Anda di halaman 1dari 12

PEMBINAAN DAN KESAHAN MODUL MEMBURU IMPIAN DALAM

MENINGKATKAN KESEDARAN KERJAYA DALAM KALANGAN


MURID SEKOLAH RENDAH

HAZIQ AZREE BIN YAZID

LATIHAN ILMIAH DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT


UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA


UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2015

PENGESAHAN
Latihan ilmiah ini telah diterima dan diluluskan untuk memenuhi syarat kursus
Kaedah Penyelidikan Dalam Kaunseling, kertas kerja projek bagi memperoleh
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Fakulti
Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Pengesahan Pelaksana Latihan Ilmiah

....................................................
Haziq Azree Bin Yazid
D20111047456
13 MEI 2015

Pengesahan Penyelia Latihan Ilmiah

....................................................
(Cik Norazani bt. Ahmad)
20 MEI 2015

PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa karya ini adalah hasil karya saya sendiri melainkan
nukilan-nukilan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

...............................
Haziq Azree bin Yazid
D20111047456

13 MEI 2015

PENGHARGAAN
Assalamualaikum W.B.T.
Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat saya menyiapkan latihan
ilmiah ini. Saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada Ayahanda
Yazid bin Yaakub dan Ibunda Siti Ramlah binti Omar atas doa dan sokongan
sejak kecil hinggalah ke hari ini. Tanpa bonda dan ayahanda sudah pasti saya
tidak dapat melangkah sejauh ini. Kepada adinda Zalipah binti Ibrahim tiada
kata yang mampu diungkap selain terima kasih kerana sentiasa mendukung di
saat susah dan senang kita bersama. Sekalung penghargaan juga saya tujukan
buat Yayasan Tunku Abdul Rahman, yang menaja sepenuhnya pembelajaran
dan kos sara hidup saya sepanjang di alam universiti. Tanpa Tunku Scholars
saya tidak akan dapat meneruskan kehidupan sebagai seorang mahasiswa.
Penghargaan juga ditujukan kepada Penasihat saya Dr. Muzaffar Shah
sejak semester satu yang banyak memberikan sokongan dan nasihat dalam
usaha menjadi mahasiswa yang bukan sahaja berilmu tetapi lebih kepada
menjadi insan yang berakhlak mulia. Ucapan jutaan terima kasih kepada insan
yang banyak membantu sepanjang kajian ini dijalankan iaitu Cik Norazani bt.
Ahmad yang begitu komited dan bersungguh-sungguh memberikan idea dan
celik akal untuk melaksanakan sebuah kajian yang baru belum pernah
dilaksanakan sebelum ini. Tidak lupa juga kepada semua pensyarah yang
membantu sepanjang kajian ini dijalankan khususnya Prof Madya Mohd Nasir
Bistamam, Dr. Noraini bt. Ismail, Dr. Fauziah bt. Mohd Saad dan En. Taquddin
Abd. Mukti yang banyak memberikan tunjuk ajar dan kaedah dalam membina
Modul Memburu Impian ini. Terima kasih juga kepada batch Prestiges yang
banyak memberikan semangat dan kekuatan. Hanya Allah sahaja yang dapat
membalas jasa kalian semua.
Haziq Azree Bin Yazid
Universiti Pendidikan Sultan Idris

ABSTRAK
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat Kesahan Modul Memburu
Impian dalam meningkatkan kesedaran kerjaya dalam kalangan murid sekolah
rendah. Kajian ini telah dimulakan dengan membangunkan sebuah modul baru
untuk meningkatkan kesedaran kerjaya khusus untuk murid sekolah rendah
yang berada pada peringkat pertumbuhan seperti mana yang telah dinyatakan
oleh Super dan juga mengambil kira pandangan Patton dan McMahon (2006)
bahawa pemilihan kerjaya perlu dilihat dari persekitaran. Selanjutnya, tiga
orang panel dalam bidang kaunseling telah dipilih dari Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPSI) sebagai panel penilaian kesahan Modul Memburu Impian.
Teknik peratusan telah digunakan dalam menentukan kesahan modul ini dan
panel penilai telah bersetuju memberikan markah sebanyak 90% atau 0.9 nilai
pekali kesahan. Ini menunjukkan bahawa Modul Memburu Impian ini diyakini
dapat meningkatkan kesedaran kerjaya dalam kalangan murid sekolah rendah
sekiranya dijalankan mengikut teknik dan prosedur yang ditetapkan seperti
mana disarankan oleh Rusell (1974). Adalah diharapkan modul ini dapat
dijadikan sebagai instrumen baharu yang boleh membantu guru bimbingan
ataupun kaunselor dalam memberikan celik akal dan juga kesedaran kerjaya
kepada murid-murid sekolah. Hal ini kerana modul ini diyakini akan
membolehkan mereka membuat pilihan, jurusan atau aliran yang sesuai bagi
memudahkan laluan mereka untuk memburu kerjaya yang diimpikan.

DAFTAR KANDUNGAN
Halaman
PENGESAHAN

ii

PENGAKUAN

iii

PENGHARGAAN

iv

ABSTRAK

DAFTAR KANDUNGAN

vi

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

xi

SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN

xii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

1.2 Latar belakang kajian

1.3 Pernyataan masalah

1.4 Tujuan kajian

13

1.5 Tujuan umum

13

1.5.1 Tujuan khusus


1.5.2 Objektif kajian

14
15

1.6 Persoalan kajian

16

1.7 Kesignifikan kajian

17

1.8 Definisi kajian

19

1.8.1.1 Definisi konsep


1.8.2.1 Definisi operasi
1.9 Limitasi kajian

26

1.10 Rumusan Bab

26

BAB 2 KAJIAN LITERATUR DAN PENDEKATAN TEORI

2.1 Pengenalan

27

2.2 Teori Super

28

2.2.1 Konsep Kendiri

29

2.2.2 Tahap Perkembangan

30

2.3 Teori Patton McMahon System theory

31

2.3.1 Sistem Individu

32

2.3.2 Sistem Sosial

32

2.3.3 Konteks Masa

33

2.4 Teori Kesahan Alat Ukur

34

2.5 Kajian dalam Negara

37

2.5.1 Kesahan dan kebolehpercayaan

37

2.5.2 Modul dan kesedaran kerjaya

38

2.5.3 Kesedaran Kerjaya

39

2.5.4 Pembinaan Modul

41

2.5.5 Murid Sekolah Rendah

42

2.6 Kajian Literatur Luar Negara


2.6.1 Modul Kesedaran Kerjaya

43

2.6.2 Modul dan Kesedaran Kerjaya

44

2.6.3 Kesedaran Kerjaya

44

2.6.4 Sistem Teori dan Pemilihan Kerjaya

45

2.7 Rumusan

46

BAB 3: METOD KAJIAN/METODOLOGI


3.1 Pengenalan

47

3.2 Reka Bentuk Kajian

48

3.2.1 Tatacara kajian pembinaan modul

48

3.2.2 Kesahan Modul Memburu Impian

55

3.2.3 Penganalisisan Data Statistik

54

3.3. Tempat Kajian

60

3.4 Subjek Kajian

60

3.4.1 Populasi Kajian

60

3.4.2 Sampel Kajian

61

3.5 Instrumen Kajian

63

3.6 Kaedah Pemarkatan

64

3.7 Penganalisisan Data Statistik

66

3.8 Rumusan Bab

62

BAB 4 : DAPATAN KAJIAN


4.1 Pendahuluan

67

4.2 Profil Subjek Kajian

68

4.3 Kesahan Modul Memburu Impian

69

4.4 Rumusan Bab

78

BAB 5 : PERBINCANGAN
5.1 Pendahuluan

79

5.2 Perbincangan

80

5.2.1 Sokongan kajian literatur

84

5.2.2 Kesahan MMI

84

5.3 Implikasi Kajian

87

5.3.1 Implikasi Teoretikal

87

5.3.2 Implikasi Praktikal

90

5.4 Kesimpulan

94

5.5 Cadangan kajian pada masa akan datang

94

5.6 Penutup

97

6.0 Bibliografi

98

LAMPIRAN
Lampiran A : Permohonan Menjalankan Kajian
Lampiran B : Kelulusan Proposal Panel Jabatan Kaunseling
Lampiran C : Pembinaan Dan Kesahan Modul MMI
Lampiran D : Soal Selidik Keberkesanan MMI
Lampiran E : Surat Permohonan Penilaian
Lampiran F : Markah Kesahan Panel Pakar

SENARAI JADUAL
Jadual

Halaman

2.2.2

Tahap Perkembangan Kerjaya

30

3.6

Isi Kandungan Modul Memburu Impian

63

4.3.1

Nilai Kesahan Mengikut Kesahan Modul Rusell

72

4.3.2

Pekali Kesahan Pakar Secara Keseluruhan

73

4.3.3

Nilai Kesahan Sesi dan Kandungan MMI

75

SENARAI RAJAH
Rajah

Halaman

2.3 System Theory Framework

31

3.2.1 Proses Pembinaan Modul

53

3.2.1.2 Proses Pembinaan Modul yang diubahsuai oleh pengkaji 50


3.2.2 Konstruk Utama Modul Memburu Impian

52

3.4.2 Carta Aliran Proses Persampelan, Prosedur Penyelidikan


dan Pengumpulan Data Subjek Kajian

62

3.6 Langkah Pengumpulan Data untuk Analisis Kesahan


Kandungan Modul

66

SENARAI SINGKATAN

MMI

Modul Memburu Impian

UPSI

Universiti Pendidikan Sultan Idris

KPLI

Kursus Perguruan Lepasan Ijazah

KPM

Kementerian Pelajaran Malaysia

GBK

Guru Bimbingan dan Kaunseling

SK

Sekolah Rendah

SMKA

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama

SMK

Sekolah Menengah Kebangsaan

MRSM

Maktab Rendah Sains Mara

SBT

Sekolah Berprestasi Tinggi

MAAHAD

Sekolah Menengah Arab

KK

Kaunseling Kerjaya

&

Dan

Peratus

Hingga