Anda di halaman 1dari 6

Sheet2

Penyata Pendapatan bagi ta


Note
Hasil

Kos jualan

Untung kasar
Pendapatan lain
Perbelanjaan jualan dan pemasaran
Perbelanjaan pentadbiran
Kerugian daripada penjualan menghentikan penggunaan operasi
Perbelanjaan lain
(Kerugian) / Keuntungan daripada operasi

Kos kewangan

Bahagian kerugian dalam syarikat bersekutu


(Kerugian) / Keuntungan sebelum cukai
Perbelanjaan cukai pendapatan

(Kerugian) / Keuntungan bagi tahun

Diagihkan kepada:
Pemegang ekuiti Syarikat
kepentingan minoriti
Kerugian sesaham diagihkan kepada

Page 1

Sheet2

pemegang ekuiti Syarikat (sen)


- Asas dan dicairkan

10

Dividen bersih sesaham ( sen)

11

Kunci Kira kira pada tahun be


Note
ASET
Aset bukan semasa
Hartanah, loji dan peralatan

12

Pelaburan dalam anak syarikat

13

Pelaburan dalam syarikat bersekutu

14

lain-lain pelaburan

15

aset tidak ketara

16

Jangka panjang akan diterima

17

Aset semasa
inventori

18

penghutang perdagangan

19

lain-lain penghutang

20

cukai boleh diperolehi semula


Deposit dengan bank berlesen

21

Tunai dan baki di bank

Aset bukan semasa dikelaskan sebagai


dipegang untuk jualan

Page 2

22

Sheet2

JUMLAH ASET
EKUITI DAN LIABILITI
Ekuiti diagihkan kepada ekuiti
pemegang Syarikat
Modal saham

23

saham perbendaharaan

24

Tidak Boleh Tebus Boleh Tukar


Stok Pinjaman Tidak Bercagar

25

rizab lain

26

Ekuiti pemegang saham


kepentingan minoriti
Jumlah ekuiti
Liabiliti bukan semasa
pinjaman

27

cukai tertunda

29

Liabiliti semasa
pemiutang perdagangan

30

lain-lain pemiutang

31

pinjaman

27

cukai kena dibayar


Jumlah liabiliti
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI

Page 3

Sheet2

a Pendapatan bagi tahun berakhir 31 December 2006


Group
285212
-246935

Company
10836
_

38277

10836

1780

2622

-2609

-336000

-31319

-11249

-11413

-644000

-5284

1229

-4704

-4625

-490000

-10478

3396

-1143

-289000

-11621

-3685

-9557

-3685

-2064

Page 4

Sheet2

11621

-3685

-1.32
3

kira pada tahun berakhir 31 December 2006


Group

Company

37322

4234

118399

2442

2442

52009

13331
105104

13331
138406

11569

127747

1877

5313

53185

5461

1797

4800

3270
158160

16
56875

37742

37742

195902

94617

Page 5

Sheet2

301006

233023

75790

75790

-201

-201

45292

45195

120881

120784

11634

132515

120784

1461

624

1955
3416

_
624

55425

9765

91660

99601

19955

284
165075
168491

_
111615
112239

301006

233023

Page 6