Anda di halaman 1dari 7

1.

0

PENGENALAN

1.1

KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR
Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan
pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan
membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah dan seterusnya membuat refleksi dan tindak balas terhadap proses yang
dialami.

Terdapat beberapa maksud kemahiran berfikir yang didefinisikan oleh

individu di bawah:

Presseisen (1987) mengandaikan pemikiran sebagai aktiviti mental di mana
pengetahuan diperoleh dan diolah melalui proses penaakulan.

Ruggerio (1988) sependapat dengan kenyataan di atas tetapi menambah
bahawa proses pemikiran mesti ada tujuan atau matlamat. Individu juga perlu
mempunyai keupayaan untuk mengawal proses berkenaan.

Chaffee (1988) mendefinisikan pemikiran sebagai aktiviti mental yang
mempunyai tujuan yang tersusun serta melibatkan individu meneliti pemikiran
sendiri dan pemikiran orang lain.

Swartz (1989) menekankan bahawa kebolehan berfikir dengan berkesan
dalam sesuatu bidang pengkhususan akan terhalang jika pengetahuan individu
terhad. Pemikiran memerlukan kebolehan mencari maklumat yang ada dalam
ingatan dan menyepadukannya dengan maklumat baru.

Edward de Bono (1976) : kemahiran pemikiran adalah perkaitan dengan
pemikiran lateral yang bukan sahaja untuk selesaikan masalah tetapi berfikir
untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi selesaikan
masalah.

1

 Melibatkan pengolahan kemahiran mental tertentu. DEFINISI MASALAH Masalah (bahasa Inggeris: problem) kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.  Menentukan tingkah laku yang dihasilkan.org/wiki/Masalah) 1.wikipedia.3 PENYELESAIAN MASALAH Penyelesaian masalah merupakan sebahagian pemikiran. Dianggap sebagai fungsi intelektual yang paling rumit.  Merupakan sikap yang ditunjukkan. penyelesaian masalah telah ditakrifkan sebagai satu proses kognitif yang berperingkat tinggi dan yang memerlukan pemodulatan serta pengawalan kemahiran-kemahiran yang lebih rutin atau asas (Goldstein & Levin.2  Proses mental yang memerlukan pengetahuan. 1987). Menurut Polya. [1] Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan.Berdasarkan beberapa definisi di atas maka takrifan kemahiran berfikir dapat disimpulkan sebagai : PEMIKIRAN : 1. (http://id. Ia merupakan sebahagian daripada proses masalah yang lebih besar yang meliputi pencarian masalah serta pembentukan masalah. Penyelesaian masalah berlaku apabila sebuah organisma atau sistem kecerdasan buatan tidak tahu bagaimana menuju daripada satu keadaan yang diberikan kepada satu keadaan sasaran yang diingini. penyelesaian masalah sepatutnya dilakukan mengikut empat kaedah berikut: a) memahami masalah 2 .  Digunakan untuk menyelesaikan masalah.[2] Umumnya masalah disadari "ada" saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan.

Pertama. percambahan minda dan ikuti dengan penanda aras. Pengurus-pengurus jabatan perlu berbincang cara untuk selesaikan masalah tanpa melibatkan pihak luar. 3 . Sebagai contoh. penanda aras boleh digunakan di mana proses mengukur dan membanding proses-proses dalaman organisasi dengan proses-proses dalaman organisasi lain yang mempunyai amalan terbaik untuk mengkaji cara memperbaiki proses-proses tersebut. percambahan minda juga boleh digunakan dengan membantu ahli kumpulan menjana sebanyak mungkin idea dalam masa yang singkat.4 ALAT-ALAT PENYELESAIAN MASALAH Terdapat enam alat penyelesaian masalah yang diketahui. Di antara alat penyelesaian yang paling mudah dan popular digunakan ialah analisis SWOT. Namun demikian. sebuah jabatan telah memenangi anugerah 5S. Bransford dan Stein telah menyarankan satu konsep penyelesaian yang berasaskan akronim di bawah: I = Mengenal pasti masalah D = Mendefinisi dan mewakili masalah E = Meneroka strategi-strategi A = Bertindak pada strategi L = Melihat kembali dan menilai kesan aktiviti 1.b) membina satu perancangan c) melaksanakan perancangan itu d) melihat kembali Namun pada tahun 1984. gambar rajah sebab dan akibat . carta alir. analisis SWOT dan matriks keutamaan. Kedua. Contohnya berlakunya kemalangan di tempat kerja.

maka jabatan tersebut akan dijadikan penanda aras bagi jabatan yang lain untuk merujuk dan memperbaiki proses yang sedia ada. Peta konsep boleh menggunakan gambar rajah tulang ikan. kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT. Keempat. Kelima. dan tiga segi. dan terakhir adalah bagaimana cara 4 . Semua simol berkaitan dan menunjukkan proses seterusnya. kelemahan (weaknesses). penggunaan gambar rajah sebab dan akibat juga dikesan sebagai alat penyelesaian masalah. Gambar rajah kesan dan akibat merupakan teknik yang menggabungkan percambahan minda dengan kegunaan satu peta konsep. Ia dapat memberi gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang sepatutnya dapat dilakukan bagi menyelesaikan masalah. penggunaan carta alir juga membantu kita menyelesaikan masalah secara berperingkat. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths. sebab-sebab yang mungkin berlaku dan analisis faktor dan sebab. selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih strategik yang mempengaruhi keempat faktornya. dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada. faktor-faktor yang terlibat. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi organisasi dan mengidentifikasi faktor dalaman dan luaran yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Para pelanggan akan dapat mengetahui proses seterusnya bagi menyelesaikan masalah atau proses perkhidmatan. bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities)yang ada. Analisis SWOT adalah satu teknik yang digunakan untuk mengenal kekuatan (strengths). segi empat. Kebiasaannya carta alir ini digunakan di jabatan yang menjalankan perkhidmatan kaunter. Tiga simbol yang biasa digunakan ialah bulatan memanjang. opportunities. peluang (opportunities). dan ancaman (threats) dalam sesuatu organisasi atau perniagaan. Setiap carta alir mempunyai simbol atau perkataan MULA dan diakhiri dengan TAMAT. Gambar rajah ini akan menerangkan masalah yang berlaku. dan threats). Carta alir amat mudah difahami kerana ia mempunyai simbol-simbol atau anak panak bagi mewakili langkah proses seterusnya. Ketiga. penggunaan analisis SWOT. weaknesses.

Inc. Setelah kriteria diletakkan. Dianggarkan juga setiap hari sebanyak 1 juta pekerja Amerika tidak hadir mengikut jadual kerja yang ditetapkan (Dalton and Enz. pekerja. Menurut Ivlarkowich (1993). Pelbagai faktor dapat dikesan dengan ketidakhadiran kakitangan. Di dalam lajur pertama isikan dengan masalah. jalankan satu sesi percambahan minda dan penuhkan matriks keutamaannya. Ketidakhadiran juga merupakan masalah asas dan punca bagi beberapa masalah industri yang lain. 1987). Akhir sekali penggunaan matriks keutamaan adalah salah satu cara penyelesaian dengan cara mencapai persetujuan dalam satu kumpulan. ahli boleh mengundi setiap kriteria yang mereka pilih. 2.majikan.0 LIMA FAKTOR UTAMA YANG MENYUMBANG KEPADA KETIDAKHADIRAN KAKITANGAN Ketidakhadiran kakitangan di dalam sesebuah organisasi merupakan faktor yang menyumbang kepada penurunan produktiviti dan perkhidmatan. Pertama. Di dalam lajur kedua hingga keempat isikan kriteria.mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.. Contohnya kekerapan. masalah individu dan kumpulan. Idea-idea yang dibentangkan perlu mencapai persetujuan bersama dan mengikut kepentingan pasukan. kos. biasa dan kerap dihadapi oleh semua organisasi. Ketidakhadiran merupakan masalah asas. Masalah dalam organisasi. kesatuan sekerja. Masalah ketidakhadiran mendatangkan kesan yang buruk bagi pengurus. nilai dan sebagainya. dan ketegangan di tempat kerja dapat diatasi jika setiap institusi dan jabatan berjaya mengatasi masalah ketidakhadiran pekerjanya. kajian Commerce Clearing House. Ketidakhadiran merupakan satu masalah dalarn industri pengeluaran. kerajaan dan pelbagai institusi sosial yang lain. Jadi setiap pihak khasnya pihak pentadbir hendaklah memandang serius terhadap masalah ini. masalah pengeluaran dan kemalangan. Jumlahkan dan susun masalah mengikut keutamaannya. dan perniagaan. Satu anggaran menyatakan bahawa ketidakhadiran di Amerika Syarikat sendiri telah membawa kerugian sebanyak $40 billion setiap tahun. Terdapat lima langkah di dalam matriks keutamaan. perkhidmatan. Chicago terhadap 5000 syarikat telah mengemukakan pendapat bahawa 5 . ahli keluarga pekerja.

2 KEPUASAN BEKERJA 2.1 Kewanga Kenderaa Pengurusan Masa MASALAH KESIHATAN Masalah kesihatan merupakan salah satu faktor ketidakhadiran pekerja. Malaysia merupakan sebuah negara yang maju dan moden.4 TEMPAT TINGGAL 6 . Di sokong dengan contoh relevan. Ini kebiasaannya terjadi kepada pekerja yang berumur 40 tahun ke atas. sakit jantung dan terutama sekali kanser. Gambar Rajah Tulang Ikan Masalah Peribadi/Kelua Kepuasan Bekerja Masalah Kesihatan Stress Tidak Suka Ketua Penyakit Kritikal Kerap Cuti Sakit Kewanga Persekitara n Tempat Kerja Tempat Tinggal 2. Kanser menyerang manusia tanpa mengira usia dan pemakanan.3 MASALAH PERIBADI/KELUARGA 2.636. kencing manis.ketidakhadiran yang tidak dijangka (unscheduled absence) menyebabkan syarikat kecil mengalami kerugian sebanyak US62. 2. Faktor pemakanan menjadi punya ramai masyarakat Malaysia mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi. Jadi ketidakhadiran merupakan satu masalah yang sangat serius.

pembinaan konsep. Seseorang yang mempunyai berfikir sanggup dan cekap menyusun maklumat. Kita juga boleh rumuskan bahawa kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. menekan aspek kesungguhan menghadapi sesuatu cabaran dan bertindak cemerlang menyelesaikan demi kepentingan sejagat. padat dan tepat.2.Langkah yang paling asas dan penting bagi membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah yang dihadapi ialah dengan mempunyai banyak pengalaman yang berbentuk konsep dan prinsip tentang pelbagai hal. Sebagai seorang guru sewajarnya kita mengembangkan pelbagai langkah penyelesaian ini kepada pelajar sekolah supaya menggalakkan mereka menggunakan kognitif yang melibatkan proses penaakulan. Pelajar sepatutnya digalakkan menyatakan pendapat mereka dan pendapat itu perlu dihargai demi menggalakkan pelajar menggunakan kemahiran berfikir semaksima yang mungkin.5 PENGURUSAN MASA Huraian yang kukuh dan kritikal mengenai TIGA strategi kreatif yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan ketidakhadiran kakitangan Di sokong dengan bukti relevan yang menunjukkan semua strategi di atas boleh dilaksanakan. 7 . Dalam konteks meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang ideal dan berpaksi kepada reality dan bersifat kontemporari maka sifat pengamal pendidikan perlulah dalam erti kata professional yang sebenarnya dengan mengemaskini ilmu pengetahuan terkini. konsep atau idea secara teratur dan membuat penyelesaian atau keputusan atau keputusan yang tepat untuk tindakan terarah dan wajar. Perbincangan yang kritis mengenai penyelesaian asalah dapatlah dibuat beberapa kesimpulan penting berkaitan tajuk yang diperbincangkan. Kita juga boleh merumuskan bahawa kemahiran berfikir semaksima mungkin. Penulisan kesimpulan yang cemerlang. penilaian dan penyelesaian masalah. Ia menyediakan kesimpulan ucapan yang menunjukkan analisis dan sintesis idea jawapan keseluruhan.