Anda di halaman 1dari 58

TINGKAT 16 AUDITORIUM PDRM

MENARA 2,
IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN

26 FEBRUAR1 2015

KRITERIA PENILAIAN KPI HRMIS


TAHUN 2015

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

10

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN
ARAHAN PIHAK KDN SUPAYA
SEMUA AGENSI
DIBAWAHNYA MENYIAPKAN
SKT DAN DISAHKAN
SEBELUM/PADA
31 MAC 2015

PENGENALAN
SKT adalah elemen penting dalam sistem
penilaian prestasi perkhidmatan awam
Aktiviti penting proses sediaan SKT:
1.Perancangan Tahunan Jabatan
2.Penetapan Rancangan Kerja
Bahagian/Unit/Cawangan
3.Penetapan SKT + Penilaian Prestasi
4.Kajian Semula Pertengahan Tahun
5.Penilaian Pencapaian Kerja

Memberi panduan dan penjelasan


mengenai proses dan kaedah penyediaan
SKT bagi setiap pegawai dan anggota polis
dan penjawat awam

TAFSIRAN
Terma

Maksud

Pegawai Penilai

Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan


Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Organisasi

Kemeterian / Agensi

Perancangan Tahunan

Perancangan tahunan diperingkat


Organisasi

Perancangan Kerja Tahunan

Rancangan tindakan kerja


tahunan yang perlu dilaksanakan

Aktiviti / Projek

Aktiviti utama yang hendak


dilaksanakan

Petunjuk / Prestasi

Kuantiti, kualiti, masa dan kos


atau kombinasi

14

PENGURUSAN
PRESTASI

15

DASAR PENGURUSAN
PRESTASI

16

DASAR PENGURUSAN
PRESTASI

17

DASAR PENGURUSAN
PRESTASI

18

DASAR PENGURUSAN
PRESTASI

19

DASAR PENGURUSAN
PRESTASI

20

DASAR PENGURUSAN
PRESTASI
PRINSIP ASAS & TUJUAN
PENILAIAN

21

DASAR PENGURUSAN
PRESTASI
PRINSIP ASAS & TUJUAN
PENILAIAN

KEPENTINGAN SKT
22

Sasaran Kerja Tahunan (SKT) penting dalam


membantu Pegawai Penilai menilai hasil kerja PYD
SKT memberi gambaran sebenar tahap pencapaian
prestasi kerja PYD
Penyediaan SKT yang teratur membolehkan
penilaian prestasi pegawai dapat dilaksanakan
dengan objektif, adil dan telus
Performance contract yang dipersetujui
bersama antara PYD dengan Pegawai Penilai

23

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

24

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

25

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

ELEMEN ELEMEN SISTEM


PENGURUSAN PRESTASI
Perancangan Prestasi
Perancangan Strategi
Rancangan Tindakan Kerja
Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan
Petunjuk Prestasi
Tingkahlaku
Menterjemahkan perancangan strategi organisasi
kepada rancangan tindakan kerja bagi setiap
anggota melalui penetapan SKT

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PYD

JUSA perancangan, penggubalan dan penilaian


dasar dan strategi serta penyelarasan dan penilaian
pelaksanaan program
Gred Khas kepakaran menerajui penyelidikan,
penemuan dan aplikasi dalam bidang kepakaran
masing-masing

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PYD

P&P perancangan, pelaksanaan, pengesanan dan


penilaian projek serta membantu penggubalan dasar
awam
Kumpulan Sokongan penyeliaan, penguatkuasaan
dan operasi

PERINGKAT KEUTAMAAN SASARAN KERJA MENGIKUT


KUMPULAN PERKHIDMATAN
29

SASARAN PENYELESAIAN
MASALAH/INOVATIF & SASARAN
UNIT/BAHAGIAN/JABATAN
JUS
SAC
A
SUPT/ACP
N48/52/
INSP/ASP/DSP
N41/44/46
SJN/SM/
SI
N22/26/27/32/38
KONST/L/KPL/K
PL
N17
KONST/S
N1

KUMPULAN
PENGURUSAN
TERTINGGI
KUMPULAN
PENGURUSAN &
PROFESIONAL

KUMPULAN
PELAKSANA

SASARAN RUTIN
& SASARAN

PETUNJUK PRESTASI
Petunjuk prestasi merujuk kepada kuantiti, kualiti,
masa dan kos. Setiap aktiviti/ projek sekurangkurangnya mempunyai satu petunjuk prestasi
S. M. A. R. T
S - Specific
M - Measureable
A - Achieveable
R - Realistic
T - Timebound

ASAS PENETAPAN SKT


Perbincangan antara PYD dengan PPP setelah ambil
kira Perancangan Tahunan Jabatan dan Rancangan
Kerja Bahagian / Cawangan / Unit
Aktiviti / projek yang boleh diukur sama ada dari segi
kuantiti, kualiti, masa dan kos
Berasaskan peranan dan bidang tugas jawatan PYD
Realistik dan boleh dicapai setelah ambil kira
pengetahuan dan kemahiran PYD dan sumber yang
ada di bawah kawalannya

SASARAN KERJA TAHUNAN

Bil.

Ringkasan Aktiviti / Projek


(Senaraikan aktiviti / projek)

Aktiviti/Projek yang
hendak dilaksanakan pada
tahun penilaian

Petunjuk Prestasi
( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

Key Performance Indicators


(KPI) Bagi setiap aktiviti/projek

Range minimum dan maksimum


yang perlu dicapai

PROSES PENYEDIAAN
SASARAN KERJA
TAHUNAN

PERINGKAT 1:
PERANCANGAN TAHUNAN
JABATAN

Berlandaskan kepada perancangan


strategik organisasi berdasarkan kepada:
1.Visi
2.Misi
3.Objektif
4.Strategi pelaksanaan
Dibuat pada bulan Januari awal tahun

PERINGKAT 2:
RANCANGAN KERJA
ORGANISASI
Dinyatakan semua program, aktiviti dan

tindakan kerja perlu dinyatakan dengan jelas


selaras dengan Peringkat 1
Ketua Jabatan perlu diambilkira keupayaan
Jabatan termasuk:
1.Sumber manusia
2.Kewangan
3.Masa
4.Peralatan

PERINGKAT 3:
SKT + PETUNJUK PRESTASI
3.1
3.2
3.3
3.4

PENETUAN AKTIVITI / PROJEK


PETUNJUK PRESTASI (KPI)
ASAS PENETAPAN SKT
PENYEDIAAN SKT

Senaraikan semua
aktiviti yang perlu
PERINGKAT 3:
dilaksanakan
berdasarkan Peringkat
SKT +
2
PETUNJUK
Aktiviti perlu
bersesuaian dengan
1.
PENETUAN
AKTIVITI
/
PRESTASI
peranan kumpulan
PROJEK
perkhidmatan:
2. PETUNJUK PRESTASI (KPI)
1.Kump JUSA
3. ASAS PENETAPAN SKT
2.Kump Tertinggi
4. PENYEDIAAN SKT
3.Kump P&P
4.Kump Sokongan
KUMPULAN
SOKONGAN
tertumpu kepada

PERINGKAT 3:
SKT +
PETUNJUK
1.
PENETUAN AKTIVITI /
PRESTASI
PROJEK
2. PETUNJUK PRESTASI
(KPI)
3. ASAS PENETAPAN SKT
4. PENYEDIAAN SKT

Merujuk kepada 4
elemen utama iaitu
Setiap aktiviti perlu
mempunyai sekurangkurangnya SATU
petunjuk prestasi
Antara KPI yang boleh
digunakan:
1.Bilangan
2.Tempoh atas sasaran
masa
3.Jumlah ks sesuatu
aktiviti
4.Peratus
5.Purata

Perbincangan antara
PYD dengan PPP
PERINGKAT 3:
berdasarkan kepada
Peringkat 1 & 2
SKT +
Aktiviti yang boleh
PETUNJUK
diukur dari segi
kuantiti, kualiti, masa
1.
PENETUAN AKTIVITI /
PRESTASI
dan kos
PROJEK
2. PETUNJUK PRESTASI (KPI) Berasaskan kepada
peranan
dan
bidang
3. ASAS PENETAPAN SKT
tugas PYD
4. PENYEDIAAN SKT
Realistik dan boleh
dicapai PYD:
1.Pengetahuan
2.Kemahiran
3.Sumber di bawah

PERINGKAT 3:
SKT +
PETUNJUK
1.
PENETUAN AKTIVITI /
PRESTASI
PROJEK
2. PETUNJUK PRESTASI (KPI)
3. ASAS PENETAPAN SKT
4. PENYEDIAAN SKT

SKT perlu disediakan


selewat-lewatnya
akhir bulan Januari
setiap tahun
PYD dan PPP perlu
mengisi keterangan
dengan jelas
Menurunkan tanda
tangan
HRMIS
- SKT diisi oleh PYD
dan dihantar untuk
pengesahan PPP

PERINGKAT 4 [A]:
PELAKSANAAN KERJA DAN
PENGESAHAN

Setiap SKT yang ditetapkan perlu dipantau


pelaksanaanya oleh PPP dan PPK
Supaya setiap pelaksanaan mengikut jadual
Bagaimana cara pemantauan dibuat:
1.Mesyuarat pagi
2.Mesyuarat mingguan
3.Mesyuarat bulanan

PERINGKAT 4[B]:
KAJIAN SEMULA PERTENGAHAN
TAHUN
SKT akan dikaji semula pada pertengahan tahun
untuk melihat potensi kemajuan pelaksanaannya
SKT yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak
realistik (atas sebab-sebab tertentu) boleh
diubah suai selepas berbincang antara PYD dan
PPP
Aktiviti yang ditambah / digugurkan perlu
dikenalpasti dan dicatit dalam SKT

PERINGKAT 5:
PENILAIAN PENCAPAIAN KERJA
PYD perlu menyediakan laporan / ulasan
mengenai pencapaian kerja dibandingkan
denga SKT yang ditetapkan
PPP seterusnya akan menyediakan
laporan mengenai pencapaian PYD

ALIRAN PUSINGAN PROSES PENGURUSAN PENILAIAN


PRESTASI

CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAN


SASARAN KERJA TAHUNAN
PERANAN

PROSES

JANGKA MASA

FUNGSI

(1) Perancangan Tahunan Organisasi


Ketua jabatan /
Pegawai kanan

- Berasaskan dasar
dan
rancangan negara

Disember/
Januari

Menentukan strategi dan


jenis program, projek dan
aktiviti
tahunan
organisasi
/
agensi
berasaskan
dasar
dan
rancangan negara serta
sumber
kewangan,
keanggotaan, maklumat
dan
peralatan
yang
diperuntukan

(2) Penetapan Rancangan Kerja


Jabatan / Bahagian / Cawangan / Unit
Ketua
Jabatan / Bahagian /
Cawangan / Unit

- Berasaskan Projek
dan
Aktiviti Organisasi /
Agensi
- Berasakan sunber
kewangan., bilangan
anggota, maklumat
dan

Disember/
Januari

Mengagih
tugas
dan
tanggungjawab
pelaksanaan
program.
Projek dan aktiviti serta
menentukan
rajncangan
kerja Jabatan / Bahagian /
Cawangan
/
unit
berasaskan sumber yang
diperuntukan

PERANAN

PROSES

JANGKAMASA

FUNGSI

(3) Penetapan Sasaran Kerja dan


Petunjuk Prestasi Pegawai yang Dinilai
Pegawai Penilai
Pertama dan
Pegawai Penilai Kedua

- Penentuan Sasaran
Kerja
Tahunan dan
Pengisian
dalam Modul SKT
HRMIS

Januari

- Penetapan Petunjuk
Prestasi

Menetapan Sasaran Kerja


Tahunan termasuk jenis
projek,
aktiviti
dan
jangkamasa siap serta
petunjuk
prestasi
mengikut
jenis
kerja
berasaskan
kuantiti,
kualiti, kos dan masa

(4) Pelaksanaan Kerja dan


Pengesanan
Pegawai Yang
Dinilai

Januari -Jun

Merealisasikan
program,
projek
dan
aktiviti
berdasarkan sasaran yang
ditetapkan
dengan
mengguna sumber yang
ada

(5) Kajian Semula Pertengahan


Tahun
Pegawai Penilai
Pertama dan

- Kajian Semula Melalui


Perbincangan

Jun -Julai

Mengkaji pencapaian kerja


sebenar
berbanding

PERANAN

PROSES

JANGKAMASA

FUNGSI

(6) Pelaksanaan Kerja dan


Pengesanan
Pegawai Yang
Dinilai

Julai - Disember

(7) Penilaian Pencapaian Kerja


Pegawai Yang
Dinilai Dan
Pegawai Penilai
Pertama

Pegawai Yang Dinilai


dan Pegawai Penilai
Pertama membuat
Ulasan Keseluruhan
Pencapaian Kerja

Disember
( Minggu kedua)

Merealisasikan
program,
projek
dan
aktiviti
berdasarkan sasaran yang
ditetapkan
dengan
mengguna sumber yang
ada

KETUA PENOLONG PENGARAH


PENGURUSAN
(MAKLUMAT SUMBER MANUSIA)
SAC
SEKTOR PENGURUSAN
MAKLUMAT SUMBER
MANUSIA
DSP

SEKTOR KOORDINASI
PENGURUSAN DAN
DASAR
SUP
T

LOW KIM PIEW

DATO' AISHAH BT MOHAMMAD


SEKTOR APLIKASI SISTEM
SUMBER MANUSIA
ACP

MOK KIN KOK

KHAIRULDIN BIN HJ
SAAD

SEKTOR REKOD PERSONEL


ACP

KUMARAN A/L
KARUPPNNAN

KOORDINASI PENGURUSAN /
PENTADBIRAN
DSP

SAARONI BIN HASSAN

KHIDMAT PENGURUSAN

DASAR / TRANSFORMASI

PENTADBIRAN

DSP

MOHD AFZANIZAM BIN


YAHAYA

ASP

KOSONG

M41

ASP

ANUAR BIN ABD FATTAH

INSP

W. MOHAMAD ALI B W.
MALEK

MUHAMMAD IRFAN B MD
ARIFF

INSP

NOR RESAH BT AB RASHID

N22

ZAHARAH BT ABD RAHMAN

INSP

INSP

KOSONG

N17

MARIAH BT SUKMAH

INSP

SJN

RAIHAN BT MOHD ZAIN

N17

SITI NORSATIRAH

KON
S

MOHAMAD MAZLI

KON
S

MOHD RAFIDIE BIN ZAKRI

N17

NUR SYAZWANI BT AMIR


RUSLI

MOHD KHAIRUDDIN B MAT


HUSIN
MOHD FARIQ MUSTAFFA
KAMAL

INSP

RAFIDAH BT. ANUAR

L/KPL

MOHAMAD SYAUFIQ B
HAMDAN

SASARAN KERJA TAHUNAN


SEKTOR KOODINASI PENGURUSAN DAN DASAR
50

SUPT. MOK KIN KOK


SEKTOR KOORDINASI
PENGURUSAN DAN DASAR

TUGAS UTAMA

G/
JABATAN PENGURUSAN

PERATUS MASA
DITUMPUKAN

*SENARAI TIDAK LEBIH DARI 5 TUGAS UTAMA

1. Membudayakan Penggunaan HRMIS


dalam semua fungsi PSM

40%

2 Meningkatkan keberkesanan program


peluasan
HRMIS

20%

3. Memperkasa agenda Transformasi PSM

40%

SUMBER DIBAWAH KAWALAN


51

SUMBER DIBAWAH KAWALAN


PYD dikehendaki menyatakan secara ringkas sumber
yang ada seperti peralatan maklumat bilangan anggota
dan peruntukan kewangan di bawah kawalannya
(a) Personel
1. Kumpulan Pengurusan dan Profesional - 11
2. Kumpulan Sokongan - 8
(b)

Peruntukan Kewangan
1. Belanjawan Mengurus - RM
2. Belanjawan Pembangunan - RM

(c)

Peralatan
1. Komputer -5
2.- Printer - 6

SASARAN KERJA TAHUNAN


52

Bi
l

AKTIVITI/PROJEK
/KETERANGAN

AKTIVITI/PREST
ASI
(kuantiti/masa/k
os)

SASARAN
KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi
(diisis pada
bulan julai)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun)

ULASAN

MEMBUDAYAKAN PENGGUNAAN HRMIS DALAM SEMUA FUNGSI PSM (40%)


1.

Memantapkan
penggunaan HRMIS.
1.1. Program latihan
kepada proces
owner
1.2 . Pemantauan
/audit
dan
penguatkuasaan
1.3. Menyediakan
Q&A
1.4. Promosi Hrmis
pada

Ruang ini akan di


isi oleh PPP dan
PPK
Kuantiti:
TOT Fasilitator 2
kali setahun
Kuantiti:
4 kali mengikut
zon
Kuantiti:
Sebulan sekali
Kuantiti:
4 kali setahun
Kuantiti:
4 kali setahun

Ruang ini akan di isi


oleh PPP dan PPK

Ruang ini
akan di isi
oleh PPP dan
PPK

CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI LATIH


Bi
l

53

AKTIVITI/PROJEK
/KETERANGAN

AKTIVITI/PREST
ASI
(kuantiti/masa/k
os)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun)

ULASAN

PENGURUSAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN


CAWANGAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (40%)
1.

Merancang ,
menyelaras,
melaksana dan
mengendali kursus
LDP modul /
submodul HRMIS bagi
kumpulan P & P dan
Sokongan

2.

Kuantiti:
6 kursus
Masa
Jan Disember

(kajian setengah
tahun
Kursus Induksi
bagi Pegawai
Baru 2 kali)

(100%)
4 Kali Kursus LDP
2 Kali Kursus
Induksi

Telah dapat
memenuhi
sasaran
sepenuhnya

6 Kursus
Jan Disember

Kualiti:
Menyediakan Pelan
Latihan Komprehensif
untuk kumpulan P &
P dan Sokongan

Mengikut
Standard yang
ditetapkan
Masa
Jan Disember

(TIADA)
Deraf Pelan telah
dibentang kepada
Jawatankuasa
Latihan telah
bersetuju dan
diperakui

(100%)
Siap sepenuhnya
untuk pelaksanaan

Telah dapat
memenuhi
sasaran
sepenuhnya

CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN KERANI REK


Bi
l

54

AKTIVITI/PROJEK
/KETERANGAN

AKTIVITI/PREST
ASI
(kuantiti/masa/k
os)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun)

PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN REKOD


CAWANGAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (40%)
1.

Mengurus fail-fail
HRMIS,
pembangunan,
ancceleris,
penyelenggaraan dan
fail mensyuarat
jawantankuasa kerja,
pelaksana dan
pemandu

2.

Kuantiti:
30 fail
Masa
Jan Disember
Kualiti:
Kesilapan sifar

Menaip surat surat


rasmi HRMIS,
panggilan
mesyuarat , bengkel
dan kursus.

Kuantiti
300 surat
Masa
Jan - Disember

30 fail
Jan Disember

ULASAN

CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN Pembantu A


Bi
l

55

AKTIVITI/PROJEK
/KETERANGAN

AKTIVITI/PREST
ASI
(kuantiti/masa/k
os)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun)

PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN REKOD


CAWANGAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (40%)
1.

2.

Menghantar dan
mengambil fail ke /
dari bilik pegawai

Kuantiti:

Mendapatkan fail
yang telah
dikenalpasti oleh
pembantu pentadbir
fail

Masa:

4 kali sehari

10 minit selepas
menerima arahan
Kualiti

3.
Menyimpan semua
fail yang telah selesai
tindakan di rak fail

Semua fail
disimpan
mengikut
susunan di rak fail

4.
Kualiti
Membuat salinan
dokumen

Mengikut arahan

4 kali sehari

ULASAN

CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN Pemandu


Bi
l

56

AKTIVITI/PROJEK
/KETERANGAN

AKTIVITI/PREST
ASI
(kuantiti/masa/k
os)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun)

PENGURUSAN KENDERAAN DAN KESELAMATAN


1.

Memeriksa kereta
supaya berada dalam
keadaan bersih, baik
dan selamat untuk
perjalanan

Kualiti:

Menghantar /
menjemput pegawai
atas urusan rasmi

Kualiti:

Mencatat rekod
perjalanan dalam
buku log

Kualiti

Menghantar kereta
untuk

Kualiti

Kereta dalam
keadaan bersih
dan selamat
digunakan

2.

3.

4.

Bertanggung
jawab , berhemah
dan sedia
menerima arahan

Merekod setiap
aktiviti yang
dikehendaki
dengan tepat

ULASAN

TIMELINE PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN

MENGUNCI
MASUK
MAKLUMAT SKT

1/1/- 31/3/2015

PENGESAHAN
SKT OLEH PPP

1/4/- 31/4/2015

PENILAIAN
SEMULA SKT

1/5/- 31/5/2015

PENGESAHAN
SKT YANG
DITAMBAH/GUGU
R

1/6/- 30/6/2015

Pencapai KPI akan dikira setelah Pegawai Penilai Pertama


mengesahkan SKT. Tarikh Pengesahan adalah antara 30 Jun
2015 . Penilaian Pencapaian Kerja Keseluruhan adalah minggu
kedua Disember 2015.

58

KPI HRMIS TAHUN 2015 JPA


/ KDN

Anda mungkin juga menyukai