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` HK F B W_ MdU`
[ ]c_^]dcm Y8 IaXUa IWYUY^
B AF
I_cf K UghU O _ HUZUZUd\h i ]Ya^cjUX [ UY]e\ HUZUjUd\h K aYaeU` h
I]YehU_U\8 AUZUdUY I]Y^UVWUY MYgWU HK F O Udab P V B ZgaX C U\UZ
G YWk]_eWdW K UXUhU8 F aUXU S a` ja_ HaY^UW HWjad8 I]_Ub

Ha_]e F ajjaeU` h E U_UhUYUY F _We\YUY


I]YcXcY^ I]Y^U_U\ HK F Hh]Wb\ B ZgaX [ \UYW
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` N Wgc_8 I]_Ub

DU` WXe]XkUY I]_a` UX IcYYWU` U\ K aYWUYgh


I]YcXcY^ I]Y^U_U\ HK F H_W F cdU
N U\U^WUY N aba D]be DUWjWY^8 I]_Ub

H]^U_UY K ad\Ujj]Y E UgU_UVU\ [ cjUX


I]YcXcY^ I]Y^U_U\ HK F K ]d\cgWed
S ]` ZU^U I]j]_WbeUUY K UXUheWU HaY^UW HWjad8 I]_Ub

Q \UYg_UY i ]]_U` ad\a


IccZUXUY K UYWlbU`
HK F O ]Y^bWX
I]YcXcY^ I]Y^U_U\
O ]Y^bWX8 H]XUY^c_
AIE IU\UY^

IU_U` UeWkU` i UgWk]Xa i WVUhUba` U_ K aYWUYgh


F ]daU G YWd N U\UeU DU` WX HK F B ZgaX HU` Ug
MI L UVU K ]X]m U_8 H]_]` ZUY D]Xcb O Udcb8 H]XUY^c_

iv
HaZ_U` UYWU` L ]Y^UeU` h N \UebU_UY HUYbU_UY
HK F H]XUYgU_ HAF oDp HaY^UW L ]Y^^U`
H]XUYgU_8 K ]XUbU H\U\ B XU` 8 H]XUY^c_

H]XkU_UVUY L ]Y^UeU` h L UVUe]_UY F _We\YUY


HK F O Udab N ]YgU\U_U HAF oDp HaY^UW K UY^^We
AUeWY8 K ]XUbU N UYdWY^8 H]XUY^c_

H]XkU F a` U_UY HaZ_UhUY K ccbUW] q B YZU_UeW G d\UYgUY


HK F K ]YdUbUZ HAF oDp I]_eWU_UY L UVU K agU K aeU
K ]YdUbUZ8 IU\UY^ I]XUZa\UY F XUY^8 H]XUY^c_

HclbUXWY^U` B _a` a^U` O ]e]^U_ HU_Ud\U O ]kW E U_UhUYUY


HK F F U_Ub HAF oDp Q cYk]Yd
F U_Ub8 IU\UY^ H]_]` ZUY8 E ]^]_W H]` ZWXUY

IakUY]em U_W F UXW` ad\a i Uea^W Q \UbbU_U F aYbW L U` UY


HAF oDp HaZ_U` UYWhU N U_Ud\W HAF oDp S UgUY^ L ]jU\
[ ]Xa^c_8 IaXUa IWYUY^ DU` jWY8 E ]^]_W H]` ZWXUY

B l\]] HaZ_U` UYWU` D\UYUZUXUY E U_UhUYUY


HAF oDp N abWd K ]_dUVU` HAF oDp N _Ugm UXX
N abWd K ]_dUVU` 8 I IWYUY^ HWXWUa8 E ]^]_W H]` ZWXUY

F ]jjUXW D\cgUbbUXUY S c^UZUX D]YgUhcagUZU`


HAF oDp O ]eU IWYVW HAF oDp AUXUY F \UXWgW
S U\Ud8 I]_Ub K aU_8 Ac\c_

E U^U_UVUY HaZ_U` UYWU` F Ued\a_W K UYWlbU`


HAF oDp S UgUY^ H^ HU` Ub HAF oDp DU` jWY
G Xa N ]_YU` 8 I]_Ub DU` jWY8 E ]^]_W H]` ZWXUY

i UXU_` Ud\W AUbU_UY


HAF oDp DUYVaY^ L U` ZadUY
DUYVaY^ L U` ZadUY8 I]_Ub

v
! r s'
$ $ % & '
F N HL

$
t -u %"

tt #% ) -u ,

#% ) -u , 4 t
8 8 $8 v8 #8 w 8 -8 x8 y8 z8 { 8 |
$ 8 1 -u , & , % 1 z >3 %
#% ) -u , 4 1 "8 +/3 " - $ !

oWp 1 " o 2+1u ,p o}p ~ . % { (; % -u , 4


o 8 $8 #8 -8 zp

oWWp +/3 " o+/ + u ,p o•p ~ +/3 % { (; % -u , 4


o 8 v8 w 8 x8 y8 { 8 | p

t + € -u ,

+ € -u , 4 tT
8 =8 98 •8 8 8 8 58 !8 8 €8 )8 "8 ‚8 ? 8 48 28
ƒ . !

oWp " o„p … % z ; %


o 8 98 8 8 !8 2 p

oWWp + " o„p … + % z ; %


o=8 •8 8 58 8 p

oWWWp $ % o„p … " 8 + " $


$ ! z ; %
o€8 )8 "8 ‚8 ? 8 4p

t #% )+ € -u ,

#% )+ € -u , 4 t„
#% ) -u , + € -u , () " 1 1 -u , &
#% )+ € -u , &
- † ‡ ˆ
o+ €p o#% )p o#% )+ € -u ,p

9 ‡ w ˆ ‰
o+ €p o#% )p o#% )+ € -u ,p
1
#% )+ € -u , & 4 o Š ? +/ = p

" #% )+ € -u , 4 † • -u , 4
+ " #% )+ € -u , 4 † • -u , 4 t„ -u , 4
$ % #% )+ € -u , 4 † • -u , 4

#% )+ € 1 " † tT ‹ } ˆ Œ -u , 4
- † ‡ # ˆ
‡ z ˆ +

#% )+ € +/3 " † tT ‹ • ˆ t „ -u , 4
- † ‡ w ˆ >
‡ { ˆ

t• € -u ,
ƒ . 04& & + -u , 3 o Ž p $,
z 2+1u ; r z "• #• )+ €+%u ;
, % +
- † -Ž
Ž
Ž,

t} ? +/ =
#% ) -u , t
+ € -u , tT
#% )+ € -u , t„
€ -u , t
+ ••

!
" " " " # $ " " " " " " %
& & ' ( ) * & & & & & & +
, , , , - . , , , , , , /
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
4 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 4 7
8 8 8 8 9 : 8 8 8 8 8 8 ;
< < < < = > < < < < < < ?
@ @ @ @ A B @ @ @ @ @ @ C
D D D D E F D D D D D D G
H H H H I J H H H H H H K
L L L L M N L L L L L L O
P P P P Q R P P P P P P S
T U V
W W W W X Y W W W W W W Z
[ [ [ [ \ ] [ [ [ [ [ [ ^
2
t„ 5 -u , 4

( ‘ z & -u , 2 7" # ! 3 5
-u , 4 - !

’8 “ 8 ” 8 •8 –8 — % . 5 -u , 4

- † ’)! 8 0˜
˜ 8 ” •8 • 63 8 , • 8
–8 —

+( " %"

- , !0
Ž, #%) 8 Ž1 - $ !

p #%) … #% 4& 2.4 )8 ) 1 1'


#4& ) & 1! ,

- † ! 8 % (8 , )

p Ž1 … 1 21 #% = &; #% 21
+ 4 &; 1! ,

- † 3 8 +(3 8 0 8

"

" - , !0 " , ' - !


+ 4 & o#%) 8 Ž1 p y ! " & !
†…

p " … 8 (. 8 (

p + " … 8 + 2+(" 8 (

$p ) " … ) 48 $ & % )

vp z 1 " … 8 0 8 %"

#p " … = 48 0 48 %" 4

3
#%) Ž1

" + " ) " z 1 " "

+ 4 & - % # ) , , -
- $ ! 8 z 8 - !
z + & 1! , z ™ z . 2
+ 4 & 1! ,

- † z

/ 2 / 2 4
+ + 4
0 0 = 4
4

• $

: ) $ 1! , $
$ ƒ ! †…

p … : ) 1 + %)
- !
- † / 8 - 8 / = 48 -= 48 % 8 %

p … : ) " / .
1 + %) 4 - !
- † /@8 /@= 48 # 8 # ,8 /@)8 /@ @)8 #= 4

$p ) … : )8 ) , 21!+ %) 4
) - !
- † 8 48 ,8 ) 48 8

4
} + %)9+( "

z + & + % 1 ! , + %)9+( "


+ %)9+( 2 4 2. # x2
+ %)9+( 2 4 . !

oWp + + %) … z + & + % 1! ,
- † 8 š 8 š 8 ( %)8

oWWp $ !+ %) … {) $ + % 1! ,
- † "8 4& 8 (% 8 : = ( !0

oWWWp !+ %) … 1! ,
- † 8 /4& '8 /2.8 = 8 % 7 8

oWkp ( !+ %) … z + & & " , #.!0 &


1! ,
- † &8 7 8 $ 8 8 "

okp 0!+ %) … " , 1! ,


- † 08 8 #% 8 :

okWp + 7 2+ %) … + 7 1! ,
- † "8 2 "8 3 !08 x2.

„ 2.

+ %)9+( " + & . , 2. %


2. - ! †…

# 0 - ,

" 2. # 0 $" … 7 : )' -u


-u € 2.

$ 2. y … 7 (! 3 )

ƒ 1 2. "8 8 z 8 … 7 ( " %" ! ,


{ 8 # … 7 ( 9
+( 1

/ 2. … 7 : ! #%)' ,

… / 7 › 5, (
y5 2. $ 8 $ 5,8 + 2 1
$"8 / . … 7 ( 7 21" -
)5 ,

5
1 2. ,8 # % … Š7 › , 0 ,
,
… Š7 › % @ 7
$

x7 2. $"8 $ 8 … Š7 › /2 0 4
"8 $ 1
… 7 : " 0 + 4

- 2. # 0 $" … 7 ( • $=
o & 2. p o & " œ
7 "p

• 9+( "

z + & o-u €p + 7 " , +(% +( "


9+( " - !
9+( "
ƒ . ! †…

$15
/ ?
$ - )

$15

z +(%" " , + 7 " / 5, 3 5, , $15

- † 3 8 / 5 8 48 3 )8 +( 1,

/ ?

z +(%" " , + 7" / + 2. + 3 ! ,


ž ?
- † 1 8 / 1 8 1 48 1 )8 +(" 1,

$ - )

z +(%" " , + 7" / + 1 ! , - )


- † 8 / 8 48 )8 +("6

6
T 2.

z % , 2.!+ 21 , 2. - !
2. 8 8 - 8 $ 8 " 1 2 1 + &

- † š + 21 4
0" € 1,
) 4 3! ) 4

1 !0 † 2. 8 8 - 8 $ 8 " % 2 1
! % 7 15,+ 4
2. - $ "
t + 21 4 $15 #%) z ) + "
€ 1, / ? Ž1 z ) z 1 "
3! ) 4 - ) #%) ) ) "

Π-9(

2.!+ 1 , " , 8 -9( - !


, " , 2.!+ . 2 $ + +( " - ) /
$
-9( + %)9+( " % 9+( " % x2
- †

3%
1

3 o 2.p

-9( + %+ 9( 8 +%9( - $ !

p + %+ 9( … 2.!+ 1 9+( " o-9( p + %)9+( " 9


( )5, / 1 " + %+ 9( - !

- † 3 0
o-9( p o+ %)9+( "p

{3% %
o-9( p o+ %)9+( "p

7
Wp - ) 1! + %+ 9(
- † %"
o- ) 1 -9( p o+ %)9+( "p

WWp v.+ - ) 1!
1 ! + %+ 9(
- † %" ˆ %"

ž + Ÿ v. … + ,

7% 0 ? ˆ 7% ! 0 ?
+(" ˆ 9 +("

p +%9( … 2.!+ 1 9+( " o-9( p 2 19


( )5, / 1 " +%9( - !

- † 3 , 3
o-9( p o 2.p

3! 3 4
o-9( p o 2.p

t +(€ œ +(%!

p +(€

z % -u € oz p . +(€ , +(€ %
+(€ % " -u € + !

- † %" 7 / 3 4

p +(%!

z % " +(%! + * + ! ,
+(%! %

- † / %" 7 % " ! ,

+(€ +(%!

( %) 2 ) ( % " 2 ! ,

+ , 4 > ! > ! + , & "


+(€ 1 ) +(€%! 1,

1 !0 † oWp $ %= * z # ) ,
oii) +(%! % " -u € ƒ 1 2.
# o "p x2.

8
ttt
t 1% œ 1

p 1%

% " +(%! + & x2 2 1 1%


- )
1% % x2. %= & " ¡- ¢8 ¡- 2 1¢8 ¡% ¢
- 1 4 * 4
- †

-u € % o 1% p

) ?5 )

p 1

% " +(%! + & x2. 2 1 1


- )
¡- ¢8 ¡- 2 1¢8 ¡% ¢ - 1 4 * +
2. 1 %
- †…

-u € +(%! + 4 % o 1 p

1 ) < ! , )

% 7 % 7 @3 4
o 1 !0 † +(%! + 4 + & + &! 1,p

( %= & " +(%! + 4 15,8 $" , 1


% / % +
- †

-u € %
o 1 p

1 ) 7 )

+ •( ) -u ) !
o 1 !0 † +(%! + 4 15, #4& ,p

9
t $ 9+(
9+( "

+ %)9+( "6 9+( "6 $ %" " ,


$ 5, + & & +( " $ 9+( " - !
$ 9+( " , $ 5 " + 4 ,
$ 9+( 2 * 4 %= & " $ ! %
$ ! - . 7 !

- †

oWp #
oWWp "
oWWWp { œ " ,
oWkp œ- œ % "
okp x+ 1 " œ x+ "
okWp % œ 6 œ$ ! œ$ 5 6
okWWp - 1 6 œ-
okWWWp 2
oW£p $ œ 6

- † $, % %
$, % " , %

+ %)8 9+( 2 & % " , $%" & ,


%
$, + % 8 % - $ !

p + % … + %)9+( " % & ,


+ % %
… + % ¡ ¢ - 1 +( " # 0 + 2.

- † 7 75
o+ % p o+ %)9+( "p

#%
o+ % p o+ %)9+( "p

p % … 9+( " % & ,


% %
… % ¡ ¢ - 1 +( " # 0 + 2.

- † {3 4
o % p o 9+( "p

% ! ( )
o % p o 9+( "p

10
%

u + +( 2> 8 % " , 2.9


+( 2+1 ) - 7 !
? %= & " ƒ . #.!0 4 #4& -u €8 % 8
+(%! + 4

t -u €8 % 8 +(%! + 4

p -u € … z +(%" / ? 2 € $ ! ,
-u €
… % % % )8 -,8 - 8 %
% & -u !0 ,
% % -u €
… + %)9+( 2 48 + 4 %
% " -u % ;
… -u € + &! % ' 1! '
# ) !

p % … -u % +(% +( " %
… 2. 48 + %)9+( 2 48 !+ %)
% % %
… -" %= & 6 % $

$p +(%! + 4 … % 8 - 8 - 2 1 % & -u !0
, % %
+(%! + 4

- † t @ 5 )
o-u €p o+(%! + 4p o % p

¤ =
o-u €p o % p

$=
o-u € 1! #4& ,p

% 4

? %= & ,8 !0 - 3! %"

, 3! %" / %= 4 #4&

p +(€ % … + &! , "


- † /2. 7 + € ,

p % … ! + . "
- † $, % % @¥

11
$p 7' % … 48 &8 ( "8
? , " % 3! %" ;

- † t - $5< o 4p
$ . € / & o &p
z7 5, • o( "p
• " ? • o ? , "p

#p # )9( % … #4& , # )9( % "

- † t ” •- 7 • o %!0p
y % • 1 •o / ' œ, p
y % • 0 o % p

!0 3! %" %= & ƒ % !

t %

{ ) -u € " , -u € 4 z % %!
+ 2. , %

- † t 0 ) ! )
o-u €p o % p

+ & ' = + 1 )
o-u €p o-u €p o % p

+ ) %

{) -u € % & + 3 ,
+ ) %

"# $

- † $& 5 = & 1% !
3 ™ ) 9 ( 1! 9 +(€

% ! % !

z . 2 %= 4 "8 $ "8
x+ "8 $ ! % $ !09 +( 2 & 6
, + ) 6 $ 5, ,' + )
% - !

- † / 1 / " 5 ™ - 8
: 3% "
12
/) >2.8
>2.8 %2>2.

p /) >2.

z ) >1 % ) >1 % 1 >. ,


/) >21 " z ) >1 % +( 2 & $ 2 4 1%

- † ¦/
/ - @ 2 ! 1 8§ - . +
>1

p %2>2.

/) >21 6 4& +( 2 & 21 ! + 4 1 .


) $ 2 x2 >. ,
%2>21 " $ 2 4 1 $ ! "

- † @ 2 ! +
>1
/) >2 1 %2>21 2. , %2>2 1 /) >21
2. , x2 21= & 1,

/) >2. %2>2.

/ œ 4 œ )
- œ
$, ,
$
$= =
$5 5
$
/@ / œ 4 œ
# - œ
$
$ . .
$!+ u , !+ u ,
/ & ./ 4
/2. 4
$ " "
-= 4 = 4
/ = 4 = 4

13
• 0 %"

$ +( 2 4 z . ! 0 ) , 0 )9(
$‚ +( 2 & " " +( " / + 7 - . $ ,
+( " + 7 - . 1! )
/ + 7% v2+1u , + 7% + u , z . !
0 ) 0 )9(
0 )9( $ !

† Wp $%"0 0 )9(
WWp ! 0 )9(

•t $%"0 0 )9(

/ + 7 % " o " +( " "p #4& $. -u ,


+ 7 % " o$ , +( " "p #4& " -u ,
21 1 ! 0 ) , $%"0 0 )9›

- † Wp ) ‡ &% ˆ ) &%
WWp " ‡ 7 ˆ " 7

/ + 7 v21 " + € -u , $ 5, + 7 "


#% + u , % + €; ‚'% $%" ! 0

+ € ‡ #% )

- † Wp ‡ 7 ˆ 7
WWp ‡ $" ˆ "

• ! 0 )9(

$ +( 2 4 0 , / + 7% v21 o$. % p
+ 7% 21= 4 x2 " , !
0 )9( %

! 0 )9( ! †…
Wp 1"
WWp "
WWWp + "

14
• t 1"

/ + 7; + 7; 0 , { ) -u ,! 0
.

o p #% ) ‡ #% )+ €

- † ‡ ˆ
$ ‡ ˆ $

o p : ‡ %

- † ‡ % ˆ ‚%
$ ‡ % ? ˆ $‚
‚% ?

o$p - ‡ %

- † - ‡ % ˆ -‚
‚%

ovp {+ u , z + 7 ‡ "+ u ,

- † š ‡ ( ˆ š•
• (
‡ = 4 ˆ = 4

o#p 1 , + € 5,8 + 7 #% + u "


+ = " / + 7 % $. % " #4& + €
$ 3

- † ‡ $ ˆ
+ € ‡ 3 ˆ + €% 3

ow p # + €
/ + 7 v21 " #% + o#% + u ,p $ 5,
+ 7 " x , { ) #% + u , $ 5 "
$%" ! 0 $% ‚ #% ) &;
# , 2 o$ ! 2 p . + €+%u
# + €%

# + € $ ! †…

• # + €
• % # + €

15
Wp # + € o‚p
/ + 7 v21 " $8 v8 y % #% ) -u , &
¨ ) ,8 + 7 " #% ) -u , 5 " ¡ ¢
.

- † ‡ $ ˆ
š ‡ 0 ˆ š 0

WWp % # + € o€p
/ + 7 v21 " $8 v8 y8 % #% ) -u , 4
5, + 7 " #% ) -u , 5 " ¡%¢
.
- † ‡ # ' ˆ ; '
> ‡ 4 ˆ > % 4

o © !0 † x " % . p

• "

/ + 7 v. + 7 6 0 , { ) -u ,
2 1 ) -u 5, , " 0 )9( %

p 8 + €%@. " 0 ) "

Wp ª o 898! p

- † ‡ ˆ
‡ ˆ

WWp ª 2 .

- † + ‡ ˆ + 21

p z2. o p 898 % " 0 ,


$ + "+ u ;

- † ‡ ˆ =
‡ ( €5 , ˆ •( €5 ,
‡ ˆ 5

$p 8 & 8 + €%@. " 0 ) "

Wp 4 ª o 898! p

- † 4 ‡ ˆ
4 ‡ +(3 ˆ +(3

16
WWp " ª 2 o 898! p

- † " ‡ ( ˆ 2(
" ‡ ˆ 2
" ‡ ˆ 2

WWWp " ª 2

- † " ‡ ¤ ˆ 2««
/" ‡ ? ˆ /21
21 ?

Wkp 4 ª

- 4 ‡ 4 ˆ 4

• + "

/ + 7 v. + 7 6 0 , z .
" , z . 2 -u , 4 + , o 1 ,p
+ " 0 )9›%

p ‡ $ %

/ + 7 v21 " + € + u, + 7
$ % $ % ‚ " +

- † 1 ‡ ˆ 1
‡ ˆ

p ¡ ¢ v2.! 0!+
0!+ %)! 0 )9(

/ + 7 % " #4& ¡ ¢ v. + 7 % " #4& 6


0 , ¡ ¢ v. 15, + 7 $ + u ,
5, 1;

- † +( ‡ " ˆ +(= "


(. ‡ w ) ˆ ( 2«)
‡ /@) ˆ @)

$p - ¬ !+
!+ %)! 0 )9(

Wp z . " , % / + 7 - ¬ !+ %
, - + 7 $ "

- † $ ‡ , ˆ $ ,
ƒ . ‡ , ˆ ! ,
/ ‡ , ˆ / 2 ,
y5, ‡ , ˆ y ,
17
. ‡ , ˆ . ,
xu ‡ , ˆ -u ,
- ‡ , ˆ - ,
z , ‡ , ˆ + - .
, ‡ , ˆ ! ,

WWp ¡ ,¢ - / + 7; z . " , %
+ 7 - ¬ !+ %) $ "

- † , ‡ z . ˆ + .
, ‡ $ ˆ
, ‡ ƒ . ˆ ƒ .
, ‡ / ˆ
, ‡ y5, ˆ 5,
, ‡ . ˆ .
, ‡ xu ˆ u
, ‡ - ˆ +
, ‡ z , ˆ + ,

WWWp z . " , % / + 7; + 7
- ¬ !+ %) 0 ) "

- † z . ‡ z . ˆ z‚+ .
$ ‡ $ ˆ $‚¨
ƒ . ‡ ƒ . ˆ ƒ .
/ ‡ / ˆ /5/
y5, ‡ y5, ˆ y 5,
. ‡ . ˆ ‚ .
xu ‡ xu ˆ -‚ u
- ‡ - ˆ -‚+
z , ‡ z , ˆ z + ,
, ‡ , ˆ ! ,

vp (!0 )9(

( % 1 +( " (!+ %) - ) ‚ .
(!+ % +1 (!+ % 1 +( "6
1% " 0

- † ‡ 7 ˆ 7
‡ 2 ˆ 2
+ 2 ‡ 7 ˆ + 7
+ 2 ‡ 2 ˆ + 2
7 ‡ / ˆ @? /
2 ‡ / ˆ œ "/

18
7 ‡ ( ˆ @? (
2 ‡ ( ˆ 21 (œ " (
+ 2 ‡ / ˆ +

} + 7 9 (5 $ o 7 9 +( 2 * p

+ 7 + ) &" / + 7 % v21 " 2+1 " , +/ +


$ 5,8 + 7 2+1 " , +/ + %" + = "
2+1 15, +/ + .

Wp / + 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡ œ ¢ ˆ ¡ ¢ .

- † () ‡ ˆ ()
‡ (% ˆ (%
‡ ˆ
( ‡ ˆ (

WWp / + 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡$œv¢ ˆ ¡x¢ .

- † • ‡ $5 ˆ •5

‡ v‘ ˆ ‘
‡ $5 ˆ 5

WWWp / + 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡#œw ¢ˆ ¡{ ¢ .

- † ‰ % ‡ # % ˆ ‰ % %
( ‡ # ˆ (
® ‡ # % ˆ ® %

„ $ = 4

+( 2+1 ) & "8 + 7 ¡ 8 98 8 !¢ % "+ u , & "


+ = " / + 7 v21 " ( $ = & " "+ u ,

+ 7% " -u , " $ 5 " "


1 !0 † / + 7 … " /2 +( "
+ 7 … , /2 +( "

„t 8 $8 - : + u ¡-¢ - -u

- † ‡ ( ˆ (
$ ‡ ˆ $!!
- ‡ (= ˆ -9
9(=

19
„ 5 8 $5 8 -5 - : 0 &

- † 5 ‡ % ˆ 5 ! %
$5 ‡ ˆ $5
-5 ‡ 75 ˆ -5 75

„ = 8 $= 8 -= - +( 2 * !

- † = ‡ 3 ˆ = ! 3
$= ‡ ˆ $=
-= ‡ +( 1 ˆ -= 9 +( 1

„• ! 3 8 $! 3 8 -! 3 - +( 2 * !

- † ! 3 ‡ +( " ˆ ! 3 9 +( "
$! 3 ‡ : ˆ $! 3 ! :
-! 3 ‡ , ˆ -! 3 ,

„} $ 8 8 21 - +( 2 * !

- † $ ‡ + ˆ $ +
‡ +( " ˆ 9 +( "
21 ‡ ) ˆ 21 )

„„ + ) 21 %6 9 +( 2 * !

- † ‡ !0 ˆ !0
9: ‡ + 7" ˆ 9: + 7"
‡ + ˆ +
, ‡ : ˆ , :
!0 ‡ ˆ !0
2. ‡ 5 ˆ 2. 5

„• 2+1u ,

- † ‡ ˆ
‡ 7 ˆ ! 7

„T 21 %6 9 +( 2 * !

- † u ‡ " ˆ u! "
/ ‡ + ˆ / +

„Œ 8 - - ¬ !+ %) & 0 + %"

- † ‡ ˆ !
‡ : ˆ :

20
„t , 8 $ , 8 - , - +( 2 &

- † $ , ‡ (1% ˆ $ , 9 (1%
, ‡ + % ˆ , ! + %
- , ‡ + ˆ - , +

„ tt v. + - ) 1! + %+ 9( "

- † ( ‡ % ˆ ( ! %
{ ‡ ˆ {

„t 8 $ v2. +%9(= &

- † +(€% ‡ +( " ˆ +(€%9


9 +( "
3 ‡ 3 4 ˆ 3! 3 4

„t €8
€ €8
€ - 8 - . 3; +%9(= &

- † € ‡ ) ˆ €!
! )
€ ‡ >1 ˆ € >1
- ‡ ( ˆ - ! (
$¯ % ‡ 3 ˆ $¯ % ! 3

„ t• $ 2. # 0 oyp ! 898 8!

- † $ ‡ ) ˆ $ ! )
% ‡ ˆ %

„ t} / 2. # 0 o p ! 898 8!

- † ‡ +( " ˆ 9 +( "
‡ 5 ˆ 5

„ t„ 1 2. + %" / + 7 Ž1 % $ !

- † / € ‡ 3 ˆ / € 3
% ‡ 5 ˆ % 5
3 ‡ ( ˆ 39 (

o © !0 † ;4& !0 & " 1 2. # 0 & ,8


# % % 15,4& p

21
„ t• # + %"

$ +( 2 4 0 )5, z +( " $%= , $ %" # 0


15, , + % # # 0 & 18 8 z! 8 /
% 15,4& + # + %

- † ‡ 4 ˆ 4
) ‡ ˆ )

„ tT 0 + %"

- † + 4 & ‡ 4 ˆ + 4 & 4 o+ % 4p
(, ‡ ˆ (, ! o(, p

„ tŒ $ + %+ ! 0 + %"

$ + %+ ! 0 + %" z + & 1 ( 1!0!


+ % + ,! + % $ 5,

- † ( 1!0!+ %) + ,!+ %) 0 +
‡ = 4 ˆ = 4
7 ‡ 7 ˆ 7! 7

„ {+ u , z + 7 !

{ + u ,8 , / . + 4 % 8 Ž, { + u ,
z + 7% {+ u , z + 7 ! + 7 " 8 98 8 !

- † @ ‡ ( 3 ˆ @9( 3
‡ ˆ
š ‡ > ˆ š >

• $ = 4

+( 2+1 ) & "8 + 7 ¡ 8 98 8 !¢ % "+ u , & "


+ = " / + 7 v21 " ( $ = &" ,

•t ,8 $,8 8 $ - : ! + %) & ,

- † $, ‡ ˆ $,
, ‡ ˆ ,
‡ 4 ˆ 4

22
• 8 { 8 x8% - -u ,

- † ‡ +( ˆ +(
-= ‡ ) € ˆ -= ) €

• .8 $ .8 - . - 21 ,

- † . ‡ +( 1 ˆ . +( 1
$ . ‡ 5 ) ˆ $ . 5 )
- . ‡ ) ˆ - . )

•• ¡ 3 ¢8 ¡ .¢ ()5, +%9(= & ,

- † 3 ‡ ) ˆ 3 )
: . ‡ +( ) ˆ : . +( )

•} ¡… .8 …5,8 … 8 …€,¢ - . 3; +%9(= & ,

- † - . ‡ ) ˆ - . )
1 5, ‡ + ) ˆ 1 5, + )
+(€, ‡ 3 ) ˆ +(€, 3 )
+ ‡ +( 1 ˆ + +( 1

•„ #%) ! + %)8 + ,! + %) & ,

- † ‡ (1% ˆ (1%
1 ‡ 15 , ˆ 1 15 ,

•• = 8 $= 8 -= - . x " 3; : 8 9 +( 2 &
,

- † = ‡ + ˆ = +
$= ‡ ) ˆ $= )
-= ‡ +(" 1 € ˆ -= +(" 1 €

•T -,8 x,8 % ,8 % - 9 +( 2 & ,

- † -, ‡ € ˆ -, €¥
x, ‡ € ˆ x, €¥
% , ‡ % ˆ % , % ¥
% ‡ 5 ˆ % 5 ¥

•Œ ‚ & '8 $‚ & '8 -‚ & ' - & '! + %) & ,

- † ‚ &' ‡ + % ˆ ‚ &' + %
$‚ & ' ‡ (1% ˆ $‚ & ' ( 1 %
-‚ & ' ‡ ˆ -‚ & '
23
•t + %+ 9( ,

- † ) ‡ ˆ )
15 ‡ 1 ˆ 15 1
# ‡ 5, ˆ # 5,

• tt -u € + " ,

- † ‡ š , ˆ š ,
š ‡ €5 , ˆ š €5 ,
( " ‡ > %, ˆ ( " > %,

•t & + " ,

- † ° ‡ ˆ °
$ ‡ 4 ˆ $ 4
‡ + = 4 ˆ + = 4

•t ƒ 1 2. # 0 & z 8 { % 21 ,

- † 7 +% ‡ 3 ˆ 7 +% 3
r % ‡ +( 1 ˆ r % +( 1

• t• y5 2. # 0 & $ 5,8 / . - 21 ,

- † > % 5, ‡ ˆ > % 5,
@3 . ‡ +( 1 ˆ @3 . +( 1

• t} 1 2. # 0 & ,8 # % - 21 ,

- † , ‡ ˆ ,
- % ‡ ˆ - %

• t„ $ 2. + %" ,

- † 1 ‡ 3 4 ˆ 1 3 4
‡ 1 ˆ 1
‡ + ) ˆ + )
‡ 3 ˆ 3

o © !0† $ + ) !0 & " $ 2. # y


15,4& " $ $ 2. + % p

• t• 1 2. + %" / + 7 #%) % € $ !
• ,

- † ‡ ( ˆ (
75 ‡ ˆ 75

24
o © !0† $ + ) !0 & " 1 2. # 0 & ,8 # %
% 15,4& " $ 1 2. + % p

• tT # + %" ,

+ 9 +( " " # - # 0 15 ! " # +


- ! " ,

- †

# # 0 # +
+(3 ; + 3 ; +(3 + 3
; ; €
+ 21 ; " ; + 21 "
/ ; @ ; / @

• tŒ + %" ,

9+( " % " + %)9+( "6 ()5,


+ % $, ƒ . = &; " , - ,
$ ( %) & >21 $ ! 8 $ + % !0
3! % " + 5, + 4 , ( 1!

%3 ‡ + %) ˆ +

- † 3 ‡ /@) ˆ 3 /@)
@: ‡ + 1" ˆ @: + 1"
‡ + 4 ˆ + 4
‡ + 3 ˆ + 3
+(€ ‡ + 7" ˆ +(€+ 7 "

T /. 1 4

? + 7 %" 7= /. 1 4 !+ !08 + 48
8 2 4 % 3! %" 5,4&

p 204& o 8 p

+( 2 & % ,
204& $
- † 1 8 + 48 $ % ! + ,
14

8 - 8 "8 x+ 1 " %
$ 9+( 2 * ! 204& $

25
- † % # 7 - 8 ? %"
1

& 9+( 2 * ! 204& $

- † ' &8

& -u , , 204& $

- † 7 8
•8 • )8
8
• • 5 =8
( =>)

%= & " , &! , 2


204& $

- † / ( 1! % "8 7
, 48 ( 5 % ¤ ( 4 $ + 1

/) >21 $. % " 204& $

- † ¦/ < " / % 2 1 8§ - .
>1

p !04& o ™ p

+ ) %= & " % * ! !04&


$

- † t z . ?5 " ( 1! 7 -
+ 4 @ + 5, ™ / + 5,

1 @ 5 , @ ! = & 9 +(€,
3 - ™ % "
15,

$p 204& o † p

% " >1 % z 1 , >. , 204&


$

- † ? ' $ >. & + ,† z . #% ) ? '8


2+1 . # " ?'

26
% " z & 8 2 $ (5 $ +
1 204& $

- † # " / ! , -" &6 %2( +(€†


# " / $" " ? %" ? 9( %
$ ,

vp 2.!04& o p

% 3 " 2.!04& $
% " + 4 35 ! , 2.!04&

- † 1 %" 1® ) 4 % 3 !0 &
# #4& )

+( 2: = &" 2.!04& $

- † t + ( o+ 2 1 ) ( %) (= p
o & )p

#p # )9( 1 o ! p

/ 8 u 8 9( 8 + ? 9( 8 8 + 1
& + &! , +( 2 * ! # )9( 1
$
# )9( 1 4 % $. % 6 %

- † t y % • •$ /" % 2 1•
# " 3; •

w p z2 1 2 4 1 o ¡ ¢ p

21 % + 7 % % +( 2+1 "
- * , z2 1 2 4 1 $

- † ? + 7 $ ; 8 $& ; + ,™ &
/ 15 , ¡$ 4 - . 15 4 - 1 $%"
1% 4 -= 4 €¢ - . % >1 9
+( .4& )

x z 1! 9 ( 1! - , z2 1 2 4
1 $

- † ¡+ " ! % ¢ / 75 ? <

27
-p $ 2 4 1 o ¦ § p

z ) >1 % +( 2 & ! 3 % - * ,8 ) >1 %


+ 7 & + 8 3' % $ $ = ± 6 $
2 4 1 $

- † $& 1 8 ¦ ! /@= 4 >1 % 1' 3 % /


/ 1 8§ - 1

xp 1 o ¥ p

z % % % 2 1
$

- † t $5 %9 +(€ ) % )¥
x /@ +(" " ¥

28
$ 2 4 < " 4†
4

t $ ( 8 o tp8 ? " 8 ( ! 8 +(

( ƒ) 8 o p8 -& % ? $ 8 : 0
/ % 8 +(

5 ) 8 o p8 /" ? -u ¥ / % 8
+(

• ( +( 8 o p8 /21 ? $ % 8 ! ! 8 +(

} … otŒŒ p8 / ² " 3 # o+( " p 7 + & %@ 8


( ( 5 < 2 ! 7

„ … otŒŒ p8 / ² " 3 # o-u p 7 + & %@ 8


( ( 5 < 2 !0 7

• /%! ) o p8 $%21 ? $ 8 ? ! 8
+(

T % = (8 o p8 ?+ 7 %"8 + €%!
! %" 7 € 8
(

Œ 8 otŒTTp8 5 / ² " 3 ; 8 š 0 )
! 8 +(

t . / )8 otŒŒ p8 Š? $ 8 " ! 8 +(

tt +(% / @8 o p $ Š? $ 8 # ! 8 š)

29
! '
$ $ % & '
F N HL
$ %

+(€;4

t ‰ 3 o| % )p

t 1 +(% 0
2. / +(%" & 9 +(€ " / + 4

. , (
, + 4&

$%" , "
+ $% 1 $" - . 1 > ,

• v , "
1 + , # ' > ,

} # %, & "
/ #4& +(" " , " %! 21 ! 1 2+ %
>1 > ,

„ w , "
%2( % > ,

• - + u 7"
- &; + 7 %; (% +(€% " 2

T x2 , $ ? 9(
# 7! 1 ! 1) + ! x2. + 4 , $7 9 +(%

Πy%
( +% 5 ) # #

t z!0 + u
# / 1 1 5, 3 / 5,+ 4&

tt {, + 7 %"
/" < " & / * 3! > ,

t | % ("
+ 1 + 1 ¤ 21 ! ( > ,

30
0 % ‰3 o % )p

t 9( )
% ¨ + Ÿ "

1"
-!+ u, @ , $

$ & " $ ? 9(
,3 !0 $" , ( ) 5 ! , $7

• v 1
1 + , # ' 21 &=

} # #. +(€
/ 7 # ! , , + 4&

„ - ¬ , #%)'
#%) -

• w 0
# 6 / 1 # ' & #

T x. " /
•( +/•( , +(%2

Πy + 1 (+ 4
8 ,8 ƒ 8 €8 + € y 0 &; /" +/1 % "
+(6 , 21 ! + 21

t z2. %
z . ?

tt { € " z7
-5 ; 1 + . $ ! ) ,

t | 1
- + 2+ " 5, # + 4 )

t 21, zu
21 21 2 2 ? % " / 5, + 4&

t• 7 %"
2 %,™ @ " 7 ,

31
+ 1 5 o|
o| % )p
)p

t ; ' 1 + €
; 5 ; / 1 5,+ 4& 3% + € )

% + u , ( ' / .
%6 9 +( . $ 1 7 , /

w # 2 7
%2( % +(%" , ? % &! ,

• - ¬ -u , +
- &; + 7 %; / , $ * z!

} x 4 ƒ 5,
+( " " 1 ! 1 5, +(%" 4 & 4 + 2 1 ³ ; &
) " )

„ y% 0 +(€ 9 +(€
9 (+% &' . x2 6 +(€% 3 % /2+(%" &9
+(€%

• 21 ) : 21 $"
1 1 & % + , + 3 5 " #1 ) & / ) &
% / $ ) 4

T ‰, , +(€;
‰ 6 %21 +(€ 6 , %

Π" {3; %
" 5, 1 / * 9 +( 1 , +(" 9 ()

t 5 +( " 5 $"
5 % +( " ¨ 1' ´ % ,

tt % 2 ( 15 + %6 $"
+ 21 % z 9 ( 15 %" +1,' % ,

t µ % - ,
9( 1% +(% $ ! / €5 1 2+ 4&

32
• # /@ o#
o# / 3 )p
)p

… { + / *
z / * z + u, 3 " $ > ,

… z ; + " = +( "
% ! 21 ; @ % +( 2 & 9 +( " > ,

… +% / * 1
+ 2+1 % -‚ & %6 15, > ,

… •( 4 +(€ 3 =
@%9+(%" 4 +(€ / 0 + 4* " > ,

… 5
+(" $ = * 9 +(" > ,

… ! 01•+( " %
z ! ! ! 21 1 & >1 "
> ,

} + 21 2 o ¶ 3% p

t -u 1 $ 1
" % 2. + ( %) '* / ! 1 )

" 7 ( 1 + 7 "
7 %1! : 21 " 9 ( 1!0

+ ; (. ;
#%)' ?' ) +(%6 x2 ;

• 2 / 1 2 / 1 9 ( 0 2 / 1
- % . / %6 " 2 " /" ,

} 1' z ( 0
1 & % #%)5 / %" $ ( 0 )™ 1 & %
) - )

„ ) 7 +(= 1
() % ( 1!08 /@ % ( / , "

• +(" ) 7 +(u = & = "


) * 9 ( 1!08 : 21 ;4& #1 ) & "

33
T z / 7 + % )
$ / & ) @?
/" ) & + + )0 / 0 z / & $ ! 8 ,
š %! & 3 7 · . + /" ) &
+ )0 / 0 & )5, + % + ,

Œ < 1 7 ƒ) )
/@) ( " ) + 4&
ƒ ) & < . + )0 / 0 + 6 , @ 6 4&
( . ) w 1 " $ ƒ ) & + )0 / 0
& 6 /@3 6 $

„ 14 o 4* )p
)p

t -u + "
2 1 # otp
-u , 4 -" ¸ ¸ - 1 -u 3! % + 3 1
, " # ' & 3! % + $%= 1,

21 % %+ + " 1
/21 4 + 7 ) - o p
/ " 21 z ) ¤ % 1 3 &= $ 1
= 3 "8 ) 21 " % 21

" $ 3 ()5 )
% $ $ o•p
!0 + .!0 21 '& 3 &! + 5 / 1 ) *
-! , -‚ 6 , $"

• +(%2 % +(€ ) + %) ( 1%)


+(%2 % +(€ ) o „p
+(€ 2 % +(%" & 9 +(€% " + % ) +(€ 2
% +(%" & 9 +(€% ) (1 % )

} , ( " , 1
/@ 1 o •p
" 21 " " $ 1 21 , 1 21
+(% ' ' !

„ u . + & $ 9+( " /


$u $% 1, 1 o }p
+ 1 8 (8 8 •+( " % / $" " +(€ 1
+(%" & /2 % - !

34
• % ,4 ? = ? 1;
+ € ,4 ! o} p
# " 7 3% 1+/1 % " / . ? 1 8 6 4&
+ € () , !

T 7 %, #% )/ Ž " )
- 0 " ) # 0 oT p
7 % " / 5,+ 4 1 ) 4 #% 4& ) 4 0
$" # 0 + . " ) ! #
! 1,

Π$ % #& $ >1"
% ! € )5 2. ot p
/ $ % +( 2 4 $ , 2 1! % " @ %
x2 , +( 2 & " : , $ , %! 1 ,
2 z!

t 2+(€ / 1 ( 1+
® ! + , ot p
z ) 5 / " +(€ # (1 $ 5 6 %
€5 " , $‚' ' + !

tt / 1 1! , / 1 . / 1" ,
1 1! , / . ot Tp
z ) / 9 +(€; # % 1! , /" " ) +(€; 21
# 15, , /" ,

t % % / "
( ! ) +( " u ! ot •p
- % & 6 / % & ‚ .
% & " 21 +( " ! ( , ! /

t / 1 /"+ u @+% u
- . $ ot Tp
/ $ /" ? $ ™ @% /
-!+ u , , +

t• ? = /
$ ? )! + . " ot}tp
+ 3 7 " = 1 /
! ) &! + . , " ( 15

t} @% @% % " @%
@% •(! o p
@%9+(%" 4 @ % & % # % $ 1
"8 +/ !0 •: 36 @= +(€ 2 •(

35
t„ 1 0 +7 . Ž )
1 1 / . o „p
z , 1 %9 ( )5, $ - =+ ) 4 , 1% " 1)
0 u 3 % 9 ( 15, & = $" %" , 1% "
v " /" ,

t• #4& " + €% + u # )
#4& , +& " #& o Υp
z ) ( ( ! + €% " " / 5, + "8 )
# " ! )

tT 2 ( 1 2 21
/2 2 o Œtp
2 5 < " & 21 1 2 ™ ‚ . 21 1 21
" 5 3 / 5,+ 4&

tΠ %) - ) 2 1 )
0  %) " ) o Πp
21 ) 4 ¬ 4& ) 4 - 9 +( " ; % ) 4 " ) 4
" $ ! , 0 4 - ! 1,

+ ¤ . 2 5 )
21 ¤ . 1' o Œ„p
-5 &' 1 5 &' /@) 2 %" w .
, -5 &' " 2 1 5 &' 1' &

t z 21 " z 2
-u ; x ! 0 , o ŒTp
z 1! " z ) 2. + 4* /" 1 ' + )5, >3 %
xu 1 * , ! $

3" u 9+(" " z 2


" 2 1 % o• p
z ) 7 ' $" +(" " % ™ 21! + 4 4
+(" ! ,

+(" ,4 +(" • +( 9+(" 9+("


+(" ,4 -" o•ttp
z ) % 5 +(" = * 4 ( 15 +(" +( 7 + .
1 '9+(" ‚ 1 '9 +(" 219 +(" = & 9 ( 15
! 1,

• -!+ 4 % )% ) € !+ 4
+ €!+ 4 1' o• p
-5 ! + & ! 21 % ) % ) -! 3 -! 3 +%" +( 6 2 1
2.4 -, # - 1 %9 +(€ , 1'

36
} ) ? - )
¤ . + o• }p
z 21 2 " -9( % 7
3 + 4& % ? +/ !0 6 4& " )
7 5,

„ - , ™ , 5
- ¬ - , $u o•„•p
/ €5 z +(% 2+ 4& ™ + =
€5, + 4& - , 21

• + 4& % )/@ 5 )
#4& %, #%)' o}Œ}p
@ &' 5 3 ) & 4 4 /@* !
) * % w &' 3 ) * % ( 1!0 4 #%

T %2( % %21
$ 0 o„t„p
%2( z 9 +(" ! + 9+(€; ™ %2( $"
. %" 4&

Œ - % - % = -€, - % )
% ! + 1 o„„„p
z +(% 9 +(€% - ¬ 1 ) 4 #. ; % ) & $ 5 "
- % 2 19 +(€, 3 3;

# $7 5 =
$ & / 0 o•TTp
# % /u ' , z % 1% " # %
$u , ! , . / , 5
{ 3 9+( . ! /

• ƒ, œ o|
o| % )p
)p

t / 1 z 2 9 +(€ 5/ 1
- . =+ + … / .
& & )+ = * /@
% "

+ % , 3% " # @ % " o#9( % 6 4&


$& /@ "p ! . /2 % z # +(€ "
( 15 # % +(€ )

37
% 1 + +1
' … %"
{ @ #. @ &'
3 % = +

+ , € " { 1 (. @ 4 { 3 + 3 8 2 1!
3 - " + % @ 4 ; =
! . % ! , % 1% , 1 21 + .
8 + " 2 % > , " , 5, (

T " 9 +(€;4 4

t " ) 21 )
&! * &!

) )
&

" ) )
&

% ) ! )
+ %

/" ) + " )
/ / 1 /

/ ) * : ) *
/ =+ /

21 )8 " ) - 1 . $" " -" ) $ 1


$ 1
# )5 ) * )p # ) * o
o )p
. 3 1 & + 1 & $ 1
;4& )8 %21 ) - 1 . $" " -" )
2 1 5 4 $ 1
) * % ) * . " -" )
1 1 1 & $ 1
/" )8 + ) - 1 . " ) / / %" / .
4 0 $ 1
)8 ) - 1 . $" " -" ) /" 1
% & $ 1

38
(" @ ; %
@: + 16 @=o p$& 6
ƒ: 1 + € ; 1
v( -5 $ %3 /@7

21 21 @ % $ ( , $ &! , ' 8 &


# (5 * & )9( %& ! , ' 8 + 2. # 6
$ &! , ' 8 $& " # 2 9 : % 7= &
, ' 8 ) & 6 4& #1 •( 4 @=
& )9( % ' & " , - 5 % %
$ 1 ! = & /7

z& % &%
w #% # ; € $ ; €
% - , - 1 >
/ 1 % - +( " ? ,

$ 1 % ' / ' 21 ' + & 9( ' # '


5 # " # 1; ' -= /@ 1 / 15,4& ™
# )5 ) * #4& ' / ) * $" '
&= / ( * 1 / 8 - , - 1 +( % )
! " $. % " $ 1% 21 ) 4 # 3 9 +(€;
$ 1 %! 21 ! 0 ? 2 9 +( 2 & % ,

Π/" 7 oo|
| % ))pp

t " • +( "
7 5, + ! … (
-" ) 4& € x? 1!05 @% €
/" ) + " /

z , 2 •( % +( ' +(€ " + & +


1 7 / 5, ! $ {3! $ = & " #4&
- 1 7 9+( "6 & xu 1! 6
+ )5, 2 & 0+
+ " &= / $‚' % €5, #
' •( +( ' +(€ " 7 = * & / 8
' +( ' +(€% ™ 9 +( ' x2 ! +
+ 4&

39
t /@ +/1 & o : 4pp
Š 4

+ € ) ( / ) ,•( )
-‚+ ) @ ; 2+ 4& ) … +(‚
; ) !0= + 4& )
% )

z ) / 3 +(% '. + 21 $ !
9+(%" 3 '.
# " / %; ( %; ¤ ;
+ 1) 9 +(€; @= ; , % 2 1;
" , 2. ; ¤ 2. ; , 9+(% ¤ 1
$ ! ) +(% " + 21 % % #. % - + z ) .
- ; )

tt / 3% )

/" ) - / +
" ) - + &"
+/"6 # ; 8 /@) µ ;
0" ? š 2 #

/" ) - z / / , 0 #1 3 ! 7 % )8
) /" $" 3 % 21= 1 &! 1
>1 > , 2 1 % , + 4&
x+ "8 +/"6 # 1% # /@ µ 1%
#4& , ( 1!0!+ 21 > " #4& 01 $ ? 1%
#4& , z % 21= 1 &! + , > ,

t / + 1 o›
o› !r ( : Š 4p
4p

= 1 @) '4& ) & )5, 1) «#


+ = 1 @) 2 ) u % ) … = 4
1% & /@ , "
/ 1% & /@ .

(5 % &= /@ + 4& / % "8 / .


# $ &! , "8 ) , ! +
" 1 / , ! + / , /@ )
% )8 / " 1) / , )

40
$ + 78 # + )8 $ & 8 0 + )8 7+ 7

t $ + 7

t = $= … ( $ = &" œ+ )9( % $"


+ … ( 1!0 œ #%)' œ
1 … u + 1 /
• "6 6 … $ ' 6 œ -!+ u , œ -" / 6
} . $ . … -5 6
„ " " … / œ > ,
• … # ;
T 5 … + 3'
Œ $ , … : , œ ? ' ,%
t # … ( ! 2 1 œ ,
tt -6 0 6 … ' + 5, œ -6 0 + ; 3 %
t … 4& 2 * / 15, ( $"
ž
t " 4 … " 1 ' œ 3 !0
t• 1 / 1 … x2. + 4& 5 , ,
t} : 2. 2. … / ! œ : 21 6
t„ ; (; … ; 75 ;
t• / @ … /" , + ,
tT 7 7 … + )5, 21! / 1
tŒ 0 u … @) œ0 ? œ 0
4& … ( 21 / !

# + )

t " $ + u … , " # "


$ 1 € … 21" + & ! " 15 "
- ; š ; … -! , ; )9(
+ 3 "
• @ … z +(€ ! ' "
} 1 & … -" 6 1 %! 8
# ! z 1
„ ( " -u , … " 7% " 5 ! ,
• ‰ % … , /@= "
T (21 " )5 +(5 … ?5 $ 6 #%)5 )
. )
Œ : " ) % 0 … /" " /3
@% #4&
t … ! % œ ()5 $ "

41
tt % % €5 , … 3% ,
+(€ "
t % %" ! 0 … z + 4 ( ,
3% œ !0 x2 ,
#.

$ &

t ( ( … /@) { { (
- † - @3 01 $ 21 " /@)
( ( + { 3 %,

… € 9 ( z
- † $ &% / 9: %
+ 9 ( 4

… 5, ( "
- † ( +/ 3 * 4 + $3 5,
u5 ,

• … % z ; >3 % +(%"
- † 1 % + . { (
: ) 4

} & & … z 1 ' : .: .! '


+(€ "
- † " @ & & &+ 3 ,
+ + (% )5 4

„ /1/1 … ( " " 3 { (


- † $ @, + $ 8 2 &
/1/1+
/1/1 3 , + %

• … 9( "8 +(% " z ) %


+ &! , "
- † ) % 5, % ( "
+ $ 1 )

T … . % - , { , " , / ! ,
- † " + {3 8
& ) 7

Œ … ( , z& ) "
- † $ ' & %" " @ 4 ,
+ 3 5

42
t … )'8 /
- † / / , = 4 +
=

tt … (% " 7 "
- † ; &' ! 3! (. +
7

t … % $u , -u
{ (
- † 3! ! + , 4 + "
/ % 2 $u ,9 +( 1 )

t 6 6 … (. (. 4 z 1 + . , , #
z
- † 6 6! -u ! % 6 6 { ( %
75 u % / . %,

t• ( ( … ( 1 !0 "
- † ! 3 % & 5 &
-!+ u , ( ( + - 5, u )

t} … +(5/ 1 z& œ + u 5, - "


- † z& "/@) +
( %& ,

t„ & & … >(9 +(€; z&


- † % ) = 5 + 4& ! = 4 & &+

t• & @) & @) … ( % " 3 , x2 z


- † %9 ( % " & @) & @) - .
3 , % 1 @

tT & ) & ) … " + )9( % € u 1


- † - ) ,! ›% ! & ) & ) - . 15 )
5

• 0 + )

t ( … z +(% ( ! 9 +(€,
4& $ 1 " … &' " +( 7 "
4& " … z 1 ! >. "
• ! … ( 21
} 7 ) " … z 1 9 ( "
„ 1! " … z % 5 ? 9 +(€ "
• #9( &) " … + ? 9( "

43
T - ! ) ! 4 & … :% 9 (5 " 1)
+( " 1 3 +%" / ! ) œ -& ! 1)
(! >3 % )
Œ x 9 : € … / 1 ! % 1' œ
z "
t z ) " … ! ) " œ - )+ 4* " œ
- ) ,! "
tt z2 1 " / 21" … ! 3% / 21" œ 3 $ "
t { € … -" 2 1; -" -& 9
+( " 1 $%"0 œ #& 1 + 3
/ )
t = " … #. š¬ "
t• € + " … x 21 !0 "
t} ¬ , … u ,
t„ /@ " … 1 % 5, ! ,!
€ " œ /u ' "
t• š: " … x2 , " œ ! + "
tT , 3 " … z % " , , 1 %! 21 u !
3 , 1 "
tŒ , , " … ( ) % ! + € +( "6 "
2. & … u ‰ 76 ! " $ ! , - ;
1% œ 5 # $"
/ )
t 4* @ … 2 z ) " , z .
= ! 3 … 3 œ 21 + 9 (1,
+
u' " … # +(€ 5, " , + .! 5,
+ 4* "
• > " … / 1 . "
} + " … / " # +(€ "
„ ; &' € … 21 " , . $ 7 %
• +( ( € " … # " œ$ = " œ$ ( "
T 3 7 " … x , >1 ) "
Œ - " … ? % " /" / "
" … "
t u " … #1 , 3 " œz 1 21 6
"
& " … . %" , ! " œ ' " œ
: %9( 5 % 1 21 ) x2.
/ "
4 + " … z +(% " v 4& , %
$ "
• / /@* " … 0 @1 ! : " œ % 1 !
: "
} ! " 3 " … @ 2 + , / 1 .+
/ 0 "
„ … œ = "
• %" + 0 … $" œ 1 z .
44
T u ƒ9: … u %2( ; œ @
Œ $ 1 " … % +(€ " œ @ "
• + * , = " … 3 9 ( 1! 9 +(€ "

} 7+ 7

t 7 " + ;
z % # ) ) € 9 +( " 6
3

u 4 & " 3
z‚+ 3 % 2 1! + 2. + 4& %2( +(€%

1' % ( 0
1 & & ! 2. )

• / " 1
/" / / ( % " # +(€ +
1%

} ! 0
( " / $7 z +(€; - % 1

„ 7 1% "
/ v +(% &' & / €5 1 9+(% "
v

• 21 z " (21 z "


z ( % " $ + ‚ . +(%" & " v " - % ;
+(‚ +(€, 3 3% ,

T $& = . % 1% ,
$& % ) - ! 21 ; ! " z +(% " , 5, $1=
)

Π$& " ( % " -u ,


$& " 2 ! " ( %" + 1 ! -u ,
7% ! ! " /

t #! #4& & ' /


# +(€ / 1 % / #% 4& 1 > ,

tt w >3 ?
/ u $ , & 7 7 = * x2 ) &
$ 5, 7
45
t -€ $ /
21 2 ) #4& , 21 +/ 5,
+ 4 " % "

t y5 " &% , y " &; ¥


- ; $& % " -& ' 5, 2. + 4& ™ , %"
‚ . +(€% $% ,

t• z2. %
z z ) , + 4& , 0 5, ) z . ?
/ %

t} z . " # ?'
-" z 1 5, z +(%" " /" ?'
;

t„ ' & / ) ! )
$ 1 / 7 ) - . , % ! )

t• ! ) " "6 ;
-! 3 ! 3 + - , >1 "
-& " $ = )

tT 2.4& ¤ 21 + 4
€! ! % 8 ‰ ?/ ( $
3% 9 ( , + 4&

tΠ( (@ &
x2 ( 9 +( ' +(€, ( , ?5 " ( 1!01
7

( ! 7 +(5 u / ! 7
- ; 1% ! % 2( +(€, 5 " " / "
+ 1 3;

t (. 3! + ?
(. 9 (. 9 ( ,! + 7

(. , 0 " # '
%21 " , 2 , - / / + *
& %" / # '

( . ,& + + 4&
( . 9 ( . 9 () 1 z 1 / & " & ! +

46
• : ) & % ¤ "
21" + $%= ; + )5, #2( w
w 3 "8 Ž, , 21 6 w ! ,

} : :
/ ¤ € % ! 3 " / % 1 / 7

„ : , ( %
/ # " / $ 5 " / , - = * 9 +(%" 3
+ , % 9 ( 1! 9 +(€, 3 3;

• ! ,
z , 7 " : 21 #1 ()5,
? ( 15 ?

T @3 >) )! ¥
/ / +(€ / @ +(€% > ,

Π/ % 21 6 ,! 1
?5 $ 6 #%)5 ) . )

/7 + % " + ;
z + & " , z 8 ,
$" , + &!

t / %21 ? 1 21 +("
# " / ? ? %" z +
1

1 % ( 1 ,
21! " + . ; z +(% 9 +(€ " 9+(%" ( 1!
3 '.

0
1 &% $ ! 21" ?

• # " ) #
z +(% 9 +(€, 3 3; - '. + " 9
+(€; 7 * ! 1

} @ •: /@9(" 7 ¥
z 1! 21 / 1 5,4& z ! 21 6 &
% 2( % 3% "

„ %2( ; % ) $ ? 9( % % )
-5 + +(% 6 %2( % v ) 9+(% " + 21
, #.
47
• !
z % " v " $ % " -‚ & ' 4 x2 6
5, = " + )5, +(€, 3

T " ! 0"6 ;
1 ( 21 " 2 ! + &; + z % 9
( , + 4

Π&; %) &% + ;
z 75 (. % -! 3 +(%" 1 +
2 " -! 3 &= - w , 1%

• + 4&
? % " -9( ; / 3 & 2+ " - )
, = & % $ ) & % )

48
2 4 < 2 3 %"

t 7 !0 ) u 8 otŒŒ p / ² " 3 # o-u p8 ( ( 5


< 2 !0 7 8 +( ~ t T

( 8 o p 14 + & ' 8 ( ( 5 < 2 !0 7 8


+( …tT

( @8 otŒTŒp 14 + & ' 8 ! 8 +( …t•

• $ = 4 & 8 otŒŒŒp -&


14 - &% # 8 7 %! )‘ 8 +( …
t•

} 5 ( ( 8 o p /@ < " 1+/19( …ƒ # ; 8 $5,


!& “ ‘ 8 +( …t•

„ / % ( D I 8 otŒ„ p 1< 2 + ,8
, ‘8 š)

• 5 ) 8 o p /" ? -u ¥8 / % 8 +( …t T

T 7 !0 ) u 8 otŒT•p / 8 ( ( 5 < 2 !0 7 8 +(
~ t T

Œ 6: ( 8 otŒŒ„p 7+ 7 & $ : 8 4 + & %@ 8


š)

t ( %) u 8 otŒŒ•p 2 ? 0 + ) 8 + 7 9(
& 1 & 8 +( …•t

tt ( %) u8 o p ? + 7 $ $ % 7 "8 ,
3 < " =
( %) % 2( "¹ 8 0 + ) •

t ( %) u 8 otŒŒ„p $ $ % & ' 8 – ( %) %2(


"¹ 8 š)

49