Anda di halaman 1dari 1

Chteau dYquem

Tant pis si les croqu-morts me grondent


Tan pis sils me croient fou lier
Je veux partir pour lautre monde
Par le chemin des coliers
Georges Brassens

En Quim no s una persona corrent, sempre


hi ha qualque cosa que te sorprn en ell.
No me va xerrar mai dels seus professors de
projectes, ni de les assignatures tcniques;
admirava a un filsof. Coneguen-los sexplica.
En Ferran Lobo va ser professor desttica
den Quim. En Quim apreciava molt les seves
llions per, ell sabr per qu, a un examen
va ser agosarat i va ignorar lanunciat, va
descriure un vi de Sauternes que a tots mos
agradaria conixer: el Chteu dYquem. En
Ferran coneixia el vi i va apreciar el desafiament, li va posar un sis, nota molt bona per a
qui es declara en rebelli.
En Ferran tamb ha estat un tio especial, un
mariner mercant que es va interessar per la
biologia, investigador bileg que estudiava
filosofia a la mar gran, un filsof que discernia limportant de la vida; va menysprear
aquells valors als quals sels hi dna molta
importncia per -segons lannim filsof
hellenstic del segle II- el seu menyspreu es
considera sublim.
En Quim me va proposar fer una xerrada
amb en Ferran tots plegats i una botella de
bon vi, jo feria de mediador i participaria.
En Ferran recordava lexercici i estava disposat a assistir. Me va faltar definir, que diria
un futbolista. En Ferran se reunia amb els
amics a La Vinya del Senyor, on prenem un
vi franc i agradable de Rueda que sadaptava
a leconomia comuna. A pocs metres de la
vinya feia feina en Quim, per lhorari no
coincideix.
Aquest any en Ferran ha fet salera a la vinya,
noms lhe vist a lescola dArquitectura,
lespira llampant que sempre lacompanyava
llua una mica ms suau, no ha estat mai
escs en el riure. Ha mort. El comiat va ser
semblant a una reuni damics. En sortir del
tannatori vaig anar a La Vinya del Senyor, a
cel post del dia anterior shavia acabat tot el
Martivill, el vi que sempre prenem. Era el
moment de conixer el Chteau dYquem
que hagussim compartit amb en Quim.
Un gran vi no s un espectacle que te deixi
minvat, ni una cosa tan superior que no
consenti entendres. Un gran vi se reconeix
de cop, no s arrogant, se comporta com si
sempre thagus acompanyat, com la bona
arquitectura, com un amic. s
Xumeu Mestre
Tradut per Magdalena Jaume

The name of Quim Vila is automatically related


with wine; for many, with his trading activity,
known for its importance, others know him
for his press articles, meticulously written and
educational, which transmit with precision
essential knowledge to the layman. Quim is
a pre-renaissance merchant, of the kind who
considers it necessary to deeply know and love
what constantly accompanies you and earns
you a living. This conception of his profession
has earned him the admiration of sommeliers
and the respect of oenologists. Quims devotion to Art is well-known, one only has to look
at his catalogues, but less well-known is his
predilection for architecture1, which competed with wine for Quims vocation. Wine won. I
met Quim as an architecture student, although
we never shared a classroom; as he grew in
the world of wine he took less architecture
subjects, I believe he never graduated. I suppose we lost a good architect, but the choice
he made was, undoubtedly, the right one.
Quim is not a common person, there is always
something surprising in him. He never talked
to me about his project tutors or teachers of
technical subjects, he admired a philosopher.
Knowing both of them explains why.
Ferrn Lobo was Quims aesthetics teacher.
Quim valued his lessons greatly but, only he
knows why, in one exam he was audacious
enough to ignore the question and he wrote
about a Sauternes wine that we would all like
to know: Chteu dYquem. Ferrn knew the
wine and took the baton, he gave him six out
of ten, a high mark for someone declaring
himself a rebel.
Ferrn was also a rare type, a merchant
seaman who took an interest in biology, a
biological researcher who studied philosophy
on the open sea, a philosopher who discerned
the important things in life; he disdained
those values to which much importance is
attached but according to the anonymous
2nd-century Greek philosopher his disdain is
considered sublime.
Quim proposed to me a chat with Ferrn over
a bottle of fine wine, I would be mediator
and would participate. Ferrn remembered
the exam and was willing to attend. All I had
to do was line it up, as a footballer would say.
Ferrn used to meet up with friends at La
vinya del senyor, where we always drank an
honest and agreeable wine from Rueda, suited
to the common economy. Quim worked just
a few yards from the Vinya, but our timings
didnt coincide.
This year Ferrn has played truant from
the vinya, I only saw him at the School of
Architecture, his ever-present vital spark shone
weakly, his smile was never miserly. He has
died. The farewell was a simple meeting of
friends. After leaving the funeral I went to La
vinya del senyor. The previous evening they
had run out of Martivill, the wine we always
drank. The time had come to sample the
Chteau dYquem that we would have shared
with Quim.
A great wine is not a spectacle that leaves you
speechless, or something so superior that you
cannot understand it. A great wine is immediately recognisable; never arrogant, it treats you
simply as if it had always been with you, like
good architecture, like a friend. s
Xumeu Mestre
Translated by Debbie Smirthwaite

EVA JARBOLES

El nom de Quim Vila es relaciona automticament amb el vi; per molts amb la seva
activitat mercantil, coneguda per la seva
importncia, daltres el coneixen pels seus
articles en la premsa, escrits amb esment
i amb carcter didctic, articles que transmeten al lector coneixements essencials
amb precisi. En Quim s un mercader
prerenaixentista, daquests que consideren
necessari conixer profundament i estimar
all que tacompanya i et proporciona
aliment. Aquesta concepci del seu ofici
sha guanyat ladmiraci de somerers i el
respecte denlegs. La devoci den Quim
per lArt s molt coneguda, basta veure els
seus catlegs, per no ho s tant la seva
estima per lArquitectura que va competir en
la vocaci den Quim, i que finalment abast
el vi. Vaig conixer en Quim com a estudiant
darquitectura, maldament no ho fos de la
meva aula; a mesura que anava cresquent en
el mn del vi cursava manco assignatures,
crec que no va arribar a llicenciar-se. Sups
que varem perdre un bon arquitecte, per va
fer la tria, sense cap dubte, correcta.

El nombre de Quim Vila se relaciona automticamente con el vino; para muchos con su
actividad mercantil, conocida por su importancia, otros lo conocen por sus artculos en
la prensa, escritos con pulcritud y carcter
didctico, artculos que transmiten con
precisin al lego conocimientos esenciales.
Quim es un mercader prerenacentista, de
esos que consideran que es necesario conocer profundamente y amar aquello que te
acompaa constantemente y te proporciona
el sustento. Esta concepcin de su profesin
le ha granjeado la admiracin de sumilleres
y el respeto de enlogos. La devocin de
Quim por el Arte es conocida, basta con ver
sus catlogos, pero no lo es tanto su predileccin por la arquitectura1, la cual compiti
con el vino por la vocacin de Quim y venci
el vino. Conoc a Quim como estudiante
de arquitectura, aunque nunca estuvo en
mi aula; a medida que creca en el mundo
del vino cursaba menos asignaturas de
arquitectura, creo que no lleg a licenciarse.
Supongo que perdimos un buen arquitecto,
pero su eleccin fue, sin duda, la correcta.
Quim no es una persona vulgar, siempre
puede haber algo sorprendente en l. No me
habl nunca de sus profesores de proyectos,
ni de los de asignaturas tcnicas, admiraba a
un filsofo. Conociendo a ambos se explica.
Ferrn Lobo fue profesor de esttica de
Quim. Quim apreciaba mucho sus lecciones
pero, l sabr por qu, en un examen tuvo la
osada de ignorar el enunciado y describi
un vino de Sauternes que todos querramos
conocer: Chteu dYquem. Ferrn conoca
el vino y recogi el guante, le puso un seis,
nota muy buena para quien se declara en
rebelda.
Ferrn tambin ha sido un tipo raro, un marino mercante que se interes por la biologa,
un investigador biolgico que estudiaba
filosofa en alta mar, un filsofo que discerna
lo importante de la vida; menospreci
aquellos valores a los cuales se da mucha
importancia pero segn el annimo filsofo
helenstico del siglo II su menosprecio se
considera sublime.
Quim me propuso una charla con Ferrn
junto a una botella de buen vino , yo sera el
mediador y participara. Ferrn recordaba el
ejercicio y estaba dispuesto a asistir. Me falt
concretar, que dira un futbolista. Ferrn se
reuna con los amigos en La vinya del seor ,
donde tombamos un vino franco y agradable de Rueda que se adaptaba a la economa
comn. A pocos metros de la vinya trabaja
Quim, pero el horario no coincide.
Este ao Ferrn ha hecho novillos en la vinya
, slo lo he visto en la escuela de Arquitectura, la chispa vital que siempre le acompaaba lucia dbilmente, nunca fue avara
su sonrisa. Ha muerto. La despedida fue
una sencilla reunin de amigos. Al salir del
tanatorio fui a La vinya del senyor , la tarde
anterior se haba agotado el Martivill, el vino
que siempre tombamos. Era el momento de
conocer el Chteau dYquem que habramos
compartido con Quim.
Un gran vino no es un espectculo que te
deja anonadado, ni algo tan superior que
uno no puede comprender. Un gran vino
se reconoce de inmediato, no es arrogante,
te trata sencillamente cmo si siempre te
hubiera acompaado, como la buena arquitectura, como un amigo. s
Xumeu Mestre

de re cvica | 139