Anda di halaman 1dari 2

de re cvica

secci a crrec de Xumeu Mestre

FERRATER / SERRA I VIVES

More than a club, menys que un club


La funci de la grada en un partit de futbol
s psicolgica, com lartilleria en una batalla:
dna confiana en la victria al seu exercit, i
mina la moral de l'enemic.

The job of the terraces at a football match is


psychological, like that of the artillery in a battle: infusing confidence in victory for the own
army and undermining enemy morale.

More than a club s el text del mosaic en


que l'afici del Glasgow Rangers va rebre al
Bara en partit de Champions League. No
poria ser un missatge de benvinguda, i no s
un lema massa adequat pels protestants escocesos, no varen copiar el del Bara, s difcil
d'interpretar, la referncia ms probable s la
primera frase que va pronunciar en Norman
Foster quan es va presentar com a guanyador
del concurs de remodelaci del Camp Nou, i
encara que no tenguem la clau per desxifrarho, la ra del mosaic ha de ser per enfoterse'n. El concurs, en s, ho s, s vergonys pels
barcelonistes i la burla d'anglesos i d'escocesos est justificada. L'abnegada i lleial afici
barcelonista no mereixia aquesta ofensa.

More than a club is the text of the card display


with which the Glasgow Rangers fans received
Bara at the Champions League match. It
couldnt have been a welcome message, and it
wouldnt be a suitable slogan for the Scottish
protestants, they didnt copy Baras own. It
is unheard of and cryptic, the most probable
reference is Sir Norman Fosters winning of
the competition to remodel Camp Nou. These
were the first words he uttered, and although
we dont have the keys to decipher it, for the
English and Scottish there must be a joke in
there somewhere. Theres one in the competition itself, it is shameful for the Barcelona side
and the jeering from the English and Scottish is
justified. The dedicated and loyal Barcelona fans
did not deserve such an affront.

La grandesa del club exigia un concurs digne, amb objectius clars, respectus amb una
histria d'honradesa, dignitat i sacrifici que
en ocasions va arribar al cim de la gloria. El
Bara se mereixia un concurs que convocs
els arquitectes ms dotats del mon, i un projecte guanyador a l'alada de la importncia
de l'entitat i del edifici a realitzar, i que el
nombre de premis i accssits fos un estmul
per la competncia1. I el qu s ms important, la cuidada elecci del jurat, d'un jurat
no inferior a cap concursant, caps d'analitzar amb criteri i valorar tots els projectes, i de
garantir un veredicte just.
Un jurat, vull dir, s un dir, format per en Siza
Vieira, en Moneo i en Murcutt, atreuria als
millors arquitectes del mn i els transmetria
confiana. Per honors, premis i popularitat
aquests arquitectes aclaparen, i tenen per
dret propi: el respecte dels arquitectes.
No s aix com ha estat, no s'enten l'objectiu
ni que hi hagi cap necessitat, ni tan sols se
sap si hi ha hagut un vertader jurat, l'nic
jutge que ha citat la premsa s un tal Franquesa, un individu que dicta judicis tcnics
dels projectes rebutjats amb oratoria de set
cincies de bar2, i justifica les carncies del
guanyador perqu encara no ha redactat el
projecte bsic.
S'ha notat la falta, a les dues fases del
concurs, d'una exposici prvia dels treballs;
ni tan sols se coneix qui va participar en la
primera fase3.
Entre els projectes exposats, n'hi ha d'equips
de molta alada, per el conjunt no s un
Drem Team, no est a l'alada dels futbolistes, la manca de confiana en el concurs s
escandalosament evident. S'hi veu fins i tot, a
qualcunes maquetes exposades, que no concursen pel triomf, la que ha guanyat n's una.
s un projecte estrany aquest d'en Foster,
no sembla un Foster. Abans de convocar
el concurs, Joan Laporta el va anunciar a la
premsa i va dir que es tractava d'una segona
pell com l'Allianz Arena i de que el nou camp
fos un festa de llum i color blaugrana4. La
maqueta de Foster sembla escrita al dictat.
Degu ser molt humiliant haver de copiar a

136

The greatness of the club demanded a worthy


competition, with clear objectives, respectful with
a history of integrity, dignity and self-sacrifice that
has occasionally reached the prize of glory. Bara
deserved a competition that attracted the finest
architects in the world, and a winning project that
was irreproachable and indisputable. A worthy
competition requires well-defined, clear conditions and targets, several prizes in line with the
importance of both organisation and the work to
be carried out, prizes to stimulate competition1.
And most importantly, careful selection of the
jury, a jury no lower in rank than any of the competitors, capable of analysing with sound criteria,
evaluating all the designs and of guaranteeing a
fair verdict.
A jury, I say, just as an example, a jury formed
by Siza Vieira, Moneo and Murcutt, would
attract the best architects and transmit
confidence; in terms of honours, awards and
popularity they shine and they possess, in their
own right, the most important thing: respect
from architects.
The competition was not like this, neither
needs nor objectives were understood, it is
not even known if there was a true jury, the
only judge cited by the press is one Franquesa,
a man who issues technical verdicts on the
rejected designs with the language of a caf
pundit2, and justifies the shortfalls of the
winner because the basic project has still not
been completed.
In both phases of the competition, the prior
exhibition of the competing bids was missing,
it is not even known who ran in the first phase3.
Among the projects exhibited, there were teams
of indisputable stature, but the group is no
Dream Team, it doesnt measure up to the footballers, the lack of faith is scandalous evidence;
some of the models exhibited even warned that
they were not competing to win, the winning
model being one of them.
It is a strange design, the Foster one, it doesnt
look like a Foster. Before the competition, Joan
Laporta announced it to the press and said the
idea sought was a second skin like the Allianz
Arena and that the new ground would be a

El cometido de la grada en un partido de ftbol es psicolgico, como el de la artillera en una batalla: infunde
confianza en la victoria al propio ejrcito y mina la moral
del enemigo.
More than a club es el texto del mosaico con que la
aficin del Glasgow Rangers recibi al Bara en partido
de Champions League. No poda tratarse de un mensaje de bienvenida, y no sera un lema adecuado para los
protestantes escoceses, no copiaron el del Bara. Es inaudito y crptico, la referencia ms probable es la victoria de
Sir Norman Foster en el concurso de remodelacin del
Camp Nou, es la primera frase que pronunci, y aunque
no tenemos las claves para descifrarlo, para ingleses y escoceses ha de tener guasa. El concurso, en s, la tiene, es
bochornoso para los barcelonistas y el pitorreo de ingleses y escoceses est justificado. La abnegada y leal aficin
barcelonista no mereca esta afrenta.
La grandeza del club exiga un concurso digno, con objetivos claros, respetuoso con una historia de honradez,
seoro y sacrificio que en ocasiones alcanz el premio
de la gloria. El Bara mereca un concurso que convocara
a los arquitectos ms dotados del mundo, y un proyecto
vencedor irreprochable e indiscutible. Un concurso digno
exige bases y objetivos definidos y claros, un nmero de
premios acorde con la importancia de la entidad y del trabajo a realizar, premios que estimularan la competencia1.
Y lo ms importante, la cuidadosa eleccin del jurado, de
un jurado no inferior en rango a ningn concursante, capaz de analizar con criterio y valorar todos los proyectos
y de garantizar un veredicto justo.
Un jurado, digo, es un decir, un jurado formado por
Siza Vieira, Moneo y Murcutt, atraera a los mejores arquitectos y les transmitira confianza; por honores, premios y popularidad abruman, y poseen por derecho propio lo ms importante: el respeto de los arquitectos.
No ha sido ste el concurso, no se entienden las necesidades ni los objetivos, ni siquiera se sabe si ha habido un
verdadero jurado, el nico juez que ha citado la prensa es
un tal Franquesa, un sujeto que emite dictmenes tcnicos de los proyectos rechazados con oratoria de enterao
de caf2, y justifica las carencias del vencedor porque an
no ha redactado el proyecto bsico.
Se ha echado en falta, en las dos fases del concurso, la
exposicin previa de los trabajos, ni siquiera se sabe quin
concurri en primera fase3.
Entre los proyectos expuestos, los hay de equipos de talla incuestionable, pero el conjunto no es un Dream Team,
no est a la altura de los futbolistas, la falta de confianza es
de una evidencia escandalosa, incluso se advierte en algunas maquetas expuestas que no compiten por el triunfo, la
vencedora es una de ellas.
Es un proyecto raro ese de Foster, no parece un Foster.
Antes de convocar el concurso, Joan Laporta lo anunci a
la prensa y dijo que se trataba de una segunda piel como
el Allianz Arena y de que el nuevo campo fuera un festival
de luz y color blaugrana4. La maqueta de Foster parece
hecha al dictado. Debe ser muy humillante tener que imi-

MARTNEZ LAPEA/ TORRES

arquitectes d'una categoria meditica tan


inferior5. La maqueta s d'una vulgaritat
absoluta, amb la imitaci de tpics repetits
fins al fstic.
Entre els projectes presentats n'hi ha un que
replega les caracterstiques dels guanyadors
i un altre que s'adapta amb perfecci al
segon premi tpic, sense que aix signifiqui
que un sigui millor que l'altre. Els projectes
guanyadors denoten la ferme voluntat de
construir l'obra, lluiten en tots els fronts, no
deixen cap aspecte sense resoldre, mostren
un mesurat control en la innovaci per no
ser polmics ni escandalosos, en canvi el
segons premis acostumen a confiar en un
concepte i el duen a les darreres conseqncies, el que diran no importa gens.
El projecte d'en Ferrater, Serra i Vives admet
el carcter de Camp de futbol, que en el seu
moment va inventar en Mitjans, supleix el
baldaqu sobre la tribuna amb una elegant
curva de coronaci, la lleugera estructura
expressa la concavitat de la grada, i amb una
enginyosa alternana dels perfils metllics
soluciona l'estabilitat del conjunt, l'adaptaci a la xarxa viaria i al teixit urb, i indica i
protegeix l'mbit de zones d'entrada. El d'en
Martinez Lapea i Torres proposa una nova
manera d'entendre el carcter de camp de
futbol, amb una estructura plegada que resol
amb tcnica de papiroflxia l'adaptaci als
esforos i com a conseqncia la lleugeresa
de les lmines, i utilitza les concavitats per
evacuar l'aigua. Els teixits d'entre els elements estructurals reprodueixen l'ambient
dels teatres romans, i s precisament la carpa
d'un circ la primera impressi del volum.
Reconixer la qualitat d'aquests projectes
no impedeix la consideraci que el Camp
Nou hauria d'haver estat per sempre el que
es va inaugur fa mig segle, per qualitat
arquitectnica, per ser el primer que dna
el carcter precs a un camp de futbol i pel
magnfic i delicat baldaqu que vola damunt
la tribuna. Des de la construcci del Camp
de Les Corts, el baldaqu ha estat sempre el
smbol arquitectnic del Bara.

festival of blue and red colour and light4. Fosters


maquette appears to be made to the dictate. It
must be very humiliating to have to imitate architects of such low media ranking5. The maquette
is one of absolute vulgarity, with the imitation of
topics repeated over and over again.
Among the projects presented there is one
that meets the characteristics of the winner
and another that adapts perfectly to the typical
second prize, without that meaning that one is
better than the other. Winning projects denote
the firm desire to construct the work, they fight
on all fronts, they dont leave a single aspect
unresolved, they show a measured control
of innovation to avoid being controversial or
scandalous, whereas the second prize winners
usually trust in a concept and take it to its ultimate
consequences, the what will people say? is not
important.
The proposed design by Ferrater, Serra and
Vives, accepting the football ground character
invented in its day by Mitjans, supplements the
canopy over the grandstand with an elegant finishing curve, its light structure reflects the stands
concavity and solves the stability of the whole, its
adaptation to the roads, the urban fabric and the
entry zones sphere is via an ingenious alternation
of the metallic profiles. That of Martinez Lapea
and Torres proposes a new way of understanding this character, with a folded structure and
origami-like flourishes, adaptation to the stresses
and consequently the lightness of the sheets;
it uses concavities to evacuate the water. The
canvases between structural elements reproduce
the Roman circuses and the first evocation of its
volume is precisely a circus tent.
Acknowledging the quality of these projects
does not exclude the consideration that Camp
Nou should have forever been what it was when
inaugurated half a century ago, because of its architectural quality, because it was the first design
to give the right character to a football ground
and because of its magnificent, graceful canopy,
floating over the grandstand. Since the construction of the ground in Les Corts, that canopy has
always been Baras architectural symbol.

Quan Sir Norman Foster presenta la seva maqueta al Camp Nou pronuncia tres missatges
enigmtics: el primer s que el Bara s ms
que un club, qualc del Glasgow Rangers ho
explicar un dia; el segon que est inspirat en
Gaud, cosa que no se veu a la maqueta, per,
aix com va dir Jean Nouvel que ho est la torre Agbar, la maqueta ho estaria per rebot, i el
tercer s que la grada asimtrica s la icona de
la ciutat. L'asimetria de l'estadi de La Peineta
va ser icona olmpic de Madrid en competici
amb Londres. El darrer missatge recorda la
sagnant rialla d'un pirata quan el seu bot obtingut compensa qualsevol humiliaci, al cap i
a la fi, el pirata Francis Drake tamb va ser sir.

When Sir Norman Foster presented his maquette


at the Camp Nou, he gave three enigmatic messages: the first was that Bara is more than a club,
that somebody from Glasgow Rangers would explain it one day; the second was that it is inspired
by Gaud, something that cannot be seen in the
maquette, but, if as Jean Nouvel said the Agbar
tower is too, then by extension the maquette
would also be, and the third was that the asymmetrical stand is the citys icon. The asymmetry
of the La Peineta stand was the Olympic icon of
Madrid in competition with London. This last
message is reminiscent of a pirates bloodthirsty
guffaw when the booty obtained is reward for
any humiliation, after all, the pirate Francis Drake
was also a sir.

Quan un club que atreu la mirada del mon


convoca una parodia de concurs, quan se
converteix en l'instrument de les ambicions i
capritxos d'un dirigent, s'ha de deduir que s
menys que un club.

When a club that attracts the gaze of the world


organises a parody of a competition, when it
becomes the instrument of the ambitions and
whims of a director, one can only deduce that
it is less than a club.

Xumeu Mestre
Tradut per Magdalena Jaume

Xumeu Mestre
Translated by Debbie Smirthwaite

1 Puede parecer
generosidad, pero el
estmulo es un buen
negocio.
2 Verbi gratia: es un
ejercicio de ingeniera
brutal.
3 En importantes concursos internacionales
el jurado rescat al
vencedor del cubo de
la basura
4 Como la torre Agbar.
5 Es una referencia
al estado de James
Hook del Peter Pan de
Barrie cuando estaba
rodeado de sus lobos
de mar.

tar a arquitectos de un rango meditico tan inferior5. La


maqueta es de una vulgaridad absoluta, con la imitacin
de tpicos repetidos hasta la saciedad.
Entre los proyectos presentados hay uno que rene las
caractersticas de los vencedores y otro que se adapta a la
perfeccin al segundo premio tpico, sin que ello signifique
que uno es mejor que otro. Los proyectos vencedores denotan la firme voluntad de construir la obra, luchan en todos
los frentes, no dejan un aspecto sin resolver, muestran un
mesurado control de la innovacin para no ser polmicos
ni escandalosos, en cambio los segundos premios acostumbran a confiar en un concepto y llevarlo a sus ltimas consecuencias, el qu dirn no es importante.
El Proyecto de Ferrater, Serra y Vives acepta el carcter
de Campo de ftbol que, en su da inventara Mitjans,
suple el dosel sobre la tribuna con una elegante curva de
remate, la liviana estructura refleja la concavidad de la
grada y mediante una ingeniosa alternancia de perfiles
metlicos soluciona la estabilidad del conjunto, la adaptacin a la red viaria y al tejido urbano e indica y protege
el mbito de las zonas de entrada. El proyecto de Martinez Lapea y Torres propone un nuevo modo de entender el carcter, con una estructura plegada que resuelve
con tcnica de papiroflexia, la adaptacin a los esfuerzos,
y como consecuencia la ligereza de las lminas, y utiliza
las concavidades para evacuar el agua. Los tejidos entre
elementos estructurales reproducen el ambiente de los
teatros romanos, y es precisamente la carpa de un circo la
primera impresin de su volumen.
Reconocer la calidad de estos proyectos no impide la consideracin de que el Camp Nou debera haber sido para siempre el que se inaugur hace medio siglo, por calidad arquitectnica, por ser el primero que da el carcter preciso a un
campo de ftbol y por el magnfico y grcil dosel que flota sobre la tribuna. Desde la construccin del campo de Les Corts,
el dosel ha sido siempre el smbolo arquitectnico del Bara.
Cuando Sir Norman Foster presenta su maqueta en
el Camp Nou pronuncia tres mensajes enigmticos: el
primero es que el Bara es ms que un club, alguien del
Glasgow Rangers lo explicar algn da; el segundo es que
est inspirado en Gaud, algo que no se ve en la maqueta,
pero, si como dijo Jean Nouvel lo est la torre Agbar, la
maqueta lo estara por carambola, y el tercero es que la
grada asimtrica es el icono de la ciudad. La asimetra del
estadio de La Peineta fue icono olmpico de Madrid en
competicin con Londres. El ltimo mensaje recuerda la
sangrienta carcajada de un pirata cuando el botn obtenido compensa cualquier humillacin, al fin y al cabo, el
pirata Francis Drake tambin fue sir.
Cuando un club que atrae la mirada del mundo convoca una parodia de concurso, cuando se convierte en el instrumento de las ambiciones y caprichos de un dirigente,
hay que deducir que es menys que un club.
Xumeu Mestre

de re cvica | 137