Anda di halaman 1dari 7

TEKNIK WaKa NABaH BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN

KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN YANG BERKAITAN
DENGAN NILAI MURNI DALAM KALANGAN MURID
TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN SENTOSA, SIBU
Oleh
EVELYNE ORAI WILLIAM
PENDIDIKAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan teknik WaKa NABaH
dalam mengatasi masalah menulis karangan berkaitan dengan nilai murni.
Seramai enam orang murid dan seorang guru Bahasa Malaysia dipilih
sebagai sampel kajian dan responden. Objektif kajian ini ialah mengenal
pasti faktor yang menyebabkan murid kurang menguasai kemahiran menulis
karangan berkaitan dengan nilai murni, mengaplikasikan teknik WaKa
NABaH,

dan

menjelaskan

keberkesanan

teknik

tersebut.

Kajian

menggunakan instrumen soal selidik berskala Dichotomus dan skala Likert,
pemerhatian, gambar, temu bual, ujian pra dan ujian pasca.
diperoleh

melalui

instrumen

tersebut

telah

dianalisis

Data yang

menggunakan

peratusan dan dirumuskan secara kualitatif. Hasil kajian mendapati faktor
murid tidak dapat menguasai kemahiran menulis karangan berkaitan dengan
nilai murni adalah disebabkan kurang pengetahuan mengenai nilai-nilai
murni. Teknik yang digunakan sesuai dalam meningkatkan penguasaan
murid. Kajian mendapati teknik ini berkesan. Hasil kajian menunjukkan
kesan positif dengan peningkatan purata antara ujian pra dan ujian pasca
sebanyak 44.6% dari segi pencapaian murid dalam menjawab soalan nilai
murni tersebut.
ABSTRACT
This study was carried out to assess the effectiveness of WaKa NABaH
technique to overcome the problems in essay writings values. Six students

The study found that this technique is effective.6 % in terms of student achievement in answering the question of moral values . The results showed that the students cannot master the skills related to essay writing values is due to lack of knowledge about the values itself. applying the WaKa NABaH technique. interview. Apabila menjalani praktikum. Data obtained were analyzed using percentages and summarized qualitatively. Berdasarkan pencapaian akademik. pre-test and post-test. Kajian ini boleh dijadikan sebagai strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap . This study utilized Scaled Dichotomy and Likert questionnaire. The results show a positive effect with an average increase between pre-test and post-tests by 44.and one teacher selected for this study and respondents. and describes the effectiveness of the technique. pengkaji telah diamanahkan untuk mengajar subjek Bahasa Malaysia bagi kelas Tahun 4. Kelas Tahun 4 ini terdiri daripada 19 orang murid yang terdiri daripada 11 orang murid perempuan dan 8 orang murid lelaki. The objective of this study was to identify factors that lead to poor essay writing values skills. The technique is appropriate to improve student’s mastery. FOKUS KAJIAN Pengkaji telah memberikan keutamaan kepada masalah murid Tahun 4 yang menghadapi kesukaran dalam penguasaan menulis karangan berkaitan dengan nilai murni. Masalah yang dapat dikenal pasti dalam kalangan murid-murid apabila mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia ini ialah murid lemah atau sukar untuk menguasai kemahiran menulis karangan berkaitan dengan nilai-nilai murni. perkembangan akademik murid Tahun 4 ini adalah berada pada tahap sederhana. photos. PENDAHULUAN Kajian ini dijalankan untuk melihat dan mengenal pasti isu ataupun masalah yang timbul dalam kalangan murid-murid. observations. Dari keputusan peperiksaaan tahun lalu. kebanyakan murid memperoleh keputusan sederhana di mana rata-rata murid mendapat markah dalam lingkungan gred B. C dan D.

Murid dapat membina ayat dengan baik berdasarkan nilai murni yang betul dan mendapat markah yang cemerlang dalam kertas penulisan Bahagian C. Format yang sepatutnya diikuti tidak memenuhi syarat dan sentiasa mendapat markah yang rendah dalam soalan bahagian ini.cemerlang. dengan nilai murni. Kajian ini . Faktornya ialah murid tidak dapat mengenal pasti beberapa nilai murni dalam petikan. pencapaian murid dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknik WaKa NABaH. Pengkaji akan melihat sejauh mana perubahan dan penguasaan murid dalam kemahiran menulis karangan berkaitan dengan nilai murni. Oleh itu. Penganalisian data dan keputusan kajian hanya mewakili kumpulan responden yang telah dipilih sahaja. Murid juga tidak memahami maksud nilai murni dengan baik. Pengkaji telah mendapati beberapa faktor utama yang menyebabkan murid tidak dapat menguasai kemahiran menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni dengan baik. Mengenal pasti faktor yang menyebabkan murid Tahun 4 menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran menulis karangan berkaitan ii. nilai murni. Mengaplikasi teknik WaKa NABaH bagi meningkatkan penguasaan murid Tahun 4 dalam kemahiran menulis karangan berkaitan dengan iii. murid-murid tidak dapat memadankan nilai murni dengan aktiviti atau kata kerja dengan betul berdasarkan petikan yang dibaca. Keberkesanan penggunaan teknik WaKa NABaH bagi meningkatkan penguasaan murid Tahun 4 dalam kemahiran menulis karangan berkaitan dengan nilai murni. pengkaji telah memilih responden yang terdiri daripada murid Tahun 4 yang kurang menguasai kemahiran menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian tindakan pengkaji adalah seperti berikut: i. KUMPULAN SASARAN Dalam kajian ini.

Di sini. pengkaji akan mengimbas kembali sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan.melibatkan 19 responden Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Sentosa. 6 daripada 19 orang murid ini merupakan murid yang lemah dalam menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni. Pengkaji telah mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan teknik WaKa NABaH dalam meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni. Langkah yang seterusnya ialah memerhati. Pengkaji telah menyediakan ujian pra. Langkah pertama untuk menjalankan kajian ini ialah pengkaji membuat refleksi terlebih dahulu. intervensi 3. Langkah-langkah yang dilaksanakan mampu mengatasi masalah murid dari segi minat. PROSEDUR MENJALANKAN KAJIAN Pengkaji menggunakan Model Stephen Kemmis untuk mengawal keseluruhan kajian dan penyelidikan yang dijalankan. Langkah ketiga ialah pengkaji melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah murid dengan melakukan teknik WaKa NABaH. Pengkaji telah mendapat butiran maklumat peribadi murid melalui borang profil murid daripada guru kelas Tahun empat. Refleksi amat penting kerana pengkaji dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid. dan ujian pasca. pengkaji telah mengambil enam orang murid sebagai responden iaitu sebanyak 42% daripada 58% murid tahun empat. pemahaman dan penguasaan responden yang dikenalpasti. Langkah yang kedua ialah pengkaji merancang kaedah kajian tindakan dengan sistematik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Secara keseluruhannya. Sibu yang terdiri daripada 9 orang lelaki dan 10 orang perempuan. Model Kemmis dan McTaggart digunakan untuk membantu pengkaji menjalankan kajian dalam bilik darjah. intervensi 1. intervensi 2. Oleh itu. Keenam-enam responden ini telah dikenal pasti dalam menghadapi kesukaran untuk menguasai kemahiran menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni. intervensi 4. .

Pemerhatian Pengkaji telah menggunakan kaedah pemerhatian berstruktur. Pengkaji akan melakukan beberapa pemerhatian.CARA PENGUMPULAN DATA Ujian Pra dan Pasca Ujian pra dan pasca merupakan set latihan lembaran kerja yang dibina oleh pengkaji yang digunakan untuk mengetahui kefahaman awal murid sebelum menjalani teknik yang dijalankan oleh pengkaji. Hasil daripada temu bual ini akan ditranskripsikan untuk mengenalpasti faktor murid tidak dapat menguasai kemahiran menulis karangan nilai murni dan melihat sejauhmana keberkesanan teknik WaKa . Ujian pasca hanya akan dilakukan bagi menguji keberkesanan kaedah yang digunakan. pengkaji meninjau bagaimana tindak balas murid sebelum dan selepas penggunaan teknik WaKa NABaH diadakan. dan murid menunjukkan perubahan sikap semasa menjalankan teknik WaKa NABaH. mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti. Pengkaji telah menyediakan beberapa kriteria yang perlu dicapai oleh murid yang dikaji seperti murid memahami penggunaan teknik WaKa NABaH dalam kemahiran menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni. pengkaji akan dapat mengenal pasti sama ada keberkesanan tindakan yang telah dijalankan tehadap kaedah yang telah dijalankan oleh pengkaji. murid dapat menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni dengan format yang betul. Temu Bual Temu bual adalah satu kaedah kajian yang sangat penting untuk membantu pengkaji meneroka dan mendapatkan maklumat kajian secara mendalam daripada responden. murid dapat menyatakan nilai murni dengan tepat. Melalui kaedah pemerhatian berstruktur. Hasil dapatan akan diperoleh dan dianalisis oleh pengkaji untuk mengenal pasti masalah murid dalam menguasai kemahiran menulis karangan berkaitan dengan nilai murni. Menerusi kedua-dua dapatan ini. Kedua-dua ujian ini dijalankan mengikut kesesuaian masa yang dirancang.

Soal Selidik Soal selidik akan digunakan oleh pengkaji untuk menjalankan teknik ‘WaKa NABaH’ terhadap responden. Pengkaji telah menggunakan instrumen seperti borang soal selidik untuk mengumpul data daripada guru dan responden. Jenis temu bual yang akan digunakan oleh pengkaji ialah temu bual berstruktur dan separa berstruktur yang dilakukan terhadap guru yang mengajar Bahasa Malaysia di mana aktiviti perbualan dan soal jawab yang ingin ditanya adalah terhad kepada kajian yang akan dijalankan.NABaH di dalam pengajaran. Kaedah ini digunakan untuk menjawab persoalan kajian mengenai masalah pembelajaran nilai murni dan keberkesanan teknik WaKa NABaH. Pengkaji akan membuat semakan kepada lembaran kerja tersebut untuk melihat bagaimana teknik ‘WaKa NABaH’ diaplikasikan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran menulis karangan berkaitan dengan nilai murni. Borang soal selidik yang . pengkaji akan mengambil tindakan untuk merekod dialog atau perbualan antara responden. Analisis Dokumen Pengkaji telah menggunakan dokumen kertas peperiksaan pertengahan penggal pertama untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh responden. Selain itu. Semasa mengadakan temu bual. Perubahan ataupun peningkatan kemahiran menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni dianalisis untuk membuktikan teknik ini sesuai digunakan untuk aras murid. Temu bual separa berstruktur dilakukan dengan menyediakan soalan utama dan soalan susulan berdasarkan jawapan yang diberikan oleh responden. pengkaji akan menyemak latihan murid dalam bentuk lembaran kerja yang akan diberikan oleh pengkaji. Pengkaji akan menyemak kertas peperiksaan murid khususnya kertas penulisan Bahagian C untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian yang akan dijalankan. Borang soal selidik akan diberikan kepada murid untuk memberikan jawapan atau maklum balas yang tepat secara jujur. Analisis dokumen akan dilakukan oleh pengkaji dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan teknik ‘WaKa NABaH’ kepada responden untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi.

dijalankan adalah untuk menilai keberkesanan teknik WaKa NABaH dalam meningkatkan penguasaan murid Tahun 4 dalam kemahiran menulis karangan yang berkaitan dengan nilai murni. .