Anda di halaman 1dari 1

SULIT

NAMA

: ______________________________________________________

TINGKATAN : _____________________________

LOGO
SEKOLA
H

NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH

UJIAN BULANAN PERTAMA 2016

3528

SAINS PERTANIAN
Feb./Mac
2 jam

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 16 soalan.
3. Jawab semua soalan pada Bahagian A, dan 3 soalan pada Bahagian B. Untuk
Bahagian B, anda dikehendaki menjawab soalan 1, dan mana-mana satu soalan untuk
soalan 2 & 3 serta mana-mana satu soalan untuk soalan 4 dan 5.
4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini
untuk Bahagian A manakala untuk Bahagian B, anda dikehendaki menuliskan jawapan
anda pada kertas kajang.
5. Kertas soalan ini bersama kertas kajang hendaklah dikepilkan bersama dan diserahkan
pada akhir peperiksaan.
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

3528 2016 Hak Cipta Panitia Sains Pertanian SMK_____

[Lihat halaman sebelah


SULIT