Anda di halaman 1dari 7

JADUAL 3 : RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul

Penyelidikan Tindakan II Sains Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)


Action Research II Primary Science (Implementation and Reporting)

2. Kod Kursus

SCE3153

3. Nama Pensyarah
Akademik
4. Rasional
Kursus/Modul dalam
Program

Semua pelajar PISMP perlu melalui pengalaman sebenar melaksanakan Penyelidikan


Tindakan di sekolah dengan tujuan penambahbaikan terhadap amalan pengajaran dan
pembelajaran sebagai persediaan kepada mereka
ke arah mempertingkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelanjaran subjek Sains.

5. Semester dan Tahun


ditawarkan

Semester 2, Tahun 4

6. Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Bukan Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Terbimbing dan Pembelajaran
Kendiri

30

120

90

7. Nilai Kredit

8. Prasyarat (jika ada)

Lulus SCE3133

9. Objektif
Pembelajaran

Pelajar dapat :
1.

Menghasilkan satu laporan penulisan penyelidikan tindakan yang lengkap, sahih dan
memenuhi ciri-ciri penulisan ilmiah.

2.

Menganjur dan menguruskan pelaksanaan Seminar Penyelidikan Tindakan


Pendidikan Sains peringkat Institut Pendidikan Guru masing-masing.

3.

Membentangkan kertas kerja hasil penyelidikan tindakan dalam seminar


Penyelidikan Pendidikan Sains.
Melaksanakan satu penyelidikan tindakan di sekolah.
Menulis satu laporan penyelidikan tindakan berdasarkan data yang
dikumpul.
Merancang dan melaksanakan seminar penyelidikan tindakan.
Mendokumen dan menerbit kertas penyelidikan tindakan dalam satu jurnal.
Membentang satu kertas penyelidikan tindakan dalam seminar.

x
x
x

x
x

x
x

C
4

x
x
x
x

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

Menghayati nilai

Menilai
A
3

Mengorganisasi

Menerima

Lakuan tulen

Adaptasi

Mekanisme

Set

Sintesis
C
5

Penilaian

Analisis

Aplikasi
C
3

DOMAIN AFEKTIF
balasMemberi maklum

C
2
x

kompleksRespons ketara

C
1
1
2
3
4
5

Pemahaman

Pengetahuan

CLO

Respons berpandu

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN PSIKOMOTOR

DOMAIN KOGNITIF

Persepsi

10 Hasil Pembelajaran 1.
. Kursus (Course
2.
Learning Outcomes,
CLO)
3.
4.
5.

A
4

A
5

x
x
x

1
( Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)

11. Kemahiran Boleh


Pindah (Transferable
Skills, TS)

Pada akhir kursus, nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh pelajar.
Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak.
SCE3133
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9

Ya
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tidak

Nota: Ya menunjukkan bahawa kursus ini menyumbang kepada perkembangan TS.


Tidak menunjukkan bahawa kursus ini tidak menyumbang kepada perkembangan TS.
Kod
TS1

Kemahiran Boleh Pindah (TS)


Merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumpulan

TS2

Berkomunikasi secara berkesan secara lisan dan bertulis dalam


konteks sosial dan akademik
Menggunakan kemahiran Teknologi,Maklumat dan Komunikasi
Mempamerkan komitmen ke arah kecemerlangan
Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti dan
inovasi)
Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
Mempamerkan kebolehan mengumpul, mensintesis dan
Menyampaikan maklumat
Kemahiran kepemimpinan dan yakin melaksanakan tugas
Menampilkan keterampilan dan kualiti guru

TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9
12 Strategi Pengajaran
. dan Pembelajaran
Serta Pentaksiran

Strategi pengajaran-pembelajaran:
Interaksi dan bimbingan dengan pensyarah pembimbing, perbincangan
kumpulan, akses kendiri, pembelajaran individu.
Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi kerja kursus (100%). Kerja
kursus terdiri daripada dua (2) komponen iaitu laporan penyelidikan tindakan yang
perlu disediakan secara individu mengikut format yang telah ditetapkan (70%) dan
pembentangan hasil penyelidikan yang dijalankan semasa seminar(30%).

13 Sinopsis
.

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan


menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan. Ia juga memberi peluang
kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang
kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan
kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam
laporan berjilid dan prosiding seminar.
This course involves skills of doing an action research in school and writing an action
research report based on the research findings. It will also provide opportunities for
students to organise an action research seminar and to present their action research
findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document
and publish their research papers in a hardcover report and seminar proceeding.

14 Mod Penyampaian
.
15 Kaedah dan
. Pentaksiran

Akses kendiri, penyelidikan, carian maklumat, kerja lapangan

Jenis Kerja Kursus

Pelaporan

Pembentangan

70 %
30 %

2
( Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)

16 Pemetaan Hasil
. Pembelajaran
Program
( Programme
Learning Outcomes,
PLO) dengan
Objektif Pendidikan
Program (Programme
Educational
Objectives, PEO)

PLO1
PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
PEO6

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

X
X

X
X

X
X

X
X

Nota: PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk kepada
Objektif Pendidikan Program. Perincian PLO dan PEO adalah seperti yang berikut:
PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
PEO6

PLO 1
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6
PLO 7
PLO 8
PLO 9

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah, komuniti dan
persekitarannya.
Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat.
Mempamerkan ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dan dicontohi,
berdaya saing di peringkat lokal dan global serta menjaga amanah ilmu
Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang sains menerusi
kajian dan penyelesaian masalah.
Mengamalkan ciri-ciri kepemimpinan yang mampu mewujudkan kerja
berpasukan, kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari segi
akhlak, sosial dan etika.
Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang
Sains serta mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.
Hasil Pembelajaran Program (PLO)
Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan konsep, teori dan
prinsip-prinsip sains dalam pengajaran dan pembelajaran.
Menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran untuk
membantu murid menguasai dan mengaplikasikan ilmu Sains dalam
kehidupan seharian.
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang sains.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara
efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, persekitaran
dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggung
jawab sebagai satu pasukan.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
perguruan.
Mengakses, menganalisis dan mengaplikasi maklumat untuk tujuan
pembangunan kendiri.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa.
Menyedari dan menunjukkan tanggung jawab dan kepemimpinan yang
berkesan.

3
( Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)

17 Pemetaan Hasil
. Pembelajaran Kursus
(Course Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
( Programme
Learning Outcomes,
PLO)

CLO 1
CLO 2
CLO 3
CLO 4
CLO5

PLO 1 PLO 2 PLO 3


X
X

PLO 4

PLO 5

PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9


X

X
X

X
X

X
X

Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada Hasil
Pembelajaran Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut:

PLO 1
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6
PLO 7
PLO 8
PLO 9

CLO1

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan konsep, teori dan
prinsip-prinsip sains dalam pengajaran dan pembelajaran.
Menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran untuk
membantu murid menguasai dan mengaplikasikan ilmu Sains dalam
kehidupan seharian.
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang sains.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara
efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, persekitaran
dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggung
jawab sebagai satu pasukan.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
perguruan.
Mengakses, menganalisis dan mengaplikasi maklumat untuk tujuan
pembangunan kendiri.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa.
Menyedari dan menunjukkan tanggung jawab dan kepemimpinan yang
berkesan.
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)
Melaksanakan satu penyelidikan tindakan di sekolah.

CLO2

Menulis satu laporan penyelidikan tindakan berdasarkan data yang


dikumpul.

CLO3

Merancang dan melaksanakan seminar penyelidikan tindakan.

CLO4

Membentang satu kertas penyelidikan tindakan dalam seminar.

CLO5

Mendokumen dan menerbit kertas penyelidikan tindakan dalam satu


jurnal

4
( Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)

Jumlah

(Tugasan, Lain-lain

Bukan Interaksi
Bersemuka
Pentaksiran

Kendiri ( s/s Pembelajaran

1.

Tutorial

Kuliah

SLT) setiap tajuk

Amali

. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Interaksi
Bersemuka

18 Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam

Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah


dan menulis draf laporan
Konteks/ latar belakang kajian
Tinjauan literatur
Fokus/ aspek amalan bagi
penambahbaikan
Pelan tindakan

2. Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah


dan menulis draf laporan
Pelaksanaan pelan tindakan
Pengumpulan data

3. Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah


dan menulis draf laporan

Analisis data

Huraian data

4. Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah


dan menulis draf laporan
Membuat kesimpulan
Refleksi dan implikasi

5. Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah


dan menulis draf laporan

Pelan bagi tindakan susulan

Sumber rujukan:American Psychological


Association (APA)

6. Menyiapkan laporan penyelidikan tindakan

baca draf laporan

kaji semula draf

murni/edit draf

baca semula (proof-read) draf

Laporan akhir

7. Organisasi seminar penyelidikan tindakan


Tema seminar
Jawatankuasa seminar
Tempat seminar
Kos seminar
Publisiti/penantaran

8. Organisasi seminar penyelidikan tindakan


Memilih dan mengedit kertas penyelidikan
tindakan

9. Organisasi seminar penyelidikan tindakan


Memilih dan mengedit kertas penyelidikan
tindakan

5
( Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)

10. Organisasi seminar penyelidikan tindakan

Merancang persembahan kertas


penyelidikan tindakan dalam seminar

11. Seminar penyelidikan tindakan


Persembahan kertas penyelidikan tindakan
dalam seminar

12. Seminar penyelidikan tindakan


Persembahan kertas penyelidikan tindakan
dalam seminar

13. Dokumentasi dan prosedur penerbitan kertas


penyelidikan tindakan

Kumpul semua kertas penyelidikan


tindakan

14. Dokumentasi dan prosedur penerbitan kertas


penyelidikan tindakan
Murnikan semua kertas penyelidikan
tindakan berdasarkan maklumbalas
membina daripada seminar

15. Dokumentasi dan prosedur penerbitan kertas


penyelidikan tindakan
Dokumen semua penemuan dari kertas
penyelidikan tindakan

Kerja Kursus / Amali

30

30

30

120

Ulangkaji Peperiksaan
Peperiksaan
Jumlah
19 Rujukan Asas

90

Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating


quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.
Mills, G. E. (2011). Action research. A guide for the teacher researcher. (4th. Ed.). Boston,
M.A.: Pearson Education Inc.
Othman Lebar (2011). Kajian Tindakan dalam Pendidikan: Teori dan Amalan. Tanjung
Malim, Perak: Penerbit UPSI.

Rujukan Tambahan

Johnson, A.P. (2009). What every teacher should know about action research. Boston,
M.A.: Pearson Education Inc.
Kembar, D. (2000). Action learning and action research. London: Kogan Page.
Koshy. V. (2010). Action research for improving educational practice (2nd. ed.) London.
Sage Publications.
McNiff, J. & Whitehead, J. (2009). Doing and writing action research. London: Sage
Publications.
McNiff, J. & Whitehead, J. (2011). All you need to know about action research. (2nd. ed.).
London: Sage Publications

20 Maklumat Tambahan
.

Tiada

6
( Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)

7
( Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)