Anda di halaman 1dari 184

KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Cetakan Pertama 2002
© Kementerian Pendidikan Malay sia 2002
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa
jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum,
Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan
Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum
Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah
/ Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.
ISBN 983 - 9229 - 78 - 8
1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc.
2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching
(Primary ) . I. Judul
372.860202

Dicetak oleh
Perniagaan Rita,
No 12 & 14, Jalan 12/10,
Taman Koperasi Polis,
68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Kata Pengantar
Pendahuluan
1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan

v
vii
ix
xi
1

2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

22

3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2

51

4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3

76

5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

109

6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5

135

7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6
dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

156

iii

iv .

MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. berketerampilan. masyarakat dan negara.

p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . p e mb el a j ar a n mas ter i .t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu.ba da n t er te nt u. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. mas y ar a ka t d an n e gar a . ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u . pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. ( Dr. me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i. p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . SHARIFAH MAIMUNAH BT. G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n. n i la i d a n a ma l a n. g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h .c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. Di s a mp i n g it u. da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . k e c er d as a n p e lb a ga i . K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n.KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix .

x .

Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. pengurusan. kerjaya. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Selain dokumen Sukatan Pelajaran. olahraga. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. pergerakan kreatif dan rekreasi. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. Interaksi yang kreatif dengan rakan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). bahan dan alat. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. gimnastik. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan.PENDAHULUAN Matlamat Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. 2. Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. xi . Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. 3. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.

xii .

dan persekitaran. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. alatan. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. xiii .Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. 2 dan 3.

xiv .

TAHUN PER. definisi. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv .Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN Kecergasan Kemahiran Kesukanan TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU TAH AP I/ TAHUN 2 3 4 6 5 5 5 5 - 6 5 5 5 5 - 5 4 4 5 5 - 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 30 10 10 2 2 2 2 84 30 10 10 2 2 2 2 84 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 14 6 10 2 1 2 1 1 60 TAH AP II/ *KEL. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 5 3 4 4 1 3 3 1 3 4 4 1 3 3 1 5 4 5 - 6 4 5 1 - 15 9 9 2 2 2 1 1 60 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 15 9 10 4 2 2 2 60 * KEL. PER.

dan 6. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 1 . Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. dan ketangkasan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. 4. 2. 3. imbangan. daya tahan otot. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. olahraga. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. murid dapat : 1. 5. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

(i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Perlakuan aktiviti. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. arahan dan bimbingan. 3 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Berjalan dan berlari 1000 meter.

(i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. x Perlakuan aktiviti. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Penyeliaan. 4 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. arahan dan bimbingan. x Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat.

x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Penyeliaan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. arahan dan bimbingan. x Disiplin murid. x Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. x Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. 5 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan.

Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. x Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. 6 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. x Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. x Kesesuaian pakaian. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e)

Ketangkasan

Ketangkasan bermaksud kebolehan
se seorang bergerak dengan pantas
sambil bertukar arah atau posisi.
(i) Cadangan Aktiviti:
x
Lari zig-zag sambil melantun
bola
x
Lari dan undur mengikut arahan
(ii) Kaedah latihan
x
Prinsip-prinsip latihan
x
Prosedur latihan
(iii) Faedah latihan
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
x
Latihan yang sistematik.
x
Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x
Kesesuaian pakaian.
x
Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x
Perlakuan aktiviti
x
Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :
Aras 1
x Melakukan langkah-langkah
ke selamatan dalam melaksanakan
aktiviti ketangkasan.
x Melakukan sekurang-kurangnya satu
aktiviti ketangkasan.
Aras 2
x Menyenaraikan sekurang-kurangnya
tiga aktiviti yang memerlukan tahap
ketangkasan yang tinggi.
Aras 3
x Menjelaskan kaedah dan faedah
latihan ketangkasan.
x Mengaitkan ketangkasan dengan
aktiviti-aktiviti harian dan sukan.
x Menilai ketangkasan melalui ujian
ketangkasan

x

Melakukan aktiviti ketangkasan secara
individu dan berkumpulan.

x

Membincangkan aspek-aspek
ke selamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti ketangkasan
secara berkumpulan.

x

Membincangkan faedah latihan
ketangkasan secara kumpulan.

x

Perbincangan tentang perkaitan
ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti
harian dan sukan.

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f)

Kelaj uan

Kelajuan bermaksud kebolehan
se seorang melakukan pergerakan
pantas dalam masa yang singkat.
(i) Cadangan Aktiviti:
x
Lari pecut 30 meter
x
Lari pecut 60 meter
(ii)
x
x

Kaedah latihan
Prinsip-prinsip latihan
Prosedur latihan

(iii ) Faedah latihan
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
x
Latihan yang sistematik.
x
Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x
Kesesuaian pakaian.
x
Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x
Perlakuan aktiviti.
x
Disiplin murid.

8

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :
Aras 1
x Menyatakan aspek-aspek keselamatan
yang perlu diambil kira dalam
melakukan aktiviti kelajuan.
x Melakukan sekurang-kurangnya dua
aktiviti kelajuan dengan betul dan
selamat.

x Melakukan aktiviti kelajuan secara
individu dan berkumpulan.

Aras 2
x Menyenaraikan sekurang-kurangnya
tiga aktiviti yang memerlukan tahap
kelajuan yang tinggi.

x Membincangkan kaedah dan faedah
latihan aktiviti kelajuan secara
berkumpulan.

Aras 3
x Menjelaskan kaedah dan faedah
latihan aktiviti kelajuan.
x Mengaitkan ketangkasan dengan
aktiviti-aktiviti harian dan sukan.
x Menilai kelajuan melalui ujian.

x Membincangkan aspek-aspek
ke selamatan yang perlu diambil kira
dalam aktiviti kelajuan secara
berkumpulan.

x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan
dengan aktiviti harian dan sukan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g)

Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat :

Untuk memperoleh faedah, setiap
program latihan perlu berlandaskan
beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

Aras 1
x Menyatakan sekurang-kurangnya dua
prinsip latihan.

(i)

Ansur maju

Aras 2
x Merancang jadual program kecergasan
diri.

(ii)

Tambah beban
x
x

Kekerapan
Masa

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan
secara berkumpulan.
x Menyediakan folio individu berkaitan
dengan prinsip-prinsip latihan.
x Melayari laman web berkaitan dengan
kecergasan fizikal.

Aras 3
x Membuat kesimpulan berkaitan dengan
kecergasan fizikal.

9

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Penyeliaan. x Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. x Perlakuan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. 10 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. . Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. arahan dan bimbingan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 11 . x Disiplin murid. x Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Penyeliaan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 12 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN .

x Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. x Melakukan acara lari pecut. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. arahan dan bimbingan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. mengikut undang-undang dan peraturan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Penyeliaan. 13 . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Olahraga Murid dapat : (a) Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b)

Padang

Murid dapat :

(i) Acara lontar peluru:
x Teknik pegangan peluru
x Fasa persediaan
- gaya berdiri
x Fasa lontaran
- sudut pelepasan
x Fasa ikut lajak
- pemindahan daya
x Peraturan dan UndangUndang

Aras 1
x Melakukan langkah-langkah
ke selamatan semasa melakukan acara
lontar peluru.
x Melakukan teknik lontar peluru dengan
betul dan selamat.
x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan.

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan:
x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti
x Disiplin murid.

14

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
ke salahan teknik lakuan dalam acara
lontar peluru.
x Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam acara lontar peluru.
Aras 3
x Menganalisis kedudukan badan yang
se suai bagi setiap fasa.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan teknik lontar peluru dengan
betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek
ke selamatan yang perlu diambil kira
dalam acara lontar peluru.

x

Menyediakan folio individu berkaitan
tentang acara lontar peluru.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan
teknik lakuan dalam acara lontar peluru.

x

Menamakan otot-otot utama yang
digunakan dalam acara lontar peluru.

x

Membincangkan undang-undang dan
peraturan acara lontar peluru.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3.

Pendidikan Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik
Gimnastik artistik menekankan
tiga aktiviti utama iaitu imbangan,
ketangkasan dan lombol. Strategi
pengajaran dan pembelajaran
adalah secara formal dan
terancang. Teknik dan gaya
pelaksanaan sesuatu kemahiran
pergerakan adalah khusus.
Pola Pergerakan:
(i) Pola 1
x Pendaratan
(ii) Pola 2
x Statik
(iii) Aspek-Aspek Keselamatan:
x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

16

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :
Aras 1
x Melakukan langkah-langkah
ke selamatan dalam melaksanakan
kemahiran pendaratan dan statik.
x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
kemahiran pendaratan.
x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
kemahiran statik.
Aras 2
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
teknik lakuan dalam kemahiran
pendaratan.
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
teknik lakuan dalam kemahiran statik.
Aras 3
x Menganalisis bentuk perlakuan
kemahiran pendaratan yang sempurna.
x Menganalisis bentuk perlakuan
kemahiran statik yang sempurna.

x

Melakukan kemahiran pendaratan dan
statik dengan teknik yang betul dan
selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek
ke selamatan yang perlu diambil kira
dalam pergerakan gimnastik artistik.

x

Membincangkan teknik lakuan
kemahiran pendaratan dan statik.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang
sempurna dalam kemahiran pendaratan
dan statik.

x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) HASIL PEMBELAJARAN Gimnastik Irama Murid dapat : Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. 17 . x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan.

Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. . pakaian dan aktiviti. semasa dan selepas melakukan aktiviti. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) 18 HASIL PEMBELAJARAN Tempat Alatan Pakaian Aktiviti Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum.

bentuk dan berat objek. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. 19 . x Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. x Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah. (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. HASIL PEMBELAJARAN Pengurusan Murid dapat : Pengurusan alatan sukan dan permainan Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang.

x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. 20 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . (b) Patriotisme Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. x Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. x Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan. x Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. HASIL PEMBELAJARAN Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Murid dapat : (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan.

21 . HASIL PEMBELAJARAN Etika Murid dapat : Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. x Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan.

Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. 5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. kuasa. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. daya tahan otot. kelenturan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 2. pergerakan kreatif. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. murid dapat : 1. kekuatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. dan kelajuan. dan 6. olahraga. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 3. gimnastik pendidikan. 4. 22 .

Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. HASIL PEMBELAJARAN Kecergasan Fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiov askular Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. 23 . x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x Disiplin murid. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. 24 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN .

x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Murid dapat : Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti 25 . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. x Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x
x
x
x
x

26

Kesesuaian pakaian..
Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
Perlakuan aktiviti.
Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

(c) Kekuatan Otot

Murid dapat :

Kekuatan bermaksud kemampuan otot
untuk menghasilkan daya bagi
mengatasi sesuatu rintangan.

Aras 1
x Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti kekuatan
otot.
x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
aktiviti kekuatan otot.

(i) Cadangan Aktiviti:
x Tekan tubi
x Mendagu
x Naik turun bangku
x Bangkit tubi.
(ii)

Kaedah latihan
x Prinsip latihan
x Prosedur latihan
(iii) Faedah latihan
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.

Aras 2
x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat
dalam aktiviti kekuatan otot.
x Menyatakan perasaan semasa
melakukan aktiviti kekuatan otot.
Aras 3
x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan
ke kuatan.
x Membincangkan otot penggerak utama
yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan
mengatasi rintangan beban.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara
individu dan berkumpulan.

x

Menamakan otot penggerak utama
yang terlibat dalam aktiviti kekuatan.

x

Membincangkan aspek keselamatan
yang perlu diambil kira dalam
melakukan aktiviti kekuatan secara
berkumpulan.

x

Membincangkan kaedah dan faedah
latihan kekuatan secara berkumpulan.

x

Menulis dan menandakan otot-otot yang
terlibat dalam melakukan aktiviti
ke kuatan.

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

x
x
x
x
x

28

Kemudahan peralatan.
Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x Melentik sisi. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan.dan x Kilas pinggang. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Murid dapat : Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. 29 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan aktiviti kelenturan. x Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan.

Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x 30 Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN .

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x Hop melepasi halangan. x Menggunakan kaedah bebanan (ii) x x Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. x Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan aktiviti kuasa. x Duduk melunjur melontar bola. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. 31 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN (e) Kuasa Murid dapat : Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Lompat pelbagai aras (plyometric). (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri.

arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x 32 Kemudahan peralatan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . Penyeliaan.

x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. 33 . x Merekod masa pencapaian larian. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Lari pecut 60 meter.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan.Kekerapan .Masa. x Menyusun jadual program kecergasan diri. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) 34 Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban . x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal. . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu.

x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Penyeliaan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. arahan dan bimbingan. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. 35 . (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Kesesuaian peralatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x . 36 HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. x Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. x Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. x 37 . x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan.

. x Fasa penamat. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. x Undang-undang dan peraturan. (ii) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Olahraga (a) 38 HASIL PEMBELAJARAN Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa.. x Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. . x x x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Fasa berlepas. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. x Fasa melaju. arahan dan bimbingan. Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. 39 . x Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. x Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru.gaya berdiri x Fasa lontaran . x Melakukan teknik lontar peluru secara individu. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Perlakuan aktiviti.

x Kesesuaian pakaian. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. ketangkasan dan lombol. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Penyeliaan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. . 40 Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.

x Penyeliaan. x Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik.. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. x Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. 41 . arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. x Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. x Kesesuaian pakaian. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik.

. x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. x bergerak tanpa sentuhan seketika. x Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x bergerak secara sentuhan selalu. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. 42 HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x Perlakuan aktiviti. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. 43 . arahan dan bimbingan. dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri. x Kesesuaian pakaian.

halus-ringan . dan empat dengan teknik yang betul dan selamat.serta-merta . x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. (ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. tiga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x Melakukan gaya pergerakan tema satu.berat-kuat x masa . Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. dua. x bukan lokomotor. x lokomotor. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif x Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema. . x Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x bahagian tubuh badan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.kawal-lambat 44 x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif.

arahan dan bimbingan.tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.aliran bebas x ruang . x Disiplin murid. x Penyeliaan.terus . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.ruang diri . x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. 45 .aliran terikat .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan .ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran .

sungai. .tepi pantai. .tanah pertanian. x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar. x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah.pulau. Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. . x Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan. .Saiz . x Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah. . ƒ dahan mati. x Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. x Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan.tanah lapang. x x x x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. .hutan lipur.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi.kawasan pergunungan. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . 46 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. ƒ banjir. ƒ tanah runtuh. x Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. x Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. (i) Perkhemahan x Jenis khemah: . tasik.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. elemen yang menyebabkan gangguan. ƒ tandas. murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. ƒ tempat persalinan. arahan dan bimbingan. ƒ sumber air bersih. x Menjaga alatan dengan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. x Kesesuaian pakaian. Cara mendiri dan mengemaskan khemah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ƒ ƒ x x (ii) pokok tumbang. ƒ kemudahan perhubungan. ƒ tempat berhimpun. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. 47 . x Penyeliaan.

x Berat objek. x (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. x Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. x Bentuk objek. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Pengurusan Pengurusan alatan sukan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. bentuk dan berat objek. x Merancang susun atur alatan sukan di se kolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x 48 Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah.

49 . x Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. x Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan. x Membincangkan isu-isu dalam sukan. x Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. x Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. (ii) Penggunaan bahan terlarang. Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. (iii) Amalan yang tidak jujur. x Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan.

x Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. 50 HASIL PEMBELAJARAN x Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. x Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. (ii) Umur dan jantina. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. . (iii) Komunikasi.

2. 6.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. olahraga. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. kelenturan. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. murid dapat : 1. daya tahan otot. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 3. gimnastik artistik. 4. dan kelajuan. kuasa. kekuatan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. 5. gimnastik pendidikan. dan 7. 51 . gimnastik irama.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular (iii) Faedah latihan 53 . (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. latihan par course dan latihan fartlek. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 54 HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek.

x Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. x Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. x Merekod hasil pencapaian 55 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan.

x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x Melakukan aktiviti kekuatan otot. x Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Merekod hasil pencapaian. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 56 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. . x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. x Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. x Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. tulang dan tisu badan yang lain. (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). 57 . lemak. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. x Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 58 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. kekuatan otot dan kuasa. kekuatan otot dan kuasa. Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Melakukan aktiviti kuasa x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. x Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

(i) (ii) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. . x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. x Membincangkan prinsip latihan. x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.set . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban . 61 .intensiti . x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.ulangan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan.

x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. x Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. . x Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) 62 Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. x Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.

x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) HASIL PEMBELAJARAN Badminton Murid dapat : (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. x Penyeliaan. x Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Disiplin murid. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Kesesuaian pakaian. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. x Perlakuan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. x Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. arahan dan bimbingan. 63 .

x Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti.kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat. .susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 64 HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. x Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. Olahraga Murid dapat : (a) Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti.

Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . x Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing x Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing x Menyediakan folio individu acara merejam lembing x Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing x Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing 65 . x Menganalisis hasil rejaman. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing.

Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. ketangkasan dan lombol. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. x Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Merancang aktiviti latih tubi. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 66 HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

. x Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 68 HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. melentik. meringkuk dan melunjur. x Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. x Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. x Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Pola Pergerakan : Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Irama Murid dapat : Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan.

x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. dan perkembangan pelajar. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. 69 . Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. x Membuat persembahan variasi pergerakan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

enam dan tujuh. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. enam dan tujuh dan tema empat. x Melakukan gaya pergerakan tema lima. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. x Membincangkan gaya pergerakan tema lima. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. . x Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. x Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema.enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.

x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Rekreasi (a) HASIL PEMBELAJARAN Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering. x Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. (i) Orienteering x x x (ii) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : 4. x Menyatakan maksud orienteering. Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. 71 . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. x Menggunakan kompas. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. x Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. x Melukis dan melabelkan kompas. x Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. x Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.

72 . x Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. (i) Penyemakan stok Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pengurusan Murid dapat : Pengurusan alatan sukan dan permainan Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Murid dapat : Isu-isu dalam sukan dan permainan: Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. 73 . x Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan. x Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan.

x Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) 74 HASIL PEMBELAJARAN Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Etika Murid dapat : Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan. x Mencatatkan maksud etika dalam su kan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. x Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. .

olahraga. 7. 4. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. kekuatan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. komposisi badan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. 3. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. kelajuan. Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan. dan prinsip-prinsip latihan. 76 . gimnastik irama. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. 2. gimnastik pendidikan. 6. dan 8. gimnastik artistik. daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. murid dapat : 1. 5. kuasa. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

(i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid 78 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengira kadar nadi latihan. parlov. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. larian piramid dan “jump rope”. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. . x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. dan larian piramid. “jump rope”. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan.

Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. 79 . HASIL PEMBELAJARAN x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x semasa melakukan aktiviti. Disiplin murid. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Kesesuaian pakaian.

x Melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. . x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. sukan dan permainan. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Kesesuaian pakaian. x Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. x Persekitaran atau tempat 80 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN beraktiviti. 81 . Penyeliaan. Disiplin murid.

(i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. sukan dan permainan. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. . x Melakukan aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. sukan dan permainan. x Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. 82 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot.

Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Penyeliaan. arahan dan bimbingan. 83 .

x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). tulang dan tisu badan yang lain. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur. x Merekod perubahan komposisi badan. x Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti).prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. . Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. 84 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Mengira indeks jisim badan (BMI). x Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. x Mengira indeks jisim badan.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : x Melakukan aktiviti kuasa secara individu. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. x Shoulder press. x Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Lompat kangaroo. 85 . Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. x Lari lutut tinggi. x Bounding. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. kekuatan otot dan kuasa. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. kekuatan otot dan kuasa. x Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.

Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x 86 Kemudahan peralatan. Disiplin murid.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan maksud kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. 87 . x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x 88 Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . Disiplin murid .

Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. x Menyatakan maksud perbezaan individu. 89 . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan.

x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. . x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. Permainan Murid dapat : (a) Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. 90 HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar.

Disiplin murid. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. 91 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Membincangkan sistem pertandingan.

x Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 92 HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sofbol Murid dapat : (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. x Kesesuaian pakaian. x Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. x Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. x Penyeliaan. x Disiplin murid.

Fasa pemulihan . x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. x Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Olahraga Murid dapat : (a) Aras 1 x Menyatakan aspek.Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki.Fasa so kongan sebelah kaki .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. Susunan pejalan kaki di dalam lorong. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Fasa tolakan . x Membincangkan aspek. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki.Fasa seretan . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. 93 . x Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x 94 Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

95 .Fasa persediaan . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.Fasa putaran . x Perlakuan aktiviti. x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. x Disiplin murid. x Menyatakan teknik lakuan yang betul. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Menganalisis hasil lemparan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Membincangkan hasil pergerakan lemparan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. x Membincangkan aspek.Fasa ikut lajak .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera . x Penyeliaan.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan .Teknik pegangan . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. x Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera.

Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. 96 HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. ketangkasan dan lombol. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. x Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. . x Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan.Putaran x Pola 7 . (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 . x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kesesuaian pakaian. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. 97 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid. Perlakuan aktiviti.

(i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 .Gerak edar x Pergerakan 9 . x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. x Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. 98 HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Murid dapat : Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. x Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. . x Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan.

Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. 99 . arahan dan bimbingan. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan Murid dapat : Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Tema 5 . x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. x Penyeliaan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. arahan dan bimbingan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. (i) Tema gimnastik pendidikan : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 100 HASIL PEMBELAJARAN .Kesedaran beban (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.

101 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. x Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Kesedaran bentuk pergerakan x Tema 10 . x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema.Ritma berkaitan dengan pekerjaan x Tema 9 . x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema.Transisi lapan daya asas (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x 102 Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . Penyeliaan. dan bimbingan. Disiplin murid. arahan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. x Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Membincang kesan kemusnahan alam se kitar. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak.belakang: sweeper atau anchor. x Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. x Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.tengah: keselamatan atau perubatan .pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi . x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.hadapan: pointer atau recce. 103 . (i) Menjejak x Konsep menjejak . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak.

x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. 104 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. x Menamakan pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Pengurusan Pasukan sukan. x Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. 105 .kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan.

Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan. Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. HASIL PEMBELAJARAN Kerj aya dalam sukan Murid dapat : Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. x Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. 106 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan.

x Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. x Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. 107 . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. x Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. x Membahaskan komersialisme dalam su kan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. x Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan.

. x Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Mencatatkan maksud semangat ke sukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. 108 HASIL PEMBELAJARAN Etika Murid dapat : Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan. x Ciri-ciri semangat kesukanan.

gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4. 3. murid dapat : 1. 5. Mengetahui dasar sukan negara. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. pemain semi profesional dan pemain profesional. 109 . 4. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.dan 7. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 6. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan. olahraga.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

Kecergasan Fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. 111 . x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN 1. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. x Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.

dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. tahap. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Pelakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) 112 Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . arahan dan bimbingan.

x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. 113 . x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Melakukan aktiviti pengucupan isometrik.bergayut siku bengkok . Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit.tolak dinding . x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. Contoh Aktiviti: .cekak cangkuk .

arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti 114 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. 115 . x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) HASIL PEMBELAJARAN Kekuatan Murid dapat : Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. x Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. angkat kaki. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. (iii) Faedah latihan.

x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iv) 116 Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki.Menahan .Menguis .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.Menampan . 117 .Mengelecek . x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Melakar padang permainan hoki. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki.Mencedok . x Penyeliaan.Memukul .Menjaga gol . x Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Perlakuan murid. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.

x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. x Melakar padang permainan tenis. x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) 118 Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. . arahan dan bimbingan. x Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian.

Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . x Penyeliaan. x Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.Mengumpan . x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw.Menimbang . x Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. arahan dan bimbingan.Servis . 119 .Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik.Merejam . x Pelakuan aktiviti.Menanduk . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .Mengawal . x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. x Pelakuan murid. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat. x Melakar padang permainan sepak takraw. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan.

x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar.Langkah keselamatan . x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa berlepas . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.Fasa penerbangan . x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. 120 Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. x Kesesuaian peralatan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. x Perlakuan murid. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.Fasa lonjakan . x Perlakuan aktiviti. . x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat . x Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar.

x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan .Fasa melangkah . x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan .Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas . x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang .Fasa lari landas .Fasa lonjakan kaki bebas .Fasa layangan . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Fasa lonjakan . x Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan . 121 .Fasa lonjakan . x Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.

x Penyeliaan. 122 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian.

x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. x Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 . Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. (i) Pola pergerakan x Pola 5 . x Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan.

x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti 124 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. 125 . x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . x Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) HASIL PEMBELAJARAN Gimrama Murid dapat : Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Mengenal pasti kemampuan. x Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan.Pusingan badan x Pergerakan 6 . x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. 126 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan. x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) HASIL PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan Murid dapat : Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. memadan danlakuan cermin. x Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut.berterusan dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. dan perkembangan pelajar. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti 127 . x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 . Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti.Kesedaran aliran x (ii) Tema 7 . x Mengenal pasti kemampuan.Kesedaran perkaitan dengan orang lain Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x 128 Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan murid. Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

Orientasi ruang x Tema 12 . x Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. (i) Tema pergerakan x Tema 11 .Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik.. x Mengenal pasti kemampuan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema. x Penyeliaan. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Kesesuaian pakaian.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 . x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. 129 .. x Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif.

x Merancangkan program perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. x Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Pelakuan aktiviti 130 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. x Pelakuan murid. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. x Penyeliaan.. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. . semasa dan selepas perkhemahan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. x Mengenal pasti kemampuan. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. semasa dan selepas perkhemahan.

x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua. x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. x Membahaskan su kan untuk kecemerlangan . x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. (i) Dasar Sukan Negara: . Pengurusan Sukan dan permainan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. x (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: .Sukan untuk kecemerlangan 131 .Struktur organisasi .Penggunaan multimedia dalam su kan Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Sukan untuk semua . (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: .Peranan Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.

Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional Aras 2 x Membezakan status amatur. . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. x Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. HASIL PEMBELAJARAN Kerj aya dalam Sukan Murid dapat : Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. semi profesional dan profesional.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. 132 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Membincangkan maksud amatur.

(b) Patriotisme Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. x Kesan dan akibat politik dalam sukan. x Peranan dan sumbangan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. x Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Isu-Isu Dalam Sukan Murid dapat : (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan 133 . x Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. x Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan.

(i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. perwatakan dan tingkah laku yang baik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. 134 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. x Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika . x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. x Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. x Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. HASIL PEMBELAJARAN Etika Murid dapat : Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan.

kekuatan otot. murid dapat : 1. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. dan komposisi badan. gimnastik pendidikan. Memahami faedah. 3. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. gimnastik irama. 5. 6. 2. 135 . daya tahan otot. dan 7. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. gimnastik artistik. olahraga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. 4. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

x Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. 137 . Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x 138 Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. Perlakuan murid.

x Pelakuan aktiviti 139 . Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. (ii) Faedah latihan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. x Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. x Penyeliaan. x Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti.

. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. x Penyeliaan. x Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Kesesuaian pakaian. x Pelakuan aktiviti 140 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension (ii) Kaedah latihan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. arahan dan bimbingan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). tulang dan tisu badan yang lain. x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. x Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. 141 . x Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. x Mencatat maksud komposisi badan. x Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Pelakuan aktiviti 142 HASIL PEMBELAJARAN . x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Permainan Murid dapat : (a) Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. x Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Penyeliaan. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. x Melakar gelanggang permainan bola keranjang. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. arahan dan bimbingan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. x Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang.

x Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan.memukul . 143 . x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian.baling .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) HASIL PEMBELAJARAN Kriket Murid dapat : (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan murid.larian x Memadang . x Pelakuan aktiviti Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan. arahan dan bimbingan.

x Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. x Penyeliaan. x Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. x Perlakuan murid. x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi Murid dapat : (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. arahan dan bimbingan. x Pelakuan aktiviti 144 HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi.

x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. HASIL PEMBELAJARAN Olahraga Murid dapat : (a) Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. 145 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang. x Pelakuan aktiviti Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. x Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. x Penyeliaan. x Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah.layangan . x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.lari landas . x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.Fasa . x Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Padang Murid dapat : (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop . (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah 146 HASIL PEMBELAJARAN .pendaratan Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi.lonjakan . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. 147 . x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Pelakuan aktiviti. x Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Perlakuan murid.

ketangkasan dan lombol. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Hayunan x Pola 7 . x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. 148 HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. x Perlakuan murid. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) . Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.

x Kesesuaian pakaian. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) - HASIL PEMBELAJARAN Gimnastik Irama Murid dapat : Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . x Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. 149 .Rangkaian Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. x Pelakuan aktiviti Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat.Teknik alatan x Pergerakan 9 ..Ketangkasan x Pergerakan 8 . x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. arahan dan bimbingan.

x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. x Pelakuan aktiviti 150 HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. dan perkembangan pelajar. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar. x Perlakuan murid. . arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. berterusan dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Murid dapat : Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma.

x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Pelakuan aktiviti Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) HASIL PEMBELAJARAN Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. 151 . x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan. x Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 .

Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. . 152 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. x Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. arahan dan bimbingan. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. x Penyeliaan. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. x Kesesuaian pakaian. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan aktiviti. x Perlakuan murid. x Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menyatakan peralatan asas. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. x Mencatatkan konsep liabiliti. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti 153 . Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. x Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan Murid dapat : Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti.

x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. . Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. x Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. 154 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. x Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. x Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit 1. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan 2. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan 3. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan Kelenturan ƒ Baring. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan Tahun 6 ƒ Aspek keselamatan 2. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan 2. TAHAP 2 2. lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan 157 . tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Tahun 5 1. angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 1. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit 1. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan 2. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit 1.

Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan 6. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang 5.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah 5. Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan . Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi Tahun 3 4. Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik Tahun 5 6. ƒ Aspek keselamatan Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali Tahun 4 4. Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah 4. Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi 5. ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun TAHAP 2 Tahun 2 4. Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m 5. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 158 4. Tahun 6 ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan 5.

Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari 8.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 TAHAP 2 Tahun 3 Tahun 4 7. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m 8. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang Tahun 5 7. ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8. Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10. ƒ Aspek keselamatan Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan 9. Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut Tahun 6 7. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 TAHAP 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 11. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .

Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 2. Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ ƒ 2. Aspek keselamatan Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ 2. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ 2. Aspek keselamatan Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ Tahun 4 1. Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ ƒ 1. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ TAHAP 2 Tahun 2 1. Aspek keselamatan Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Tahun 6 Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ Tahun 3 1. Tahun 5 2. 1. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 Aspek keselamatan ƒ Aspek keselamatan 161 . Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3. Aspek keselamatan Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 3. Aspek keselamatan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ 2.

Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 . 162 Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 2 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 4. Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan Tahun 5 4. Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 4.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1.Balapan 1. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 TAHAP 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 .Padang . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak 1.Dewan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2.Gelanggang .

Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 TAHAP 2 Tahun 2 Tahun 3 4. Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa Tahun 6 4. Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ 164 Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan Tahun 5 4. Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati Tahun 4 4.

Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5

3. Kekuatan Otot
ƒ Cadangan aktiviti 
Memanjat tali 
Half squat (bersama
beban) 
Tekan tubi sambil
menepuk tangan 
Baring angkat kaki
lutut bengkok
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot
ƒ Cadangan aktiviti 
Bench press 
Half squat (bersama
beban) 
Tricep extension
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot
ƒ Cadangan aktiviti 
Tekan tubi 
Naik turun bangku 
Shoulder shrug 
Bangkit tubi 
Heel raises
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot
ƒ Cadangan aktiviti 
Tekan tubi 
Mendagu 
Naik turun tangga 
Bangkit tubi
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot
ƒ Cadangan aktiviti 
Mendagu 
Naik turun tangga
(bersama beban) 
Bangkit tubi sisi 
Lompat selang seli
(bersama beban)
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot
ƒ Cadangan aktiviti 
Bench press 
Hamstring curl 
Bangkit tubi silang
(bersama beban) 
Half squat
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan
ƒ Cadangan aktiviti 
Duduk berlunjur dan
sentuh lutut dengan
kepala 
Lakuan melutut
gerak tangan ke
belakang dan cecah
lantai
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan
ƒ Cadangan aktiviti 
Meniarap angkat
dada dan tengkuk 
Melentik sisi 
Duduk melunjur
sebelah kaki dan
jangkau bersilang 
Kilas pinggang
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan
ƒ Cadangan aktiviti 
Teknik mengukur
komposisi lemak
badan dengan
menggunakan
kaliper lipatan kulit 
Merekod bacaan
ukuran kaliper 
Merekod perubahan
komposisi badan

4. Komposisi Badan
ƒ Cadangan aktiviti 
Teknik mengukur
komposisi lemak
badan dengan
menggunakan
kaliper lipatan kulit 
Merekod perubahan
komposisi badan 
Mengira indek jisim
badan (BMI )

5. Ketangkasan
ƒ Cadangan aktiviti 
Lari zig-zag sambil
melantun bola 
Lari dan undur
mengikut arahan

5. Kuasa
ƒ Cadangan aktiviti 
Hop melepasi
halangan 
Lompat jauh berdi ri 
Lompat pelbagai
aras (plyometric) 
Duduk melunjur

5. Kuasa
ƒ Cadangan aktiviti 
Lompat dakap 
Hop tiga kali dan
lompat 
Hop lima kali dan
lompat 
Hop-step-jump

5. Kuasa
ƒ Cadangan aktiviti 
Melompat ke atas
peti lombol 
Bounding 
Shoulder press 
Lompat kangaroo 
Lari lutut tinggi

ƒ Kaedah latihan

166

4. Komposisi Badan
ƒ Cadangan aktiviti 
Teknik mengukur
komposisi lemak
badan dengan
menggunakan
kaliper lipatan kulit 
Mengira indek jisim
badan (BMI ) dan
menentukan status
pemakanan 
Mengira nisbah
pinggang-pinggul
(P:P) untuk
mengenal pasti risiko
kepada beberapa
penyakit

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

lontar bola 
Menggunakan
kaedah bebanan
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek Keselamatan

ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan
ƒ Cadangan aktiviti 
Lari pecut 30m 
Lari pecut 60m
ƒ Faedah latihan
ƒ Kaedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan
ƒ Cadangan aktiviti 
Lari pecut 30m 
Lari pecut 60m
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan
ƒ Cadangan aktiviti 
Lari pecut 60m 
Lari pecut 100m
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan
ƒ Cadangan aktiviti 
Melantun bola sambil
berlari 30 meter 
Berlari sambil
membawa bola hoki
30m 
"jump rope" (speed)
ƒ Kaedah latihan
ƒ Faedah latihan
ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan
ƒ Prinsip-prinsip latihan 
Ansur maju 
Tambah beban

7. Prinsip Latihan
ƒ Prinsip-prinsip latihan 
Ansur maju 
Tambah beban
- Kekerapan
- Masa

7. Prinsip Latihan
ƒ Prinsip-prinsip latihan 
Kekhususan 
Tambah beban
Intensiti
Set
Ulangan

7. Prinsip Latihan
ƒ Prinsip-prinsip latihan 
Kebolehbalikan 
Perbezaan individu

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN
PERALIHAN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5

1. Permainan
ƒ
Bola sepak
ƒ
Pingpong
ƒ
Bola Jaring
ƒ
Aspek keselamatan
ƒ
Aspek Undangundang dan
Peraturan

1. Permainan
ƒ
Bola sepak
ƒ
Bola jaring
ƒ
Ping pong
ƒ
Aspek Keselamatan
ƒ
Aspek Undangundang dan
Peraturan

1. Permainan
ƒ
Bola baling
ƒ
Badminton
ƒ
Aspek keselamatan
ƒ
Aspek Undangundang dan
Peraturan

1. Permainan
ƒ
Bola tampar
ƒ
Sofbol
ƒ
Aspek keselamatan
ƒ
Aspek Undangundang dan
Peraturan

1. Permainan
ƒ
Hoki
ƒ
Tenis
ƒ
Sepak takraw
ƒ
Aspek keselamatan
ƒ
Aspek Undangundang dan
Peraturan

1. Permainan
ƒ
Bola keranjang
ƒ
Kriket
ƒ
Ragbi
ƒ
Aspek keselamatan
ƒ
Aspek Undangundang dan
Peraturan

2. Olahraga
ƒ Balapan 
Lari pecut
ƒ Padang 
Lontar peluru
x
Aspek keselamatan

2. Olahraga
ƒ Balapan 
Lari pecut
ƒ Padang 
Lontar peluru
ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga
ƒ Balapan 
Lari berganti-ganti
ƒ Padang 
Merejam lembing
ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga
ƒ Balapan 
Jalan kaki
ƒ Padang 
Lempar cakera
ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga
ƒ Balapan 
Lari berpagar
ƒ Padang 
Lompat jauh 
Lompat kijang
ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga
ƒ Balapan 
Lari berhalangan
ƒ Padang 
Lompat tinggi 
Lompat bergalah
ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan
ƒ Gimnastik Artistik 
Pola 1: Pendaratan 
Pola 2: Statik
ƒ Gimnastik Irama 
Pergerakan 1:
Imbangan
ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan
ƒ Gimnastik Artistik 
Pola 1: Pendaratan 
Pola 2: Statik
ƒ Gimnastik Irama 
Pergerakan 1:
Imbangan 
Pergerakan 2:
Melentik
ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan
ƒ Gimnastik Artistik 
Pola 3: Gerak Edar
ƒ Gimnastik Irama 
Pergerakan 3:
Meringkuk dan
melunjur
ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan
ƒ Gimnastik Artistik 
Pola 4: Putaran
ƒ Gimnastik Irama 
Pergerakan 4:
Gerak Edar
ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan
ƒ Gimnastik Artistik 
Pola 5: Imbangan
ƒ Gimnastik Irama 
Pergerakan 5:
Pusingan badan 
Pergerakan 6:
Lompatan
ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan
ƒ Gimnastik Artistik 
Pola 6: Hayunan 
Pola 7: Rangkaian
ƒ Gimnastik Irama 
Pergerakan 7:
Ketangkasan
ƒ Aspek keselamatan

168

kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.

Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan TINGKATAN 5 4. 170 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 5. Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan TINGKATAN 4 4. Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 4. Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 4.

Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 171 . persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti 1. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5 1. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti 1. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan 1. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok 1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3.

Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan 172 TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 4. Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) 4.